De legerbode

644949 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Août. De legerbode. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736mp07/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\À AugTistus 1917 Niitnmer 460 DE LEGERBODE den Dinsdag Donderdag en Zaterdag verschijnende - * 1 «■■■■"■-■■l'i >t h nrmiarw.'iim.ii u; WJ ,1 g fFTrrna-i m » ■ ii.i.j». ryn ,■■■■. n.'»rtu ;■ mimmm. . wirinni.-.»-».. ... n — ■■■ ■ m» • urr-r*m,'Ki*e&.r*r^™arttn^rtrr™™-rvpKr™»T". w; M^r^-.%.rrr-.^,-nOrrflrrtTUT1ii Mil in ■ M»*'m Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vjjftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Koningin Elisabeth t ■ ' '■ Het 100e aummer van Vrij België, dat 20 Juli j. 1. Verscheen, was gewljd aan Koningin Elisabeth, c de hooge Vrouwe, die met zooveel liefde en zooveel opoffering, naast onzen grooten Koaiag, ia de smarten vaa ons laad heeft gedeeld ». Het was op Koningin Elisabeth's verjaardag ook dit jaar geea dag van feest en vreugde. Nog is het Haar volk niet vergund tôt Haar te komen, uit al de streken en al de landouwen, om in het vrijgevoehten vaderland uiting te geven aan zijue liefde en zijne bewondering. Stil zal deze dag vaorbijgaan, zonder vertoon of eenige drukte ; alleeri zal de weeinoed dieper nog grijpen in de smart. De herinnering aan de voorbije. jaren, toen 't al zôô schoon en z66 gelukkig was, en heel het land zijne jonge Vorstin vierde ; zal weeker nog van toon in de droefenis van heden hare verre glansen spreiden. Al onze gedachten zullen dan uitgaan naar die sraalle strook van den vaderlandschen grond, waar nog in vrijbeid en onbedwongen verweer, de dapperen strijden en met hun bloedig verzet aan den ijzeren stroom, de laatste vrije gronden verdedigen. Reeds langer dan twee voile jaren staan ze daar, vurig van drift, scboon van kracht en vechten met heel hun wijd verlangen, dat om vei'lossing roept. Zij staan daar, de simpele hel-den, wetend hunne taak, kennend hun plicht, ffiet den gloed der liefde in den brand hunner ïielen. Nobel en groot is het voorbeeld dat onze Vorstin aan allen heeft gegeven. Zij is Haar volk voorgegaan op den weg der smarte ; Zij heeft Biet eea onwankelbare krachtsinspanning en een wilskrachtige energie Haar lot aanvaard, Moedig is ze Haar koninklijken echtgenoot in de ballingschap gevolgd en waar Zij het, dank zij Hare hooge geboorte, zooveel makkelijker en beter kon hebben, heeft Zij uit den vrijen wil ^an Haar gemoed de zware taak op zich geno-aen. Freel en tenger, toch heeft Hare niet sterke gesteltenis de lichamelijke en geestelijke ver-nioeienissen gedragen. Zichzelf heeft Zij geen oogenblik ontzient om dààr te zijn, waar Haar heerlijk volk voor de vrijheid vocht. Wat Zij, zoo eenvoudig en zoo simpel, voor ons volk heeft gedaan ; men hoeft het slechts onzen soldaten te vragen. Zij zullen ons over ■Haar spreken met den vromen eerbied, waar-meda men van een heilige en een zuivere liefde gewaagt. Wij wisten reeds uit Hare daden van het verleden hoe groot Haar h art was voor de zwakfeen en de armen en hoe Hare barmhartig-heid geen droefenis buitensloot. Wij konden *an Haar veel verwachten en elkeen die wist toe puur Haar mildheid was, begreep dat Zij in dagen van nood voor Haar volk eene echle Moe-r zou zijn. Maar niemand zal ooit bevroeden ^at deze Yrouw geleden heeft ; geleden van de alschuwelijke oorlogsrealiteit ; geleden van den Jaramerlijken uittocht, waarvan Zij al de droe-vigschoone episoden heeft meegemaakt ; geleden Va5.^ sniarten, die zij heeft getroost. Zij leeft nu, al de smartelijke maanden reeds, te nudden der gruwelijke oorlogsellende. Hoe ~*eP moe* Haar hart zijn gewond; Zij, die zoo Duitsche Misdaden Het Juninummer van 1917 van La Libre Êef-frque raeldt dat een Belgisch burger duizend frank biedt aan den schrijver van het beste voor de schooljeugd bestemde boekje, dat voor onder-jverp heeft : De Misdaden door de Duitschers tegen de aienschelijkheid en het menschenrecht in België tijdens den oorlog gepleegd. . "et beoogde doel is, in den geest van de jonge geslachten de wettige reden te doen door-land^6a van 0112611 nationalen haat tegeu Duitseh- Het dapper blad zegt verder : Aan het werk «us, onderwijzers en onderwijzeressen, gij die Kunt schrijven, verzamel yoQrzichtig het mate-fIaa!> berg het op veilige plaats en werkt in kere^ u tot ^eu ûakenden vrij- aJ'a ^re Belgique zal u dan een plaats aan-en ,0.m saam komen, en elders dan in een Mtonwbie&elder. oprecbt in heel de teedere bekoring van kunst en sehoonheid geloofde. Was Zij zelve niet een veriijnde artiste, vol belangstelling en sympathie voor elke uiting van het intellectueele leven; leefde Zij dan niet in een gaaf en schoon geluk, te midden van Hare kinderen, vol innige gene-genheid en belangstelling, deelend in de taak van Haar gemaal, die met ernstige plichtsbe-trachting en onvermoeiden studieijver, Zijn volk voorging en ons allen den weg naar een groote toekamst wees ? Nu zijn de dagen vol rouw; nu is enkel nog droeve smart de eenige werkelijklieid. En door heel de bauge ellende, is Koningin Elisabeth met stille schreden gegaan. Overal is Zij geweest waar de pijn om troost en verzach-ting smeekte. Hare lianden hebben aan zoovelen veriiehting gebracht en geen enkel heeft tever-geefs om Haar geroepen. En waar de dood zijne taak volbracht, mee-doogenloos en onbarmhartig, daar heeft Zij de laatste stonden van den armen, moegevocbten strijder, lieht gemaakt. En hij is met een glim-lach in Hare zacbte armen gestorven... Velen heeft Zij zoo zien heengaan ; velen heeft Zij de oogen toegedrukt. Te midden van dood en pijn en vernieïing heeft Zij gebracht de groote liefde, die gênas en gelukkig maakte. Ook de kleinen heeft Zij niet vergeten en voor hen gezorgd. De vele moeders heeft Zij alleen vervangen. Zij heeft overal de wonderen van liefde gebracht... Zoo is alom Hare komst de stille lach geweest, die vertrouwen schonk en moed in de felle wan-hoopsuren.Haar volk heeft zij Haar ziel en Haar leven gegeven. Laten wij Haar op Haar dag herdenken en hopen op den stond dat wij luide Haar zullen kunnen vieren in het vrije vaderland. Zij heeft het goede, ja, Zij heeft het beste deel verkozén... Zij is der Belgen Koningin ; en meer : Zij is der Belgen Moeder... » DE VORSTFN Hij te paard, in 't duia, bij 't graawe noordzeestraad, stralen in zijn blik, het zwaard geklemd ia d'haad. Zij bij 't bed der joagens—al de wreed-gewonden— die aiet klagen, in 't bloed het doopsel voaden. Hij, met lokkea vlottead ia dea wester-wind, middea vaa zijn leger, dat hij hard bemint. Zij, als een Madona, met de witte kleêren dezer vrouwea, die aaa heldea liefde leeren. Hij, soms droevig in dea roodea avoad-gloed, om het lijden vaa zijn volk en om het bloed. Zij steeds teeder, aïs een moeder en een zuster, in de toekomst en heur goedheid steeds geruster. Hij te paard, in 't vuur — ea Zij bij zieke' oatboôn— doch rond beiden, gansch de aatie, als een krooa. Korporaal Daan F. Boens. Een Hulde der Russen aan de op het Front van Galicië sîrijdende Belgen De kommissaris van het voorloopig bewind bij âe legers van Galicië heeft een verslag bij zijne regeering ingediend, over het flink bedrijf der Fransche vliegeniers en der Britsche en Belgische pantserautovoerders op het Russisch front. Ten N. van Brody, luidt dit verslag, daalde een Franscb vliegenier,die eensotnia vergezelde, tot op min dan 20 m. van den grond, trots het op hem afgezonden schroot, bestookte een Turkscb régiment en dreef het op de vlucht. Anderzijds hebben Britsche en Belgische pant-Serautovoerders, door hun moed en zelfver-loochening, onwaardeerbare diensten bewezen aan het Russisch legercommando, met 's vijands oprukken te vertragen en dit soms heele dagen laag. Daarenboven hebben zij door hunne held-haftige houding en doodsverachting meermaal het zwichtend aioreel der Russiscba troepea opg^beurd. Aan Gene Zrjde van de Barrikade IEen onlaags uit bezet België aangekomene vriend, stuurt oas de volgende regels. IN VERDRUKT BELGIË îk herinner mij onlangs, in gemarteld België, een prachtige karikatuur te hebben bewonderd waarvan het ondersclxrift : « Als de burgers 'fc maar uithouden ! » spoedig beroemd is gewor» den. Als er zijn die dezen uitroep niet noodig hebben, dan zijn het wel die van bij ons, de banne-lingen in hun eigen woon, die sedert drie jaar stoer weerstand bieden aan al,de kwellingen en plagerijen van hun tijdelijke meesters de Moffen. In het begin hebben zij de moorderijen geleden, de vernederingen, de gevangenschap en de dood, de wreede en eynieke ontvoeringen, zon^ der zich te beklagen, zonder genade te vragen. Geen enkele verfijning van koel berekende kwaadaardigheid, rermocht het hun onover-winnelijke hardnekkigheid te verslappen. Innig vereenigd, schouder aan schouder, glim-lachend om het sehrikbewind, blijven de Belgen vol vertrouwen. De Koning zal weerkomen.Wanneer ? Zij weten het niet. Maar hij zal zijn rijk heroveren. Mis-schien zal dit verwoestzijn; maar hij zaj ermen-schen vinden, grooter geworden door de smart . Zoo die zegedag nabij is, des te beter ; zoo hij nog op zich laat wachten ; zij zullen wachten, die eenzamen op de wereld, ondanks de eeuwige vernieuwing van hun folterenden angst. Zeker, zij wenschen den vrede, maar zij wen-schen een oprechten, eervollen,wàardigen vrede. Zij hebben zich niet laten beet nemen door het Duitsche aanbod in December I. 1. en zij hebben van harte het Fransche antwooi'd, de zege bij Verdun, toegejuicht. Als wij in Vlaanderen of in Wallonie zullen terugkomen, zullen wij verwonderd staan de ontluiking van een nieuwe partij bij te wonen : Het nationalisa». Onheil en tegenspoed hebben onze duurbare afwezigen nader tôt elkander gebracht. Allen leven voîgens het voorschrift van het evangelie : « Vreest niet en gelooft. » Niemand vreest den helm, iedereen gelooft vast aan de zege van het recht, aan den terug-keer van den Koning en zijn dapperen. Zoo gij jegens deze <c indésirables s eenig gevoel wilt doen blijken, zal ik niet zeggen : a Beklaagt », want hun onsterfelijke trots sluimert niet ; even-min moet gij ze bewonderen ; gij zoudt hun bescheidenheid krenken ; maar bemin ze eenvoudig, want zij lijden I Maar hun gekneusd hart trilt en siddert bij da gedachte aan eene toekomst die men heerlijk wenscht. Bloedend en gewond leeft de natie en zal zij blijven leven. Niets heeft het minste van haar onwankelbare trouw verzwakt, niets haar loyalisme vermindert. Zij verpersoonlijktéénwoord, van allen het schoonste : De Eer. H. Hache. ©p het Belgisch Front Weekbericht van 4-io Augustus igij. Felle regenbuien en gestadige mist hebben de krijgsverrichtingen op oas front belemmerd. Tijdens de verloopen week, heeft onze artillerie evenwel verscheidenebatterijen des vijands onder vuur genomen. Het weder verleden Vrij-dag wat beter geworden zijnde, hebben wij roffelvuur op 's vijands batterijen gericht en ze onsehadelijk gemaakt. 's Vijands geschut was vooral in touw bij Ramscapelle en Nieuwcapelle, waar de Duitschers herhaaldelijk gasgranaten hebben aangewend. Enkele dorpen achter ons front werden evenals menige verbindingswegen beschoten. Ondanks het ongunstig weer, hebben onze vliegeniers verkenningen, jachten en vluchteu voor het inschieten gedaan. Een Duitsch vlieg-tuig werd bij Dixumide door onze artillerie afge-schoten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection