De klok uit België = La cloche de Belgique

990 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Janvrier. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6m3319sw73/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Klok uit België □ > : ; r— □ D REDACTIE EN ADMINISTRATIE: d WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURQ D g TELEPH. 744 • POSTBUS 23 □ M UN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS 'T STORM ALS IK LUID 15 'T ZEGE ABONNEMENT: Voor HOLLAND FI. 1.00 per Kwartaal Voor BUITENLAND FI. 1.25 M „ P«*US PER NUS* MER: 5 CENT De Belgische Vrouwen. „Nou de vrouwen in België !" zegt Weetal op een veelbeteekenendei? toon ! En hij knipoogt en zijn toe-boorders knikken, en het vonnis is gestreken. „Welnu, de vrouwen in België ? Wat weet gij er ons over te vertel-len ?" „Ja, wij weten er ailes vanl" zegt Weetal ; zijn vrienden glimlachen er de lasterpraatjes blijven voor allen de uitdruklking der waarheid. Welnu, wijsneuzen, gij weet er ri'ie-mendal van; gij doet als de nuch-tere Engelschman, die voor de eer-ste maal de Noordzee overstak en daar de eerste vrouw die hij op het vaste land ont'waarde rosse haren had naar zijn vrienden schreef : „Alle Hollandsche vrouwen hebben rosse haren !" Gij zijt te bekrompen van geest om te weten, dat alleenstaande feîten geen aanleiding tôt veralgemeening mogen zijn. Omdat er zwakike vrouwen in België zijn, die aan de verleiding geen weerstand konden bieden, zegt gij, uwen neus ophalend : „Nou, die Belgische vrouwen'". Alsof er ten allen tijde en in aile landen geen bekla-genswaardige schepselen waren, 3en hemelschen naam van echtgenootc of moeder onwaardig. Omdat er een paar hong'-rigen de bedelende .hand naar den vijand uit-steken en uit zucht naar zelfbehoud de stem van zelfrespect en zelffier-heia onderdrukken, durft ge minach-terid op de Belgische vrouw neer-kijken.Omdat de indringer in .het buiten-land komt vertellen, dat zijn soldaten best met de bevolking over de baan kunnen, omdat de omgekochte en verduitschte pers ligt te bazelen en te zeuren over de oor'logsmoeheid der viouwen, over geldzuchtige verklik-sters, o'mdat ze met de groote troim verkondigt dat luitenant X uit de Rijnprovincie met juffer Y uit Wal-lomë of Vlaanderen in den echt is getreden, twijfelt gij aan, ja negeert gij de vaderlandsliefde der Belgische vrouwen ? 'tZal niet gaan, Weetal en consor-ten, u van het tegenovergestelde te overtuigen; gij zijt ziende blind en hoorende doof ; uwe gedachte is ge-vormd, de waarheid is voor u oritoe-gankelijk.Als de uîl sluit ge ïn voile daglicht uwe oogen, om dan te kunnen bewe-ren, dat er geen zon bestaat. Toch willen wij het op de daken schreeuwen, dat gij de Belgische vrouw belastert. Niettegenstaande uw Yerhooging der soldij en tewerk' stelling der geinterneerden. Soldij. Verleden week hebben wij mede-gedeeld dat de Belgische regeering de noodige maatregelen genomen heeft, om de verhooging der soldij aan de geinterneerden toé te passen. Wij kunnen er met fierheid op wij-zen dat het Bureel van het Algemeen Christen vakverbond van België. sedert juni 1917 voorloopig in Utrechf ge-J^ïigd, daar. eene groote hand in ge-nad heeft. De oorlogsomstandigheden hebben tneegebracht dat onze organisatie door verspreiding van de meeste zijner wstuursleden niet vroeger de handen San den ploeg kon slaan. Maar ook is een onzer "eerste vast-«eilingea geweest dat de Belgische vuige verdachtmaking zal har - deugd oriwankelbaar blijven en met onver doofbaren luis er schi"efen Getroost u de moei e de over---mende echtgenoôten onzer geinterneerden aan te spreken, luistert naai hun taal, kij'kt in hunne oogen ; zij zeli zijn de levende logenstraffing van uwe ongegronde aantijgingen. Mis-schien gewagen zij nu en dan van een droevig geval ; doch van de duizen-de en nog duizende vrouwen die hun heiligste Verplichtingen mei angstvalligheid naleven spreken ze niet. Waarom zouden ze daarove] spreken ? Zij deden niets meer dar wat ze doen moesten. Ze vinden geen reden om daarover de loftrompet te steken. Vraagt aan al degenen, die aan hel schrikbewind konden ontkomen, oJ men ginder achter den prikkeldraad uit de handen vati den dwingelanc èet ? • Zoo gij aan d^ atgelegde verkla ring geen geloof heçht, legt u dar bij 'daadzaken neer. De kinderen lij-den~ aan ondervoeding, de kinder sterfte stijgt in schrikbarende verhou-dingen. Maar de Belgische moedei zal vallen v66r haar kind. Terechl zingt de dichter over haar : „Wie zou voor het kindeken derver „Haar laatste kruimelken brood, ,,Wie zou er, wie zou er voor sterven „En lachen op kind en op dood I „Moeder alleen!" Vraagt dan aan den Duitscher zeli ot de vrouwen met hem heulen, of ze, zich in 's vijands tegenwoordighek] over hun lot beklagen, of ze de belan-g en van het vaderland verraden. Hij weet het immers maar al te wel. dat hij"de koppen niet breken kan; en stijgt zijn woede ook ten top steeds keeren de Bélgische-vrouwen, gehuld in den koninklijlken mantel van zelfrespect, den overweldiger den rug toe Zij'klagen niet over de oorlogsel-fende ; zij ro pen a-an* urine zonen en aan nunne "inderen : „"Vecht dappei voort, wij zullen nog wel enkele maanden honger lijden." Hoe trouw zij hun koning en hun land. dienen, getuigen de gevangenis-sen in België, de kamp'en in Duitsch-land. Weinige families zijn er onder ons, waar 3e moeder of de dochter niét om hun vaderlandsliefde gestrafl werden. „Nou, die vrouwen in België!" Het zijn kranige vrouwen. Bekoorlijk om hunne deugd! Be-wonderenswaardig om hunne fierheid ! Onsterfelijk om hunnen helden-moed'IJ. CALBRECHT. regeering niet de schuld had dat die zoozeer gewenschte verbetering niet toegepast werd. Wij hebben-niet voor roi de regeering te verdedigen. Doch de waarheid moet tôt haar recht komen. Aan de hand van bewijsstukken ver-klaren wij hier dat de Belgische regeering zich nooit verzet heeft tegen de verhooging der soldij van onze geinterneerden in Nederland. In het belang der zoo noodzakelijke eendracht, in het belang der orde en tucht, willen wij hier niet de verant-woordelijke personen aan dekaakstel-len. Doch wij verzekeren aan die per-tonen dat ze niets zullen verliezen met te wa^bten. Eens dat wij vrij zullen zijn en kunnen spreken, zullen de koe ken uitgedeeld worden. En het mag een korporaal of een generaal zijn een bediende of een baas, wij zullen op lan^ V^AlCIIP A ^ V ^UUUUUUUUUUUI dat oogenbhk aan de geïnterneerde-bewi]zen wie de schuld is dat hun zoo lang de dringende noodige soldijver hooging onthouden werd. Het voornaamste is dat de verhooging er nu komt. Hopen we dat de toe-passing zoo gauw mogelijk geschiede. Tewerkstelling. Wij treden niet in uitvoerige th<&-retische beschouwingen over de ont-moediging en ontzenuwing, veroor-zaakt door gebrek aan loonende be-zigheid voor onze geinterneerden. Alle3 is daarover gezegd. Wij hebben gemeend dat er iets 1 mëer te doen was dan te praten of onmogelijke idealen na te jagen. : Het secretariaat van het algemeen christen vakverbond van Belgie sedert Juni 1917 te Utrecht gevestigd, is be-gonnen zelf arbeidsgelegenheden op te zoeken voor de geinterneerden. We zouden hier wel een woordje ; kritiek kunnen uitoefenen op de handel-wijze van degenen die gelast zijn de geschikte geinterneerden aan te duiden om tewerkgesteld te worden We' laten dit nogmaals in het belang van den Godsvrede van kant. Ook in die zaak „Komt loontje eens om zijn ' boontje". Het weze genoeg vast te steilen dat vele patroons ontmoedigd zijn om nog geinterneerden aan te vragen om de moeiiijkheid die zij vanwege zekere overheden ontmoeten, de mannen te krijgen die ze verlangen. Niettegenstaande dit ailes is ons sekretariaat er in gelukt werkgelegen-heid te vinden voor een honderdtal mannen uit de kampen. Doch er was meer te doen. Sinds lang zochten we invloed uit te oefenen op de regeering opdat zij zeive maatregelen zou nemen ten einde bezigheid te verschaffen aan de .geinterneerden. Ook in die zaak kunnen we met geluk melden dat er zeer waarschijn-lijk een oplossing komt. Volgens berichten die ons uit Le Havre bereiken is de Belgischç regeering zinnens al de geinterneerden die willen en kunnen werken loonende bezigheid te yerschaffen. Oningewijden kunnen niet bevroe-den met welke moeilijkheden dit ge-paard gaat. Men vergete immers niet dat wij hier in een vreemd land zijn en dat zelfs de gekende gastvrijheid der Nederlanders de stoffelijke moeilijkheden zoo maar op een handdraai niet uit den weg kon ruimen. In aile geval schijnt nu onze regeering de mogelijkheid te zien om de jongens tegen een voldoend loon werk te verschaffen door: • 1. Het ontginnen derheiden. Zij zou de kosten van de barakken op zich nemen, zelfs al zou de oorlog gedaan zijn, vôôr de volledige terugbetaling door de arbeiders bij middel van kleine afhoudingen op hun loon. 2. Het vervaardigen van vischnet-ten; kruiwagens; stootkarren en andere vervoermiddelen, enz. Wij zouden aan onze vrienden uit de kampen dankbaar zijn wilden zij zelf ons daarover practische wenken geven om bij de organisatie van zulke werken een woordje medete spreken. In aile-geval, we blijven voort krach tig aanpakken. Weinig woorden maar practisch handelen, daar zijn onze mannen best mede gebaat. Nog andere zaken staan op touw. Wè hebben echter de oogen open en goede vuisten om op de deuren te tamboeren tôt dat ze opengaan. Tôt slot een woord van dank aan de regeering en aan de vrienden van het' Algemeen Qiristen ! Vakverbond die ons medegeholpen hebben boven-staande verbeteringen te verwezen-lijken. E VAN QUAQUEBEKE. . ; • JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÛiUl^UUUUU Van week lot week. 11 Jan.: Qisieren zijn de vredesonder-handelingen te Brest-Litowsk her-vat. — Qeén verlegging der onuer-handetingen naar Stockhoan. 12 Jan.: Gevechten tusscher. Ukrani* sche en Maximal stisch« troepcn 13 jan..- Aniiule<"ting d*jr Russ-ische lee-ningen aansisandc? — Ukran;sctie republiek door Centralen en Trots-ky erkend. 14 Jan.: Nog een nieuwe staat in Rus-land met Ardxuisg-J als hoo'd st^d. — De benvttite Caifiaux, ou4 Fransch rninister, geaiTestee&*t 15 Jan.: Italiancn vallen aaii tussctaen de Breuta en de Moi i te Tertica. — Centralen spreken net geiijk vo6i< de onderbreking der onderliiankdin-gen.16 Jan.: Spanning tussdien Rusiand en Roemenië. 17 Jan.: Nog: ge«t overrensiemsning tusschen Cenrraloa en Ru^sen aaa-gaandw de ttoxrirtc grbteden. — Of-fioeus"- besiM"'kki:igcn tusschen En-gelaj'd ai den Maxïniiil.stisciien ge-zant. Wekeîiiksch Overzicht. w Coaiferentie te Brest-Litowsk. Bij het uieaiws van de onderbrokena vredesonderhandelingen, meende een groot deel van de pers, dat er spraak was van eer.e volloiîge breuk ; het was immers kïaarbiijkend, dat de programma's der beide partijen niet overeen te brengen waren. t Nochtans hebbein de Russiscbe af-1 gevaardigden, die vcA<.«stwaardigd Brest-Litowsk verLttefl hadden en ge-reed wareri tof ooï logimichtige daden over te ga^n, cfce toestand gauw in« gezien. Ze wc:ai, dat het volk den vrede blijft eischen, dat het leger, gin ch o**(*«cJd«artl ». dat er in het land burgerooîlog is, en hun bei sluit was dan ook, dat het voortzetten van dein oorlog eene onmogelijkheid bleek te Zip. Ze moesten de duimen, erbij ncerleggen en vergezeld van Trotzfcy trolkken ze met lood in hun schoenen terug naar Brest-Litowsk, waar ze zich dp ve» wijten en bedrei-! gingen van von Knhlmann en Czemint moesten laten welgevaJlen. Evenwel hebben ze noch aan hun programma noch aan hun princiepen vaârwel gezegd, en pas haa men het brandende vraagstuk van de bezette gebieden aangeraakt of het oonflict verrees nogmaals en de conferentie zou, eens te meer ufteengaan zon-der dat men een stap'uader bij de op-lo**îwg gékomen was - Zoo is er door de sch«&J der Maxi^ malisten voor het arme Rnslacd geeni uitweg meer; onmog'élijk kan Rus-land- den oorlog voortzetten, onmo-gelijk ook een eervollen vrede vertrrj-gen, want men moet waarlijk naiéf zijn, om te gelooven, dat DurtscJù^md toegevend zal zijn nu de Parigetma-nisten zoo een spektakel maken Er zal voor Rusland wel niet and ers op-staan dan te kntelcn als een overwon« nen natie. • # • De af gevaardigden van de Centralen en van Rusland hebben toege-staan, dat de afgevaardigden van Ukranië op eigen hand de \Tedeson -derhandelingen voortzetten. De Duitschers hebben grcote haast aan den dag gelegd om deze nieuwe dfctegatie te erkennen, daar zij er groot belang bij hadden, dat U kranië aan de vredesonderhandeliiigec deel-nam. Want de betrachtingren van dit le BLAD. Zcidag 20 Januari 1918 le Jaargang No, 43

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes