De legerbode

1673 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Septembre. De legerbode. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4q7qn5zt44/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den DInsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit feSad is VOOR DE SOLDÂTES fesstemci ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien NederlandsChe exempSaren. Heldhaftige verdediging van het fort van Loncin GRQOTSCH E MDED VÂM EEN GÂRNIZQEft Het fort is gesprongen maar \.: gaf zich niet over Een officier die tôt het Iaatst'e oo^enblik toe aan de hardnèkkige verdediging van het fort hjM^œel-geiaomen en die, in bezwiûgmapfe-' genà, tusschen de puinefefmîamdeJ krijgsgevangen gemaakt ^SjP^erv^P gens naar eene ambulancie werd overgebracht, waaruit hij kon ont-snappen om het léger te Antwerpen te g aan vervoegen, heeft ons over den weerstand van Loncin de vol-gende getrouwe bijzonderheden me-degedeeld. Bij lezing dezer blijkt ten voile dat het jnanhaftig garnizoen van het fort, waartegen de vijand <zijne geduchtste en macktigste be-stormingBmiddelen had aangewend, in onversaagdheid, koelbloedigheid en vastberadenheid aile verbeelding overtreft. Oe forten aan eigen kracht . w overgelaten -Generaal Léman had zich in Jjet fort van Loncin gevestigd, zoodra, na het doorbreken van zekere tusschenruimten door den vijand, de derde legerdivisie, na met verbazende dapperheid te hebben weer3taan tijdens de gevechten van 4, 5 en 6 Augustus, zich had moe-ten terugtrekken, o verni and als zij was door eene op 100,0C0 man be-l'ekende getalsterkte, aan welke zij aanzienliike verliezen had toege-bracht.De vijand was de stad Luik bin-nengedrongen ; de forteui waren aan Jteenzelven overgelaten. Zoolang men tusschen stad en forten verbin-dingen had kunnen behouden, had generaal Léman de leiding der ge-aamealijke verdediging blijven be-harUgem. Yerknochte en onver-schrokkën soldaten, hadden dezo gémeenschap blijven verzekeren, en Jtadden honderdmaal hun leven ge-waa-gd met door de vijandelijke li-nie te trekken, om orders te dra-gen en berichten van het eene naar het andere verdedigingswerk over te brengen. Niets kwam onder het be-reik der vuurmonden van een fort ef het werd onmiddeli.ik vernield. In den rug genomen De forten stormenderhand in te nemen, daaraan viel niet te denken. De onmogelijkheid dier operatie, ten pr'jze van welke bovenmatige opof-feringen ook, was maar al te zeer gebleken uit het mislukken der aan-vaÛende pogingen op den rechter-oever der Maas. De Duitschers besloten dan hun belegeringsmatérieel tôt voor de forten te brengen, ten einde deze wer-ken door eene geweldige beschieting btôten gebrnik te stellen. Vooreerst en stilaan kwam hun infanterie deze ■wesken op afstand omsluiten en ze de eene van de andere afzonderen. Meester der tusschenruimteu, slaag-den zij er in, bij nacht, en langs •wegen welke het heuvelachtig ter-rein aan de werking der aan hen zelven overgelaten forten onttrok, enkele hunner machtigste batter'.'en bin-nen Luik te brengen. Zoo was het hun toegelaten IN DEN RUG werken te bombardeeren die niet aangelegd w&ren geweest met het oog op een weerstand aan rugartil-lerievuur, terwijl andere batterijen, de forten langs voren, op grooten afatand zottden bombardeeren, Ego duitsche boewifser van 21 Om, hsbMs k forten van Luik oetrambardeerd (Onderwege) Loncin afgezonderd Een achttal dagen na den aan der Duitschers tegen Luik, werd bezetti/ng van Loncin gewaar < hun fort geheel afgezonderd was raakt. Ailes voorspelde dat vijand aanstalten maakte tôt een duchten aanval tegen Loncin. Om het bevel van generaal Léman < artillerie-commandant Naessens, co mandant van het fort, had men d met koortsigen ijver toebereidsel gemaakt tôt de verdediging. I nachte en bij dage had eenieder dien b:;'enkorf van ijzer en van ' ton met bewonderenswaardige kal te en opgeruimdheid zijne iaak v bracht. Lemau sîaalt zt'ne mannen t den sirijd HElÛEfêLUCHT Onverpoosd braakten de kanohi. hun doodend schroot op al wat zich «vagen dorst onder hun bereik.F.eeds woedde de strijd tusschen de reu-zenkoepets en de eerste batterijen van 10 5 c. waa-rvan men den stand benaderend lxad kunnen bepalen. Projectielen kwamen tegen het fort aangesnord en barstten met donder-gebrom, maar berokkende geen scha-de. Bedaard en koelbloedig richtten de artilleristen der besetting hunne stukken in de koepeîs met kalmte en juistheid, en vuurden zoo doel-treffend mogelijk er op los. Geen schroom ; een volstrekt bo-trouwen in al de gemoederen en fcet onwrikbâar besluit tôt het uiterste stand te houden. Overigens, elken dag, hield generaal Léman of commandant Naessens voor de verza-irie'de manschappen eene korte maar vor'nevene en kranige aanspraak, en deed hen zweren te strijden tôt den dood veeleer dan zich over te ge-ven. (In baiteriesteiling) En die fiere woorden werden tel- t kens onthaald door een ineeaisrnel- 1 tende en forschc kreet van " 1-eve i de Koning.! Leve België " welke j donderend onder de gewelven van ( het fort weergalmde. £ Naarmate de tîjd heenslierde, blonk i er esn wiider vuux* in de oogen van t die wezens, verzwart door de eerste ' sporen van den rook, die uit de « pantserkoepéls en uit de losbranden- de v-'jandel'ike projectielen hun i kwam tegengewalmd. In de sombe- 1 re gaander' en kwam de verstop- î ping van het luchtkanaal der gene- 1 rators de werking der electrische 'i ve-'i^ht'ng be'etten : — in de loka- ' len met lu.chtdieht geblindeerde ven- 1 sters, in de magazijnen, in de koe- < pèîs, woog de Richt die zwanger was van den zerpen en bedwelmen- i den kraitreok al maar zwaw en t zwaarder. Maar in stede die her-senbreinen te benevelen of die har-ten neer te drukken, deed die ban-ge luchtkring een nieuwe gloed in de Temoederen opflakkeren. Een at-nos!eer van heldhaftigheid hing om al die mannen, zoo nauw verbonden in het kwijten van dezeUde ta'Uc, en van uur tôt uur meer besloten tôt het volledig offer hims levens. Een lempeest van ijzer Mannen van brons Dan, op 1-1 Augustus, rond 4 uur namiddag, wierd plots het verwacht geducht tempeest losge!,etend. Eene onzichtbare belegeringsartillerie zendtj haar vuurregen onaigebroken gedu-rende 25 uren op het fort af ; elken minuut, ba.rsten twee, drie, son:s vier projectielen tegen de hooîdmas-siel, met dondergebrom. Vlammenstjalen, dikke rookwol-ken, dringen door al de spleten. Daar men de standplaats der vijandelijke batterijen niet kent. kan men haar vuur niet beantwoorden en blij -ven de koepels stom. De artilleristen der bediening hebben zich in de benedenverdiepingen verzameld. Bij uitzondering der buiten het werk verdoken schiîdwachten, die waken om de mogelijke nadering van een aanvaller over te seinen, heeft men geheel het garnizoen vereenigd in de ruime hooîdgaanderij waarvan het 2m50 tôt 3m00 dikke gewelf hun eene vei'ige schutting biedt. Het was trou'»vens onmogelijk zich nog langer in de lokalen van het îteelfront op te houden. De zware pro:ectie!en geworpen door de artillerie die in de stad stelling heelt sre-vat, raken de slechts lm5 dikke wal-voetmuur en slechten haar allengs-kens. Evenwel is het garnizoen nog ongedeerd p-ebleven . Onvermoeibaar overigens, gaan generaal Léman, commandant NaesSen en al de aaswezige officieren op en neer tusschen de manschappen, en , vinden, in die tragische uren, de woorden noodig om den moed dier . bewonderenswaardige soldaten hoog ! en onwankelbaar te houden. Zij hebben hun kalmte, hun vertrouwen, hun zelfbeheersching weten te behouden en hunne grootsche vastberadenheid. De bovenmenschelijke wilskracht van generaal Lemân ie tôt geheel het garnizoen overgegaan. ! Het zijn geen menschen meer, maai bronzen stukken. Evenwel, door de bressen van den bekleedingsmuur, dringen de projectielen nu in de lokalen van het keel-front, ploffen daar en slingeren muurpuin te allen kanten rond. Het overblijvend deel echter van het fort weerstaat prachtig aan het orkaan van ijzer dat daarop komt heenge-, varen. ! Gebruik makend, gedurende den nacht, van een tijdelijk ophouden i van het bombardement, doet de commandant van het fort onderzoekcn hoe het met de koepels gesteld i«. ""* , De grootete hebben slechts weinig schade onder gaan, het meerendeel hunner is geklemd geraakt door de ; ijzoren en betonnen scherven die tus-| schen pantser en voorpantser zijn blijven zitten. Zoodra het vuren zal vertragen, zal het mogelijk zijn daaraan te verhelpen. De kleine snel-vuurkoepels blijven ongedeerd, geen projectiel heeft hen geraakt. Voor-waar, men zal den aanval kunnen afslaan ! Bij de eerste morgendschemering, wordt het bombardement met nieirn geweld hervat doch de baschadigin-ien bepalen zich tôt het keelfront ; het garnizoen blijft steeds ongedeerd en pal als een rots ; Allen wachten op het nakend uur waarop men naar zijn strijdpost zal snel'en, want men v-oorziet de be-storming voor den nacht. Esn onizelîende rsmp En zie daar valt plots de ontzet-tende ramp in ! Rond 17 ure doet eene vreeselijk« ontploffing het fort tôt op zijn ;rondvesten schudden ; het is hei buskruitmagazijn, waar de schietla-dingen liggen opgesloten, dat vuur heeft gevat ten gevolge, veronder-stelt men, van een brand die scliie-lijk en onopgemerkt is ontstaan. Onmogelijk de schrikwekkende uitwer-king dier ontploffing te beschrijven, welke heel het middengedeelte van hel fort doet instorten in eene onbe-schrijflijke wolk van vlammen, rook en stof ; het is eene ontzettende ver-I woesting, eene ontzaglijke ophoo-ping van betonklompen, stukken koepels, welke in hun val nagenoeg gansch het garnizoen verpletteren dat reeds door het geweld der ontploffing in stukken werd gereten. Dit die fantastische, verwarde massa ont-snappen langs eepige uitgangen stroomwolken van versmachtenden rook. 01 roak naar Léman. — De viiand bisigt voor den Held van Luik Op dit helsch gedreun volgt eene doodsche stilte, welke nu en dan door het gezueht van enkele gekwet-sten wordt onderbrolcen. De Duitsche artillerie heeft haar vuux ge-staakt, ea yan aile kanten komen de.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes