De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

665 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Avril. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 30 mars 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d50ft8fp5j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitaeqeven onder medewerklng van hol Duitsch Generaal Gouvernement in België. Balglteh* bledan mogan ult < Da Landbouwar > mata xondtr talkana da bron (• varmildan. Opstelraad en verzend&if ; Keizerh Duitsch Bestuar,aîdeel Vil, Nazaensiraat, k{>. Druhherij : Staatsérukke'rij, Leuvensche weg. 40- Brusset, 24 April 1 91 8. AANKONDIGINGBN-*0 centiem de Pleine regel. > BUlaten, bijzoadére prijf. 1l» Jaargarç,2 I1N HOOD Mjzondtrt verhandelingen . Uitbreiding der acïtaapùou(lin&. teelt van «truikboonen. — Bondige raadgevingen : i. Bijenteeifc, Akkerbouw, veeteelt, tuin- en bcschbouw, enz.. Beschuttende inenting 2. Tuinbouw, 3. Hcenderteelt, 4- De kleinveefokker, 5. Laudbouw, wsgen bloedpis. — Het opkaveeken der kuikens. — Vculteelt 1918. — G De pvaktiscbe Schrebertuinier. — Uit stad en land. — Bri«ve»« Loofhooi van hagen. — Ter vervanging voor uitheemsche voeder- bu». — Ptagen bij onze buisdiereu. middelen. — De aardappel. — West-Indische spinazie. — Over de Landbouùeri, laat geen onkruid groeien 1 Laiiidliouaeri, verzuimt den hakarbeid niet! Landbouwers, neemt geeu stroo aLs strooiseli Laadlbowwcrs, maakt de fruitschadelingen van kant! Laadbonwers, geefî acht op ket weidevee! (Lftîidbou-ïi'ers, opgelet voor de aardrupsenl Litbreiding der ichnaphaudiiig. {Uit de groote landbouwweek II.) De uitbreiding der schaaphouding is een vraag, die 00k voor de Belgische toestanden een roi speelt. Hare behan-deling op de groote landbouwweek is ons een aanleiding rru eenige geziclitspunten, die daarbij aan 't licht kwamen, weer le geven. Het is de vraag in hoe ver de behoefte aan wol door vermeerdering der wolwinning kan geholpen worden, zonder de verreweg belangrijker voedingsbehoefte te benadeelen. De schaaphouding is criophoûdend achteruit gegaan, het meest wel in goede boerenbedrijven, het minst in zeer groote en zeer kleme bedrijvem. In groote bedrijven werkte de mangelende inachtneming van verhoogde vroegrijpheid en verhoogde vleeschopbrengst mede om den achteruitgang boven de rein economische invloeden uit te doen strekken. De epeelruimte voor de uitbreiding der schaaphouding is zeer groot, daar het schaap gewoonlijk met veel minder krachtvoeder toekomt dan rundvee. Gunstige en zekere wolprijzen zullen het hunne doen om tegenûver de in het grootbedrijf noodwendige beperking van de runder-bouding de schaaphouding te vermeerderen, die met weinig krachtvoeder er loe bijdragen kan meer mest voort te brengen In de middenbedrijven zijn de toestanden minder gunstig voor de uitbreiding van de schaaphouding, want daar bestaan er gunstiger voorwaardeD tôt de melk-opbrengst. Het bestaan van vele duurzame weiden zal het ondernemen van sommige bedrijven vergemakkelijken; In 't algemeen echter zal de schaaphouding màar in klima-terisch en anderzins ongunstig gelegen bedrijven veel veld kunnen winnen, maar hier zelfs nog betrekkelijk langzaam en in mindere mate dan in groote bedrijven. Kleine bedrijven bieden gewoonlijk geen noemenswaarde mogelijkheid tôt uitbreiding. Zulkp bedrijven kunnen het eerst uit de gunstige melk-, hakvrucht- en veldgroenten-prijzen voordeel trekken en het vroegst aan een verjon-ging van de zwijnhouding denkeh, bedrijfstakken die het loonendst zijn en tevens voor de volksvoeding het meest opleveren. In de dwergbedrijven zijn de toestandeD nog ongun-etiger. Hier wordt — afgezien van de zelfvoorziening met wol — de hooge tenuttemaking van voeder door geiten en klein vee overwegend. De mogelijkheid de schaaphouding uit te breiden zal, trots de sterke bodembenut-tiging, na den vrede in de eerate plaats in groote bedrijven zonder beperking van de teelt van ander vee, în ruimo mate bestaan Het doel van de teelt zal er moeten op gericht zijn schapen te verkrijgen met een grool vleesch-rijk lijf dat vroeg rijp is ; men moet 00k trac^ten veel wol te hebben van middelbare fijnheid. Een schaap dat uitsluitend wolschaap is, heeft heden geen plaats meer in het landbouwbedrijf. De grond van de schaaphouding zal het echte schaapvoeder vormen en, zulk rauw voeder dat door runders niet kan genu-t worden. De opbrengstmogelijkheid zal afhangen van een snellen omzet, een verkorte stalhouding, tenuttemaking van aile voeder en vorming van goede schaapherders. Voor den snellen omzet komt hoofdzakelijk de lammertijd in aan-merking. De moeders zal men dan wegdoen, wanneer zijj nog vleesch zetten kunnen. Met de verkorting van de stalhouding gaat het streven naar gezondheid en weer-standskracht hand in hand. Deze wenken zijn waar-schijnlijk voor den Belgischen landbouw niet van belang ontLloot. (De Opstelraad.) /kkaffcouw, veeteelt, tuin- en boschtsouw, enz. 3esciiu(tende incnliiig iegen bloedpis. Dit jaar zullen wij ten gevolge van den slechten oo^st vaD hooi en stroo nog meer dan in de vorige jaren vor-plicht zijn het rundvee vroegtijdig op de weide te drijvea en het gras in woud, bosch, op moerasachtige beemden door weidewee te doen nutten. Op deze plaatsen dreigt den dicren een groot gevaar door de zich daar ophoudende , runderteken, die de verwekkers van bloedpis herbergen en deze op het rundvee overdragen. Het gevolg daarvaa is dat de krankheid in de besmette streken in de lente na het uitdrijven der runder-s uitbreekt en meestal groote ofïers eischt. De achteruitgang van onze veestapels en de vermeerderde weidenutting maant in dit jaar gansch bij zonder tôt het toepaesen van maatregelen, om de runders, zoo goed het mogelijk is, tegen verliezea door bloedpis te behoeden. Met dat doel wordt sedert meer dan tien jaren de beschuttende inenting toegepast. Zij heeft tôt doel de runders tegen krankworden aan blsedpis te behoeden, is dus niet toe te passen bij runders di« daaraan reeds lijden. De inenting moet op tijd in de lente voor het begin van den weidegang geschieden. De ingeënte runders moeten ten minste nog twintîg dagen in den stal gehouden en gedurende dezen tijd met licht verteerbaar voeder gevoed worden. De bijtijds toegepaste^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes