De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1195 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 31 Janvrier. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3j39020c1h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vijfde Jaargang. Nummer 5c Prijs per nummer : 10 centiemen 31 Januari 19 DE KRONIJK Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan nnsexemnlaren peworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankondigingen- zich le wenden tôt het bureel : St. A N DR IESSTR A AT, 36. Vlaamsch Tooneel. Eenfeitis't dat ons publiek <1( tooneelwerken van ernstigen aard nie altijd weet te verstaan, de verhever schoonheid der letterkundige tooneel kunst al te weinigbegrijpt en smaakt Yandaar, dat echte kunstvertooninger weinig toeschouwers aanlokken ei waarom de ondernemers ervan slech te zaken moeten doen. Om dien spijtigen toestand tegen ti werken en te doen keeren, is het mid del klaar aangewezen. Zoo klaar, da men al dadelijk de talrijke moeilijk heden inziet, die de toepassing ervai moeten lastig maken en tegenhouden Inderdaad, wil men ons volk naa detooneelzalendoenstroomen,nieuws gierig en belust naar ware en stich tende tooneelkunst, dan moet met met hem op eene geheel omgekeerdi wijze te werk gaan, dan men tôt hier toe deed. Men moet beginnen met aan on: volk te leeren waardeering te hebbei ■voor zich zelven, dat is dus eerbiec voor zijne taal, die het moet aanlee ren, eerbied voor zijne gevoelens, di< het moet verfijnen, en eerbied voo zijne gedachten, die het moet verhef fen. Laat ons hier spoedig de verklarin^ afleggen, dat de schuld van die ver achtering niet op ons volk mag ge legdworden. De grootste plichtigei daarin zijn dezen, die durfden meenei dat het Vlaamsch venvezen vvas om t< vergaan en te verkwijnen, en dat he Fransch hier gemakkelijk en volledi^ zijne plaats zou innemen. Wat wonder dan, dat de Vlaming door dien drang medegesleept, zij n « taal moest verwaarloozen, vermitsalh geestesontwikkeling in de vreemdt taal moest geschieden, en vermits d( hoogere standen hem gedurig leerder dat men enkel in 't Fransch kon voor naam zijn en eenige beteekenis heb-bénin onze maatschappij. Dat groo kwaad, de vernedeTing van een geheel volk, zal veel tijd en moeite ei-schen om volstrekt uitgeroeid te wor den, Wij moeten trouwens weder « ons zelven » worden; wij moeten die soor van verdrukking alschudden, die on; altijd doet luisteren naar en gehoorza men aan een ander. Wij moeten dus « ons eigen Vlaamsch wezen » lier-schapen en versterken. Bijzonderlijk toepasselijk op he tooneel, beteekent die stelling,dat wi moeten trachten onze eigene Vlaam sche tooneelkunst te doen groot worden, met ze te doen spruiten uit ons eigen Vlaamsch leven, en met ze uil te drukken met « onze » middels en volgens « onzen » smaak. Hier zou men ons wel kunnen vra-gen : Hebben wij dan zoozeer te kla -gen over de voortbrengsels van onze tooneelkunst ? Hebben wij niet ontel-bare stukken : dramas, blijspelen, kluchten en aardigheden, die in de officieele schouwburgen en in menig-vuldige tooneelzalen gedurig worden opgevoerd en bij val genieten '? Ont-breekt het ons aan bedrevene -tooneel-de schrijvers, aan knappe spelers, en is iet onze tooneelkunst niet altijd nog in en eere, ja, tôt in geringe dorpen, waai el- verkleefde liefhebbers er zich aan toe-tit. wijden ? en Dit ailes is waar ; wij kunnen het en niet loochenen. Wij waardeeren t-en :h- voile onze goede tooneelschrijvers er onzegoede tooneelspelers, die doen al te wat zij kunnen, met de middels vva-ar id- over zij beschikken, en die maar al te lat dikwijls den smaak van hun publiek jk- moeten involgen en hunne eigene an kunstopvatting geweld aandoen. m. En daarom is het ons toegelaten te iar vragen : Waar is, en waar blijft onze vs- eigene Vlaamsche kunst ? Niet deze, ;h- gevvillig en onderdanig,diezichschik1 en volgens den wil der massa, die zich •de vernedert tôt op de kleingeestigheid er- der onwetenden ; maar wel de fiere, overheerschende kunst, die het volk ins bedwingt, onderwerpt en medesleept, en door de kracht der waarheid en door ed het vernuft der uitdrukking ? 3e- De reden der minderweerdigheid iie van de kunst onzer tooneelschrijvers, >or van die alledaagschheid, waaruit hoo-ef- ge vlucht en dichterlijke kracht zijn weggehouden, ligt grootendeels in de ng gesteltenis zelve onzer schrijvers. er- Onze schrijvers leven te veel met ye- en door hunne boeken, of te veel af-en gezonderd in een besloten midden. en Onze Vlaamsche letterkunde is door te gaans dezaak van den middenstand, iet en 00k wel van de mindere burgerij lig en van de landslieden, die weinig buiten hun eigen toestand over het ig, leven kunnen oordeelen, en die bijge-ne volg eene overvloedige bron van ze-11e denstudie en van ingeving moeten de derven. Het onderwerp en de person-de nagies van hunne stukken kunnen en dus enkel in hunnen stand gezochton 3r- met waarheid afgeteekend worden.De ;b- hoogere standen, deze, waar 00k hoo-)ot gere toestanden en verfijn le gevoelens çe- waar te nemen zijn, leveren ons nog ei- geene schrijvers, die de eerzucht ge-)r- voelen in onze taal hun midden stipt en kunstig voor oogen te stellen. En ns daaruit spruit die eentoonigheid in 3rt den trant van onze tooneelwerken, die ns nochtans onderandere opzichten stel-îa- lige verdiensten hebben. En dat komt us weeral, voor de eeuwige en onloo-sr- chenbare reden : dat de hooge standen in ons Vlaamsch land enkel in-îet genomen zijn met het Fransch, en het vij misprezen Vlaamsch aan hunne min-m- deren laten. >r- Hoe dikwijls is het gebeurd dat wij ns met welbehagen een goed opgevat lit stuk aan 't volgen waren,en eensklaps en moesten zeggen : hoejammer, dat de schrrjver hier is misgeloopen, de zaak •a- niet beter heeft doorgrond, en van de a- echte waarheid is afgedwaald. Want, ze daargelaten de gewrochten van loute d- re inbeelding, is het tooneel de zoo n, juist mogelijke weerspiegeling van 't de leven. Dus het is eene onmogelijke g- kunst voor dezen die niet genoegzsam en het leven kunnen kennen. nt- Laat ons nochtans verklaren dat d ■el- toestand tegenwoordig aanlegf 'om t is verbeteren. In de jongste tijden heb in ben wij kennis ge 111 a a k t met zeker aar tooneelwerken, die \oor onze tooneel oe- kunst eene nakende opbeuring belo ven. G. V. B. ONS LEVEN e "De Kromjk,, istekoop te Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. 0 » Smets, Begijnenstraat. Kl » Sietns, Kathelijnevest. ;h » Qlorieus, Montignystraat. jf} » Roelans, St. Pieterstraat. e » Hellenbosch, BeeLdekensstr. .nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. 't, » Gemeenteplaats. or HET BESTUUR van het Rood Krui heeft met den heer Fontaine voor een galavertooning onderhardeld met « D ' Juweelen der Madona » op het program P" ma. — Deze galavertooning zal in d |n Vlaamsche Opéra gegeven worden o le Donderdag 5 Maart. Wij kunnen er bij voegen dat er een tusscLenspel zal in ' programma gelascht worden, waarin ai , tisten van aile Antwerpsche schouwbui gen zullen optreden. 1 ' EEN GROOT getal advocaten heb r ben heden de galavertoonirg in d i, Vlaamsche Opéra bijgewoond, gegevei 'ij ter gelegenheid van de eerste opvoerinj jjr * an « Alcéa », het nieuw opéra van dei , heer Dupont, secretaris der Antwerp sche balie. e- !n HEER GU1LL. CAMPO, Parochi 3. aanstraat, 4, Antwerpen, neemtaan ,n schilderijen en kunstvoorwerpen voo: ,n publieke veilingen na afsterven 0 )e verdeeling van goederen. Volstrekt» ). geheimhouding. is "" 'g HERINNEKEN wij terloops dat d< 3- Vereenigde Staten in de lente 1914 eer ]t prijskamp inrichten voor een half-auto n matisch geweer. HetWar Department van Washing n ton heeft de voorwaarden van dezer le prijskamp gezonden aan J. Gevers & Ce 1- 7°. St-Jansstraat, Antwerpen, alwaarde belanghebbenden er kennis van kunner y nemen. Er zijn 12 proefnemingen in vermeld 1 waaraan de geweren onderworpen zijn l" die aan dezen prijskamp deelnemen.De 't ze prijskamp is voorbereidend voor he 1- aannemen van een dergelijk wapen vooi het leger der Vereenigde Staten. •• De uitvinders of bouwkundigen moe-•' ten hunne deelnemingsa-anvraag aan de ^ « Chief of Ordnance U. S. Army Was >s hington D. C.» doen. ie Voor aile onroerende goederen (Verkoop of inkoop van I PrrkiniTO t, eigendommen) I NhhNH \ Begeef U in uertrouwen bi) wLLMIII u Op aanvraag : Onderzoek ter plaats en K0STEL00S. :« X~/e„a"îchin"S: Nijverhejdslei, 76 •D iSSi»Antwerpen e IN DE VE1LING van Pudick e e Simpson te Londen is voor een Strad varius 14.500 fr. betaald, voor een Guï dagnini 10.000 fr., voor een Guarnerin e 2.250 fr. en voor een Gagliano 2.000 fi - Over het algemeen worden de prijze - voor oude instrumenten lager ; zco wer een Joseph Guarnerius van Mevr. Hall (Norma Neruda) voor 1175 fr- verkochl _ terwijl Mevr. Hallé voor het instrumer m eenige jaren geleden 3750 fr. betaa'de. — De maatschappij « Antwerpsch Handelsreizigers»,onderlingen bijstanc heeft haar feestprogramma opgemaak voor haar tienjarig bestaan. Zondag 8 Maart, om 5 ure, Concerte Tussohen het eerste en tweede deel • Voordracht over de vrouw in den ondei lingen bijstand. Aan de Dames en Ju fers zullen verrassingen aangebode worden; aan de kinderen lekkernijen Totslot Dansfeest. Op 15 Maart, om 5 ure, banket in he « Café Suisse ». Huis van vertrouwen. Voor ver koop on inkoop van eigendommen ei gronden uit ter hand, wende mei zich tôt het huis B. Du Moulin. More s tuslei, 81. e 1 n — e i- — De heer Sonval eerebestuurder va e de Post, heeft zich bepaald gevesligd t p Heyst op-den-Beig, waarhij opzijn bui - tengoed al de dienstoversten van 't Pos1 t bestuur ontvangen heeft op een gasl maal. Men weet dat hij bij zijn aftredei ■- commandeur der Leopoldsoide werd be noemd. Buiten de dienstoversten ware ookaanwezig zijn schoonzoon, de hee de Leuze, rechter bij de rechtbank va n eersten aanleg te Namen en heer Lemai y tie, postontvanger der Middenstatie. 1 — Heer en Mevrouw Louis Adriaen - sen-Van den Eynde, bieden hunne ge noodigden een feestmaal aan ten hun nen huize Schermersstraat, op Zaterdaj 3 1 Januari. — Op 7 Februari aanstaande, zal di heerAug. Bauwens-Ricard zijnzilverer f jubelfeest vieren als inspecteur van ver ' zekeringen bij de maatfchappii « Secu 3 ritas. » Zijne collegas bîeden hem eei banket aan in het restaurant «Roche 1 de Cancale. » — De benoeming van de heeren Col ] lins en Eug. Goyvaerts, als opzichter: van het Stedelijk Onderwijs, door der gemeenteraad, op voorstel der Commis . sie van Onderwijs, met algemeenestem 5 men gedaan, is door alwie de nieuwe op 3 zichters kennen, met genoegen verne a men. Aan beide heeren onze gelukwen j schen. Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen testraat. Meubelen, ïapijten, Behang t sels. r M. en Mevouw. Alf. Meulepas-Prae hebben in hun home, Zuiderlei, familie en vrienden een gastmaal aangeboden waar de gulhartigheid en vroolijkste ge zelligheid de uren der klok deden verge-. ten. — Maandag avond, om half negen zal in de conferentiezaal van het St-Ign; tius gesticht, Korte Nieuwstraat, eene voordracht met lichtbeelden gegever worden door den E P. Fulgenre. apos tolisch prefekt van de Ubangi (Congo) die spreken zal over de « Mi^siën ïr Ubangi » De voordracht wordt inge richt door het « Werk van den H.Petruf 1 C1 o upr ss ■n «Jephta» van Vondel mcettn aile lief-i- hebbers van ware, veihevene letteikun-a- de op Zondag 8 Februari aanstaande, om js 3 uur 's namiddags gaan zien in den Ka-r. tholieken Kring, Lange Gaslhuisstraat. ■n Het «Vlaamsch Christen Tooneel » van d Antwei pen geeit alsdan eene opvoering lé van « Jephta of Offer belofte», beroemd t, treurspel in 5 bedrijven van Joost van ^t den Vondel, waarover wij in een hoofd-artikel reeds hebben gesproken. Het stuk gaat onder de bekwame lei-'e ding van M. G Cauwenberg.verbonden ' aan den Kon. Ned. Schouwburg van ^ AntweTpen en van M. Juliaan Platteau, kunstdeclamalor. Dewaarde dezer hee-ren is genoeg gekend. Wat het stuk be-treft, er is voor gezorgd dat ailes op vol-T~ maakfe wijze zal voorkc men : de vertol-king der prachtige rollen, de tconeel-n schikking. de kleedij, de tooneelmuziek enz. Kaarten aan 5, 3 en 2 fr. zijn nog te 5 bekomen : Plantijnlei 3, Vrijheidstraat, 9 en in den Kath. Kring. De studenten m genieten 50 t. h. afslag op al de plaat-sen. Men ga er henen, er zijn stonden ^ van hooge kunstwaarde door te brengen. n —Het is in den loop der maand Fe-bruari dat het huwelijk zal ingezegend worden van Mevrouw Latteur-Baekel-mans, met den heer Maurice van Caillie, m van Brûgge. n —De heer bouwknndige en Mevrouw te Aimé He^bain hebben uitnoodigingen i- voor een feeslmaal gezonden 1er gele-t- genheid der verloving van hun zoon Ed-t- mond,metMej Josephina Van Tichelt. n Huis F. GOOSSEHS JflCOBS Schoenmagazijn j" "HET PaPEGaaiKEN,, KLAPDORP, 117 Paardenmarkt ANTWERPEN I Huis van vertrouwen, gekend voor prachtschoeisels. Sterk en waterdicht hand werk. Ailes aan den laagst mogelij-ken prijs. Verzorgd maatwerk. Herstel-^ lingen van oude schoeisels. Specialiteit van Werkschoenen. e i—^ îi — Heden Zaterdag biedt M. de advo-caat en Mevrouw Is. Van Doosselaere n hunne familie en vrienden een feeslmaal ,r aan ter gelegenheid der verlovirg van M. Paul Van Doosselaere, hun zoon,met Mejuffer Martha Randaxhe, dochter van I- den heer gemeenteraadslid en Mevrouw s Randaxhe. a T \ — Twee tooneelkringen onzer stad, . hebben in den prijskamp, uitgeschreven door den Koninkl. Tconeelkring «De . Moedertaal » van Mechelen, zich onder-. scheiden, namelijk « Vondel », welke in den strijd voor het drama den 411 prijs met algemeene slemmen behaaide met - « Een Nieuw Leven,» in verdeeling met - den kring « Kunst en Taal » met « De - Stroom.» Voor de blijspelen behaaide « Kunst . en Taal» een 311 prijs, met « Ik trouw mijne Docht-er », en « Vondel, » een 411 t prijs met « Eenieder het zijne » Voor e uitspraak veroverde onder de Vlaamsche , kringen «Vondel» nog een eersten prijs. - Bravo ! Onze gelukwenschen aan de - twee Antwerpsche vereenigingen. De gelagzaal van de Vlaam* a SChe ©pera geniet heden den grootsten e bijval der koffiehuizen van de stad. Geen 1 wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-fel bedienen u lustige boerirnekens, de al-' lerfijnste Vlaamscbe oude bieren op fles-1 schen, oud garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Alleavonden kunstconcerto van s de Antwerpsche Kwintet-Kapel. MORISONS' Waschmachien wordt een msand op proef gegeven in geheel België. Vraag geillustreerd brochuur nummer 178 met prijzen aan J. L. Morisons Dambruggestr. 109 Antwerpen. .|||. I « iimc PAMPIl ! *< KUNSTPHOTOGBAPHIE » f Elektrieke Instellingen. IIP lllll DDÀUIf UHmrii nijverheid en sport à — GesUoir^WOe^ KUNSTHANDELMR $ ^ (j HALLEUX " MERTENS f L,Cl,t"KraC'\t_™<!P'lJJn f^jjj.M™1<lamen Sint Gommarusstraat, 4, Antwerpen 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. | Leuerancier uan t et Leger | | * A A M Â I I \A/ Leent aan matigen intrest, kleine INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING Uagf jnQg+pgof 24Q 1 ^ ^ ^ ** sommen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen S, a ' S. \/r.;;u0:ric+»«rîot ylQ Antu/oi-non wekelijksche of maahdeliiksche afkortin- der meelt gekende meelters in de Zaal » BerChem-Zurenborg | Vrijheidstraat, 49, Antwerpen. M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes