De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

384 0
01 septembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Septembre. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Accès à 15 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/696zw1957q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 18. Toegelaten <£oor de militaire overheid. Seplember 1918. De Leeawepaar Maandblad voor de Soldaten yan 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zénden aan : Jean Ch. PEETERS, 1e Scrg.-Maj. I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Voor God, Koning en YaderiJInd Weest Leecwen in den Strijd Mijn droom! Lourdes ! Droom van heel mijn Jeven ! () ! wat zou ik al niel gevén Zoo ik slechts één cnkle dag, Zoo ik cénmaal slecliis kon dwalen Waar in hemellichte stralen 't Mensclienkind Gods Moeder zag ! Lourdes ! Doel van al mijn hopen ! M oc ht ik ook mijn handen doopen In uw milde levensbron ! Mocht ik ook de kracht cens putteu Die, mijn /iel en lijf ten mit te, Mij voêr alîijd sterken kon ' Lourdes ! Ben ik dan onwaardig; Is mijn ticliaam nog nietvaardig Om le knielen naasi uw grot ?,'... Blijf dan, wat gij waart tôt heden Lieflijk droombeeld in mijn beden Tôt de Moeder van mijn God. G. IIODISTEH. Waarom Vakmannen,, worden? In het Augustinummer gaf ons gazelje eene goede aansporing tôt sLielkennis in het artikel « Ilooger op » van M1' Yaes. Niet noodig te zeggen dal het zedelijk gezond leven nog ver boven het materieele staat : een zedelijk volk is immers een groot volk. Nochtans denk ik dat het niet overbodig zal zijn liet eerste punt nog wat meer uit te breiden bi jzonder als aan-wijzing voor den na-oorlog. In het artikel « Hooger op » vindt men reeds de aanduiding hoe onze soldaten nii reeds kunnen lessen vol-gen per brief, over de verschillende vakken. Ongetwijfeld is in eene sterke beroepsontwik-keling en vakkennis een machtig middel gele-gen tôt vaste voorniigang van ons volk erf van ieder werkman. Hoeveel meer degelijk werk zon er niet geleverd worden, indien onze werk-lieden oprechte stielmannen waren, opgeleid in eene goede beroepsschool. Wat zon er veel hooger loon verdi end worden en zouden de ambachtslieden fel in achting stijgen. Ilet zouden geen ploeters en wroetei-s blijven, maar wel zouden zi j toi waardige hurgers opgroeien, ])ewust van hun goeden stand. Niet zelden valt de schuld der minderwaar-digheid van het werkvolk op de ouders, die menigmaal hun plicht vergetend tegenover hun kinderen, zq al te jong uit de sehool thuis houden om het ldeine loon dat ze kunnen ver-dienen, of den kleinen dienst die ze thuis moeten bewijzen, uit te buiten, en dan die onbeholpen jongens de Avijde wereld insturen om het legèr halfgebakken werklieden te ver-grooten.Zulke plicht is niet alleen ten laste van de ouders die dikvvijls den waren toestand onwe-tend zijn ; de regeering en de leiders van het volk hebben insgelijks het huiine bij te brengen om liet volk wakker te sehudden door aile ge-mak te verschafFen tôt beroepsontwikkeling, met scholen in te richten en propoganda te maken. Gelukkig heeft men overal iiet initiatief van den staat niet aigewaeht en werden er reeds eenige jaren voor den oorlog hier en daar, ook in 't Vlaamsche land, beroepsscholen ingerieht, b. v. in Limburg. Doch nogmaals zoo weinig gekend ! en hljzoïider zoo weinig ouders van onze dorpen, die hunne jongens aldaar mits eenige opofï'éringen heenstuurden om er bekwame kerels van le maken. .la, broodnoodig voor 't heil en de toekomst onzer volkskinderen is het beroepsonderwijs. Daardoor zullen ze voor hun ambaehtsleven gewapend zijn met degelijke kennis, hçt Iheoretisch zal er samengaan met de praktijk. Vroeger betrachtte men voor den. leerjongen niets hoogers dan wat behendigheid in zijn vak. In de beroepsschool wil tneii naast een paar vaardige handen ook een llink ontwikkel-den kop. Men wil bi j den ambaclrtsman inilia-tief zien, t. w. eigen vinding, goeden smaak. Iiet is b. v. reeds veel eene teekening goed te kunnen uitwerken ; het is echter veel beter ze daarbij nog zelf kunnen vervaardigen uit eigen hoofd : uit het eigen schoonheidsgevoel nieuwe vindingen te putten, ze op het papier te brengen en ze dan uit te werken. Dat leert

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Zoutleeuw du 1888 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes