De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

450 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Juin. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pn8x922r2p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Woekbiad voor Lmdbouwers ultgegeven onder medewerklno van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Balglaoha bladan mogsn ult i De Landbouwer > nlata eve^narnsn, zondar telkana da bron ta varmaldan. Nr 14. Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namensiraat, 1(K Druhherij : Staatsdrukkerij, Leuvenscfce weg, 40. Brussel, 7 Juril 1916. A ANK 0N"D1GINGKN : >0 centiem do klelne rtgel. Bijlagcn, bijïondôre prij«. î* Jaargang.11 M. A! JH \J *J VJ . Jîijzondere verhandelingen : Practische wenken voor den weidetijd, — Inmaken zonder suiker en drogen. Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw,enz. : Verzekering tegen Iiagel. — Landbouwerswerk in Juni. — De tomatenteelt. — Maag-\ en darmzinking bij speenvarkeus. — De waarde der geiten. — * Beschutting Tan het weideveo tegen bliksem. — Waterpast als veevoeaer. — uo oesie îenuiiemamng van onze voeaervoorraaen. — Groenvoedering en hooibereiding. — Het drogen van klaver op toestellen. — Tuiniers, plant koolrapen. — Vergaart brandnetels. — Geeno hagodoorns snijden, — Bondigo raadgevingen : i. Bijen-teelt. a. Tuinbouw. 3. Landboinv. 4. Fruitteelt. 5. AUerhande. — Uit stad on land, — Marktberichten. — Plagon bij onze huisdieren Practische wenken voor dcn acidetijd. Het belang van een goed weiden voor de gezondheid der dieren wordt heden algemeen erkend. Tôt instand-houding en verineerdering van ons nuttig vee, dat ons van vleesch moet voorzien en ons melk moet schenken, dient de weidegang dus verstandig geregeld te worden. Om tegenslag te vermijden, die licht ontstaan kan zoo de weidegang op slechte wijze plaats heeft, zullen we in het kort op de voornaamste maatregelen wijzen, die men moet in 't oog houden. Het is geraden bij het uitdrijven der melkkoeien,melkende en droogstaande dieren van elkander te sckeiden, zoodanig dat de eerste grazen mogen vôôr de andere en dus het rijkste voeder krijgen. Evenzoo moet het jong vee in verschillende klassen ingedeeld worden. Een indeeling der weiden in perken is natuurlijk volstrekt noodig, zoo men bij den weide-gang verschillende groepen vormen wil. In een perk moeten dan de i 1/2 jarige vaarzen, die in den loop van den zomer zullen gedekt worden, met een tweejarigen «tier samen weiden. Op een andere weide loopen de jongere 1/2—1 jaar oude vaarzen en op twee andere eindelijk 1/2 tôt 2 jarige stieren, zoo mogelijk naar ouderdomsklasse gescheiden. Het verwisselen van perk geschiedt, zoodra de weide bijna afgegraasd is en niet meer heelemaal tôt de voeding voldoende ia. Zijn de weiden goed bezet (men rekent in den regel bij goeden grasgroei per stuk groot vee tôt 1/2 ha; 2 stuks jong vee staan omtrent gelijk met een stuk groot vee) en wordt de mest dadelijk uiteen-gespreid, waardoor vette plekken vermeden worden, zoo zal het voeder, indien het een goed grasmengsel is, 00k gewoonlijk gelijkmatig afgegraasd worden. Het zal dan meest niet noodig zijn te maaien. Vette plekken, ontstaan door de aal der dieren, moeten met zware wellen over-varen worden, zoodat zij verwelken. Het hooi der ver-welkte plekken wordt door de dieren niet versmaad. Het melken op de weide geschiedt tweemaal daags. In het midden van de weide, waar aile perken elkaar raken, moet een melkstal gemaakt worden uit dennenhout en met een strooien dak, waarvoor zich een drenkplaats bevindt, waarin de dieren gedreven worden. Enmaken zonder suiker en drogen. De huidige schaarschte en duurte van vele levens-middelen maakt het tôt een noodzakelijkheid de land-bouwvoortbrengselen, waaraan er in België overschot is, in vermeerderde mate voor de voeding te gebruiken. Zoo brengt België grooter hoeveelheden groenten en fruit voort dan door de bevolking in gewone omstandigbeden ver-bruikt worden. Een groot deel van deze overvoortbrengst wordt in de conserve- en marmeladenfabrieken gebruikt eu daar verwerkt om bewaard te blijven voor den tijd dat verse** fruit en versche groenten schaarsch worden. Maar 00k elke huisvrouw kan een voorraad fruit en groenten voor den winter indoen. Wanneer men beweert dat vele vruchten en planten niet kunnen ingemaakt worden, daar er niet genoeg suiker is, zoo is dat een dwaling, daar een toevoeging van suiker voor de bewa-rin^ der vruchten niet volstrekt noodig is. De vruchten moeten veeleer kiemvrij gemaakt worden. De sterilizee-ring en bewaring zonder suiker geschiedt best met de bekende bewaringstoestellen. Glazen potten, wijn- of bierflesschen zijn 00k voldoende. Zoo is het mogelijk elke snel bedervende vrucht zonder gevaar te bewaren. Het inmaken zonder suiker heeft overigens het voordeel dat, wanneer een glas bederft (wat bij deze doenwijze zeldzamer voorkomt dan bij het insuikeren) er ten minste geen suiker rnede verloren gaat. Zoo men er op wijst dat de zonder suiker ingemaakte verduurzaamde waren later vôôr het verbruilc toch moeten gesuikerd worden en men vreest dat er dan niet genoeg suiker voor handen wezen zal, zoo bezit men toch des-noods kunstmatige zoete stof om aile ingemaakte vruchten voldoende zoet te maken. Een vrijgeving van saccharine zal in dit geval van dringende behoefte zeker wel in aan-merking komen. De doenwijze bij de droging in het huishouden is dezelfde als bij de groote droogtoestellen : de vochtigheid zoo goed mogelijk uit de groenten trekken en felle toe-strooming van droge lucht. Dat geschiedt natuurlijk door warmte. Voor het huishouden is de warmtebron de zon en de kachel. Zwammen en menige fruitsoorten (pruimen, appels en perensnijsels) droogt men in de zon, onder ver-wijdering van vochtigheid. Vruchten, die men niet aan een snoer kan rijgen, breidt men, in stukken gesneden, op papier of doeken uit en legt ze in de zon, totdat zij hun watergehalte verloren hebben. Zeer doelmatig voor het drogen op de kachel of in de zon zijn de zoogenaamde horden, bestaande uit een houten raam, dat dunne smalle latten of met een engmazig verzinkt dradcnvlechtsel bespannen is. Op deze horden legt men de vruchten en brengt ze dan in de zon, op de kaclielplaat, in den bak- of braadoven. Elke keuken kan dus met hare inrichtingen het drogen zelf verwezenlijken. zonder onkosten. Waar men groote hoeveelheden drogen moet, kunnen 00k brouwerijeesten, tichel- of bakkersovens gebruikt worden, maar men moet erop op dat de temperatuur gelijkmatig en niet te lioog is. Boven Go^o" moet men niet gaan.Van de groentesoorten zijn tôt droging bijzonder geschikt, boonen, erwten, wortelen en suikerij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes