De legerbode

568637 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Mars. De legerbode. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3j3902004d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEIJ3ISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Draadlooze Telegrafie ïn het Belgisch Leger. D<îwo d.i-Iijke vorderingen in Oorlogstijd Hun Toepassing in Vredestijd. De Veiligheid van de Reizigers. (Van een Ooggetuige.) Belgisch front, Maart. In een interview van generaal De Ceuninck, minister van oorlog, over wat het Belgisch leger sedert drie jaar gedaan lieeft, welk interview door gansch de pers werd overgenomen en ge-kommenteerd, zegde deze dat België, volop in. het tijdperk zijner militaire herinrichting ver-'rast, op het oogenblik der mobilisatie, slechts een veldleger van 117,000 man op de been had kunnen brengen. Hij voegde erbij dat wij, voor wat oorlogsmaterieel betrof, niet beter voorzien waren. Wij beschikten toen, per duizend i man, slechts over één machinegeweer en 2.o ka-nonnen van 73 m\m met een beperkte bevoorra-ding. Wij bezaten noch lichte houwitsers, noch zware artillerie, noch handgranaten, noch loop-<graaftuigen, noch automobielvervoer, noch motorfietsen. Wij beschikten slechts over een Eaar kabelballons, eenige vliegtuigen van een eden verouderd model, eenige zeldzame posten draadlooze telegrafie. Dan stelde generaal De Ceuninck vast dat ons leger, bebalve zijn dienst aan den linkervleugel op het Westelijk front van de Bondgenooten, te gelijker tijd een bijzonder moeilijke taak had moeten en durven ondernemen, onder hetvoort-durend vuur van den vijand, in de hardste, de mceilijkste voorwaarden, zoowel onder zedelijk als* stofTelijk opzicht : Zijn vernieuwing, zijn bijna algeheele herinrichting. In deze aanzienlijke taak is er een gedeelte dat bijzonderlijk verdient van nabij te Worden on-derzocht, het is dat van de draadlooze telegrafie waarvan de minister van oorlog gezegd heeft dat België, in ronde cijfers, 75 maal meer postea bezat dan in het begin van den oorlog. De Vorderingen tijdens den oorlog gedaan. De a audion ». De moderne oorlog heeft het veel grooter be-' lang der verbindingsmiddelen doen inzien. Men overdrijft niet als men verklaart dat in den mo-dernen veldslag de zekere werking van al de ,erbindingsorganen een der eerste voorwaarden tôt de overwinning is. De belangrijkste inlichting wordt nutteloos, als zij niet op tijd kan overgemaakt worden aan den echelon waarvoor zij bestemd is. Onder al de middelen van verbinding die men loo 'n uitbreiding zag nenien is de draadlooze telegrafie zeker datgene waarin de vorderingen b«st grootst en het meest wonderlijk waren. Deze vorderingen zijn vooral te danken aan het wonderlijke gehruik dat men heeft kunnen maken van een orgaan, reeds vôôr den oorlog bekend, de « luchtledige lamp of audion », die Vôôr 1914 eehter weinig bestudeerd was. ' Er zal later zeker heel wat getwist worden om vast te stellen aan wien men dit prachtig instrument verschuldigd is, maar men mag van heden afzeggen dat bet de Fransche geleerden zijn, gevoegd bij het technisch bestuur der Fransche militaire draadlooze telegrafie, die aan de luchtledige lamp haar huidige volmaaktheid gegeven hebben. Deze lamp laat toe toestellen te vervaardigen door middeîvandewelkemen,in een automobiel die met voile snelheid l'ijdt, de mededeelingen van om 't even welken post opvangen kan die machtig genoeg is om tôt daar gehoord te worden. Zi) laat toe zonder antenne, de groote Ameri-Jiaansche inter-continentale posten op te vangen. Zij laat toe kleinedraagbare posten te vormen die slechts een zeer kleine mate drijfkracht behoe-ven om tôt aanzienlijke verte te reiken. Het meer algemeen worden van haar gebruik, ht-eft een geheele omwenteling in de draadlooze tcl»-grafie te weeg gebracht die, maar vruchte-Joos nog naareen middel zochtoro haar organen voor de opname te verbeleiea. Mea keei't zich plots in bezit van een nieuw middel gevonden, dat al de algemeen géldende denkbeelden heeft dooreengeworpen en de stoutste plannea ge-makkelijker maakte. Voor de Vliegeniers In het begin van den oorlog kende het publiek de draadlooze telegrafie slechts door de posten aan boord van de schepen die het in de havens zag, en ook door enkele groote vaste staties, zooals die op den Eifieltoren, waarvan het had hooren spreken. Er bestonden echter verplaatsbare posten, weinig talrijk, het is waar. Zij waren op auto-mobiels of legerwagens gevestigd. Hun gebruik was voorzien, om de vooruitgezonden cavalerie-eenheden, de Staven van de groote troepenkorp-sen, onderling of met elkander in verbinding te Stellen. „ In feite voorzag men voor de draadlooze telegrafie slechts een heelemaal bijkomstigen roi. Men vroeg haar inderdaad slechts om de verbin-dingen tijdens den bewegingsoorlog daar te stellen, in afwachting dat men zekerder telefonische en telegrafische lijnen aan kon leggen. \ Het vastzetten van den oorlog, waartoe de huidige omstandiglieden de legers gedwongen hebben, heeft ailes veranderd. Men mag zeggen dat er heden niets belangrijks plaats grijpt zonder de draadlooze telegrafie, zoowel bij het oflen-sief als bij het defensief. En dat is logisch. Vernielt de ddvering van de artillerie niet al de draden ? Belet de rook van de kanonnen niet het gebruik van optische middelen ? Dooden de projektielen bijna niet al de renboden ? Het is logisch ook omdat de vliegeniers, die al de opdrachten voor het waarnemen en het verken-nen op zich genomen hebben, slechts over de draadlooze telegrafie beschikken om hun uitsla-gen mede te deelen aan wie zulk behoort. Tegenwoordig, bij een operatie, van welken aard ook, is de lucht, of liever het ether, met Hertz golvingen doorkruist die door de vinding-rijkheid van de technici en de bekwaamheid van de operateurs, kunnen gehoord en thuis gewezen worden, hoe ingewikkeld het net ook moge zijn. Al de vliegtuigen zijn voorzien van een klein toestel voor draadlooze telegrafie, zeer licht en waarvan de stroom geleverd wordt door een alternator met schroeven, die op een der vleu-gels staat. Al de eenheden van de artillerie, al de commandos, zijn voorzien van kleine eenvoudige posten die de Hertz-golvingen kunnen opvangen, uitgebracht door de lucht-waarnemers, die het geschut regelen, die zeggen wat zij zien, aandui-den waar de vijand zich bevindt en wat hij voorlieeft. Veel van deze posten ter opname, op den bodem. zijn overigens ook van toestellen voor het uitbrengen der mededeelingen voorzien; waaruit voortspruit dat de wederzijdsche mededeelingen per draadlooze telegrafie van de vliegtuigen naar den grond en van den grond naar de vliegtuigen, tegenwoordig iets Jieel gewoon zijn. En dat, welk ook het getal vliegtuigen zij, die gelijktijdig berichten uitgeven. Inderdaad, men heeft gezien dat meer dan 20 vliegtuigen te gelijk de draadlooze telegrafie gebruilcten op de enkele kilometers front door een legerkorps ingenomen. Morgen zal men de vliegtuigen.door de lucht zien viiegen terwijl zij met elkander in verbinding staan. Evenals een admiraalschip met de draadlooze telegrafie een gansche vloot bestuurt, zoo zal de eskadrielje-aanvoerder van in de lucht zijn bevelen geven aan de vliegtuigen die rondom hem viiegen, en waarvan hij de bevelen zal leiden en er eenheid aan geven. In de Loopgraven Terwijl al deze posten in de lucht werkzaam zijn, vervangen andere kleine draagbare instal-laties, die in de scliaduw van de diepe dekkingen, of in het modder van granaatholen verborgen zijn, en andere nog in de rijtuigbureelen werkzaam zijn, de al te brooze telegrafische en telefonische lijnen. Te saam verbinden zij de verschillende échelons van het bevel in voorwaarden van groote zekerheîd, want de toestellen die er nu in gebruik z'jn, béperken geenszitts 'ift getal po^tin die i kuauen arbeiden zouder eikiiav lu lundeica. t De Medaille van Koningin Elisabeth De Médaillé van Koningin Elisabeth, bestemd om de vreemde of Belgische personen te beloo-nen welke zich toegewijd hebben aan de oor-logswerken, werd verleend aan Mevrouwen Saint-Pierre, Suzette (met kloosternaam moeder Marie-Florence); Carrière, Josephine (met kloosternaam zuster Marie-Bibiana); Gérardeau, Lucia (met kloosternaam zuster Maria-Prosper) ; Roi, Léa (met kloosternaam zuster Jean-Maria) ; Mouli, Rosa (met kloosternaam zuster Maria-Hendrika), moeder-overste en zusters ziekendien» sters van het hospitaal van Kigali (Duitsch Oost-Afrika); Delvaux, geboren Alexandre, M.-M.-C, A.-B., ziekendienster der gemobiliseerde troepeo in Afrika; Mej.Verjans, Eliza (met kloosternaam zuster Marie-Juliana), ziekendienster, overleden den 3 December 1917, aan de gevolgen van eene te Dodoma (Duitsch Oost-Alrika) opgedan^ ziekte. 1 «»i»i i aa» iijiihii nrjan» , Men heeft aldus voor goed mogen afzien van de hooge masten, die ingewikkeld en broos waren, de plaats der posten aanduidden en die slechts moeilijk aan den wind weerstand boden. En daar deze posten, waar de draadlooze telegrafie met hooge frequentie plaats grijpt, nog te broos zijn om in de allereerste linie gebruikt te worden, heeft men veel eenvoudiger toestellen uitgedacht, met lage frequentie, die iedereen gebruiken kan. Een doosje, een accumulateur, eenige meters telefonischen draad en een metalen paal, ziedaar ailes wat er noodig is. Het installeeren is op een oogenblik gedaan. Do trefbaarheid van de post is zeer gering. De zwervende stroomingen, door deze toestellen in den bodem voort geplant, worden opge-vangen door middel van tamelijk eenvoudige bij« zondere toestellen. De soldaten van de uiterste voorposten, die van de allereerste linie, die van de vooruitgeschoven posten, kunnen dus van achter het front ailes vragen wat zij noodig hebben. Zij kunnen daaraan mededeelen ailes wat zij zien en vernemen. In den modernen oorlog dient de draadlooze telegrafie overigens niet slechts om de verbindingen te verzekeren. Zij heeft ook toestellen voor het opzoeken kunnen uitvinden, die men eerst na den vrede beschrijven kan, en waarvan de nauwkeurigheid de ver* bazing zal wekkea. j Toepassing van de Draadlooze Telegrafie in Vredestijd. Als de vrede zal gekomen zijn... Terwijl ik een centrum van draadlooze tele* grafie bezocht en de overste er mij de jongste won-deren van mededeelde, die van het groot publiek nog haast onbekend zijn, de wetenschappelijke en technische vorderingen die er in dezen oorlogstijd gemaakt werden, dacht ik ook aan de herinrichting van ons leger. Ik herinnerde mij dat wij, bij den aanvang van den veldtocht, nog minder rijk aan materieel en aan personeel van de draadlooze telegrafie waren, dan in welk ander technisch vak. Ik stelde vast dat, zoo wij op veel ander gebie-den ailes tijdens dezen ooilog hadden moeten inrichten, onze draadlooze telegrafie heden aan geen ander leger nog iets te benijden had. Maar een ander gevoel voegde zich nog bij de gewettigde fierheid, die wij met al onze landgenooten deelen, het gevoel dat de vorderingen die er gedaan werden, ook nuttig zullen zijn als de oorlog ten einde is. Het is een grooten troost, te weten dat na den oorlog er voor de draadlooze telegrafie en voor het vliegwezen, iets zal behouden blijven van de aanzienlijke inspanningen, die er door de leger-technici gedaan werden. Gij kent de toepassingen die er heden van den « audion » gedaan worden. Morgen zal de luchtledige lamp de zekerste en de veiligste waarborg van de reizigers per spoor en op zee zijn. Het vraagstuk van de verbinding der treinen in gang met de stations, zooals dat van het nauwkeurig vaststellen van de plaats der schepen in nacht en nevel, kau men als opgelost „ aanûen, 21 Maart 1P1R

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection