De legerbode

1045 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Novembre. De legerbode. Accès à 05 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9z90863v21/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende — — — 1 -i my Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of balterij ontvang-t tien of vijftien Fransôhe en Nederlandsche exemplaren. Da Belssisclts Automobielkanonnen- es feiiinapraii In Rusland Keizer Nikolaas, Genet'aal Krilow en Kolonel Rcvichine brengen îiulde aan hun Dapperheid. 4 Al de Belgen zullen met fierheid het prachtig huldeblijk lezen dut de Russische Bondgenooten «an ons dapper korps automobiel-kanonniers en ^mitrailleurs gebracht hebben, eene hulde die majoor Semet ter kennis van zijne troepen gebracht hceft door de twee voîgende dagordeu, die wij gelukkig xija hier over te nemen. DAGORDE van 24 September (7 Oktober) 1916 Ik heb de eer ter kennis van het korps te brengen dat, op het oogenblik dat ik verlof van den Keizer genomen heb, Zijne Majesteit ikennis had gekregen van de dagorde betref-fende de krijgsverrichtingen van de Belgische divisie in het ..e korps. Zij was zoo çrienSelijk mij te belasten nogmaals de Belgische militairen on/ter mijn bevel te be-danken over han schiiterende overwinningen en hun nieuwe zegepralen toe te wenschen. Ik heb de eer het korps kennis te geven van de dagorde op dation van jq/qS Sep-tember iqjQ, van Zijne Excellencie Gene-raal Krilow aan de troepen van het korps. Paragraaf I* — De Belgische divisie p&ntter-automobielen,onder bevel smn majoor Semet, heejt deel genomen aan de gevechten geleverd door het korps onder miî\ne bevelen in den loop van 3ji6, fi/ij en 5/i8 September Zij bestond ait Uvee batterijien pantser• aatomobielen en eene compagnie wielrijders. De Belgische divisie werd verâeeld in drie serties die de ie en 2" gevoegd fvefden bij de divisie van Z.... en de 3" bij het cavalerie-regiment viin C... Volgens de getuigenissen van de divisie-aanvoerders en van allen die de krijgxver-richtingen van de Belgische divisie bijwoon-den, heejt dsze zich onderschriden door hare behendigheid en haar werkelijke dapperheid. Eandelend in verbinding met onze aanvals• regimenten, zijn de panùser-automobielen voorait gerukt tôt in de nabijheid van de vijandelijke loopgraven, terwijl zij dood en Cernieling in de vijandelijk e rangen zaaiden, en onze infanterie aanmoedigden en hare taak vergemakkelijkten. Noch de moeitljkheden van de doorçveekte en met granaten doorploegde wegen, noch het geweldig artillerievuur van den vijand konden den stormloop van onze schitterende Bondgenooten de Belgen tegenhouden, die bestuurd mer den door even dappere als be-heniige officieren. Ongelukkiglijk werden zij in dezen strijd PQOr de algemeene zaak zwaar beproejd : Luitenant Van der Donckt werd zwaar ge-ivond bij het bestaren van een der pantser-automobielen ; de onderofficier Van Esch, Maurice, die zich verscheidene malen door àijn dapperheid en stoutmoedigheid onder-scheiden had, is op het veld van eer gevallen ; de soldaten Trnffot, Armand, en GuiLlot, Pierre, werden ernstig gewond. Al de andere Belgische officieren en solda-ten wtdijverden in dapperheid. Een pantser-automobiel werd verloren, vernield door net vaar van den vijand en emver geworpen in een gracht ; maar hij û>erd eervol verloren : Het kanon en het ma-Chinegeweer konden nog op tijd weggenomen WOrden. Ik acht. het mijn plicht de commandant ton de Belgische divisie, majoor Semot. har- telijk te bedanken voor de hooge militaire waarde en de dapperheid die de Beigen geloond hebben in den strijd tegen onzen algemsenen vijand. Luitenant-generaal Krilow. * * * DAGORDE van 30 Septembeu (13 Oktober) 1916 Ik heb de eer ter kennis van het korps onder mijn bevelesn, den hieronder volgenden briej te brengen, die mij door den Kolonel, commandant van het cavalerieregiment van C., werd gezonden. Aan den Commandant van de Belgische divisie Pantser-Automobielen. Heer Majoor, De korte militaire bedrijven van uwe dappere eenheid met het korps in het alge-meen en met mijn cavalieregiment in liet bijzonder, hebben bij mij, even als bij mijne officieren en mijne ruiters, een diepen indruk nagelaten. Yerrukt door de praôht van het ejjek-tief uwer ésnheid en door hare. mërkwaardige krijgsbedrijven die boven allen lof verheven zijn, bo.tremren wij het dat de militaire nood-zakelijkheid en de tijd ons gescheiden hebben. Ik verzoek u te gelooven dat Gij, de heeren uw officieren en soldaten op korten tijd aan ons allen een gevoel van sympathie, van diepe dankbaarheid hebt weten in te boezemen, en, zoo God het toeiaat, zullen wij élkander in de voîgende Lente weer ont-moeten en, hand in hand, zullen wij strijden voor de algemeene zaak, voor de glorie van onze Opperbevelhebbers en voor het Vader-land.Aanvaard de verzekering van mijne op-rechjte hulde en van mijne verkieejde ge-voelens.A. Revichine. Voor gelijklr.ideûd afschrift op 4/17 Oktober 1916, De Majoor Commandant, Semet. l!ilii-ujmuliiuj.-1 ' ' ul"" , ' ! l.ll-l -u1m In de Loopgravsîs m den Vasroan ïedereen wat Iiem toekomt... In ons nnmmer van 14n dezer, namen "wij uit La France militaire een lofrijkartikel over, dat aan het Belgisch leger was gewijd en eindigde met enkele woorden aangaande de verovering van eenen Duitschen post riabij het Veerkuis. Een ofïlcier doet ons aanmei'ken dat de schrij-ver van dit artikel twee kleine feilen keeft ge-maakt. Vooreerst komt aan het 6" linie, en niet aan het 5* linie, de eer van die verrichting toe. Vervelgens bestond het detachement vrijwilli-gers, die den vijandelijken post vermeesterde, niet enkel uit c wakkere Vlamingen ». maar ook uit Walen, in de verhouding van twee Walen voor drie Vlamingen ; de bevelvoerende officier van het detachement was ook een Waal. < Men dient dus te zeggen dat dit wapenfeit eenvoudig weg door Belgische soldaten werd bedreven. » En onze briefwisselaar voegt er bij : « Bovendien spreekt men op het front niet meer van Walen of van Vlamingen. De nauwste een-dracht heerscht er onder al de manschappen. Onder dit oogpunt, heeft de oorlog aan iedereen een grootendienstbewezen. En ik durf verhopen dal lie heerlijke eendracht daags na de overwiu- ning hare vruchten ïal dragen. » *% Wij beboeven niet te zejgen dat wij metgenoe-gen die onvrijwillige vergissing goedmaken, en wijzen op w»t onze briefwisselaar ons mede-deelt. namelijk op de broederlijke en duurzame eendracht die er onder al onze wakkere jongeus bestaat. Het FM Mrijf ra Britscîis Torpeioteoten M) flen taiai van Mail! Den 31 Mei 1916 kwam het bij de kusten van Jut-land tôt een trefîen tusschen de Britsche on de Duitsche vloot. De zeeslag werd door de Britten gewonnen en het Duitsch smaldeel werd op de vlueht gedreven. Omtrent dit zeegevecht kwamen er maar zeldzame bijzonderheden toe. De befaamde Britsche schrijver Rudyard Kipling, lie thans aan boord van den Britschen krijgsvloot zich bevindt, verhaalt in eenen sappigen stijl aan de lezers van den Times enkele episoden, welke hem mondelings door officieren, die aan den slag deelnamen, wordea verteid. Wij laten hier voor onze lezers de vertaling vaa een dier schiiderachtige verhalen volgen. ,# De Nachteîijke Jacht Eene Britsche Torpcdoljoot ramt eenen Duitschen Eruiser Toen de Duitsehe vloot, in den nacbt van 31 Mei 1916, overijld de vlueht nam, werd zij vinnig door onze torpedobooten achternagezet, welke, om die taak te volvoeren, net als jachi» bonden acbter eenen uiteen hollenden troep vossen zich over eene breede ruimte voor die jacht badden verspreid. Enkele Britsche torpedobooten bevonden zich, in dien tragischen nacht, « ergens » dicht bij de kusten van Schleswig-Holstein, den omtrek doorsnuffelend en bereid om elk Duitsch schip aan te tasten, welk langs dien weg naar zijn basis zou wederkeeren. Aan bet hoofd van de groep stoomde de Gehenna en in haar zog volgden de Eblis en de Shaîtan. Ongeveer te middernacht kwamen verscheidene Duitsche schepen met drie en vier schouwen (naar hun meening, waren bet kruisers) die ijlings naar hunne basis stoomden, in 't zicht der Britten. De Duitschers zonden de stralen hunner zoeklichten op de torpedobooten af en openden bet vuur op de Gehenna. «Eene salvo raakte onzen boeg, » vertelt de officier-bevelhebber, « en ik opende bet vuur met de stukken van bet acbterschip. Op dit oogenblik trof eene granaat de stoomleiding ; de op bet dek ontsnappende stoôra, onttrok ailes aan mijn gezicht. Evenwel werden de twee torpedolauceerbuizen van stuur-boord op de vijandelijke schepen gelost. » De Eblis, die onmiddellijk de Gehenna volgde, lostte eene torpédo op het tweede Duitsch schip, eenen kruiser met vier schouwen,en raakte dezen tusschen den grooten mast en de tweede schouw; « het schip scheen aan den voorsteven vuur ta vatten, hing weldra over één zij de en zonk zichlbaar. » De Eblis lostte nog een torpédo, vaarde een weinig op zijde om hare lanceerbuizen te laden, en gaf voile laag om's vijands aandacht van de Gehenna te trekken, wier boeg en achtersteven in lichte laai stonden. Op dit oogenblik verzwond de waterdamp welke uit de stuk geschoten, stoomleiding ont-snapte, en bestatigde de bevelhebber dat zija vaartuig stop zat en dat bijna de gansche beman-ning op het dek gedood of gekwetst was ; da munitiekisten ontploften de eene na de andere, te midden der vlammen ; maar de vijand was verdwenen. Al die schade werd op enkele miau« ten aangericht. De Eblis had nagenoeg herladen, toen een pro-jectiel het torpedoladingstel raakte en al da bedieningsmanschappen kwetste. De torpédo» boot moest ophouden met torpédos te zenden en vuurde op een zoeklicht des vijands, dat weife-lend dra uitdoofde. Zij naderde de Gehenna oia haar hulp te bieden, toen plots twee Duitsche kruisers vôôr baar opdaagden. « De dichtst gena-derde kruiser, » vertelde de officier, a veranderda zijne richting, en was blijkbaar zinnens mijn 6chip te rammen. Ik gooide onmiddellijk het roer naar links en de twee schepen vaarden elkaar aan en ramden elkaar bakboord tegen bakboord. » « Naar ik denk », voegde bij erbij, « moet ik den vijandelijken kruiser deerlijk toegetakeld bebben, want 20 voet van zijne bepantsering bleven op mijnen voorsteven achter. » Verbeeldt u die reusachtige pantserplaten.pl^ terend neerkomend op den voorsteved) die als 23 Novemher 1916 Nnmmer 347

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes