De legerbode

243 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 30 Mai. De legerbode. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cc0tq5s726/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dlnsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad îs VOOB Î)K BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of ttattery ontvangt tien of vijftièn Fransche en Nederlandsohe exemplaren, EERVOLLE ONDERSCHEtOINGEN om Roemfifke Dadsn Wérd benéemd tèt : Itidder ëer Oràe van Leopold lï ; Vallée, Alfred, serg., mil. '1911, mf ; Sinds 't bègih van dën oorlog op 't front. Bèzit de sêhoôaste hoèdanîghèdsn van moed en «en zeer hëog pliclubesëf. Qntving hët Militait' Eereteeken cter Ie klas en het ôorlbgsktiais voor roemrijke daden. Werd zeer zwaar gekwetst den 31 Decëm-bfcr 1917, tèrwijl hij zijnen wacfotdienôt vêizekerde in de «erste limé, Ôntving het Militair Eereteeken der 2' klas i èôèremak, Désiré, serg., nul. ïg»ci, genie : Ôadei officier, mérkwaardrg door zijnen moed en sijne kalmte. Heeft een grbot gezag over zijne maonen, om reden van zijne gewone schoone hcuding. Éene eerste ènaal gekwetst m Oktober 1914 en eene tweede maal zwaàrder in December i'9ïj, in den sektor Van Dixmude. Drager van het Gorlôgskruis. Ofitvingèn het Militair Earetseken van 2' klas en h«t Ooriogskrais : Vak U\tr£Cht, Evanst, kbrporaal, tnil. 1911, •îàf.: Gbed gegradeerdë, zeer dapper, met schoone strijdltot èà eeàè volstrekte zelfopoffering, gaf tteèds blijken van grooten moed en van eene aigeàeele zeifvërlbochening, gedurende zijne lange tegenwbordigheid op 't front. Werd zwaar ge-bvetst, den 23 December 1917, terwijl hij chef was van een po&t op den Qosteroever van den Yser. t ÂEtaïèNj Frâas, kbrporaal, oorlogsvr., inf. : Moedig en tëewijdingsvol kbrporaal, was steeds ivbbr zijâe mannen een mode! van koelbloedigherd en dapjperheid. Zwaar gekwetst in dè vborposten, onderstond hij zijne kwetsarëa met den gvootsten s&ôed, de kalnite aanradend aan deze die hem èëitingden. Sinds 't bégin Van dea ooi'îûg op "t front. ' Swae-lxjs, Edward, sôl'daat, iftil. 1913, arâU. î Gewetensv&l en toegewijd telei'onîst. Des 4 No-venibei:" Ï9Ï7, terwijl hij eene iijn herstelde op een gebied beschoten door gasgranaten, aarzelde bîj niét verschiliende malen zrjn rnasker af te ceàien, tén éinde de hèrs'telling beter uit te voe= rm eà spôediger, alhôewel hij wist dat hij, Eèëdoêndê, eéne dôelmatige beseheming miste. Wè-rd erhstig getrôâcn aan de oogen en de lucht-Vègen.Dbbessêllè, Jan, soîdaat, mi!. 1^13, inf.: Sinds *t feegih -van deà oorlog 00 't front. Gedroeg sich al'îijd zeer moedig. Werd zwaar gekwetst dë6r eêhen machieQgeweerkbgeli terwi]! hij het vervoer in de eerste liniën bracht, in den sekto» van Merckem. MEULi>EKj{.^K6, Frans, soldaat, mil. 1915, inf. : Soldait met zeer goed gedrag, mbedîg en tbewij-dingSvol. Sinds 20 aiaanden ôp 't front. Werd , zwaar gekwetst, den 28 Decémbeir 1917, tijdens C'enë afiossing in de loopgraven. WijNS, }an, soldaat, mil. 1915, inf.,: Goed en rn'oedig sbldàat, onderscheidde zich stèeds door zïjiie goede luim en zijn vollèdig misprijzen van het gevaar. Werd zeer zwaar gekwetst, den 2S t)e-cehibef 1917, t-ijdens eene afiossing ià de loopgraven . Érkotte, Âlëxander, soîdaat, oorlogsvr., inf. : 2eet dapper sôldaat in het vuur. Sinds 35 maan-den op het front. Werd tv/eemaal zwaat gekwetst. Werd eervol bij Legerdagorder vermeld : Durieux, P., kapitein-kommandant, artillerie : Sinds 'tbegia van den oorlog op het front ; hield niet op zich in aile omstandigheden op te offeren. Werd ernstig ^rgiftigd Op zijnea gevefchtspost, bèvig gebombardterd door gasgranatto. Drager va-iî het ÔGi'logskruis. Weiâ'en efrsol bij Leg^rdagorder veriaeîd en ontvingeu het Ooriogskî-uis : Thevènin» Constant, sbldaat, oorlbgsvr., genie : Zeer goed soldaat, ijverig, zeer moedig iâ 't vuur. " s=^1 ^ Sinds t\vee jâïïSi bp 't ftont. Werd zwaar gekwetst tijdens een bombardement van het kan-îonnement.Fkéhaut, F., haitenant, artill. : Sinds 37 maan-den op 't front ; offetde zich steeds op in aile èmstandigheden. Werd ernstig vergiftigd bij zijne bàtterij, hevig beschoten door gasgranaten. # * * Werden benoemd tôt : Kl'dder dêr Lèo'poldsbrds en oiitving het Ocrlogskfnis : Tavmans, Jan, adjudant, oorlogsvr., inf. : Zeer goed adjudant, sinds 17 maanden op 't front; vurig vaderlander met een voorbeeldig gedrag en eënen be\vonderenswaardigen moed. Gaf blijken van vàstberadenheid en van eene groote dapper-heid tijdens eenen tegenaanval den 28 November 1917, te Aschhoop. Alhoewel tweemaal gekwetst, sleepte hij zijne mannen mede door zijn voorbeeld en zijne wborden en Werd gedood door eenen kogel in het hoofd, terwijl hij ten aanval liep. Ridders der Qrde van Leopold II en ontvingen het Oorlogskruis : Vandenhemde, Orner, soldaat, mil. 1915» 1Qf- " Zeer gôed soldaat, sinds 12 maanden op 't front. Werd zwaar gekwetst terwijl hij de vooruitgescho-ven pbstèn vèrsterkte, die aan een allerhevigst bombardement onderworpen waren. Gaf steeds blijken van kalmte en goëdên wil in de gevaarlijke zendingën. Ve'rloor het rechteroog tengevolge zijner wbnde. Claus, Lodewijk, soldaat, oorlogsvr., inf. : Sinds 34 maanden op 't front. Toonde in aile omstandigheden het voofbeeld van den moed en de zelfbpôffering. Werd zwaar gekwetst door eene granaatscherf, en tengevolge zijner wonde werd de linkerhànd afgezet. Ôntvingen het Militaîr Esreteskan van 2' klas 6n het Oorlogskruis . Dokmaî-, Gustaaf, serg., mil. 1913, inf. : Zeer toegewijd en zeer moedig onderoffîcier. Sinds 36 maanden op 't front. Eene eerste maal gekwetst in den slag van den Yser; komt opnieuv; zeer zwaar gekwetst te worden, tengevolge van eene ontploffing van eenen depbt handgranîten. Beeckman, Gustaaf, kbrporàal, mil. 1915, inf.: Uitstekend gegïadeerdêj gaf steeds aan zijne mak-kers het ^-oorbeeld van den plicht. Werd zwaar gêliwttst op den dijk van den Yser, bij zijne stukken. Sihds ï8 maanden op 't front. Verplakckin, Gyriel, Sbld'aat mil. 1914, inf. : Buitengéwaon dapper soldaat. Sinds 28 maanden cp 't iront. Werd zeer zwaar gekwetst in de lobpgraveà der ecrsté linie. Ghvsên, Jan, soidaiat mil. 1914, inf. : Mbdel soldaat, zeer mbedig. Sinds 34 maanden op 't fi'bht, vèrvulde steeds zijnen plicht met eenen kalirien moed en eene vblstrëkte zelfbpôffering. Wérd zwaar gekwetst door eëùèn iiiachiengeweer-kbgtl, den 31 December 1917, als schildwacht in de voorpbsten. Labiau, Jan, soldaat, mil. 1914, inf. : Soldaat met goed gedrag, moedig in 't vuur, en sinds 34 maanden op 't froht. Werd zeèr zwaar gekwetst tenvijl hij bp wacht stbnd in ae vooruitgêschoven loopgraven. Boret, Jau, soldaat, mil. 1915, inf. : Soldaa1: die sinds 24 mr.anden op 't front, mbed en zelfbpôffering heei't getôond. Werd zeer zwaar gekwetst terwijl hij de optische verbinding verze-kerde, onder een voorbeSreidènd bombardement van eenen vijandelijkïn raid bp onze vooruitg^-schbven posten. Dirickx, Karel, soldaat, oorlogsvr., inf. • Door v/ijziging aan bijlage bij L.D.Ô. van îï Oktbber 'T917, bij de melding lezen : Komt zeef zwaar g&-kwetst te zijn dbôr eène scherf van eene boni. Van Sr&vbô.vcK, Albert, sûldaàt, obrlôgsvr., artill. : Soldaat idetbnist, zeer toegewijd en zeer dapper in 't vuur. Werd zwaar gekwetst terwijl hij den dienst van telefonist verzekerde niettegen-staande het bombardement» an— !■» , .1 'I VanbeVen, Calixtus, soldaat, borlogsw., geaie : Soldaat met voorbeeldig gedrag en manier vaa dîenen. Sinds 28 maanden op 't front. Werd zeet * zwaar gëkMtst tijdens de inrichting der hindet" ntssén voor den lmsterpost van de-n re^teroever van den Yser. Werden eervol bij Legerdagorder vèrnield en ontviageu hët Corlogskrkis : Deterxm:, Prêter, î' sèrg., oorlogsvr,, C.R.C. F.C.: Gaf bewijzen Van mbéd en misprijzen van het gevaar, wannëèr hij vrijwilîig de verbinding vèrzekerde tussehen de verschiliende dieasten van den ijzeren weg, terwijl dé telefôniSche verbrn-dingen afgebroken \vàreti tengévàlge vaô hévige bombardementèn van de statie te Admkerke en de bijgebouwen. Hij snelde vrijwillig ter feaîp van eenen bedîende getroàen dôôr eené scherf van een projektiel terwrjl de stâtiè tel gebômbardeerd werd door vliegtuigen,den 23 Decèmber 1917- Foulon, Kàmiel, sbldaat, mil, 1911, inf. : Goed en dapper soldaat, wêrd tarnelijk zwaar gekwetst op zijnen post lia de eerste linie. Wérd eene eerste maal gekwetst in î9* 5- Sinds 31 maanden op 't front. De Wit, Raymond, oorlogsvr., inf. : Voor den moed en de zelfopoSering, waav\ an hij bewijzen heeft gegeven gedurende 31 maanden bp 't front. Werd tarnelijk zwaar gekwetst dèn 23 ÎSov. 1917, tijdens een hevig bombardement^ wanneer hij zich vrijwillig had aangeboden voor meé te wèrken aan den seindienst. Pyfferoek, Cyrisl, soldaat, obiibgsvr., inf. : Goed soldaat, toegewijd en moedig, sifids it maanden op 't front. Werd zwaar gekwetst tijdens een nachtwerk den 2 Jamiari 1918. Werd benoemd tôt Mddër in âê ôrd« Leopold II en ontving hët Oorlbgskimis : Keetesonne, August, soldaat, mil. 1914, inf. : Zeer goed en dapper soldaat, gaf sinds 34 maanden het beste voorheèld aan zijne makkers , werd zeer zwaar gekwetst terwijl hij op wacht stond in de eerste Irhie vbor Dixmudë. Werd heî rechterbeen afgezet. Ontvjagea het Miîitair Eieretè&ken dw 2* klasse en het Ooiiogskruie : Fkaipokt, Adfelën, sefg., oorlogsvrij'W., inf. : Zeer gbed onderoËcier, gaf vobrtdurende bewij-zen van schoone militaire deugd'en. Werd zeer zwaar gekwetst, terwijl hij in de eerste linie eenen vijaàdelijkfcn loerder trachtte neer te schieten, die dreigde slachtbffers te maken in zijne sektie. Rucauôïs, Egbert, serg., boiiogsvrijw., inf. : Voor den schobnen sthjdlust, den ijver en de zelfopoffering waarvan hij onophoudend bewijzen gaf, smds 38 maanden op 't front. Werd zeer zwaar gekwetst in de eerste Unie. De Wae-le, Kamiel, korporaal, mil. 1913, genie : Uitstekend gegradeerdfe, sinds 't bëgin van den oorlog op "t front, onderscheidde zich steeds door zijnen moed, zijne zelfopoffering en zijn miipri;zen vbor het gevear, waardoor hij eene eervolle melding won bij Legerdagorder. Werd zwaar gekwetst terwijl hij -een gfeVaadijk werk nazag in de vobrposten. Dei-forïe, 'lèftdrik Jbldaat, mil. 1904, -rware artrL'arië : Zeer Mëwijdingsvol sbldaat. Sinds 37 t/z maanden op 't front. Werd zeer zwaar gekwetst op bevolen dienst, den 21 Oktober 1917, door eene scherf van eene boni uit een vliegmachien. De Wolff, René, soldaat, mil. 1908, inf. : Zeer gbed soldaat met voorbeeldig gedtag en merkwaardigen moed. Gedurende zijne lange tegenwoordigheid op 't front werd hij eene eerste maal gekwetst in de loopgraven voor Dixaaude. Komt opnieuw erg gekwetst te ziià iu de loop-gràven van eerstè Unie Aschhobp, den 17 De-cember 1917. vak IvEiRs'feii.GK, Emrel, sôldaat, mil. 1910, inf.; . Moedig soldaaï, ûnds 4Î maarrvisû ùç 't itou* 30 Mei 19 i 8 *■ BIJVO'EGSEl, Nummer-57gte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes