De legerbode

1197 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 20 Mai. De legerbode. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mk6542k23s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag Donderdag en Zaterdag verschijnende hi-- ' - uni | I- I ■ - fr -1 iim.hiii . - lin mm i n i r i i "i i Dit blad is VOOÎl DE BELGISCHE SOLDATEN bestem4 ; iedere compagnie, escadron of batterij ont variât tien of vijftien Fransche en Nedërlandsclie exemplaren. OP DEN YSER Snze tattetijen le Sini-Jsris en ts Muvpfct i r 8 v/ukciu«vjvi{;iiui is uc atciimu van ucu siucu i vvuiub wu ccu uwer>u*/nxv VAJt» va«w (Vervolg) Toen de 28° en de 29" batterij van de oe ge-mengde brigade, kwamen stelling nemen ftan mijlpaal 13, op den weg van Nieuwpoort n;*ar Ramscapelle, wareh de vermoeienissen gedk&-rende li< f. belëg van Antwerpen en den aitocâit naar den Yser geleden, no g slechts eene onaazJi-gename lierinnering. De mannen hadden al huit goede luim terug gevonden, aJ hun vertrouwen in den einduitslag en maakten zich vol moed gia-reèd in den vuurgloed té gaan, vast beslotefi zooveel vijande'n mogelijk neer te schieten. GeWuik makende van de voordeelen welke hé# terrein voor de ingenomen stelling aànbood» hadden beide batterijen ijverig gearbeid om eenî zeer stevige positie in te richten, hunne stukken ingravende en beschermende door borstweringen van 6 m. dikte, en bèschnttingen voor de man-sohàppèn delvëndé in de nabijheid van de vuur-monden.De sector van bedrijvigheid van den groep, waarover majoor Van Bever bevel voerde, strekte 2ich uit van den toren van Lombaertzijde tôt aan den molen van Rattevalle. Den 18 October opende de 29= batterij de eerste het vuur op de vijandelijke infanterie dié langs Rattevalie aanrukte, en joeg eene compagnie uiteen wèlke door deze vlaag werd verrast. De 28e nam eene Duitsche batterij, opgesteld ten Noorden van den weg van Westende naar Mid-delkerke, onder vuur en bracbt haar tôt zwijgen. De twee batterijen zetten vervolgens hun schieten voort op verscheidehe door den vijand bezette lioeven. 1 Des avonds werd de sectie van onderluitenant Colon, zooals men weet, te Sint-Joris bij de Een-drachtbrug gedetacheerd, terwijl de 44e batterij vafl de 3e legerdivisie aan den groep van majoor Van Bever den steun harer drie stukken kwâm brengen. Den 19" overstroomdén de battérijen met hunne projektielen de omstreken van den weg naar Nieuwpoort, waar de vijand zich tusschen oe mijlpalen 2 en 3 heeft verschanst. VerVolgens, terjvijl de 28e voortging met de vijandelijke batterij te bedwingen, welke tusschen mijlpaâl 11 en den weg naar Westende was opgesteld, be-schieten de 29* en de 44e uit aile macht de Roode roorthoeve en het Oude fort, dat de Duitschers met hunne machinegeweren bezfetten. Den volgenden dag, bij het eerste morgéndnur, toen eene nieuwe viiandefijke batterij zieh had laten hooreh dicht bij dêri weg naar Westende, wordt zij onmiddellijk in groep onder schuinsch vuur genomen en leed zoôdahige verliezen dat «ive^licht was terug te trekken, door het doo-aelîjke vuur van de onzén achtervolgd. Op dit oogenblik wordên onze batterijen voor de eerste maal besehoten ; het duurt niet lang of hebben de vijandelijke stukken ontdekt, Welke ten Noorden van de Ronsehoeve zijn opgesteld en tôt zAvijgen gebrâcht. Tegen den avond wordt aan den groèp bevel gegeven om i ombaertzijde en groote Bamburghoeve, welke troepen na een hardnekkigèn weerstand iiebben moeten verlaten, uit aile macht te bom-iwrdeeren. Eens te meer heeft ons gesehut dé pfachtigste uitwerking en' de batterijen worden 3e Btpfeais van Mew. Bepsge Het lijl: van Mevr. Dépage werd van Queéns-°?Vn n,aar Londen éh van daar naar De Panne gèhad waar begrafenis heeft plaats De rouw werd geleid doof kolonel-geneesheer uePage en zijn twee zonen. ■ doodwagen verdweén onder blôemen-tronen I-Î geluk gewenseht voor dé merkwaardige wijze waarop zij hutane opdracht vervullen. Daar in den voormiddag van 21" October, de bedreigingen van den vijand in de richting van Mannekensvere zich duidelijkér afteekenen, ontvangt de groep bevel mede te werken aan het kanonvuur dat op den zoom van hetdorp wordt gericht. Eene sëetie van de 29e batterij wijdt zich aan deze taak, terwijl dé anderen voortgaan dezfelfde objektiôven van den rorigen dag te be-schieten.Ongelukkiglijk is de stelling van den groep eindelijk door den vijand gerepereerd geworden. En de beschieting begint. Eene Duitsche batterij van 210 doorploegt met hare moordende projektielen de geheele bezette omgeving, terwij l de ka-nons en veldhouwitsers den groep onophoudelijk beschieten. De verliezen zijn zwaar; de commandant Peteau wordt gedood ; een stuk is vernield door een schot met voile laag, Maar het perso-neel blijft kalm. Het vergenoegt zich, wanneer het vuur te hevig is, eene tijdelijke schuilplaats in zijne dékkingeh te zoeken. en herneemt dan het gesehut bij poozen, tusschen dé Duitsche la-gen door. zonder de minste zwakheid, terwijl de batterijen integendeel wedijveren in moed en uithoudingsvermogen. Yan af den volgenden dâg beschiet de groep, om goed zijne leefbaarheid te toonen, met aile hevigheid eene vijandelijke batterij welke des nachts stelling heeft genouiën bij den weg naar Westende ; hij besekiet ook uit aile macht het gehucht Schuddebeurze, de Ronse- en de Groote Bamburghoeve, welke door granaten in brand worden geschoten. De vijand is verplioht deze laatste te ontruimen, waarop een tegenaanval van onze infanterie wordt gericht. Daar het veoruitrukken van deze werd bëîet door het Duitsche voetvolk, verschanst in de boschjes tusschen den weg naar Westende en het gehucht Schuddebeurze,worden deze objeetie-ven bij het dagaanbreken van den 23" onder kanonvuur genomen door den groep. Sedert twee dagen was hij onophoudelijk aan de beschieting van de Duitsche artillerie bloot ! gesteld. Wel heeft hij, ten Zuidenvah de Blok-huishoeve, de stelling ontdekt van de batterij , van 210 welke hem het meest deed lijden, maar hij staat onmaehtig tegenover haar. En de toestand in de omstreken van de Een-drachtbrug wordt meer en meer hachelijk. De vijand, die meer ten Zuiden op den linkeroever van den Tser vastén voet vérkregen heéft, oe-'fent ieder oogenblik een krachtiger drukking uit op de uitgeputte verdedigers. Al moest zij . zich zelve ook ten offer brengen, het is noodig ; dat onze artillerie tôt op het laatste oogenblik het voetvolk bijsta. En, zoomin als die van j «de 7e brigade, zullen de batterijen Van de aan ' •*dezen plicht te kort blijven. ! Gedurende den geheeîen nacht zetten zij hun : gjeschut voort, terwij 1 in de loopgi aven het 7° linie ^d*)or het 14e wordt afgelost. De dag van 24n Octo-;ber, welke onder allen de meest krïtische zal zijn, i fcneekt aan. De Duitschers, die te Schoorbakke de» rivier zijn overgetro'kken, rukken verder naar i het Westen voort en winnen op den Westelij- i oever langzaam grond naar Sint-Joris. Aan di& Eendrachtbrug verdubbelt de vijand zijne po-gî ûgen.De gi>oep Van Bever, bevrijd van de zware stukken van 210, welke door dé ondertusschen in werking getrëden Fransche artillerie kracht-da dig besehoten worden, voèrt het allerhevigste vu ur uit dat zij tôt nog toe geîeverd heeft. Op den 2^"*alleen hebben de 3 batterijen, die slechts een i tie(i>tal stukken in dienst hebben, niet minderdan 2,8 00 tôt 3,000 projectielèn verbruikt. Hun ge-scluit is overigens merkwaardig goed gericht en i dra agt gedurende den ganschen dag machtig bij oir* den vijand verwijderd te houdeiivan debrug lan^fs dewelke hij zich een doortoeht banen wil. JlUfiar in hunne loopgraven hebben de verde-digjelfs het verschrikkeiijkste vuur te doorstaan j- *" r. 11 I - ■ - Ml IT II r. I ■ ■ irSi^S» TWEE ONGELUKKIGEN! El- zijn thans in Europa twee ongelukkige keizors : Die van Duitschland is ziek, hij kan niets meer innemen ; en die van Oostenrijk zit gpiIAI MPPilPTt t dat men zich dènken kan. Ailes valt, ailes stort ineen onder dezen storm van ijzer en vuur. Ter-zelfder tijd worden, door het vooruitrukken van den vijand, ten Zuiden van Sint-Joris, orwe dap-pere infanteristén langs achter bedreigd. Zoo dat, tegen 4 uur 's namidags, na den meest held-haftigen weerstand te hebben geboden, de batal-jons van het 14e verplieht zijn ïiunne loopgraven aan den Yser té verlaten. Langs aile kanten aangevallen, kunnen zij het niet langer t'è Sint-Joris uithoUden, dat weldra door den vijand wordt bezet. Op een oogenblik tijds worden de sfukken de 28e, 29e en 44" batterijen door de manschappen naar voren gedragen, buiten hùnne ingedolven beschuttingen en ontdekken zich stoutmeedig; op enkele seeonden Veranderen zij van front en voeren op korten afstand een snel vuur met ontploffende granaten uit op Sint-Joris, waar de vijand is binnen gerukt, en op de omgeving van den doortocht aan de Eendraeht, waar groote massas van zijne troepen verziameleû. Gedurende vijf en twintig minuten braken onze stukken hun schroot, vurende uit aile macht en met meer ijver dan ooit door hunnë manschappen bediend. De aanvaller wordt ter plaats neerge-maaid ; vruehteloos beproeft hij door te breken te Sint-Joris, waar de lijken in de puinen opeen-gestapeld liggen, en het 14e kan in goede orde achteruit trekkeh. ïvolonel Lambert, dié over het regiment bevel voert, wensçht den groep van majoor Van Bever geluk, « Aie het vij^ndelijka offensief te Sint-Joris tegengehouden heeft ». Maar de stelling van de dappere batterijen is niet meer houdbaar. Bij het vallen van dea avond wordt bevel gegeven aan gene zijde va» den spoorweg van Nieuwpoort naar Dixmuida terug te trekken, nàar het Zuid-Westen van Ramscapelle, van waar zij onmiddellijk en gedurende geheel den nacht Sint-Joris bombardeereû en de Duitschers beletten er zieh in te richten on» den tegenaanval op de onzen voor te bereiden. Zij zullen in ■Werking blijven tôt op 28 Octoi ber, nog van stelling Veranderend wanneer de vijand den weerstand der Fransch-Belgisehe troêpën reeds gebroken heeft en verder naar Ramscapelle oprukt. De groep neemt op schitte-rende wijze deel aan de verdediging van dit dorp, waarvan de naam voortaan onsterfelijk zal blijven. Op 25 October, den dag zelve waarop de 28% 29e en 44e batterijen aan de dagorder van het le-ger zullen worden gesteld wegens hun heldkaf-tig gedrag, zal eene dramatische episode nog eeî» uur van angst doen entstaan. De Koolhofburghoeve, waar men de voorwa-gens van de stukken heeft doen schuilen, Wordt plots met eene vlaag projectielen besehoten,wd-ke, neerkomende tusschen de gespannen, eeia twintigtal paarden dooden en verscheidene man» schappen wonden. Niettegenstaande deze verliezen, welke in de hachelijke omstandigheden waarin de groep zich bevond bijzonder wreed waren, kennen de batterijen geen oogenblik zwakheid. Hoe zwaar beproefd eok, gaan zij voort hunne opdracht te vervulleû, met dezelfde onvermoeibare dapperheid, zieh zelve verder op-offerend aan het grootsche werk, zoolang hunne uitgeputte krachten het vermogen. Men zal zich een zwak denkbeeld kunnen vor-men van hunne onvermoeibare bedrijvigbeid gedurende de tien lange dagen van den veldslag welke zij voortdurend aan den arbeid waren, wanneer men zal weten dat zij in dezen tijd ange» veer 13,000 granaten en granaatkartetsen op den Vijand afschoten. De woorden Nieuwpoort en Sint-Joris, dia heden op de schilden tfezer batterijen prijken, mogen dus wel het zuivere zinuebeeld biijken van zelfopoffering, vsn moed en van eer. (V Yevçolgt.) Voor het Roode-Kruls — Ontvangeh eese çom vsn 17 fr., van de omhaling gedaan na een goed diner van de onderoflicieren mitrailleurs van het 3e liaie. — Ontvaugen voor het Roode Kruis 0,30 fr. in postzegeîs, voor het inlasschi#n van eeoa vrftag uni tiidifii'. 20 Mei 1915 Nnmmer HO iiMwmiirtirnr' 'iivrn 1 iNniwnra'tV^w-ff^EiiraiwrmmitrmmriîiiTOffffiiniitiiiiïrTnrrarTrtriiirTmiri'wiwr . ir ■ »iibihii —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes