De legerbode

1461 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 11 Mai. De legerbode. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5gw7z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende — ^ Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. EEN BEZOEK IN DE LOOPGRAVEN Hoe onze soldaten hunnen tijd doorbren-gen.— Verstrooiingen die van een uit-muntend moreel getnigen. Indien er vele loopgraven zijn naar dewelke men zich enkel 's nachts kan begeven, zijn er an-àere, van de Duitsehe stellingen verwijderd door de onderwaterzetting, welke men in vollen dag kangaanbezoeken.Langs kronkelende wegels ko-men wij aan de loopgraven van eerste linie. Op de belling een dezer heeft een meester-hovenier met ^raszoden, mos, vetplanten en bloemen een reus-achtig scbild aangelegd met het opschrift : Honneur à notre Commandant ! Vive le Roi, la Reine et la Patrie ! Vandaar de Daitscbe stellingen gadeslaan, zou 3e moeite waard zijn. Om's vijands aandachtniet te trekken kruipen wij, voorzien van een verre-kijker. dan ook tôt aan het kruin eener loop-giaaf. Den eenen na de» anderen worden ons de Duitsehe posten aangewezen. Ziedaar namelijk Drie-Grachten, of liever wat er overblijft van de leven huizen waaruit het gehucht bestaat, dat de Duitschers met den hoogdravenden naam van stad in hunne beriehten hebben bestempeld. Plots ontploffen kanonschoten achteraan ons en Drie-Grachten ontvangt een flink rantsoen brisantgra-naten. De Duitschers antwoorden niet, en ailes vrordt opnieuw kalm. Na enkele minuten is het aan een anderen kant dat het kanon bromt. Wij zetten kalmpjes onze wandeling voort. Al de loopgraven, al de dekkingen zijn met bloemen versierd en lief jes opgesmukt en dit soms op heel oorspronkelijke wijze. Deze dekking draagt den ronkenden naam van « villa van den Yser » ; ziehier een windmolen en eene vlipg-machine, uit plankjes wit bout vervaardigd,wier wieken en schroef klapperen in den wind. Verder is het een dorpje in 't klein met molen, Kerk, kerkhof, afspanning, plein en bornput. ïiehier de « villa der Galliërs 1915», dragend het jordje : Ie prijs van het regiment. Elders is er een lekking als drankhuis ingericht met het uithang-îord : <l In den haan, tapt men zonder kraan. » De soldaten van de naaste loopgraaf hebben een soort van mozaïek, bij middel van over-blijfsels van vernielde huizen, aangelegd, en vormend een schild met in het eentrum de Belgische leeuw, de nationale leuze en, in reu-eachtige letters : « Overwinnen of sterven. » Ziehier een der forten van Luik met lcoepel, en met eene granaat-huls als kanon. Daarop het prein Marie-José. Vervolgens een meesterge-wrocht, namelijk eene burcht in leem hebbende nagenoeg een meter zijkant. met centraal werk, vier flanktorentjes, ophaalbrug, schietgaten, toe-gangsopril. Dit is de eerste boetseering niet van i I I i T-—— MOFFENRELIGIE De Duitsehe predikanten zoeken bij voorkeur, hunne bezieling bij de oude profeten. Om de schending van het Belgisch grondgebied te verontschuldigen. gebruikte alzoo een prédisant tôt tekst van zijn sermoon. dees uittreksel uit den Bijbel : Ik zond gezanten naar Sihon (lees : Kouing Albert) et woordeii van vrede : «r Laat mij door uw lana k 2a^ Sroote wegen nemen zonder mij links on* ° S T,an ^eze te wenden. » Maar Sihon wou J ~ met laten doorgaan, want Jeho-via had zijnen c verhard en zijn hart versteend. ?m met heel ziin volk op ons af, en -wij Tioe?en «m, zijne kinderen en heel zijn volk. En in.Lr® a' 2ijne 9teden en vernieiden, volgenshet fen • ste<^en waar mannen en kinderen wa- ' en we lieten overigens daar niets geheel. fPe?e religie, die een bijzonderen zielstoestand eekent, heeft heel Duitsehland overweldigd. oest men zich op die emstige godsgeleerden er aten, dan zou de oorlog de ideale toestand oei' ziele zijn. ^ ûientaliteit I soldaat Harri, en wij hopen dat deze de Iaatste niet zijn zal. Onze soldaten hebben denDuitschen keizer niet vergeten,wartt ziehier : t Villa Kaiser — s'il passe l'Yser. > In afwachting dier gebeurtenis ligt de huidige eigenaar ervan ingesluimerd, het geweer tusschen de beenen. In het « vliegpark », waar een twintigtal vlieg-machine's van aile modellen hunne schroef in dolle draaing laten knarsen, vallen onze blikken op een reusachtig schild met leuze : « Labore et Gonstantia. » Onze jongens kennen, naar men ziet, de latijnsche benamingen der deugden die hun den zege moeten bezorgen. Maken wij hait voor het « Wangate cottage ». Gij hebt reeds geraden dat het een Congolees is die hier huist. Wij verrassen hem bij zijne kookpotten. Uit bakken heeft bij eene stellage vervaardigd waarop hij zijnen mondvoorraad heeft uitgestald. De kookpotten verspreiden eenen aangenamen geur. Na ons de « honneurs » van zijnen « home » te hebben gedaan, verzoekt ons de eigenaar naar eene aria op de mandoline te luisteren. — Eene mandoline hier ? — En waarom niet ? En Weldra komt hij met eenen soldaat terug : <r Vincent Geyskens, » zegt de officier, ons dien nieuwen Orpheus voorstellend. Geyskens haalt van onder den linkerarm een stuk plank. Is het om het vuur aan te wakkeren? Volstrektniet. het is zijn speeltuig. Stelt u twee planken voor van één meter lengte, twee stukken vloerplanken van een gebombardeerd huis, en met enkele spijkers aaneengenageld. Zeven staaldraden van eene rijwielrem zijn evenwijdig gespannen in de leng-terichting der planken. De onderste uiteinden rusten op een houten blokje, van boven zijn de draden bevestigd aan gekromde spijkers. Enkele spijkers eventjes in de plank gedreven en daarna omgeslagen duiden de plaats aan waar men de snaren moet raken Als krabber eene keurslijf-balein. « En avant la musique 1 » De virtuoos vergast ons op volksrefreinen en op een « Vlaam-sche Leeuw ». Gewoonlijk wordt het speeltuig begeleid door een orkest van marmiten — van aile slag — en van kookpannen. Nu nog enkele woorden over de spelen. Al de Beigische volksspelen zijn er verbeeld. De kaats-balspelers van Jemappes en "s Gravenbrakel gewikkeld in eene drukke partij. WTat verder eene partij footbaal Union-Daring, de spelers in hunne veelkleurige truien. Daarnaast de visscher met de lijn, eene schijfschieting, eene bokspartij enz.,zonder de klassieke geliefden te vergeten, die, gekoppeld arm en arm, naar het drankhuis « Au bon faro », met aanlokkende prieeltjes, op weg zijn ! Labore et Gonstancia ! en weldra zijn al die vermaken ons teruggeschonken. A. M. De Bisschop van. Luik en generaal von der Goltz. Na den val der vestingen van Luik namen generaal von der Goltz en zijn staf hun verblijf in het bissehoppelijk paleis van Mgr. Rutten. Maar de houding dier indringer^ w<is van zul-ken aard dat de bisschop weigerde te voldoen aan de herhaalde uitnoodiging om met generaal von der Goltz te dineeren. Toen deze op het punt was te vertrekken, begaf Mgr. Rutten zi ch naar den generaal en verweet hem de talrijke buitensporigheden door Duitsehe soldaten in het bisdom gepJeegd. <r Deze buitensporigheden, » zegde de bisschop, « zouden een eeuwige schandvlek blijven in de historié. » Von der Goltz onderbrak echter den bisschop en zeide (het gesprek werd in het Fransch gevoerd) : « L'histoire ? Monseigneur, mais c'est nous qui l'écrirons. Car nous serons vainqueurs, et la gloire efface tout. » (De geschiedenis ? Monseigneur, wij zijn het, die haar zullen sehrijven. Want wij zuilen de overwinnaars zijn, en de roem wischt \ aile feuten uits,X Tijtiinpn ait M Vaderlanâ Brussel. — De onder de Duitsehe censtlnï verschijnende bladen beginnen deze « beu » te worden. Ziehier, althans, hoe de Gaz et van Brussel het oorlogsnieuws opdischt (om de cen suur te vermijden) : t De Nowoje Wremia van Petrograd publi-» ceert een brief van zijn correspondent uit Rem, zeggende dat het nieuws te Stockholm is aange-komen, dat de Corriere délia Sera een telegram uit Valparaiso zou ontvangen hebben, voigens hetwolk de New- York Herald, via Bueaos-Ayre», uit Guatemala het bericht zou ontvangen hebben, dat in het Iaatste nummer van de Times een telegram uit Tokio, via Ceylon, van den partikulie-ren k^irrespondent van het Engeisch blad, zoti verschenen zijn, telegram, dat, in overeenstetnr-ming met de « N. R. Ct. s, meldt dat er rond Atrecht, wederom een slag geleverd wordt. » Gent. — Prof. Vanderlinden, beheerder der hoogeschool te Gent, bevond zich met zijne familie te Sas-van-Gent, in Holland, to«i bij vernam dat zijn naam door de Duitschers in de lijst der gijze» laars gebracht was. Opdat niemand in zijne plaats zou genomen worden, vertrok hij onmidaellijk naar Gent. — Geheel de bevolking heeft op roerende wijze de begrafenisplechtigheid bijgewoond van den jongen Marcel Lannoo, die in Augustus te Luik zwaar werd gewond en dien de Duitschers naar Munster vervoerden toen de jongeàing nog niet heelemaal was hersteld. Te Munster vonden zij middel hem naar Soltau te zenden, waar hij enkele dagen later overleed. Het liehaiam kon, na dat men talrijke voetstap-pen had aangewend, naar Gent overgebracM worden. Antwerpen. — Het gemeentebestuur heeft met een Antwerpsche Bank eene overeenkomst getroffen voor de uitgifte van kasbpns voor eea gezamenlijke waarde van 4,000,000 fr. Zij zullen dienen tôt uitbetaling van de interesteoupons der stadsleening van 1887, welke reeds sede;rt 1 Ja-nuari vervallen waren en nog; niet uitbetaaid werden. — De oorlog heeft aan den Dierentuin een aan-zielijk nadeel berokkend. De ontvangsten belie-pen op 31 Maart l.l. 300,000 fr. minder dan die op 31 maart 1914. De Duitsehe granaten hebben een der groote vogelhokken vernield en talrijke vogels van waarde gedood. Wilde dieren werden met» geweerschoten afgemaakt. Thans vraagt het besiuur zich af of het den egnen of anderen dag niet zal genoopt ziin zich S^n de specimens te ontdoen wier onderhoud al te kosteliik is. Van de 28 melkkoeien blijven er 8 over. De dieren zijn aile op rantsoen gesteld. Men heeft het salaris van het personeel, van af den bestuurder tôt den geringsten hoveuier, J moeten verminderen. :/ MIETJ E BCEU F " Mietje Bœuf wordt ons in een soldatenbtief als volgt voorgesteld : « Mietje Bœuf is een oude vrouw van 68 jaa*. Zij woont in een klein huisje langs de vaart, ten Z.-W. van Dixmuide, 20 minuten van de Hooge Brug, bij het huisje van den kantonnier. Ik zeg niet dat ze eene « Moderne Jeanne d'Arc » is, neen, maar toph is ze meer dan eenegewoone vrouw. Haar huisje ligt plat gesçhoten. Zy wil niet vluchten, maar woont in den keïder. Al de soldaten kennen Mietje en beminnen ze aie hunne moeder, want gansche dagen bereidt ze hunnen koffie en hun voedsel. c Wanneer het bombardement an te hevig wordt, gaan de soldaten er achter en brengen ze inede in de tranchées, waar 2e meer in zeker-heid is. « Dagelijks ontvangt Mietje Bœuf het beznek van hooge ofïicieren,die hoar bedanlcsn voor het-geen ze doet en haar geluk wenscheu met ha«j;. moedig gedrag 1 ». il Mei 1915 rvummer 10C5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes