De legerbode

692827 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Decembre. De legerbode. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8p5v698w6g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

6 Beesim ber 191T Nnwïïiftr509? den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadroa of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Leven aan het Belgisch Front 's isrpns in hst Kantonnsmenf Ken stroom nevelig liclit,waarin de goudstofjes dansen, stroomt de groote loods biiinen waar de manschappen, na hun werk, zijn gaan slapen. lu den zonneschijn schijnt het strooi te gloeien lijk smeltend goud. Op de dekens, waar de slapers ingewikkeld zijn, glanzen vale en violette tinte-lingen naast donzige schaduwzijden, terwijl de uitgerafelde franjes als met gouddraad bestikt lijken. Een heldere klaarte vloeit over het witsei der oude bevuilde planken bescliotten. In allerlei houdingen liggen de vermoeide soldaten neergevleid. Het vertroebelde zonlicht dat de beperkte ruimte van de loods verhit, doet de vermoeienis nog zwaarder op hun leden wegen ; zij legt een nog rooder tint op hun harde, ge-taande wezenstrekken. De ademhalingen, waar-van het geluid zich mengt met dat van den wind in de takken der boomen, doet de uitgerafelde dekens waar de handen zich aan vastklampen op-en nedergaan. Hier en daar liggen de schoenen, waarop het modder vast droogt, nog zooals zij van den voet werden geschopt. Langs de muren hangen de rosse, stofferige kapotten «1s een vale draperij. Aan de gordelriemen, wkarvan het versleten leder in de zon glanst, hangen de be-l'oeste bajonetten. Het prachtige zonnelicht legt zijne goudglanzen over de vermoeide menschen en bevuilde dingen, in afwachting dat des mor-gens ailes weer wordt opgepoetst. De hoofden met de verwilderde haarbossen, leggen roode vlekkcn op de ransels. Dé zon ver-zwaart nog hun slaap, in deze dofi'e loods waar géen windje waaien komt. Slaap gerust, soldaten van Iiet vaderland en van den plicht ! Eenige uren geleden glinsterde in uw oogen de dansende vktm van de schitteren-de vuurpijlen, en uw loome handen bewogen de zware met modder beladen schop. Gij waart in den kleverigen grond aan 't delven ; uw gespan-nen wil gaf vorm aan de wederspannige stof, en maakte er ondanks haarzelve eene bondgenoote van. Het geratel van de razende machinegeweren maakte uwe hoofden dûl, die neergebogen bleven ■over uwe taak. Aan uw voeten liggen uw wapens neergeworpen op uw kapotten om de vochtige invre tende aanraking van de aardete vermijden. Uw hielen rulcken zich moeizaam los uit de omgewoelde aarde. En gij zijt terug gekomen .langs de verbindingsloopgraven waar de dood iuit iederen hoelc op u loert, door middel van de .woedende brisantgranaten en het slangeschuifel idér kogels. Uw stoet van schaduwen die door de vermoeienis waren neergebogen strompelde over de gaten in den duisteren weg. De grauwe mor-genklaarte deed uw gezwollen oogleden pijn, toen gij ze eindelijk hebt kunnen sluiten en u imocht neervleien op het gastvrije stroo. Mochtet gij gerust slapen ; uw vermoeienis is gewettigd en geen klacht komt er over uwe lip-j>en.De mannen reehten zich op. Een tijd lang blij-"ven ze zitten, nog verdoofd door den slaap en *erijven zich de oogen. Zij werpen het deksel jichtei'Hit, vissehen met hun voet de schoenen weer op en gaan dan de deur openen om wat 'frissche lucht binnen te laten. De mannen gaan buiten of komen terug binnen te midden van het geklikker hunner veldflesschen en keteltjes. De •]eugd lacht op al deze gezichten die daar straks nog ingezonken waren van vermoeienis. Vroo-lijke stemmen verheugen zich over het mooi •weer. De brooden komen te voorschijn uit den knapzak en, zonder dralen, halen de mannen •hun vetpot uit en strijken een dikke laag over het smakelijk brood. Sommigen, op hun gekruiste beeuen neerge-(zeten beginnen hun geweer uiteen te nemen. Hun hoofd blijft aandachtig over het werk neergebogen. Anderen^oetsen hun schoenen en de scherpe reuk van het schoensmeer mengt zich met het stof dat de borsteis doen opvliegen. In de nijverige handen gianzen reeds de blinkende geweren die schitteren in het zonnelicht. Robert Vivier, D. 48, H» c. De Sehouwburg op het Belgisch Front Koningin Elisabeth woont sene vertooning van «Werther» bij. (Van eeneri ooggetuige.) Belgisch front, 4 December 1917. Koningin Elisabeth heeft verleden Maandag, in het gasthuis van Beveren, aan den Yser, eene buitengewone vertooning bijgewoond, ingericht door « L'Œuvre du Théâtre au front belge », waar van Libeau de stichter is. Mev. Rickardson en Galas, de heeren Marny, Albers, Azema, Mesmaecker en Bourgeois had-den hunne welwillende medewerking aan dit gala-feest verleend. Op het programma : Werther, van Massenet. Het orkest bestond uit een 90tal leden van de simfonie van het veldleger, onder de leiding van sergeant de Thoran, Ie orkestmeester van den Muntschouwburg. De simfonie speêlde insgelijks op meesterlijke wijze het openingstuk van Le Roi d' Ys, van Lalo. Een buitengewoon talrijk en puik publiek was dan ook opgekomen, waaronder : Luitenant-gene-neraal De Ceuninck, minister van oorlog, en zijn kabinetsoverste, kolonel Constant ; generaal Détail, onderoverste van den generalen staf; de Britsche generaal graaf Athlane; de Fransche generaal Rouquerol ; de Belgische generaals Jacques, Arnould, Lartigue, Balle, Lambert, alsmede talrijke ofiicieren en soldaten van de verbonden legers. Op de eerste reien had men de gekwetsten van het gasthuis op draagberriën aangebracht. De beste plaatsen had men bovendien aan de andere gewonden voorbehouden. Koningin Elisabeth, die heel de vertooning bijwoonde, heeft de spelers doen roepen en ze ten zeerste geluk gewenscht. Het galafeest werd besloten met het God save the Iiing en de Stars spangled Banner, gezon-gen door Mevrouw Abbv Richardson, en met de Marseillaise en de Brabançonne, door Albers. De Brabançonne werd gebisseerd onder de toejuichingen en de kreten « Vive la Reine! » Mgr Mercier Op de jongste vergadering van de Fransche « Académie des Sciences morales et politiques », heeft de heer d'Eiehthal lof gezwaaid aan Mgr Mercier, in dezer voege : « Onder de helden, die met geen wapen in de vuist strijden, staat kardinaal Mercier aan de spits. Deze kerkvoogd, die tijdens zijne geeste-lijke loopbaan reeds ongemeeneblijken van onaf-hankeiijkheid en moed gegeven en den naam van een befaamden priester vôôr dien van een befaamden bissohop heeft venvoçven, heeft met heerlijken moed plechtig protest aangeteekend tegen de marte lie welke België van de wreede barbaren te verduren had. Nooit heeft hij, bij zijn vlammende woorden, meôdoogen inaar steeds gerechtigheid geëischt. » De voorzitter heeft andermaal verklaard dat de Academie den Audiffred-prijs, de hoogste belooning waarover zij beschikte, aan kardinaal Mercier had verleend. OP HET BELGISCH FRONT Amerikaansche Gasten Belgisch front, 3 December 1917. Koning Albert heeft den 3n December in zijn G.U.K., den heer William Poland ontvan-gén, van de « Commission for relief in Belgium i>, die in gezelschap van de heeren Shaler en Green het Belgisch front is komen afzien. Van Rechts en Links De Belgische Groupe des Concerts du Havre*, heeft verleden Zondag, onder de leiding van de® heer Ch. Strong, ten bate van de oorlogswerken, een prachtig concert in de Sous-Bretonne te Ste* Adresse gegevèn. Brokjes klassiek en nieuwer muziek werden heel kunstig uitgevoerd. Dq « Chorale belge », de fanfaar der invalieden en een groep puike artisten verleenden hunne mei dewerking aan dit feest, dat met de uitvoering van Ons Vaderland en met de Brabançonne werd besloten. «T- Een plechtige lijkdienst werd verleden Zondag en acht dagen in de kerk te Ste-Adresse geeele» breerd. door het toedoen van het werk « Le Sou-i venir belge du Havre ». Bien heeft daar het prachtig stuk muziek voor viool, Imploration, van Philip Mousset, te hooren gekregen. De heer Mousset die eeu knap pianist is^ bespeelde het orgel en bekwam veel bijvali; Hij heeft de gelukwenschen ontvangen van da leden der Regeering, die den dienst bijwoondeu. i Mgr Heylen, bisschop van Namen, heeft Romflf verlaten en is terug op weg naar België. Hij zal enkele dagen te Berne ophouden, waar hij bij den Belgischen gezant te gast zal zijn. Bij de jongste audiëntie in het Vatikaan heeft Benedik-tus XV aan Mgr Heylen 2o,000frank overhandigd voor de krijgsgevangenen van zijn bisdom, alsmede twee medaljes van « O.-L.-V. van den Vrede », waarvan een voor Mgr Mercier. * * De heer Charlet, nijveraar te Brussel en on» dervoorzitter van de stedelijke bandelsrechtbank aldaar, is onlangs overleden. * * * Naar men vermeldt heeft het Belgisch propa-ganda-komiteit Mej. Findlav als eere-medewerk« ster aanvaard. Deze juifer, welke reeds van'het begin van den oorlog propaganda in Engeland en in Kanada heeft gevoerd, heeft onlangs in 't Engelsch het boek vertaald van de heeren Vandervelde, De Brouckere en De Man, over de Belgische zending in Rusland : Drie Uitziohten van de Russische omwenteling. Werken van schilder Cassel werden onlangs te Parijs, in de « galerie du Luxembourg » ten-toongesteld. Een der werken maakt diepen in-druk, namelijk de afbeelding van het vernield oksaal van Dixmuiden. De kunstenaar heeft op echt meesterlijke wijze het prachtig gewrocht van beeldhouwer Jan Bertel, uit het jaar 1866, weergegeven. In het voorloopig gasthuis in het j on gens» lycœum te Grenoble, werd voor een paar dagen het huwelijk gecelebreerd van eéne jonge Pa-rijsche jufler met eenen roemrijken verminkte, die beide armen en beide beenen kwijt is. In 1914 opgetrokken, behoorde deze roemrijke invalied tôt het 4e regiment zoeaven, en blonk uit door eene ongemeene dapperheid, wegens dewelke hij de Militaire medalje en het Oorlogskruis ver-wierf. m * In Duitschland werd pas de lichting 1920 onder de wapens geroepen. De oudsten dier lichting zullen slechts den ln Januari aanstaande, achttien jaar ond zijn, dejongsten hebben de leeftijd van zeVentien jaar nog niet bereikt. Duitschland heeft voor de eerste maal sinds de oorlog drie krassen op twaalf maand binnen geroepen. Daarover behoeft geen uadere commentaar. De militairen die deel hebben uitgemaakt van het korps auto-kanons zijn aanzocht tijdïng- over hea te geven aaa Louis Goovabrïs, 3/2. ' !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection