De legerbode

372 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Mai. De legerbode. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3r0pr7n96j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

33 Mei mir8 Numm^r 570 den Dinsdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. EEN SGHOON SUCCES VAN HBT BELGISCH LEGER Ket Sevecht «an lippe (17 APRIL 1918) Ziehier het belangrijk artikel, dat de Illustration în liaar nammer van lln Mei heeft gepubliceerd en dat zij ons machtigt over te diukkeo, ter eere van < onze dappere soldaten. Midden den onmetelijken slag, sinds zes weken begonnen, was het gevecht van den 17" April bij zonder schitterend voor het Belgisch leger. Al de bondgenooten juichten het succès toe van eenen dag, die aan onze vrienden 800 gevange-nen bracht. Hetzou nochtans eene slechte beoor-deeling zijn van deze verrichting, van er slechts een plaatselijke gebeurtenis in te zien, zonder invloed en zonder vgrband met het overige van het drama. Het Belgisch leger laat weinig over zich hoo-ren, Later zal men weten welk werk het de ver-dienste had te vervullen in vollen oorlog. Op dien dag, kwara het uit de schaduw, waar het zich sinds lang houdt; het toonde zich bekwaam zijne roi te spelen, naast de verbondene legers ; opeens bemerkte men de uitslagen van het bewonderenswaardig wcrk van herinrichting, waaraan het zich stilzwijgend wijdde sinds drie jaren, en de minst verraste zullen waarschijnlijk niet de Duitschers geweest zijn. Sinds den 21 Maart, is het Duitsch objektief ongetwijfeld het verbond te scheiden, en de scharnier te doen springen. waar het Britsch , leger verbonden is met het Franseh leger. Enge-land verslaan, het van Frankrijk losrukken, het eiland insluiten, dat is het strategisch doel van de woedende inspanning, die wij sinds eene maand bijwonen. De Duitschers hoopten dat de kracht van den aanval toegebracht op de Somme het overige van het front zou doen invallen ; en dat de schok, zich voortzettend tôt het Noorden, de Anglo-Belgische troepen tôt terugtrekken zou dwingen, ten einde eene doorbraak te voorkomen. Zij verwachtten van hunnen aanval eenafhaken der liniën, een soort alscheuren, dat de Belgen zou doen wijken in de richting van Nieuwpoort, Duinkerke zou blootleggen en misschien Kales. "Wij hebben in ons bezit een Duitsch ontwerp waarin het achtervolgen der Belgen in geval van aftocht voorzien is. Maar het Belgisch leger staat pal : Het weigert achteruit te trekken op eene eenvoudige bedreiging en welwillend het spel van den vijand te spelen. Wanneer het klaai'blijkend werd dat het ge-wenschte gevolg zich niet voordeed, en dat het innemen van Amiens twijfelachtig was, besloot de vijand eenen nieuwen aanval te wagen, en raeer naar 't Noorden een tweede verrichtings-veld te openen. De slag der Leie, die den 9 April begint, heeft voorzeker als objektief het vallen van den uitsprong van Yper en het flanksgewijze ' innemen van heel de linie van Vlaanderen, dank aan het doorbreken op Poperinghe. Dit is ten minste het doel, dat zich aan den vijand aanbiedt, na zijn eerste succès te Armentières. « De aanval van den linkervleugel van het IVe leger gaat vooruit, « lezen wij in een order van 10 April, t> boven aile verwachting. Men heeft het inzicht de troepen van den uitsprong van Yper te omsingelen. » Nochtans, wordt de weerstand sterker op de linie der bergen, die ten Z. den toegang in de pleinen van Vlaanderen versperren ; de Fransche troepen komen ter huip op den Kemmel. Eene nieuwe inspanning is dus noodig om dezen on-verwachten weerstand te overwinnen. Terwijl het leger Quast, ten Z. eenen hoek indrukt, zal eene nieuwe lichtere drukking in 't N. het stuk heelemaal doen springen en loskomen. In andere woorden, het Duitsch leger zal, eens te meer, eene tangvormige maneuver uitvoeren, die zijne meest geliefde beweging is : Terwijl het zniderlijk uiteinde zich diep inschuift naar Bailleul en Hazebrouck, plaatst het andere zich ten N. van Yper, en door het sluiten zou het 2< îingelsch leger gehapt worden. Dit is klaar uitgelegd in een nieuw order van 15 April : « In Vlaanderen, is de rechtervleugel vun dea vijand nu gehaakt. Men moet hem om singelen, door het overweldigen van den Noord-vleugel van den uitsprong van Yper. » Dit plan droeg, in den Duitschen tekst, den naam van Tannenberg, de modeloverwinning, de slag van Cannes of het Sedan van Hinden-burg, waar gansch een Russisch leger werd ver-pletterd en vernietigd, den 28 Oogst 1914. Dit plan zou Sixt von Arnim moeten uitvoeren den 17 April, door het overrompelen der Belgen en door den flankaanval van Plumer's leger, door het Belgisch leger heen. Voorbereîdîng van de Daitsche Ondernemingf Sinds lang, was het front van Vlaanderens dooi; de Duitschers aanzien, als een zeer stil front. Bij de zee, was het gehouden door een marinekorps, onder bevel van den admiraal von Schrœder, door het publiek gekend sinds zijn ongeval te Zeebrugge ; het overige van den sektor tôt het hoogtepunt van Passchendaele, was toevertrouwd aan twee divisies der land-wehr.Deze troepen moesten deelnemen in den aanval ; zij zouden dienen om 't getal te vermeerde-ren en den hoofdaanval te flankeeren. Maar, de uitvoering ervan mocht niet geschieden door gewone troepen : tusschen de twee divisies land-wehr, plaatst het opperbevel eenen groep, samen-gesteld uit eene keurdivisie, de VI0 Beiersche, en een uitstekendrcgiment van het korps van Schrœder. het Ve « matrosen », marine-fusiliers die in 1917 deelnamen aan den slag van de Somme. Deze vier regimenten, omlijst met landwehr, vormden de sehokmassa, die in een oogwenk da beslissing zou behalen : krachtig en gehard wa-pen aangezet aan eenen noodsteel. Het wapen was een weinig snel gesmeed, maar sou voldoende zijn voor eene verrassing. Het geheel bevatte 23 bataljons gesteund door 200 artilleriestukken, oneindig veel machiengeweren, hulpstukken en lichte bommenwerpers. Daarbij hebben de Belgen de gewoonte niet door eene groote macht te worden aangevallen ; zij hebben de ondervinding van Verdun niet gehad. Zij zullen den tijd niet hebben, hunne versterkingen bij te brengen. In deze voorwaarden is het succès verzekerd. De Belgen zullen overrompeld zijn vooraleer zij weten wat gebeurt. (Order van 14° April, geteekend von Riedl.) Voor de Duitschers was dit eene dier ondernemingen met zeker succès. Wanneer men den Yser van 't Noorden naar 't Zuiden volgt, van de monding af, ontmoet men eerst eene lage polderstreek, aangespoelde grond, zoo nederig, dat hij lager ligt dan het zeepeil, en dat de rivieren er boven den grond loopen, tusschen dijken : Dit is het domein der overstroo-mingen.Daarna korut men tôt eene plaats, waar de grond boven 't water rijst, en lichtelijk klimt tôt aan de eerste zandheuvels van het bosch van Houthulst ; grond, die nog half waterig is met slijkachtige plaatsen, platliggende weiden, met eene hoogte van 4 tôt 7 meters, waar van de bodem, elken winter overstroomd, tôt bed dient van beken, zooals de Kemmelbeek, de ^fperlee, Het Belgisch Dorp te Saisie Het Amerikaansch Rood-Kruis heeft nog 100,000 fr. gevoegd, aan de 500,000 fr. alreeds gestort, voor het opbouwen van een Belgisch dorp te Sanvic. Deze som zal dienen voor het aangenaam maken ervan, door het verbeteren van de esthe-tiek der huizen en tuinen. Een tiental huizen zullen weldra gebouwd worden en tien familiën ontvangen. De eerste voorwaarde om aanvaard te worden in een der huizen van Sanvic, is van rainstens vier kinderen te hebben ; indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal ellce vraag ambtshalve verworpen worden. Voor het Rood-Kruis Ontvangen 1 fr. van opperwachtmeester À. Ver-legh, Z. 296, III/l : Voor opname in K B. Ontvangen 0 l'r. 25 van de kjeer !. >dcwijii Sgwstkrs, Isa, 6® c, : Voor opuarnç iuj\. de Sint-Jansbeek, die te Drie-Grachten sameo-loopen in het kanaal van den Yser. Deze sponsachtige grond, tusschen de over-stroomingen en de hoogten van Houthulst, i» beter geschikt voor den aanval dan voor de ver.-, dediging. Debijrivieren van den Yser, achter de Belgische liniën, vormen oneffenheden, waar over men slechts door middel van voetbruggen kan gaan ; het is den aanvaller gemakkelijk het aankomen der versterkingen te beletten en eenen vijand te verslaan, die van zijne basis verwij derd is door eene dubbele graeht. De liniën en de beken loopen bijna evenwijdig in eene richting Zuid-Oost — Noord-West. De baan van Dixmude naar Yper loopt er door van 't Noorden naar t Zuiden, en doorkruist van achter de Martjevaart, bij de brug van Lange-waade, dan het kanaal van Ypeiiee bij de brag van Steenstraat. Deze baan zal natuurlijk eene der spillen van den aanval zijn. Daar waar deze baan de Belgische liniën doorloopt, vormt eene tweede baan, deze van Staden naar Merckem, met de eerst# het kruispunt van Kippe. De knoop dezer b» langrijke wegen, veroverd door de Fransche troepen gedurende den laatsten slag van Vlaanderen, in den Zomer van 1917, is het eerste objektief der Duitschers. Gevormd door het samenkomen der twee aanvalspillen, zal bet bezit ervan den vijand toelaten op de baan van Langewaade te rukken, en een bruggenhoofd op te richten voor Steenstraat, op den Westeroever van de Yperlee. Dit is het plan voor den eersten dag; andere divisies zullen 's anderendaags het succès be= nuttigen in de richting van Poperinghe. Men hoeft de Belgische liniën vôôr Merckem te zien, niet als eene onafgebrokene linie, maar als eene reeks afgescheiden inrichtingen, opge-richt in de puinen der oude Duitsche derde liniën. Men beelde zich een aaneenschakeling van redouten in, in de afbraak van hoeven, waarvan zij nog den naam dragen. Deze hoeven zijn gebouwd volgens hetzeltde model : Een sbort eiland omringd door eene gracht; op het eiland, het huis en de stallingen; de bijgebouvren teekenen de drie zijden van een vierkant, met de koer in 't midden. Van het kruispunt van Kippe, van links naar rechts, dragen deze steunpunten de namen van Aschhoop, Jezuïtengoed en de Honoréhoeve. Daar verblijven de Belgische hoofdwachten, ongeveer eene compagnie sterk. Achter elke hoofdwacbt, vormt eene reserve eene tweed® linie, zeer lichtelijk gehouden. Eene derde stel-ling, steviger, nog vei'der er achter, bevat de bataljonsreserven. Dit ailes zit saamgeperst, op eene landlong, door de St-Jansbeek gescheiden van het achter-front, soort schiereiland, bijna vlottend, aan 't Westen verbonden door voetbruggen. Daarbij het is het klassiek trechterlandschap, het gebied be-seboten door de artilleurs van generaal Anthoine, met zooveel holen, dat men het vergelijkt met een blad van eenen boom door wormen afgevre-ten ; gedurende den Winter is elk hol vol water-Hier kan men enkel rondgaan op planken en uren « caillebotis ». Deze onzekere toestand deed nadenken. Deji 12 April, wanneer de aanval op Hazebroeck een gevaar werd voor den uitsprong van Yper, nanj het bevel van zelf de beslissing het front tewijzi-gen en meer achteruit stellingen te bezetien, die min waren blootgesteld aan eenen flankaanval. Het Belgisch leger volgde deze beweginr met zijnen rechtervleugel, daar het den Engel-schen linkervleugel moestvolgen. Maar het vond onaangenaam het kleinste gedeelte van het hero-verd vaderland af te staan. Rond den 15 April evakueerde het een boscbje van het Papegoed en verplaatste zijne batteriien en zijne inrichtingen van smal spoor. Dit feit zette de Duitschers tôt den aanval aan. Zij dachten dat de Belgen aan 't achteruittrekken waren en besloten ze te achtervolgen op de hie-len. Deze haast, saam met hunnen hoogmoed, deed hunne plannen slecht uitvallen. Zij betwij-felden niet meer dat de Belgen verschrikt waren door de hevige aanvallen in 't Zuiden, op het Engelsch front. De aanval, vastgesteld voov 19 April, werd 48 uren vervroegd. Deze dwaa-ling moest h^n duur te staau komen. (Te veiyolgm-X EEN Gixujge.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes