De legerbode

555 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Mars. De legerbode. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0r9m32nr24/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verse h ijn en de """ ' ' ' " " 1,1 " n ii ■■iniiiiinn,i .. r m^mh. O» m'. ■■ 1 ■" 11111 1 ' ' ' 1 " r *" 11 1 1 H—— Dit blad is VOOR DE BELGISGBE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. Een f»eveclit van Yeerîiea ira aaii hel Brlgisch Front De Duitsche aanval is vernietigd. De B.Igcn nernen 5 officieren, 120 gevangenen en 9 tnachiengaweren. Koning Albert wenscht zijne troepen geluk. (Van een Ooggetuige.) Belgisch front, 8 Maart. Donderdag namiddag kwam Koning Albert de kavalerietrcepen gelukwenschen die, te voet vechtend, zich onderscheidden in het gevecht an Reigersvliet : Lanciers, beroemd sinds liet evecht te Haeleû, 1914, en jagers te paard. àeneraal De Blauwe, die den tegenaanval had bevolen in vollen dag, met een heldere zonne-schijn, had reeds zijne voldoening uitgedrukt voor de krachtdadigheid en den moed, waar-mede zijne juiste en wel opgevatte bevelen waren uitgevoerd geworden. Ziehier nieuwe bijzonderheden over deze ver-richting. Op Woensdag, 6 Maart, om 4 uren 30 's morgens, begonnen de Duitschers een zeer hevig bombardement op twee onzer hoofdwachten en hare kleine vooruitgeschoven posten. Gedurende een uur, was het een echte stortvloed van gra-Baten van aile kaliker, shrapnells en stikgranaten. Daarna werd een aanval met groote massa jtritgevoerd door soldaten, tôt de beste Duitsche legerafdeelingen behoorend, en onlangs terugge-keerd nit Kamerijk ; de aanval was gesteund door zeer laag vliegende vliegmachienen, die onze batterijen mitraljeerden, die hadden geant-woord met spsrvàur op het vijandelijk bombardement.De aanval op de Znidelijke hoofdwacht werd teruggeslagen door ons artillerievuur, onze machiengeweren en het geweervuur. Voor de Noorderlijke hoofdwacht, drongen de « stoss-truppen s van 3 régi menten in 7 Belgische kleine posten, waar zij gemakkelijk dichtbij kwamen, daar de overstrooming tijdens de laatste dagen was gezakt en het goed weder het terrein had Vtrhard. Kommandant Brennet, met negen mannen en , eene sektie machiengeweren, hield stand voor een klein bruggenhoofd, aangevallen door 300 vijandelijke ini'anteriesoldaten, van 12 machiengeweren voorzien. Gedurende een uur boden deze dapperen weerstand. Daarna kregen zij den steun van luitenant Vau den Heuvel, die, '-aan, het hoofd eener patroelje van 18 man. naar het kantonnement terugkeerde na voltrekking eener zending. Bij het hooren van het geraas van het gevecht, maakte de kleine troep rechtsomkeer en rakte op, aidas een bewijs gevend van initiatief en Stoutmoedigheid, door al de strijdersbewonderd. Door deze versterking geholpen, besluit kommandant Brennet op zijne beurt aau te vallen. De troep van luitenant Van den Heuvel neemt de stelling in door de Duitschers bezet voor het klein bruggenhoofd, gevangenen en een machien-geweer terugbrengend. Eene Chineesche Zending aan het Belgisch Front Belgisch front, 9 Maart. Een Chiueesche militaire zending komt het Belgisch front te bezoeken. Zij was samengesteld nit kommandant Ho-Sin, van den algemeenen legerstaf, gehecht aan de Chineesche militaire Jœnding in Europa, en kommandant Tseng-Whang, infanterie, van den staf van de Chineesche republiek. Onze gasten lieten zich den uit-leg geven over de werking van den algemeenen Bclgischen staf en zijne verscheidene onderver-deelingen. Zij bezochten twee vliegpleinen en den dienst van fotograflsche opnamen door vliegmachienen. Zij doorliepen de loopgraven in eenen bclangt-ijken sektor, daariîa zagen zij de diensten achter het iront, namelijk de ijzerenwegen en st ,iên. Zij waren zeer tevreden over wat zij s»sca. Iniussehentijd had generaal De Blauwe den tegenaanval bevolen. Onze artillerie, onder bevel van majoor Verhavert, beschiet de posten ingenomen door de Duitschers, de hoeve Kloos-terhoek, het kasteel Vicogne, waaruit de Duitschers komen, alsook de vijandelijke verbin-dings voetbruggen. De jagers, gele^I door majoor Jones, de kom-mandanten Landrain en Ouverleaux, tj'eden in het gevecht. In vollen dag moeten zij over de eenige voetbrag trekken, onder Duitsch vuur gehouden. Maar zij trekken vooruit lijk op een oefening, met een prachtig misprijzen voor de dood. Om 13 uren, wordt de eerste der zeven kleine posten, waaiervorming uitgebreid v<S6r het bruggenhoofd, bereikt door den tegenaanval, terwijl het spervuur de ruiters te voet beschermt, en terwijl de artillerie geleidelijk haar geschut ver» plaatst met eene wonderbare juistheid. Na deze epische gevechten, worden al de posten den eenen na den anderen heroverd. De vinnigheid der mannen en der officieren is merk-waardig ; de luitenanten Max Hubert en Thi-mus onderscheiden zich ten zeerste. De zesde post was eene gebetonneerde dekking bezet door eenen Duitschen officier, 2S mannen en 2 machiengeweren. Hij werd totaal verpletterd door de artillerie en de handgranaten. De Duitsche officier, die poogde te vluehten met een machienge-weer, werd onthoofd door eenen granaat. Er ~ bleven 3 levende mannen in den post. Te 17 uren 50 waren wij meester over den zevenden post en de toestand was heelemaal hersteld. De Duitsche verliezen waren schrikke-lijk : Meer dan 40 lijken lagen in den prikkel-draad. De Belgen namen o officieren, 120 gevangenen en 9 machiengeweren. Dit succès van onze ruiters te voet is merk-waardig, zoowel door den hardnekkigen weerstand aan den vijandelijken aanval geboden, als door de kracht en de vinnigheid der tegenaan-vallen, de behendigeid en de juistheid der artillerie. Het gevecht duurde 14 uren tegen keur-troepen, talrijk en goed gesteund door artillerie en machiengeweren, in 't werk gesteld niet alleen met het doel eenen eenvoudigen aanval uit te voeren, maar wel eene afdoende offensieve krijgsverrichting. Ml. IU.J ' ' » 1 -■«■ Eene Belgische Familie die zich voor het Yaderland gedienstig gemaakt heeft Ziehier een geval dat duidelijk toont onder welk regiem van schrik de Belgen leven onder de Duitschers, en welke vaderlandsliefde aile klassen onzer bevolking vereenigt in denzelfden heldenmoed. Op 20 December 1917, zegt de XXe Siècle, in een klein dorp dicht bij Brussel, hield de Duitsche overheid eene oude dame van 76 jaren aan : De barones de Roest d'Alkemade, geboren ba-rones d'Olmen de Poederlé. Met haar, werden hare drie dochters aangehouden, de baronessen Pauline, Alix en Marguerite de Roest d'Alkemade, hunne gezelschapsjuffer, hunne kamermei-den en eenen jachtwàker. Allen worden beschul-digd de inlichtingsdiensten van het Belgisch leger te hebben geholpen en de gastvrijheid te hebben gegeven aan verbondene soldaten, uit de Duitsche kerkers ontsnapt. De waarheid is, dat men de famille wil straffen voor <de vaderlandsliefde van hare leden. Vijf zonen van de moedige vrouw, slachtofFer van de Duitsche barbaarschheid, dienen België in het leger van Koning Albert. De zesde, Etienne de Roest d'Alkemade, diende het met zooveel moed dat, aangehouden door de Duitschers, hij ter dood werd veroordeeld, daarna in een gevang werd gezonden langs den anderen kant van den Rijn, waar hij, met de andere gevangenen, de zware straf van den dwangarbeid ondergaat, toegepastaan al dezen aan wie door onze vijan-den ic genade s wordt geschonken. Voor het Rood-Kruis — Ontvangen 0 fr. 50 van Viktor Oiedeben, Z.28i, 56° batt. : Voor oatvaagen inlichliugea. De prachlige Visioigîieid onzer Soldaten Hoe zij antwoorden op een proklamatie der Duitschers» die de Vlamingen verzoekt zich over te geven. « n Ten einde hunne sterke offensieve verkennin-gen, die zich vermenigvuldigden aan het Belgisch front, uit te voeren, hebben de Duitschers talrijke uitgelezen troepeù vergaderd en eene ononder-broken reeks aanvallen geleverd,die allen werden gebroken. De bloedige nederlaag van den vijand, den 6 Maart voor Stuyvekenskerke is bekend. In den nacht van 7 tôt 8, wierpen de Duitschers _ zich tegen de hoeve van den a Grootvader » bij Kippe, op de baan van Diksmuide naar Steenstraat. Een Belgische tegenaanval hernam terstond de loopgraven, die vol Duitsche lijken werden gevonden, en bracht 3 gevangenen terug. Alleen eene gebetonneerde dekking, 3 meters dik, waar zich 32 Duitschers en een officier bevonden, bood weerstand, niettegenstaande de geweldige aanvallen onzer soldaten, die er 5 dooden en 17 ge-kwetsten verloren. Den 8n, gedurende den dag, werd de dekking gebombardeerd door onze mortieren van 220. Het vuur was zoo doeltreffend dat de Duitschers poogden te vluehten, maar het grootste getal werd neergeschoten door geweervuur. Gedurende den nacht, liet een nieuwe aanval ons toe de dekking te hernemen, waar enkel een garnizoen dooden lag. Op een ander punt van het Belgisch front, in den sektor te Nieuwpoort, plakten de Duitschers op S Maart eene proklamatie uit voor de Vlamingen, die uitgenoodigd werden zich over te geven. Het antwoord liet zich niet wachten. Denzelfden nacht, vertrokken onze mannen naar de loopgraven der moffen, maar met het doel ze aan te vallen ! Drie raids werden terzelvertijd uitgevoerd.In eene sterk bezette loopgraaf, ten W. van het fort van Nieuwendam, dicht bij 't kanaal van Passchendaele, namen de Belgen 22 gevangenen, en lieten 30 vijandelijke lijken op het terrein ; zij zelf telden enkele gekwetsten. Eene Duitsche loopgraaf, ten W. van de brng « UnioD j> op den Yser, werd bezet en gezniverd van 't begin tôt het einde. Eindelijk werd eene derde loopgraaf, ten W. van Lombaertzijde, ingenomen zonder slag of stoot ; al de bezetters zonder uitzondering werden gedood en 3 mannen werden in onze liniën teruggebracht. Deze reeks goede uitslagen bewijst de vinnigheid en de prachtige geestvan het Belgisch leger. Zijn moraal is zeer verheven. De mannen hebben op den vijand eenen overwegenden invloed gekregen, waarover zij te recht fier zijn. De Belgen in Afrika Graaf de Briey heeft in de Maatschappij voor Aardrijkskunde te Londen een voordracht gegeven met lichtbeelden over zijne zending in Duitsch Oost-Afrika. De spreker toonde de çe-negenheid der Belgen voor hunne kolonie en liet hunne prachtige inspanning uitschijnen om de Moffen te overwinnen in Afrika. Na enkele woorden van den gezantvan België, die de gerneenschappeiijke inspanningen in 't zelfde ideaal der Belgen en der Engelschen op het slagveld onderlijnde, stelde sir Alfred Sharpe, reiziiier en specialist van Afrika, aan de over-denking van de aanhoorders het feit voor. dat België ongestraft zijn leger, samengesteld nit in-boorlingen, in Oost-Afrika heeft mogen gebrui-ken, zonder dat er onlusten of wanorde uitbra-ken in 't ovérige gedeelte van het uiteestrekt Coiigoland 12 Maart î 91 8 Nnmmer 550

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes