De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

607 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Août. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fx73t9fd8c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weskblad voor Landfiouwërs uitgegeven onde!" medeworking van het Duitseh Generaal Gouvernement in België Betglsche bladen -rogen u« * D» Landfcouwar »- niofs cvarnamen icn.J«r'tclker.s -'.z trc-r. 'c ;rr 'io«n H- 24. Opstelraad en verzending : Kcizcrl. Duitsch Bcstuur, a?d. Vil, Naamscfcî 5iras' !Q. ! Dnikkerij : Çlaatsdrukkerij, Letrrenschc wcç, îft. |f Brussel, 1 4 August. 1 91 8. ij - ij A VXKONWr.INOKX : 30 contiemen «le kleinc regol. Biiîasen, bijzopdere nrijs.. i1' Jjiargnng. ISHOUD: Akkerbouw,veetecll, tain- en boschbouw, enz..• V'ëC is sreTal van brand. j — Winning vnri netcTzaad. — Bondi go raadgevnigeu : 1. Bijen-— Oo gasbchaiulel*ing van paardenschurft. — Il-jt pluiniep de;1 | teelt;2. LIoen lert;eït; â. De kleinve'efokker ; 4- Landboiiw; 5. iKruïfc-ganzen. — De behandeling van aal. — La-ndbouwers. verbor.wi j teelî; li.'De praktisclie Sehrebertuinier : 7) Allei'lei,— Uit stad eu stoppol'voederpUnton. — Werkinpr van s»mmi«:e trrafenvoe'der- 1 land. — Marktniouws. — Bricvenbus. plaiiten op do g-ezondheid der hnisdieron. — Aardappelziekten. jLaudS>ouivcrs, zaait veidsala; plant winterkool! I _,»)« cl r j o u w o «• s, verbouwt wintcrkoolzaad en winter-raapzaad!Laodboo'Ei'cri, ktyeckt spinazie voor herfst on lente! Akkerbouw, vMfaelf, îul'iv- m boscîibquw, enz. Vee geval van forand. Oni dieren uit don brand te redden moet mon h un jcwéontcn wat kennen è:i 00k de vereisçhte maat-regelen. Men kan'opraerken dat, ingevàl'van brand,wan-neei' dieren uit der. t-tal gedreve : worden, deze er dadelijk weer terug in loopen. Dit hëeft zijn natuurlijke oorzaak in de'ongewone door de vlammen veroorzaTikte helder-heid, waardoor de dieren verschrikt en ontzet, instinkt-matigbeîchutting en toevluelit zoekend, naar hun gewone plaats terugkecren. Verder kan men opmerkén dat de dieren bij brandgevaar of ander gevaar -ieh losrulcken, tegen elkaar aandringen en niet meer uit elkaar te drijven tijti. Bijzonder is dit bij schapen en paarden het geval. Door de qngewone verscbijning van hc-t vuur worden de dieren onrustig en angstig en het dreigend gevaar zet hen lan zich samen te voegen en in den verdedigingstoestand te steilen; zoo verklaart men 00k het feit d^t de dieren bij 2cnen brand instinktmatig den Iioek opzoekén die het ^erst van het vuur verwijdzrd is en niet van hun plaats te brengen zi jn. Deze ieiten in het 00g houdend, moet men dus bij het 'edden der dieren op het volgende letten : 1° de dieren jaogen niet aile ineens losgebonden worden; 20 men irerbinde hun de oogèn en leide ze, een voor een, uit den dal, bijzonder paarden en rundvee; 3' enkel in geval van litersten nood late men ze aile los, doordien men een dier net geweld naar buiten trekt en de andere met slagen en itooten nadrijft. Voordeelig is het wanneer zieb in den stal verschillonde ;egenover elkaar g'eplaatste deuren bovinden, daar men lan de dieren kan uitdrijven langs de deur tegenover het iruur; de meeste moeite lcost het een kudde schapen uit let vuur of uit den door brand bedreigden stal te brengen. iewoonlijk moet kierbij geweld gebruikt worden, de lei-lamel wordt vastgegrepen, vôor de deur gebraclit en ichter.de overige wordt de hond opgejaagd; is van de :ijde waar de deur zicli bevindt de vuurschijn zichtbaar ;n op de tegenoverstaande zijde geen deur voorbanden, 100 is de kudde noch door den bond noeb door andere niddelen uit den stal te brengen ; in zulke gevallen moet loor brandweermannen zoo spoedig mogelijk op een tndere plaats eexi gat in den muur gebroken worden door Lamibou'ïi'er^, yoorkomt de weidekrankheden'. Landbonwerit, voedert de hoenders goed gedurendo het ruien ! i^asïd!joutve**s, hoedt vuur en licht! welke men de dieren buit"" drijft; 00k de paarden, die boven aile huisdieren door den hoogen graad van ver--taad en gedweeheid ùinnunfen, kan men moeilijk er too bewegen den stal te veriàten zoodra den brand hen tegengloeit. .Zwijnen zijn niet anders te redden dan door ze met oca'en en achterpooten te pakken en ze zoo uit den stal te sle-iren. Pluiraveb vangt men eu steekt het ùi zakkeu of shiit het op eôn andere vëilige plaats weer in. Het rneesfc worden de bijenkor\;en vergeten en de bijen gaan dan len gevolge van de hitte en den rook ten gi-onde ; men ver-stoppe de vlieggaten en drage de korven zoo zaClit mogelijk op een geschikte plaats; men\mag ecbter niet vergeten de vlieggaten dadelijk weer te openen, anders ver-stikken de dieren. Tôt reddimg der dieren zijn hùnne boeders het meest geschikt; het vee kent hunne stem en laat zich door hen beter leiden. Àls een erge hindernis bij de redding dei dieren'. in geval van brand, moet het bouwgebrek be-schouwd worden dat do diez'en zicli binnenwaarts openen. ë5e gasbehandeSing van paartScsssclissri'i werd in het ziektestalion in het Berlijncr « Zcntralvieljof >> met gunstig govolg loegepast. Hpt schijnt dat een groofc deel der dieren door een behandeling van een uur -met zwaveldioxyde genezen werd. Hoe ver een twéede behandeling na ongeveer 8 dagesi noodwendig of doel-matig is, moet nog beproefd worden. De gebrmkte gascellen hebben dubbele bouten ivanden,.met tussc|aen-liggende isoleerende laag. Het onderstc deel van den paardenkop, de oogen inbegrepen, blijft buiten de;cel. De gasdicbte afsluiting aan den kop wordt door een eenvoudig toestel (kap) verkregen. De paarden wonden in de gascel ongeveer een uur aan de inwerking van So2-dampen blootgesteld. Het gasgehalte der lucht in do cel bedraagt 4—6 t. b. De richtige gasmenging laat zich vaststellen door het ontnemen van de proeflucht uit de cel gedurende de behandeling. De dieren- vferdragen de gasbehandeling uitstekend. Tôt dusver werden zij voor de behandeling steeds geseboren. Of het immer noodig is, moet nog nagegaan worden. Zeer opvallend is het doen der dieren na de gasbehandeling, in tegenstelling met de dieren die met petroleum of ruwe olie bebandeld werden. Terwijl een niet gering deel der dieren die zoo ingewrëven worden, gewicht verliezen en soms bezwijken, bekomen. de met gas behandelde dieren snel. Het schuren, het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes