De legerbode

1105 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Octobre. De legerbode. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6t0gt5g07h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOTjDATEN best.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijflien Fransche en Nederiandsche exemplaren. EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN om Roemrijke Daden Worrlen benoemd in de Leopoldsorde en in de Crdt der Kroon : « Om den moed en de toewij-ding waarvan zij niet bebben opgehouden blij-ken te geven in den loop hunner aanwezigheid op het front en in de bon toevertrouwde opdrachten », navermelde officieren van het front. Het Oorlogskruis wordt verleend aan dezen onder hen niet vermeld als zijnde alreeds in het bezit ervan. Officieren der Leopo'dsorde: Dor, kolonel (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Martens, geneesheer-principaai der ie klasse ; Gaudissart, geneesheer-principaai der ie klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Vanderwaeter, geneesheer-principaai der Ie klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Dalne, geneesheer-principaai der ie klasse ; Evrard, geneesheer-principaai der ie klasse. Officieren van de Orde der Kroon : Préaux, luitenant-kolonel (reeds drager van te; Oorlsgskruis) ; de Hollogne, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Weyler, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis ; Goffik, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Badart, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Bontingh, majoor (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Vereecken, majoor (reeds drager van het Oorlcgskruis) ; de ktrkhove d'Onsselghem, majoor ; Holvoët, majoor ; Sacré, geneesheer-principaai der ie klasse ; Houze, geneesheer-principaai der 2e klasse ; Raymackers, geneesheer-principaai der 2" klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Piret, geneesheer-principaai der 2e klasse ; Duvellie, geneesheer-principaai der 2e klasse; Dupont, geneesheer-principaai der 2e klasse ; Dupont H.-J., geneesheer-principaai der 2' kl.; Mahieu, geneesheer-principaai def 2• klasse; Mary, geneesheer-principaai der 2e klasse. Ridders der Leopoldsorde: StraetmanS, majoor (reeds drager van het Oori ogskruis) ; Bredael, majoor, id. ; Grenson, majoor, îd. ; Cambreun, kapitein-commandant, id.; Triest, kapitein-commandant, id. ; ►k Mélotte, kapitein-commandant, id. ; Garraux, kapitein-commandant, id. ; Willems, kapitein-commandant, id. ; Lebrun, kapitein-commandant, id. ; Wicot, majoor; Mahaux, majoor ; Lebrun, kapitein-commandant; Droussie, regimentsgeneesheer der ie klasse ; Daels, regimentsgeneesheer der ie klasse , • Derache, regimentsgeneesheer der ie kiasse ; Casters, regimentsgeneesheer der i® klasse (reeds drager van het Oorlogkruis). Ridders van de Orde der Kroon : Maurissen, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Keymolen, kapitein-commandant (reeds drager van bet Oorlogskruis) ; Flamand, kapitein-commandant (reeds drager Van het Oorlogskruis) ; Dkdecker, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; VtkMANDELE, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) j Debbil, kapitein-commandant (reeds drager va.n het Oorlogskruis) ; De Cae, kapitein-commandant (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Mosselman de Chenoy, kapitein-commandaijit (reeds drager van het Oorlogskruis) ; de Walckiers, kapitein-commandant (reeds dCa-ger van het Oorlogskruis) ; Lebkun, kapitein-commandant (reeds drager vtan het Oorlogskruis) ; Durre, regimentsgeneesheer der i* klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Evrard, regimentsgeneesheer der ie klaisse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Cokbey, regimentsgeneesheer der Ie klasse (reeds drager van het Oorlogskruis) ; Petit, regimentsgeneesheer der Ie klasse ; Coquot, regimentsgeneesheer der ic klasse ; Léotard, regimentsgeneesheer der Ie klasse; ■ Bastin, regimentsgeneesheer der i4 klasse ; Liessens, regimentsgeneesheer der Xe klasse (reeds drager van het Ôorlogskruis) ; Mc.yeks, reserve regimentsgeneesheer der 2" kl.; Franc ic, majoor ; Hanssens, kapitein-commandant; Gekrebos, kapitein-commandant; Tancre, kapitein-commandant;, Rousseau, kapitein-commandant ; Pilet, regimentsgeneesheer der Ie klasse^; Dognée, regimentsgeneesheer der Ie klasse; Baerts, regimentsgeneesheer der Ie klasu.e ; Monisse, regimentsgeneesheer der 2' klaf.se. Werd benoeuid tôt Ridder van de Ordi e van Leopoid il eu ontving het Oorlogskruis : Van Doorsemere, J., eerste sergeant-reiajoor, inf. : Onderofficier met beproefden ma ed en flinke dapperheid. Den 17 October 19114, te St-Pieters-Cappelle zwaar gewond, keerdle, ter-nauwernood genezen, op het front terug en deed er dienst gedurende 29 maand ter volkonjien vôl-doening zijner oversten. Werd eene twee^le maal zeer zwaar gewond in den nacht van 13-*4 Juli 1917, toen hij de uitvoeting van een werk in eerste linie nazag. Zijne wonde veroorzajikte het verlies van den rechterarm. « Ontvingen bet Wlilltair Eereteeken dep twede klasse en het Oorlogskruis: Demulder, G., sergeant-majoor, beraepsvrijw. 1912, inf. : Goed onderofficier, zeer moedig, verktiocht. Sinds 24 maand op het front,. Voor de tweede maal zwaar gewond in de loop^raven van eerste linie. Grisar, A., wachtmeester oorlogsvrijjw., zware art. : Onderofficier van zeer groote w aarde, se-dert 31 maand op het front in de betre kking van artilleriewaarnemer ; heeft zich herhaalde inalen op zeer vooruitgeschoven en door het tegenvuur hevig bestookte plaatsen begeven om zijne opdrachten te vervullen. Werd door een geweerko-gel zeer zwaar gewond bij het opstelleicj van eenen waarnemingspost in de loopgraven van eerste linie. Vervoerd zijnde dreef de plichtsbetrac'tnting zoover dat hij zijne wonde vergat om aan zijnen batterij-commandant te melden « dat zijn po« t opgesteld was ». De Nijs, E., soldaat V. m. P. 19x0, inf. : Moedig soldaat, gehuwd en vader van 2 kinde-ren, op het front sedert het begin der vijandelijk-heden, zeer zwaar gewond in den loop van een hehig bombardement der loopgraven -van Het-Sas. Meert, J., soldaat m. 191 r, inf. : Soldaat met goed gedrag', zeer dapper in het vuuir, 30 maand front, zwaar gewond in -de loopgrave n van eerste linie. Matagne, H., soldaat m. 1912., inf. : Goed soldaat, van af den beginne op het front. Werd aan Het-Sas gewond toen hij sponr.3 an een zijner gekwetste makkers ter hulp snelde. Lyssens, C., m. 1913, inf : Sinds 25 maand op het front. Zeer goed soldaat, dapper in het i vuur en vol plichtsbetrachting. W erd door eene granaatscherf zwaar gewond toen hij zich aan de loopgraven van eerste linie begaf. Orianne, R., soldaat oorlogsvrijw., inf. : Jong en moedig oorlogsvrijwiltiger, die zich onderscheidt door zijn goed gedrag, zijnen ijver en zijn ge«» wendheid aan detucht; 24 1/2 maand front. Komt te worden zwaar gewond tijdens zijnen dienst bij zijnen mitrailleur. •Ducochet, B., soldaat oorlogsvrijw., zware art. : Zeer dapper en zeer moedig soldaat. Werd in November 1914 eene eerste maal gewond bij eene offensieve verkenning zijner compagnie. Eene tweede maal in April 1915 bij eenen te Steenstraete uitgevoerden aanval. Ongeschikt verklaard tôt den dienst bij de infanterie, keerde op eigen aanvraag op het front als soldaat der artillerie terug. Handlanger van een dikwerf gebombardeerd stuk, gaf blijk van eenen schoonen geest van zelfverloochening. Werden eervol bij Leçjerdagorder vermeld en ontvingen bet Oorlogskruis : Godefroid, L., soldaat m. 1913, inf. : Zeer goed soldaat, die 35 maand aanwezigheid op het front telt. Komt, in eerste linie, voor de tweede maal te worden gewond. Van der Beke, A., sergeant oorlogsvrijw., inf. : Onderofficier die, gtdurende zijn kortstondig ver-verblijf op het front, blijken van de grootste verachting voor het gevaar en den grootsten moed gegeven heeft. Werd te Lizerne zwaar gewond. Cram, L., soldaat oorlogsvrijw., inf. : Zeer aan de tucht gewend en heeft in het vuur het voor-beeld van moed, kalmte en zelfverloochening. Sinds 24 maand op het front. Werd tamelijk zwaar gewond in den loop van een nachtwerk, in den sector van Het-Sas. Schalbroek, F., soldaat oorlogsvrijw., inf. î Dapper en moedig soldaat, die in aile aangelegen-heden, het voorbeeld van tucht en plichtsbetracb-ting geeft, sinds 27 maand op het front. Werd tamelijk zwaar gewond in den loop van een werk in den sector van Het-Sas, en toonde, te dezer gele-genheid, dat hij het plichtsgevoel op den voor-grond stelde. Joos, F., soldaat oorlogsvrijw., S. T. A. : Zeer moedig artilleriewaarnemer. Sinds 22 maand op het front, werd gewond toen hij, in den loop van een hevig bombardement van zijnen post, de ott- der zijn toezicht geplaatste toestellen redde. *** Worden benoemd tôt : Ridder van de Orde der Kroon ï de Lalieux de La Rocq, L., hulponderluite-nant, inf. : Officier met beproetde dapperheid en moed. Reeds drager van het Militair Eereteeken en het Oorlogskruis om zijn flink gedrag in den loop van den veldtocht. Werd, den 18 Juli 1917, zeer zwaar gewond in een onzer vooruitgeschoven posten die hevig gebombardeerd was, en waar hij, door zijn voorbeeld van kalmte en koelbloedig-heid, heel de bezetting deed stand houden ofschooa vijt mannen ervan buiten gevecht kwamen ge-steld te worden. Ridder van d9 Ords van Leooold II en ontving het Oorlogskruis : MoAenhout, H., soldaat m. 1913, art. : Moedig en zeer verknocht soldaat. Kweet steeds dapper zijnen plicht gedurende zijne 25 maand . aanwezigheid op het front. Werd, den 18 Juni 1917, zwaar gewond op de plaats der gevechts-strook waar zrjue batterij zich bevond. Moest d® afzetting van het linkerbeen ondergaan. Ontving het Militair Eereteeken der tweede kiasse : Dussart, J., eerste sergeant m. 1911, inf. { Voortreffelijk onderofficier zeer krachtdadig, kalm en dapper in het vuur. Op het front van at het begin der vijandelijkheden.Werd, den 16 Juli 1917, zwaar gewond door de ontploffing eener gruiaat bedolven in de aardwerken waarvan hij, bij nachte in eerste linie de herstelling veizekerde. Is reeds drager van het Oorlogskruis. 24 October 1017 BT.TVOEGSEL Numiner 490bi»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes