De legerbode

924 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Septembre. De legerbode. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7cp18/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOBl DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd. ; iedere compagnie, escadron of batterij aïitvangt tien of vijfliexi Fransche en Nederlaridsche exemplaren. ROEMRIJKE BLADZIJDEN Toen wij hier ter plaatse nelve de heldondaden sc.hetsten van het ni,! en linie-regiment te Dixmuiden, gedurende den bloedigen slag aan den Ystr, hebben wij op bondi g e wijze het aandeel ver-meld; dat door Uvee balaljom van het ae rugi-mentjagers te voet, aan de onlzeltende geveehten genomen werd, waarvan de ansterfelijke stad het tooneel was. Wij zijn gelakkig hedeti eenige nadere bijzon dcrheden te kunnen geven over hei iverh door dit prachtregiment verricht. Men weie echier niât ver-wonderd ovev de bondigksid.van dit verhual. Nog is liet uur nièt gekomen voor het daor.tiiuff'elen van de archieven, waarin alleen de volledige waarheid te vindea is. Eenige schrale dokunieriten en ehkele notas, met veel rnoeile aan de al te groote besckei-denheid van sommiga getuigan ontrukt, zijn de eenige bron waartiil de vevhv.ler heden puiten kan. Daarorn verdient hij ook eenige toegevendheid, zoo hij in deze poging om het heidhaftige verleden wser te geven, er niet in gelukt is heel die auri-grijpende en roemrijke werkelijkheid te doen her-leven.Commandant Willy Bheton. Eenige Heldendaden van het z Regiment Dagers te voet. Yan af den â9,n Juli, deu dag waavop ons léger op versterkten vredesvoet weFd gesteld, lieerschte er te Bergen, zooals in al onze garni-«jensteden, eene koorlsige bedrijvigheid. In de kaiernt Guillaume, oi' de kazerne van de jager-kttus, zooals debewoaers van Bergen dlegewoon-lijk iioemen, was het een voortdurénd gaan en komen : er klonk klaroeugeschal en vroolijke uitroepingen tôt de mannen van de binuerigeroe-pen klassen ; liet was aïs de gonzende bedrijvig-van een bijenkorf, waarin ailes te niiddea vaa de algemeeue opgeweklheicl geschiedde. Op dit oogenblik dacht er nog lii cnu an cl ernstig aan den oorlog. Zelfs in de veronderstelling dat » een slrijd tusschen onze twee groote buurata-ten mocht losbreken. zoo zegden de wel ingelichte lieden met overtuiging, dan zou ons léger nog niet moeten strijderi. Ailes zou gaan gelijk in 18/0, verzekerden zij. Doch toen '& morgens vrofeg op î!a Augustus het bevel tôt rte algemeene luobiiisaVie woi-d aangeplakt, beklemde de onrust een wehiig de bart en. De geziehten hàddcn een ernstiger plooi aange-nomen, Aan de kazernepoorten -was bét afscheid moeders, ecîitgenooten en Verloofdên, die tôt qaav ware» gekoiïien oni de» bianengeroepen soidaat uitgeleide te doen, wal inniger ontroerd. y1' olRcierea. va» het gamizoei», ùic «>en in (lïuk bedriji' op straat ontmoette, terwijl zij aechtans tPachtteh hrame vrieçideu bij de burger-"evolkfag gerubt te steUéu, konden moeilijk yerbergen dat zij d&n. toestand a!s ernstig «escbouwden. Nog gaf nien aile hoop nietop. doch n»en werd r wantrouwig. Terzeb'der Ujd maakle een een onwrikbaar besiuit zich van de harten "ieesler. Met eene vlam in het oog, zegden onze wkhatjes trotseh : «Welnu, laat ze tn»âr komen; eenszien hoeze zulie.ti ontvangeî) worden ! » *%}), » dat waren de Duitschers reeds. Toch âs "e'gië toen nog niet bedreigd. Maar bij de Burgemeester Max in Duitschland Cl ,cn a<* aangskoffdigd dat. burgcineestei' Max "•'« had verlaten. Hoilandseho bladen berichten •uareutegen dat bij staeds ia die vesting vertoet't. • enwel deakt men dat bii eerlang naar Frank-' Za'-°yer£ebraeht worden. M. jairt een jaar geleden dat de dappere ' ax door de Dûitschers te Brussel werd aan-?e»oa(len.^ePtem^er, rond 5 1/2 ure 's morgens, „e ,e auto op het rondpant der "VVeistraàt op-ua'' ^ : waarmede de burgemeester viâ Namea j^1'Juitsebiand werd overgebracht. b(ie was toen reeds — en missehien ' « nog meer — verzekerd van de ojwt rwin- gedaehte daV het zoover komen kon, kon n>en zich nietvoovsiel! -ndat delaffe aaiiranding van ©Iders dan uit het Oostea kon> ,n kon. Men had zoo dikwijls over een DaHschen inval in ons land gesprokon, ine« I»ct doeideFrawsche noovdcrgrens to overvalîen. Te ves-onderstelien dat Frankrijk zich op ons zou kunnen storten, dat seheen zoo vreenid dat hij die het gewaagd had zoo iets te verlellen, zich ovcval had doen mUauiien. Toen dan ook op de ïonaig® dagen van i'" en 2deu Augustus, het 2ae regiment jagers, en zijn tweelingbroeder het Sd°, waariaede het de i6'Jo brigade uîtmaakte, door de bevlagde straten naar het Zuiden van Bergen werden g&staurd, begrepen de bewoners en ook de troepsri zelf niet veel van deze beweging. Men juichte geestdriftig onze soldaten toe, wier kranige houding als eene stemming van algemeene dapperheid deed ont-staan. Maar zonder het zelf te weten vroeg men zich af wat zij toch wel naar de Fransehe grens giiîgen doen. Door de wegen van. een mogelijken inval langs het Zuiden le bowaken, gingen zij eenvoudig be-w.iizen dat het Bejgië evn&t was on» a!, do plichten te veryutlen, welke door zijne neutraliteit waren opgelggd. Van de eerste stonde af. bevestigde het zoo zijn vast besluit om den toegan;.;' tôt zijn gi'ondgebied aan zijne beide buren le beietten, en de eerste van lien die zijne greîizen zou schenden als vijand te aanzien. En het is alzoo dat het 2,Ja en het o'-5 regiment jagers, die elkarider aflosten in den dienst als grenswaeht, van af den Ie" Augustus den seetor bezetten, gevormd ten Zuiden van het k.anaal van Bergen naar Cofidé en het (jcntre-kanaai, en waarin al de wegen koruende vau de sti-eek Valen-ciennes, Bavay, Maubeuge, Beaumont, bevat zijn. v Aan hunne reeîiter zij «le. vervulden het 3js en het lidï regiment jagers, die le Doprnijk ia gar-nizoen lagen, een dergelijkenrol voor de toegan-gen langs de streek Valencienues-Kijsel. Deze wachtdienst aan de Fransehe gréas was echter van korten duur. De gebeurlems$CH zou-den elkauder snel opvolgen en gingen de rust verslooren waaw'n de jagv'rkens tôt «au toc ge-leefd hadden. Het prachtige weer, de geestdrif-tige ontvangst van de bevofkilïg en ook de zorge-loosneid voor wat de mogelijkheid van een ge-vaar uit het Zuiden betreit. hadden hun bijzon-deren dienst tamelijk licbt getnaaki. « Wij înaken de groote muneuvers», zegden de soldaten aï laehende aan dé boeren die eeiiige onrust lieten blijken. Plots, op 35" Augustus, lieten ourustbarende geruehten zich tôt aan de voorposten vernemen. Duitschlaûd had aan België e<m ultimatum gezon-den, dat deu doortocht voor zîjae troepen eischte. Naluurlijk wist men nog niet» van den tragischen naeht dien men ie Brussel in het paleis had door-gebraeht. Maar de teîegraaf had het nieuws naar • de vier hoekerï van het land overgebracht. En van het eene eind tôt aan het andere had men begrepen. Ilet was de oorlog. Geen Belg had gedacht dat men de Duitsche voorstellen ook maar in overweging zou nemeiî. Slechts eene Na Wee Komt zoete Rust.. Hoog slingreu teg'Pii clam en dijk in woestc vaart De baren henen. liuilend giert de winti en jaagl Het luchtl'uim door, als lieei- en rneester wieti L bel\aagt Te delgeu al wat 's juensehvernul't op water baavt. Ginds op de kust is 't volk vevgaard en steunexul luid, Speurt nu den diepen afgronrt ua, al bidderid voor De visseliersaeîiaar, die tusschen wind en regen door, Met liaastgen spoed naar huis nu stevent met zijn bnit. Dan huizenhoog, dan peilloos diep is 't dohbrend schip Soms opgezweept. Toi berstens toe, met wilden trek, Slaat wind in voile zeil, terwijl met kracht op dek Bn zekre hand de stunrman vaart langs rots en klip. Ze zijn nu allen daar. Bn bij zijn vrouw en ki'oost Vertelt eenieder nu hoe t stormde ginds op zee. 't Gevaar was groot, doch groot dan opk de huit. ,\*a wee Koint zoote rust, bcliaald door arbeid onverpoosd... Zoo ga het ook met u, o dierbre Belgen mijn. Terjaagd, verarmd, verbannen door den Pruis, Zal eens de zegeiocht naar "t oaderlijke huis Voor u en kvoost de sciiooûste van uw leven zijn. enkale oplossing wa' mogelijk : Eene vaste ea besliste weiaeriiig. Een. zeltde gevoei maakle zich van aile zieïeu meester, eea gevoei van misprij-zen, van afkeer, van woede, tegen deu machti-gen en meineedigsn gebuur, die zich zoo gemeea toonde om ons dien sehandeiijken koop voor tel stelien. « Itoe gemçen ! * zegde een officier van het 2lIe jagers, die aller gedaehte vortolkte : « 'Wat, hjiksems, doen wij hier nog ? » vroeg hij. onge-duidig om zich naar de plaats van het gevaar ta begeven. Het duurde niet lang of de bevel en kwamen dan ook. kort ea dringead. Geheel de 46* brigade moest zifih onmiddelfijk ta Bergeu embar-uueerea per spoorweg, naar de omsVreken van l'erwez, waav de 3de clivisie ging samen tvekken. Den 3e" Augustus 's avonds warea do waak-posteu ingetrokken en begaven zij zich haastig naar de kantonnementen waar do brigade s a me a kwam om itaar het station te gaan. Rond 10 uur 's avonds v/aren de troepen gereed om te veutvckkei!. Yoorafgegaan door de fanfa/e van hei 2,Jl jagers, met geaeraal Geertsaan het hoofd, zetten de rogiroenten zich op marach. ï^uigs de Groote Baan en de Statiestraat, op maat van de regiiuentsmarseh, ai'gewiwld met de medesle-pende akkoordea van te Ûoudou, het bekendo Bergsche volkslied, dsfileerden de jugevs te mid-den van de hua geestdriUig toejaichende bevol-king. Deatamsfeer was zwangei- van eendreigend onweer dat de menschen zenuwaeht.ig maakte» De msmien beantwoordden met hun hoerrahge-roep de toejuiehingen der bevoll.ing en zegden dat ze tegen die smerh.e Mafien gingen veenten ' die ons den oorlog haddon vet'kiaard. Zoo de harten wel Avat beklemd geraakten bii de gedaehte aanhèt voorgevoelde dt'ama, zoo had' nocltlan» niet de niinsle vrees, met de minste onrust, zich van de geeslen meester gemaakt. Terzelfder tijd als het voona;m oaVer;nijde!ijke gevaar, was een st,»rm van geestdrift opgestaan. De harten zwollen van eene vurige vaderlands-liefde, waarvan men vroeger de stralende kracht niet had vtinnoed en die den moed ve'rtienvou-digde. Op bel, Stationplein, waar de regifnentea de geweren in roïten hadden ge'/et. bleef de; menigte de jagers toejuiehen ; nog nimtner had men zoo veel vau hen gehouden. Ouders. vrouwen, kinderen eu vrieaden vevdrongen zich rondom1 <le soldâtes die de trein wehlra naar het slsgveld ging voeven. En het was nog een handdvuk, nog een laatste havtstochtelijke zoen waarin men, geheel zijne ziel legde. In het station zeif lieerschte eene voortdurende bedrij vigheid, te midden van dewelke het embar-queei'en in vo'komen orde eu met den meesten moed van stapel liep. Een onweer was losgebro-ken : de bliksenflii «:n doorkloveri den ink'zwar-1 ten heinel, terwijl versehrikkelijke donderslagea rommelden. En het was ouder een stovmregea dat tegen middernaoht de eerste trein, al de wagon- volgepropt met troepen, zich in beweging zeiie, zoo heasl hij uit hei station rsed aog steeds begroet met luide vivat-kreten eu met hetgeroep;i « Leve België ! Leve de Konsug ! n Geheel vervuld met de geestdrift van dit ver-, trek, dacht niemand dat dit het begin was van. het meest bloedige drama, waarin zooveel bîoei-' ende j,eugd zou worden waggemaaid; dat zooveel bloect, zooveel lijden en zooveel rouw hot roem-volle rantsoen zouden worden van eer en plieht^ (Wordt voortgezet.) Het Gulden van het Belgische leger De lui tenant stafsecretaris Radelet, werkaaan* bij het ministerie van oorlog, gaat eerlaag het eerste deel van dea t Livre d'Or de I'Arméa Belge » uitgeven. Dit werk zal den volledigen lijst behelzen ciel' Belgische militaireu en burgers die om krijgs» daden het eereteeken van eene Belgische ot vreemde orde ontvingen. of bij legerdag®rdoc vermold worden, van het begin van dea oorlog af tôt den 30 April 1915, alsmed.e de officicela redenen van het verleenea dier onderseheidingen»' De prijs is vastgestôîd op i frank voor de in« ivptx nnnvraao1 aan 28 SeptemJDar 191b Nam mer 166

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes