De legerbode

1807 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Octobre. De legerbode. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2q36s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE! BFCIjGISCHE SOTjDATEN best.emd ; iedere compagnie, escadron of batLerij ontvang-t tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Belgisch Kinderen komen in Frankrijk ton EEN NIEUW WERK •wnj hebben in de Legerbode van verleden DoBierdag- a! bondig vermeld dat er op Zondag 14 Oktober, 6." 4 kleine Belgische kinderen toege-kotnen zijm, die Luik op 10 dezer verlaten hadden. De b. Berryer. minister van binneBlandsche saken, had twee afgevaardigden van zijn bestuur, benevens een geneesheer en tien Belgische non-aen gezonden oin ze le ontvangen. Deze gelukkige terugkeer van die Belgische kinderen is te danken aan een nieuw werk, door den minister van binnenlandsche zàken onder bescherming van Hare Majesteit de Koningin gestieht. Dit w<»rk. waarin Hare Majeste"it zooveel be-lawg steit, heeft voer doel de zwakke kinderen uit Beîgië te doen komen om ze hier in scliool-keUniêu te vestiges. Het is een tegenhanyer van iet werk der schoolkoloniën, eveneens door den minister van kinnenlandsche zaken gesticht, en Ti'aardoor de kinderen uit de nabijheid van het front, naar schoolkoloniën in Frankrijk geëva-kneerd worden ; deze herbergen er nu onàeveer 5, «ML Ten teste van ongehoorde moeilijkheden, Tvaaronder niet de geringste was de toestemming va* de bezettende overheid te bekomen en, met 4e bulp van aanzianlijke Belgische en Zwitser-scke personen, slaagde de heer minister er in ' «i^n werk tôt stand te brengen; meer dan 900 kkwleren hebben er bu reeds de voordeelen van in afwaehting dat nog andere konvooien voleeo. De Belges moyen dus gerust gesteld zijn over hei lot der kleinen ; personen vol toewijding liebben kai lot in handen «enoraen; en voor hun Oproediag, hun onderwijs, enz,, zal gezorgd \v»rien. Het eerste konvooi bestond dus uit josge Lui-|ker Walen, i;eleicî door den heer en mevrouw Castella en nog enkele andere Z witsersche dames, âie dit werk ter harte genomen hëbben. Men ken zich voorstellen met hoeveel vreuj;de de kleine bannelingen te Evian ontvangen werden ; en hoe gelukkig zij zelve wsren den gastvrijen Franschen bodem onder de voeten te voelen, na al het leed dat zij onder Duitschen druk verdra-gen hadden. Daar, in het land dat men hen geleerd had hijzeader te beminnen, omdat het Fransche bloed naast het Belgische heeft gevloeid.voelden £ij ziok thuis en de kleinen deden dan ook op de Jevendigste en de geestdriitigste manier hun dankbaarheid blijken. De heer Petrot, de algeaieene secretaris van het werk voor bijstand aan de vluehtelingen, ■werd letterlijk bestormd door een zwerm kleinen, die hem niet loslaten wilden. Ook eenige Fransche soldaten, die daar aan het station ston-den, werden geestdriftig begroet door de kleine kengels, die tôt nu toe niets anders dan d« ruw« •n brutale Pruisisehe «Feldgrauen» hadden {eaien. Ook de dames die hen zoo liefdevol oi*en ontvangen, worden hartelijk berroet; en de kleinen vernalen de wederwaardiglieid van de reis, vertellen hoe het tehuis gaat in België. Het is alsof allen een nieuw geziu hebbea ga-Vonden.Na die eerste ontboezemingen worden de kin-ieren naar het casino van Evian gebracht, waar hun een overvloedigen maaltijd wordt opje-diend ; later worden hun Belgische vlaggetjes Uitgedeeld, en weldra ziet de zaal er als een ruiwoerige luidruchtige bijenzwerm uit, waar-boren everal onze heldere driekleuren wapperen,- Men heeft de kleinen, die al sedert maanden lang niets anders meer dan water kennen, een 51a*sje Fransche wijn geschonken, en dat doet e luidruchtigheid ten top stijgen. Het is een uitgelaten bende, die na driejaar verdrukking weer voor het eerst al het genot van de vrijheid kent. Daarna worden de namen afgeroepen en begint i met de idendificatie. tien maakt de fiche van ieder kind op ; twee 'Pransche militaire dokters en een Amsrilcaansch jfenceskeer, enderzoeken of niemand door be-uaettejijke zieUten aangetast is. Maar behalre enkele keel-ontstekingen zijn al de kinderen goed gezonil. Met wat flink voedsel en een gezond regiem zijn het allen, binnen korten tijd, weer krachtige bengels. Zij die er wat haveloos uitzien worden door het klcedingswerk weer opgeknapt. Dat ailes gaat naetorde en stslselmatig te werk ; naarmate de kleinen in orde zijn, worden zij naar de hôtels gebracht, waar ailes voor hen klaar staat. Enkele kleine meisjes, nog wel wat zenuwachtig van de lange reis, vroegen nog naar moeder alvorens in te sluimeren, doch de goede zusters hadden ze gauw gerust gesteld. Den volgenden dag werd de reis voortgezet naar Pariis. Naar Parijs De eerste halte van den bijzonderen trein is te Bellegarde. Daar voelt men zich reeds wat op Belgisclien bodem. Het personeelvan het sanatorium voor Belgische teringlijders is de kleine landgenooten komen begroeten en heeft hun lek-kers meegebracht ; koekjes en suikergoed worden uitgedeeld. Ook te Parijs, aan de gare de Lyon, is het een feestelijke ontvangst. Onder hen die de kleinen kwamen begroeten, bemerkt men eerst den h. Paul Berryer, minister van binnenlandsche zaken. met verscheidene Fransche en Belgische aanzienlijke personen ; senalor Empain,de volks» vertegeuwoordigers Bruneten Feron ; de h. Ogier, bestuurder van den kentrooldienst, en Imbert, inspecteur, beiden aan het Fransch ministerie van biBnenla*dsche zaken ; de h. Guiçliard, on-derbestuurder van de municipale politie van Parijs, met ganseh een personeel van de politie prefektuur; Mevrouw Hille, de Avnerikaansche weldoenster van onze kleinen van den Yser, Mevrouw en Mejuffer Berryer en nog tallooze anderen die er aan gehouden hadden de kleine Belgen te komen begroeten. Ma dat ze uit den trein waren gestapt, werdden kleinen in de eetzaal van het station, die voor deze gelcgenheid keurig versierd was, een maal opgediend door de Fransche verpleegsters van het Rood-Kruis. Ook was het feest en voelden de kleinen zich spoedig op hun gemak, Minister Berryer, die zelf ook vau Luik is, ondervraagt ze vol belanjfstslling hoe het ginder al gesteld is, in hunne gaboortestad ; Mejuffer Berryer weet al even gauw hun vertrouwen te winncn. De rijtuigen staan kiaar, om ze naar het gestiehtvan Saiat-Sulpice te voeren, waar zij het middsgmaal gebruiken ; dan, in den namiddag, worden ze naar de jçare Saint-Lazare gebracht, van waar ze, in spociale rijtuigen, naar huu res-pektievelijke schoolkoloniën werden gezonden ; ook nu werd er natuurlijk flink voor hen gezorgd, en eenige groote mandea met boterhammen en lekkers, dedea de reis mee, orn er onderweg den moed in te houden. Bij hunaankomst in de statiete Rouaan, wacbt de kleine vluehtelingen een nieuw onihaal : Fransche en Belgische overheidspersonen komen de kleine Belgen afhalen. Het was rond 10 uur 's morgens. Sommige van de kleinen sliepen nog, vermoeid van al dat reizen. Anderen staan reeds nieuwsgierig aan het venster, en toonen hoezeer ze in hun schik zijn, dat ze eindelijk het doel van hunne lange reis bereikt hebben. Want te Rouaan gingen de kleine vluehtelingen uiteen : Enkelen bievea in de stad zelf, anderen werden naar de versckiilende schoolkoloniën gestuurd, die zich daar in den oxntrek be-vinden. Een andere gropp nog heeft den volgenden dag den weg naar Dieppe genomen, waar zij werden opgewaçht door Mevrouw Carton de Wiart, bi^ wie zich n®g enkele Fransche en Belgische overheidspersonen gevoegd hadden. Zoo liep deze lange reis ten einde tijdens de-welke, zooals men er zich van heoft kunnen over-tuigen, de kleine bannelingen overal het harte-liikste onthaal genoten. Voor het Rood-Kruis — Oatva»ge» 5 fr. van den w.aehlna. Bellefroid, L., D. 19, 67* batterij : Yoer ecae opname in de K. B. — Ontvançen Ofi\ 50 van Marcel Léonard, D. 119, 40e batt : Voor eene opname in de K. B. — Ontvangen 0 fr. 30, jfil't van sergeant Victor Wilmart, A. R, M, te Kales : Om verkregea iniieh-Ungen. Van Rechts en Links De « Association Générale belge » te Parijs richt voor Zondag, 18 November aanstaartde, te 2 u. 1/2 in den namiddag, in de rroote zaal van den Trocadero, eene vaderlandsche betçioging in, bij gelegenheid van de naainfeedsten van H.H.M.M, den Koning en de Kouingin der Belgen. **# De ministers met portefeuille en ministers van state hebben verleden Donderdag, onder het voorzitterschap van baron de Broqueville, minister van buitenlandsche zaken en kabinetshoofd, eene vergadering gehad. Verscheidene vraagstukken rakende de eet-warenvoorziening van bezet België werden onderzocht. De ministers hebben bovendien zich onledig gehouden met den diplomatischen en den mili-tairen toestand en met het afdoen der loopende zaken. * # De heer Paul Hymans, minister van staathuis» houdkundige zaken, is uit Londen teruggekeerd ; na bij het kabinetshoofd te gast te zijn geweest, heeft hij de vergadering bijgewoond van het komiteit van oorlog en van nationale heropbou-wing, welke dinsdag in de nabijheid van het front heeft plaats gehad. * * « Te Brussel is er een komiteit tôt stand geko. men, om een gedenkteeken op te richten ter nagedachtenis van den heer Louis Frank, eenen der slichters van het feminism in België, die voor enkele maanden is overleden. * * # De Fransche vliegenier Geo Cheraet, die in de handen der D.uitschers w#s gevallen, is voor enkele dagen is den Rijn verdronken, toen hij al zwemmende den Zwitserschen bodem trachtte te befreiken. Deze knappe vliegenier won Parijs» Deauville in 1913 en legde verleden jaar 230 km, af over de Adriatische Zee. * * * Eene nationale geldinzameling heeft Donderdag in Engeland, ten voordeere yan militaire werken plaats gehad. De koning heeft een gift van 10,000 pond sterling ; de koningin i ,000 pond sterling ; de prins van Wales 3,000 pond en het Ameri-kaansch R.-K. 200,000 pond sterling gezonden, « aïs blijk van hooge waardeering tegenover het Britsch R. K. en als bewijs van het verlangen van het Amerikaansche volk om zijn aandeel in de oorlogslasten te nemen ï. * * * Een Britsch maeeenas, de heer William Hâr-vey, heeft aan zijn land zijne galerij schilderijen afgestaan, bestaande uit talrijke stukken uit d® "Vlaamsche en de Hollandsche school ; gewroch-ten van Rubens en Van Dyck, die op 70.000 pond sterling geschat zijn. zijn de prachtigste stukken uit die merkwaardige verzameling. * * * Verscheidene Amerikaansche parlementsleden zullen eerlang op het Westerfront een bezoek brengen. * * * Voorzitter Wilson heeft een dekreet uitgevaar-digd, waarbij bepaald wordt dat de dag van 24" October met den naam van den Vrijheidsdaç zal bestempeld worden ; vaderlandsche vergade-ringen zullen ingericht worden onder de be-scherming van de secretaris van de schatkist ea van de komiteiten der Vrijheidsleening. * a m Het kerkelijk gereehtshofte Athenen heeft den metropoliet afgezet en tôt twee jaar verblijf in een klooster veroordeeld, den bisscliop va* Larizza afgezet, en tôt drfe jaar uitsluiting va* allen kerkclijken dienst veroordeeld, en tevens de bisschoppen van Cephalenië, Pheoida en Mo-lida afgezet. Al de veroordeelden behooren tôt ket Heilig* Synodium dat de baçvlock tegen Venizelos uit> spvak. Q3 Octoher 1 r»1 7 Nnmm^r ^PO

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes