De legerbode

971 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Août. De legerbode. Accès à 30 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wm13n21b66/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende r— Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vjjftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Na drie Jaar Oorlog door den hecr Minister Vanderveldb Dell 4" Augasttis Soldaten, jassen, het is tôt u dat ik spreek ! Niemanà, onder de Belgen, zou zoo zeer te be-klagen zijn aïs gij, zoo het niet iets groots en iets heiligs was, voor zijn land te lijden en voor de Trijlifid te strijden. Het is heden drie jaar geleden dat de oudsten onder u de wapens hebben opgenomen. Drie jaar, gedurende dewelke gij uwe oudera }of uwe echtgenooten niet meer gezien hebt ; drie jaar, doorgebraeht ver van uw gezin, levend met Treinig, dat een barde legerstede u tôt bed diende, dat gij slechts aan bet gevaar ontsnaptet om de karweien van het kantonncment of de vermoeie-Bissen van de oefening te kennen. Ik heb u aan bet werk gezien v66r Mechelen, vôôr Antwerpen, voôr Dixmuide. Ik heb u rond Kales ontmoet, of in de modde-rige loopgTaven van Ramscappelle of Caeskerke, ils de kille Novemberregen u tôt op de buid doordrong en — in 1914 — toen de officieren langs de baan de broodkorsten opraapten die de soldaten wpggeworpen hadden. Ik heb, met broederlijken angst, aan u gedacht ! toen de strenge wintervorst, de torpedeeringen ; Tan den duikbootenoorlog, de moeilijkheden ; van allen aard die de bevoorrading in den weg lagen, u van aardappelen beroofden en gij u met « khiki-boonen i in uw blikken keteltje moest Tergenoegen. En nu ben ik bij u, met heel mijne gedacbte I en met gansch mijne ziel, op dit plechtig, mis-I niien beslissend uur, waarop een nieuwe I *eldslag in Vlaanderen geleverd wordt ; dat, I *an Nieuwpoort tôt aan Lens, door duizend I Itanonnen vuur en dood wordt gebraakt, ter-! ^]1. in hunne loopgraven, duizende Belgen, I mnschen en Engelschen het sein afwachten I #œ voornit te rukken. Ik weet dat gij gereed zijt. Ik weet dat er geen I plaats ter wereld is waar heimwee en mismoed I Blinder bekend zijn dan op het front en dat er geduldiger, steviger en moediger soldaat ! « dan de Belgische soldaat. Hetis daarom dat, als ik u sehrijf, het niet is °m u moed te geven, maar om u goed beil te ^enschen. Het is ook om u te zeggen dat wij I f reden hebben om vol betrouwen te zijn. I Gedurende de acht eerste dagen van den oor-| ogstondt gij alleen en hebt gij stand gehouden. [ t ^edert dien zaagt gij geleidelijk Rusland, «ankrijk, Engeland, Italie, Roemenië, Grieken-I .a.^ u *er ^U'P komen en, als laatste en ontzag-| jke aanwinst, ook de Vereenigde-Staten van I Anerika. I Toen gij aan den Yser streedt hadt gij, tegen- I rware kanonnen van de Dnitschers, M ls een veldartillerie waarvan de kanonnen, I °or het voortdurend schieten, totaal versleten I ^ai'en. Heden, op dezen 4» Augustus 1917, kunt gîj I (ij^ e'"eri 00£en de meest ontzaglijke artillerie | l er 00'' °P een slagveld werd opgesteld, uw I spanning zien voorbereiden en ondersteunen. fin rîalu misscllien 2e?gen dat de zaken in I V» i T i.n'et °°e<^ Saai* > maar het zou er nog s echter gaan zoo het Tzarism niet neerge- u was, en allen die de geschiedenis van de ja, , c orQwenteling gelezen hebb >n, weten ttnn-Ti eCrSt werkeli5k sterk we,'d, onder den pslag vau de eerste nederlagea. Men zal u ook nog zeggen dat de vrede, de zoo lang verwachte vrede, lang uitblijft ; dat de zege, de noodwendige zege, lang op zich doet wachten ; dat, zoo Duitschland op dit uur niet meer overwinnen kan, het niettemin sterk ge-noeg en gehoorzaam genoeg blijft, om zijn meesters tegen de soldaten van de vrijheid te verdedigen. Het weze zoo 1 Ik ben niet een van degenen die zich met woor-den laten paaien, dieweigeren de moeilijkheden te zien, die trachten anderen te bedriegen door zich zelf te begoochelen. Ja, de strijd zal hard zijn. .Ta, daar zullen nog felle inspanningen noodig zijn voor bij ten einde raakt. Maar de inzet van dezen strijd is ons bestaan 2eli als natie ; het is de onafhankelijkheid van België ; het is de vrijheid van Europa ; het is de toekomst zelf van de demokratie in de wereld. En, om de vrijheid te redden, om de demokratie te vestigen, hebben wij al de vrije natiën met ons. België zal dezen roem gehad hebben, den eersten schok te hebben doorstaan. Frankrijk, door zijn verheven inspanaing, heeft den inval tegengehouden en teruggedreven. Rusland, door zijn révolu lie, heeft het behoud van de laatste vertegenwoordigers van het Tzarism, te Berlijri, te "Weenen, te Konstantinopel, zedelijk onmogelijk gemaakt. Engeland maakt zich, onder onze oogen, gereed tôt de machtigste, de reusachtigste inspanning, die er ooit werd beproefd tegen het Pruisisch militarisme ; reeds houdt het dit omkneld, put het uit, brengt het doodelijke slagen toe en, zelfs als het dit morgen nog niet afmaakt, als de zege nog voor enkele maanden aarzelen blijft, ziebier Amerika dat opstaat met zijn honderd miljoen man, met zijn onuitputtelijke rijkdommen, met zijn uitvinders, zijn arbeiders, zijn nijverheids-genie. Het maakt zich gereed. Het is bezig zich in te richten. Weldra zal bet klaar staan en het zal de eindoverwinning zijn. Goed heil dus, mijtie vrienden, en weldra zullen wij elkander in België weerzien : Het nieuwe, demokratische en vrije België, te midden van al de vrije demokratiën van Europa en van de wereld. Emile Vandervelde. Het Belgisch Voorbeeld in Rusland Een Bataljon des -Doods Een telegram uit Petrograd aan de Daily Mail melilt : « Het nienws uit Galieië bevestigt den kracht-dadigen weerstand die er den vijand geboden wordt door de artilleristen, de cavalerie en de kozakken. De kozakken, gesteund door de Rus-sische en Engelsche pantserautos, hebben de Sereth-linie tôt het uiterste verdedigd. Men zegt dat de artilleristen op hun knieën de soldaten smeekten ze te helpen om de stukken te X'edden, maar deze wilden niets hooren. « De Belgische artilleristen en werklieden gebezigd in de fabrieken van Petrograd, en waarvan velen op den Yser gewond werden of-wel vôôr Yper, hebben cen bataljon des doods gevormd dat op het front, het voorbeeld aan de Russen gaat geven. » L>e Russische regimentçn die, door de Duitsche propaganda bewerkt, laifelijk gevlucht zijn zon-der te strijden en zoo, ondanks de dapperheid van de regimenten die den plicht trouw bleven, den vijand toe lieten zijn huidige overwinningen in Galieië te behalen, zullen zich, bij bet voorbeeld dat de onzen hun geven, herinneren dat België zich heeft opgi-o <»rd voor den triomf van het recht en dat nieu, op oU'alledcs doods, overwinnen muet. DE TOESTAND ALGEMEEN OVERZICHT De Veldslag in Vlaanderen Sclîitterend Franscli-Engelsch Offensiel 12 dorpsu ingenoinen, 5500 f evangenea Op het Belgisch front, patroeljegevechten bezuiden Dixmuide in den nacht van 29-30. Den 29u, beperktp artilleriebedrijvigheid we« gens overtrokken weder. Wij hebben 29 Duitsche batterijen onder vuur genomen. Den volgenden nacht, werden onze kanton-nementen en onze verbindingswegen gebom-bardeerd door 's vijands artillerie, waarvan versclieidene batterijen onschadelijk werden gemaakt door ons bij Woumen. Op hef Belgisch front hebben onze bondge-nooten, na een oniZ3gi'jke artMeristische voorbereidmg, die de vijandel jk« inrlchtjn-gen gsheel met den g'-ond geiijk gems kt heeft, agfigevâiien over een front van 24 kiSo-meîers, zich ultstrekkend van Sasseville-op-da» Leie tôt Steenstraete op den Y3er. Op de uiterste linkerzijde, hebben de Fransche troepen zich meester gemaakt van da Duitsche s<ellingsn op een diepte van meer dan 3 kilometers en Bixschooîe veroverd, benevens de stellingen ten Z.-O. en ten W. vsn deze plaats, waaronder de herberg Kortekeer. In h«t midden hebben de Engelschen, die insge ijks op een diepte van 3 ki ometers da Duitsche stellingen zijn binnengedrongen, da overgangen over de rivier Steabe^k bemees-terd, benevens dedorpsn Ver'orenhaek. Fre©-zenî>erg, Sïnt-Juiien en Piiken,aisook tallooza sterk ingerichte hoeven, Meer in het Zuiden, na zich te hebben maest^r gema? kt van 't Hoog-: en van het Hsiligbosch, zijn de Eageische troepen vooruit gerukt langs den w g van Yper naar Meenen en hebben het dorp W*£thoek inge-noœen.Aan den uiiersten rechtfrvleugel, ten slotte, werden de dorpen S- s ssville en Hol-lebeke op den vijand veroverd. De Duitschers hebben zware verliezen geieden en een tôt nu opg«t ld getal van, 3,500 gevangenen in handen van de Engelschen gelaten, benevens een aaozienlijk ma-terieel Het getal gevacgenen door de Fr&il-schen gemaakt is nog niet bekend. Op het Fransch front, hebben onze bond-genooten op een front van 1,500 m., bezuiden La Royère aangevallen, hebben al hun doelpunten bereikten 167 knjgsgevangenea gemaakt. Ten O. van Cerny, werden heftige aanvallen des vijands afgeslagen en de Fransche troepen zijn op het gansche aanvalsfront opgeschoten. Op het Russisch front, gaat den aftoch# Oostwaarts voort. Onder 's vijands drang gaven onze bondgenoo-ten de linie Thalaroeska-Dembrovka en het dorp Toporovse prijs In de Karpathen, in het gebied van de Tonatik en ten N.-O. van Kirlibaba, moesten de troepen ietwat Oostwaarts wijken. In Rumenië, tusschen de Cassin- en de Putna-vallei, heeft de vijand op verscheidene punten tegenaanvallen tegen de Russische-Rumeensche troepen gepoogd; hij werd overal afgeweerd. Gevechten zijn gaande voor het bezit van d'à hoogte Magura-Casisnulin. Op het Saloniki front, granaatgevecliten naar den kant van Huma. In het Staravinagebied, werd een vijandelijke rit door het spervuur gestuit. Naar het Presbameer heen, heeft de Britsche artillerie verzamelingen van Bulgaren uiteen-gejaagd.Op h«t ItaHaansch front, in Trentino, ge* ringe verrichtingen ten voordeele van onze bond-genootenr 2 A-ag'ustiis Nummer Â55 . u - - u i i .ii MI I.I ... m..— .. iiiiir«-«niT-iïn mrumii uTowri--MiMTiriTaTiniii nwT'r-iTBirirT-Yi'ii ■■'Ï'-I—iiT,rTn-^rrrff,iiriiTTr^r'r'i,*~fftm'-:i'T7"TOiV',-'''rni'i--T,TiTT,Tfr»riirinfiriviTTiir-v-ii--i-ririr'r'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes