De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

756 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Accès à 15 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7659c6sj52/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 13. Toegelateri do or de militaire overhcid. Maart 1918. De Leeuwenaar Maandblad voor de Soldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETEBS, Ie Serg.-Maj. F. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voor Go», Koning en Vaderlànd Weest Leeuwen in den Strijd Een Praatje. Ter gelegenheid van onzen twee.den Jaargang. Toen \ve een jaar geleden voor de eerste maal den Leeuwenaar lieten vèrsehijnen, dan waren we er ver af van te denken dat de vvereldoorlog in Maart 1918 nog steeds zou voortwoeden. We stonden er toen zoo goed voor dat we er zouden op gèzworen hebben dat dit ailes voor den winter een einde zou nemen. Doch we rekenden op den Russischen Colosse die ons jaminerlijk in de steek haefl gela-ten ; en 't geen niemand ter wereld kon voorzien is clan gebeurd. Zoo waar blijft ons vlaamsche spreekwoord dat « de mensch wikt en God beschikt ». En loch hebben wij reden om te hopen dat de nienwe jaargang welken wij thans beginnen de laatste zijn zal. Niet dat we van gedacht zijn dat de Entente Mo-gendheden zoo maar 'nen vrede zouden moe-ten maken op zi jn « bolcheviks » die een eeuwige schande zou zijn voor de ganseli besehaafde wereld, maar wijl we de verzeke-ring hebben dat het Amerikaansch volk zijn opvatting van het Recht aan de duitschers zal weten op te dringen, en deze eindelijk znllen inzien dat er iets anders dan een oorlogskaart noodig is om le leven. Wij weten niet of iedereen onzer jongens over den Leeuwenaar tevreden is geweest. Toch zijn wij overtuigd van de zniverheid onzer inzichten en hebben wij ons best ge-daan om zooveel mogelijk allen te voldoen. Ons vurigste verlangen is altoos geweest veel nieuws ij.it het kanton te kunnen meêdeelen, en daari'n we moeten het wel bekennen zijn we maar gedeeltelijk gelukt. Verscheidene keeren in 't jaar trokken wij er de aandacht dp en vroegen aan allen ons, ook het minste nieuws dat zij uit de geboortestreek ontvingen, te willen melden. Aan hen die onzen oproep beantwoordden bieden wij onzen besten dank, en wij hopen op hun medewerking te mogen blijven rekenen. Dat iedereen zijn best doe om zooveel nieuws mogelijk aan zijn makkers bekend te maken, want niets is beterj bestand om lnm moed lioog te houden en ze een oogenblik echte lïartsvoldoening te geven. Aan politiek — allen zullen het moeten bekennen hebben we niet gedacht en nog minder gedaan, en al onze jongens zijn ons even duurbaar. We kennen voor 'l oogenblik maar ééne zaak, en dat is, de vrijmaking van ons duurbaar vaderland, en allen die daar aan meewerken zijn onze vrienden. Weliswaar drukten we van tijd lot ti jd op de godsdienstige en zedelijke plichten welke we allen te ver-vullen hebben, doch niemand zal beweren dat daar politieke bedoelingen achter zitten, want dan zouden we moeten zeggen dat het ook politiek is indien men de ouders aan-zette hun kinderen te laten doopen, en dat zal loch niemand onzer aannemen. We zullen in de ingeslagen richting dan ook voortgaan, en aan iedereen zooveel diensten mogelijk bewijzen. Wat in onze macht is zullen we altijd voor allen en iedereen doen. Een onzer makkers schreef ons laatst dat het hem spijt niets te kunnen geven voor den Leeuwenaar en dat liij hem niet meer verlangde te ontvangen, alhoewel zulks hem veel koslte. Eens en voor altijd weze het gezeid dat we niets vragen aan (legenen die slechts hun kleine solde trekken, en voor al dezen die vernit de groote meerderheid uitmaken doen we graag een kleine op-offering. Weliswaar beschikken wij over geen groote bijdragen, doch ons hlad moge dan, zooals al het overige, nog zoo duur komen, toch hopen we dat we nooit om geldkwestiën zullen moeten ophouden te verschijnen. Zoo gaat de Leeuwenaar dus zijn 2" jaargang in. Geve God dat hij nog dit jaar moge sterven in Frankrijk om dan voort te leven in ons duurbaar en vrijgevochten België. Wie zijn blad niet ontvanqt moet het onmiddelijk ami het bestuur kenbaar maken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Zoutleeuw du 1888 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes