De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

357 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Juillet. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3r70n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerklno van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Batgleeha bladen mogin ult * Da Landbouwar » niata overneman, «onder tatkana da bron ta varmaldan. v ■ I r, e" •' . ' AANKONB1G1NGEN : KTr O "i Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namcnstraat, 10. —, , A A — ,, , , , , . , . _ W Al. DruhXerij • Bru«sel, 26 Jull 1916. 3} ceniiem.de kleine regel. 2« Jaargang. . - - ■ -StartsdruVkcrij, Leuvénsche nee, «r>. Bijl.een, bij»ondére'prij«. ^ ■lainiaaii iiim«i^mbii INHOUD: Bijtondere verhandelingen : Bereiding van brmn liooi. — De toélt van Klaverzaad. — J.egnoôd bij phiimvce. — De aardbezieplàntingen lia het afoogsten. Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, cnz. : Verzorging Tan het vee inden zomcr. — Noodwendigheid van de voedering van minera le stofl'en. — Ilouding en voedering van dra'chtige huisclieren. — Tuberculosis bij runderen. — Behandeling van wonden met water- stofsuperbxyde. — Verzorging der beslagen lioeven. — De oogst \an mostaardzaad. — Teelt winterkbôlzaad en wiîiterrapexi. — • Is gips zonder waarde voor de bemesting? — Geboden voor het juistebegieten in den tuin. — Xieuwe teelt op afgeoogste groeuteu-beihlen. — Bondigc raadgevingen : i. Bijenteelt. 2. TuinUotnv. 3. Laridbouw. 4. Verzorging van liooiland. 5. Allerlei. — Plagen bij onze huisdieren. Een medewerker zendt ons volgende bijdrage over * hei kereidcn van bruin liooi 1 IIij sclirijft : Bij aanhoudend regenweder is de beste en eenvoudigste manier voor het winnen van hooi de bereiding van bruin hooi. Te dien einde bakent men op de weide een plek af, enkele vierkante meters groot, met staken of metplanken welke sterk geiroeg moèten zijn om een kraehtigen zijwaartschen druk te doorstaan. Men vnlt die ruimte met verschgemaaid nat gras dat men zoo mogelijk seffens vast trapt. Men bedukt daarna den hoop met planken waarop men steencn of gewichten legt. Indien men dikwijls den hoop moet opbrcken en hij zeer hoog word 1, is hetpraktisch de gewichten aan kettingen buitenwaarts, naar onder te laten hangen. In den dicht ineengepersten vochtigen hoop heeft er een gisting plaats, die verscheidene weken duurt, Avaarbij er overigens, dank zij de volledige afsluiting der lncht van binnen geen gevaar voor zelfontbranding bestaat. Het hooi krijgt eene bruinachtige kleur en een eigenaardigen zuur-achtigen geur. Het is wel is waar niet belangrijk ; dit hooi staat echter niet veel ten achteren in voedingswaarde bij het met goed weder gedroogde liooi, en heeft merkelijk meer voedingswaarde als laatstaand en daarbij nog beregend gedroogd hooi. De dieren verdragen het goed en vreten het 00k graag, als zij er eenigen tijd aan gcwoon zijn. Tcell van lilaverzafcd. Wie klaverzaad telen wil, moet zaaigoed van cen bekende goede soort bezitlen. Men traehte bijzonder inheemsche soorten door de zaadteelt te krijgen. 1. Keus van het veldstuk. — Velddeelen met weelde-rigen groei zijn tôt winning van klaverzaad weinig geschikt. Men kieze een tamelijk mager, zoo mogelijk gekalkt, goed met ïhom'asmeel en kaïniet voorzien, niet le vochtig grondstuk, met goeden gelijkmatigen aaneen-gesloten klavergroei- Velden, naar 'fc Zuiden hellend, zijn bijzonder geschikt. Het grondstuk moet vrij zijn van hondsgras en weeg-bree. Met Avoekerplanten (klaverzijde en smeerkruid, of zwamziekten b. v. stengelbranden, meeldauw) bevallen etukken deugen niet voor de zaadteelt. Het klaverzaad wordt ofwel gelijktijdig met de bovenvrucht uitgezaaid of later en dan ingeëgd. Bestemt men eenen akker reeds vôôr het zaaien tôt de klaverzaadteelt, zoo wordt de klaver best op 10-20 cm. gedrild, omtrent i5 kg. per ha., gelijktijdig met de bovenvrucht of tusschen de rijen ervan of ook dwars erdoor. Mûet de bovenvrucht geheuld worden, zoo moet men ze met het klaverzaad gemengd uitzaaien of het klaverzaad inhakken. Rijencultuur van rooklaver eischt bijzonder reine velden. Natuurlijkkanook van breedwerpig gezaaide klaver zaad geoogst worden. 2. Wanneer geschiedt de snoe? — Het is gewoonlijk niet raadzaam reeds de eerste snee van hét eerste jaar tôt zaadrijping te laten staan, daar zij meest te weelderig is, zoodât na het bloeien de klaver omvalt en bij felle regens de plant van onder afrot, waardoor de nagroei lijdt. Ook heeft men bij de eerste snee minder en onge-lijkmatiger bloemen, die op ongelijke Avijze rijpen. Daar-door wordt de oogst zoo verlraagd, dat de tweede snee nïaar een geringe opbrengst levert. Zoo men het zaad van de tweede snee oogst, die gewoon-lijk ook vrijer van onkruid is, kan men den eersten oogst des te cerder doen geschieden. Na de eerste snee, die omtrent in de eerste helft van Juni plaats heeft, heeft vroege klaver twee tôt drie, late klaver drie tôt vier maanden noodig om rijp te worden. Wanneer men de klaver een tweede jaar, dus nog in het derde levensjaar, benuttigt, neeint men, wanneer de groei nog voldoende rein en gelijkmatig is, het zaad menigmaal van de eerste snee van dit jaar. Heerschen gedurende den bloeitijd lang aanhoudende regenweder, lage temperatuur en felle wind, zoo is de klaverzaadteelt in gevaar. Dan doet men beter de klaver te vervoederen. 3. Rljpheid. — Wanneer de kopjes halfrijp zijn, kan men door ze samen te drukken, hun waarde nagaan, zoodat,in voofkomend geval, zoo de zaadvorming onvol-doende is, nog gemaaid kan worden tôt bereiding van hooi. Een zekere ongelijkmatigh'cid in de rijping is niet te vermijden. Men maait niet te vroeg, maar wel wat voor de voile rijpheid, wanneer verreweg de meeste kopjes bruin of zwartbruin zijn en bij het wrijven in de vlakke hand reeds goed ontwikkelde zaden laten ontsnappen. Zoo lang de bodem van het kopje en de daarin zittende korrels, evenals de stengels, waarop de kopjes zich beviuden, grootendeels nog groen zijn, mag met den oogst niet begonnen worden. Men zal gunstig weder afwachten om te maaien. 4. Oogst. — In den regel wordt zaadklaver in den dairw gemaaid om al'breken der vruchtkoppen te vermijden. Wanneer de oogst zeer laat valt en de zwaden slecht drogen, kan men ook rond den middag maaien. Zaadklaver droogt gauw. Bij bestendig goed weder, dat men afwachten moet, laat men de zaadklaver in zwaden liggen, wendt eens met den griteelsteel en 's avonds van den Iweeden dag vaart men in. Anders zet men de klaver voorzichtig op droogtoeatellen, waarbij hij echter wat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes