De klok uit België = La cloche de Belgique

1266 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Octobre. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 15 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959dd7n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Elad Zondag 20 Ôct. 18tÔ* wwwnnMnf-irfiwmrmrwiMirinnHpmirirmHH 2e Jaargang No, 30 [D^css»»ai3irm»cirinimaDans5aûi3a De Klok uit België REDACTIE EN ADMINISTRATES I WILLEM ll-STRAAT 66 - TILBURQ TELEPHOON 744 » POST8US 23 PRIJS PER ^OiVIiVIERi 5 CENT. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS 'T STORM ALS IK LUID IS *T ZEGE ABONN'UENT: Voor HOLLAND ... Fi. 1.00 p«i- Kwarlaal. Voor BUITENLAMD, . . FI. 1.25 „ „ Verminderde Prijs : Voir VLUOHTELINGEN . FI. 0.60 p«r Kwartaai. Voor GEINTERNEERDEN . FI. 0.50 „ „ HOOFDEN KOEL! I Gechirig aan komt er goed nieuws voor on De blok der vijanden valt uiteen: Bulgari jheeft zioh o<p genade of ongenade overgeleve Turkije >volgfc weldra dit voorbeeld. Ooatenri staatsverband is tôt in zijn diepste wezen g schokt. Duitscliland de grootô plichtige, wil m aile middelen zijn straf ontspringen. Do< Amerika on de Boiklgenooten waken: de pr: der overvvinnipg zal ons hiet ontglippen. Onze dappere troepen rukken nwor en me ih-et eigen land binn-en : gisteren ftamen : ïtousselaere, vandaag Meenen, rao-rgen Kortrij Pe vijanden vcelen de klauw van den Leeuv Weldra luidt Roelardf, en Antwerpen's groô klok, Carolus, mengt haref tonen in het vri Iheidsliod. ,'t Is ora duizolig te worden ' De werkelij] heid, en hofc vooruitzicht zijin zoo heerlijk « "betooverend dat wij geneigd zjjn ons aa uitbundige vreigde over te leveren'. Ons liart was gedurende vier jaar zoo toi tgenelpen geworden! En al mat cens, wordt c Vrees do kommer en zorg voor een gro< îde-el weggenomen, het gaat otetuimig aa 't kloppen en jaagt het warme bloed ma IhooM. En hier l'gt een gevaarjland enoo .eri! 1 pogenblikken van oJiverwaohte en tôt nog to 'iongekendo vreug^e geraakt mon allicht hi ware spoor bijster, Daarom roc peu wT) U toe: „Iîoofden koel. , In den gloed der komende verloasing krijge Vie dingen soins een andere ktëur dan ze i )der waarheid hebben. Wjj trekken uit onzx kere gegevene, voorbarige gewlgfrekki^gen. 5! Wq willen gebeurtenissen voorbij loopen. je En wijveronacJitzamenden p 1 i c h -d dieu wij opelken oogenblik te ver jk v u 11 e n h e b b e 11. &- Eii 't is niet omdat liet eind der ballingsobaj et nadert, dat ouders mogen yerzuimen ovei ;h lnmtve kinderen te waken,; js dat kinderew van den plicht om naar soho'o gaan moeten ontslagen worden; >r dat werklieden mogen ophouden de belan-se gen buriner meesters te behartigen; t. dat Katholieken het gebod der Zjndagsmi-r'. en der Zondagsrust mogen onder de voeteï e treden; dat echtgenooten de wetten vap Iranneu a ta al laffelijk mogen overtreden. c- Het vervulleii van den plicht hangt niet ai n rat* Tiet op en neergaan der gebeurteniasen. U De plieht blijft staa.ii in' vreugde zoowel aïs iri smart. >- En lafcen wij 00k niet denke'n dat wij Goda e hulp in dezerit ïjd kunwen missen. >t Zij, die met macht bekleed zijn, • malceta n îich gereed om de volksren bo.nen nfenweW r weg voor de toekorast af te bakenen. n Bidden wij opdat de Ho-yr en Rege^rdefr vi"h © Hemel en aarde, hen wr'ichte en toone ho« t ze foandelen moeten lot .wel^ijn. der gansche samenleving. " Bidden wîj opdab op de piiinV)o;>o'ri va'rt Pel-n gië voor 011s een nieuw vaderland verïrze 11 waar wij in voile vrijheid, voor altijd 0®gel >- âtoord, ons eigen leven niiogon îevett Gode en de nïenschheid ter eer •. Dultschland's Palitiek en Wilson. Onze lezêrs hebben in ons nummer v«i verleden week het aiitwoord gelezen dat Pre sident Wilson op de vredesnota van Ma: van Baden gegeven had. „Hif aanvaardde °eei discussie over zljne 14 punten: alvorens et tprakc was van bespreklng moesten de bezelh gebieden ontruimd: en htj wou met zekerheh weten in wlens naam Max van Baden sprak.' Daarop zond âe staatssecretari» Soif de vol gende nota: In antwoord op de vraag van de près! dent der Vereenifde Staten verklaart d< Duitiche regeering, dat xe de punten aan-vaardt, die Wilson in iljn toespraak van î Januari en in xljn latere verklaringen, ah grondslag voor een duuriamen rechtsvredf heeft neergelegd. Het doel der inleidende bespreklnger xou aldus alleen zijn, «ich over de prac-tische bijionderheden van hun toepassinj te verstaan. De Duitïche regeering neerat aan, da 00k de regeeringen der met de Vereenigdt Staten verbonden mogendheden zich steller op da basis der verklaringen van presidem Wilson. De Duitsche regeering verklaart lich, ir overeenitemming met de Oostenr^k-Hon-gaarsche regierlng, bereid, tôt verkrljginp van een wapenstilstand, de ontruimings-voorwaarden ran den preiident in te wil-ligen.Zij stelt den président voor het samen-komen van «en gemengde commissie te bepalen, die tôt taak heeft de voor de ont-ruiming noodige overeenkomsten te treffen, De tegenwoordige Duitsche regeerlnp die de verantwoordelijkheid voor den vre-desstap draagt, is gevormd door onder-hasdtliiig en ta overeenstemming m«t de groote meerderheid van den rijksdag. In *lk xjjner handelingen, steunende op den wil dezer meerderheid, ■ spreekt de rijks-kanselier in naam der Duitsche regeering en van het Duitsche volk, Berlijn, 12 October 1918. Het woord was nu aan Wilson, maar in-tusschenttyd werd het passagierschlp Leinstei Retorpedeerd, en lieten de Duitschers over ai "e gebieden die ze moesten ontruimen den foodea h*an kraaien. Op 15 October kwam de président dei * sreeniede Staten aan 't woord ; ^Nu Duiisch- 1 land onvoorwaardelijk zljne punten aanneemt - kan hlj vrif uitspreken. Over den wapenstil-: stand moet er gehandeld worden met de ml' 1 lltaire advlseurs der V. St. en der Entente: ■ er moeten waàrborgen gegeven worden voor ; de handhavlng der overmacht van de legers ! der V. St. en der Entente, De Entente deelt ' zljne gevoelens. Wil er iets van komen dan moeten de on-wettelijke wreedheden ophouden ter zee en te . lande. y Ook mag Duitschland met vergêten dat aile desootische macht moet verdwijnen of ten | minste onschadelijk gemaakt\ Dit antwoord lokt de meest verschillende 1 besprekingen uit. Sommigen, laten wij ze de oorlogszuchtigen noemen, vinden het van-wege Wilson glad verkeerd aan Duitschland 1 de reddende hand toe te steken. Men mo«t met de Duitschers slechts onderhandelen als ; de Bondgenooten Berlijn zijn binnen getrok-ken. Eerst moet de straf worden toegediend : 00g voor 00g, en tand voor tand zal de maat-regel der vergelding zijn. Aan den grondslag hunner bewering ligt er waarheid. De Entente kan veel geraakke-lijker hare conditiën doen aanvaarden zoo zij op Duitschen bodem staat; nu kunnen de Duitschers hunne terugtrekking uit de bezette gebieden doen doorgaan als een offerdatzij ter wiile van den algemeenen vrede brengen, offer dat door de Entente moet geapprecieerd en in acht genomen worden. Wij willen even-wel doen opmerken dat in jreval Duitschland zich werkelijk op genade of ongenade over-levert hetzelfde doel bereikt wordt zonder dat het noodzakelijk weze aan den overkant van den Rijn ailes te vuur en te zwaard te zetten; stippen wij terloops ook aan dat de wet 00g voor 00g, en tand voor tand sedert het nieuwe verbojid heeft uitgediend. Anderen, de ultra pacifisten, die men meest tusschen de neutralen vindt, degtne die den vrede om den vrede wenschen zijn van oor-deel dat Wilson een hulchelachtig spel heeft ge'speeld. Max von Baden vraagt vrede, Wilson stelt conditiën, Duitschland aanvaardt, en nu verwijst Wilson naar Foch! Hadde Wilson maar den vredesdraad niet aangespannen, dat ware rechtzinniger geweest. ! ! De président verdient dit verwijt in geenen deele en zijne beschuldigers laten zich leiden meer door hun verlangen naar rust dan door hun dorst naar rechtvaardféheid. Zlehier de ware toedracht der zaken. Max van Baden vraagt vrede aan den président der V. St, Wilson stelt voorwaarden die elke bespreking moeten voorafgaan, waaronder de 11 ontruiming der bezette gebieden. Duitschland r- aanvaardt, maar intusschentijd laten de Duitschers hooren, dat die ontruiming gânsch ip ten hunna voordeele moet uitgelegd worden. »r Ze moeten tijd hebben, ze mogen niet ge-stoord worden; tusschen hen en den vijand ol moet een neutrale strook zijn die hunfront-i^n aanmerkel|k zou verkorten (zij zou nog 1- slechts ioopen van Luxemburg tôt de Zwit-sersche grens). Feitelijk zou het evenwicht is hersteld worden; en bij een misloopen der «1 lngeleide onderhandelingen zou Duitschland in betere conditiën als nu den oorlog it kunnen hervatten. De Entente zou dan van de vrucht harer if onbetwiitbarc overwinning beroofd worden I 1. 't I3 niet aan den overwonnen vijand te zeg->1 gen hoe hij het ontruimingsproces ver-staat, maar wel aan de overwinnaars; en s onder de overwinnaars aan die weike deze- ge bevochten : aan Foch en zijne helpers. n 't Is dan heel logisch dat Wilson naar ri deze mannen verwijst: handelde hij in onder-havig geval op eigen hand hij ging zijn roi n te bttiten. e Maarsehalk Foch zal de voorwaarden stel- 0 len onder dewelke de ontruiming moet geschieden, wanneer de Duitschers hem daar-naar vragen ; daarbij zal hij de waarborgen 9 eischen die een eventueelt hervatting der operatien vanwege Duitschland verhin-, deren. Men spreekt van ultleveren van vestingen en dulkbootenl De ultra-pacifisten denken dat deie voorwaarden te vernederend zijn. 1 Maar wij gelooven dat de Duitsche paci-festen die met den dag menigvuldiger wor- t den, zij die zien dat elken dag van oorlog • een stap dichter den algeheelen ondergang ■ brengt, ook dezen reddenden stap zullen " doen. Zij weten mlsschien dat rtjanden die bij > tegénslagen niet ontmoedigd werden, in de t zege niet overmoedig en barbaarsch zullen optreden. Joz. Calbrecht. ■ 16 Oct. 9 " ■■ 111 —— 1 n ■ ; Het geld van Den Haag. 1 Het is van zeer groot belang dat j.ede-re g-eïnterneerde een bewijs hebbe van > het geld dat op zijnen naam staat in de . „Kas van Den Haag", tôt op de laatste . storting die er gedaan is. I Moesten er, bij 't sluiten van den vre-t de, betwistingen zijn, dan kan men zon-1 der papieren niets bewijzen, Er .worden . soms van den Haag briefjes gezonden : met het bedrag dat men daar staan . heeft. Deze briefjes moet men zorgvuldig bewuren. t Dit is echter niet genoeg.i Die brief-. jes worden maar zeldeil gezonden, ,en | niet op regelmatige tijdstippen. ; Is er dan jilets te doqn om papieren te ! hebben ? | Er zijn twee soorten geld van den , Haag: 1 le. Het menagegeld en de soldij; | 2e. Het weekloon. I iWat kan daarvoor gedaan worden.? ie. Het meiiagegeld en de soldij i Deze worden door de militaire over-t heid te Den Haag gestort. Om daar van ; een bewijs te hebben moet men de pa-! pieren van de lewerkstelling in orde heb-t ben, waarop vermeld staat dat menage-geld en soldij naar Den Haag gaat. t Daardoor is het bewezen dat men dit 1 geld nog te goed heeft. j 2e. Het weekloon. , t Dit loon kan worden verzo'nden ofwel 1 door dèn gteintemeerde aelf ofwel door 1 den patroon . (soms door bemiddeling ! van deai groepseommandant). r Zendt de geïnterneerde het zèlf, dan heeft hij den „reçu'.' van de post. Dezen 1 reçu moet hij; goed bewaren. \ Ziendt de patroon het geld, dan Heeft • de patroon dien reçu. Sommige groote patroons g'even aan hun werkvolk kaar- ten of boekjes waar het loon wordt op-i geschreven : zooveel betaald, zoove 1 ver-zonden naar Den Haag. Deze 'bewijzed moete/i gpcd bewaard wofden, omdat men daaruit kam opmaken hocvecl men te goed heeft in Den Haag. Anderc patroons doen het nog niet. lit dit geval heeft de gcïntome'erde geen' bewijs. Het is dairom aan te raden dat' men aan den patroon zulk bewijs vrage, Versthillende onzer vrienden hebben het' reeds gevraagd, en de patroon was' steeds bereid hen te voldoen. Het be-] wijs kan zijn voor elk'e week een briefje, ongeveer aldus opgestcld : Oi.dcrgeteàk'nde... . heeft verzon'deti voor rékening van.... naar het Hoofd der afdeeling Interneering te Den Haag' de som van.... gedeelte van zifn arr liehdsloon, betaald op...'. Het bewijs kan ook zijn eene kaart> waarop elke week het bedrag ingevulcC wordt. .Dit is nog gemakkelijker. Met zulk' bewijs kan men later dan' i(erlameeren, moest er een'e vergissing igebeurd zijn. • Het is ook goed dat iedereen eens opmake wat hij meent tef goed te hebben, en dan vergelijke met de som die op zif* laatste briefje staat. Is er een verschil,; dan kon dat nu uitgemaakt worden. Lttr, ter zou dat veel lastiger zijn. Voor inlichtingen aangaande deze zaken mag men zich altijd wendeai tôt het: plaatselijlc bestuur van den B. C1. B. N. of tôt het Secretariaat der Belgische Christ eue sociale Werketi, Drift 12, te\ Utrecht. . _____ Bewaar, o Heer.... Bewaar, o Heer, de mannen, groot en koeti Die in den grootseken s'xrjd steeds strijdend staa4 En zich om 't fier en 't doodverachtend doen' Met glorieglans van bloed en roem belaan,. Zrj zgn zoo schoca. De wereld eert hun icoeal Hun( grootheid steeg en sttigt met elken dagj .En elk is waard dat men zijn dadan noem En aan hen denke in dank en diep ontzag. En daarom, Heer, beveilig van gevaaffl [i,r Hun lichaamskracht, geprent met 't actelmeri^ Opdat zij op den dag der zego-maar Naar lranne haardstee keeijen, rein ein sterk. Blijd hun onsterfelijke ziel, W Heer, U welgevallig ini haar vlekloosheid. » Want ziele h fiego en] - solioonheid is veel niee^ Dan heldenfaam die gToeit uit koensten strijâ, Schut elken knaap, 0 Hieer, schut elkett Zij hun verdie liât om 't land bij TJ ook groot.' Eii later bloze gjeen om liefde van Zijn ouders of zijn kinderbens in noo<î En, goedertiieren Jezus, wees ook goed En vol barmhartigheid voon al de doon, i die stervend vielen irt onmach'gen moed, ; Zij eeuw'ge Zege glorîe hun leven en loon. Kales, Dec. 1917. ARTH. «ÇOUSSENS. i n 1 1 ■m 1 1—mi—1 Welkom In Utrecht Op het oogenblik dat dit blad verscKij-} nen zal zullen afgevaardigden uit allô! gewesten van Nederland zich gereed ma-ken om naar Utrecht te stoomen toïj bijwoning van de Bondsvergadering vanj den B. O. B. N. Velen zullen dit nummer,' slechts ontvangen in de oude Domstadl zelve, in welks muren zulke gewichtige; en vèrdragende besprekingen zullen gejl houden worden. In naam vaïi de afdeeling Utrecht roepen wij aan allen een welgemeend1 en een diepgevoeld welkom toe. iWij bedanken het hoofdbestuur voor de eer welke het ons aandoet onze ver--; blijfplaats te kiezen voor dit tweede be-j langrijk kongres van onze ôrganisatie. De gesthiedenis van dezen oorlog zalj onvolledig zijn als zij niet vermeldt wat ontzaglijke pogingen de christene sociale! werking van België met onverzwakten moed in h«t werk héeft gesteld tôt h\.lp

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes