De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

582 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 19 Avril. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 25 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kw57d2rg80/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwera uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische t>la«S«n mogen ui» < De Lan<j&ouw»r > ni«ts overnemen, zorvder telkens de bron ta vermolden. Nr 7. Opstelraad en verstnding Kefaerl. Duitsch Beatuur, afdeel. VII, £«uni«ûsu'wu. Il DruXKerij : J StaaUsdrukkefîj, Leuvenaab« w«§, 40. ! j Brutseï, 19 Aprji 1916. AAKKONDIGINGEN : 9j een tien» do kleine refel. Bijlagon, bljsondere prij». l'Jurging. INBODD: Ambtelijki bekcndmaking-en dts Heeren Gencrsai-Goiiotrntur, tnz. : Verordening vau 27 Maart 191C betreffeud den verkoop van kunst-meststoffen.Bijsonderc uerhandeling-en ■ Bemesting van de groenten. — Geboden voor geiienkweekers in den huidigen tijd. — Zaaigoed voor zomer-tarwe eu zomerrogge. Akkerbonw, veeteelt, tuin- en boschbouw, en*. ; Z wavelzure amraoniak. — Het te nutte niaken van rotte aardappelen. — Biggenvreten bij jiwto&vaiKcii!?. — u ver ueij opp&b vau khjvciuu. — ucs ucciuui ju April. — Vermeerderde konijnenhouding. — Met aardappelplant-goed spaarzaam zijn ! — Kalibemesting op lichte gronden. — Naald-houttwijgeu als veovoeder. — lîcidekruid aïs voedermiddel. — De bloementuin in April. — lluisvrouwen, legt elers op. — Bon-dige raadgevingen : 1. .BijenteeH. <2 Tuinbouw. 3. Hoenderteelt, 4. Landliouw. 5. Fruitteelt. — Ujt stad. en land. — Marktberichten. — Veulenmartten. — Plagen bij onze huisdieren. Âmbtelijke Bekendaiakingen \anwege den Generaaî-Goaverneur, enz. VERORDENI.XG i>an 27 MAART 191g betreffeud den verkoop van kunstnieststo/fen. Art. 1. Bij het verkoopeu van in de liieraan toegevoegde lijst opgesomaemeststoffen, mengsels van meststoffen erbij begrepen, mag de vervaardiger geene hoogere dan do aldaar bepaalde prijzen vragen noch aannemen. Art. 2. De prijzen gelden voor de onder nr i3 opgesomde voort-brengselen vrij op den spoorwagen in liet grensstation te Her-besthal geleverd; voor aile andere voortbrengselen vrij op de ladingsplaats van het schip of in het spoorstation van de le\e-rende fabriek geleverd, met dezen verstande, dat de kosten van vervoer tôt aan de ladingsplaats of het station der levereude fabriek en de kosten van overladen aldaar înbegrepen zijn. Art. 3. De handelsbijslag voor den voortverkoop der voortbrengselen mag het op de lijst aangegeven bedrag met teboven-gaan, onverschilhg of de ware cens of mecrmaals van bezmer verandert. De handelsbijslag omvat de gezamenlijke bedrijfkosten van den handel. Als verdere bijkosten mogen alleen de werkelijk betaalde vraehtonkosten bijgerekend worden. Art. 4- De hoogste prijzen (art. 1) gelden, zooverre op de lijst niet anders bepaald wordt, voor los verzonden ware zonder verpakking. Bij levering in pakgoedzakken mag een bijslag vaD j ,60 de look., bij levering in papieren zakken voor de onder n' i3 der lijst aangeduidc voortbrengselen een bijslag van 1 fr. de ico k. in rekening gebracht worden. Worden de zalcken door den kooper geleverd, zoo mag cen Vulrecht van 0,40 de 100 k. berekend worden. Leent de verkooper de zakken, zoo mag hij hiervoor en voor het vullen tezamea o,5o de 100 k. rekenen. Art. 5. Mengsels van kunstmeststoffen mogen voor den verkoop slechts door zulke fabriekmnchtingen vervaardigd worden, die reeds voor den ja Augustus 3914 mengsels van kunstmesthebbea vervaardigd. Jlet mengen van minerale onopgeloste fosfaten met andere meststoffen is verboden. Art. 6. Leveringsverdragen, die vôôr het vankrachtworden dezer Verordening tegej) hoogej'e prijzen, dan deze in de lijst vastgosteld, gesloten werden, gelden bij het. vankrachtworden dezer VerordeniDg als tegen den liôogsten prijs gesloten, zooverre de levering op dit oogenblik nog niet gedaan is. Een vôôr het vankrachtworden dezer Verordening betaalde, den hoogsten prijs tebovengaande prijs kan niet worden terugverlangd. Art. 7. De 0 Verwaltungschef n is gemachtigd, uitzonderingen op de voorgaande bepalingen toetestaan. Art 8. Overtredingen van deze Verordening worden, zooverre niet de strafbepalingen der Verordening van 28 Septembre 1915 over het bestraffen van de overtreding der hoogste prijzen. toepasselijk zijn, met ten hoogste 1 jaar hechtenis of gevangenis of met ten hoogste 10,000 mark boete gestraft. Boete en hechtenis of gevangenisstraf kunnen tegelijk uitgesproken worden. Do ter sprake komende waren kunnen worden verbeurdverklaard. Bevoegd zijn de Duiische krijgsrechtbanken en krijgsover-hedenArt. g. De Belgische wet van 21 December 1896 over het ver» valschen van mest- en voederstoffexv^blijft van kracht, zooverre met in deze Verordening afwijkende bepalingen werden opge* nomen. Lijst der meststoffen en prijzen. Bijslag voor • Prijs De prijs den Naam der meststof. Verpakking. in frank. geldt voor : tusschenhandel per xoo kg. 1) Zwavelzure ammoniak . . 60,— 100 kg. los. Frank 2,5o 2) Hoornmeel . 2,10 1 kg. stikstof. » » I,— 3) Bloedmeel . . 2,60 » » » I>— 4) Ledermeel, wolstof en andere dergelijke afval : a) door stoom of swavelsuur opgelost 2,to » » b) o,5o » # " 5) Gaszuiyeringsstof ; 3,20 voor 1 kg. ammohia- » » o,5o kalisclie stikstof. 6) Beendermeel : 5 °l0 stikstof, 20 °/0 fosfoorzuur. . . 18,;5 100 kg. in zakken # i>"*" '■ ■ bruto y. netto

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes