De legerbode

350 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Novembre. De legerbode. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3dr36/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende JgV'.- -r-ir., n i ■ ■ - -U.,,. » . ni.. ■» ■!■ | ***+***********/£ (W « Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. 's Konings Naamfeest De officieele Belgische komiteiten van vluch-jtelingen van Maine-et-Loire hebben drie vader- ' iandsche feesten achter elkander gegeven bij de plegenbeid van het feest des Konings. Zij heb-oen levendigen bijval bekomen. De heer Segers 'heeft, in naara van de regeering, op elk dezer feesten gesproken. Hij werd geestdriftig toe-gejuiclit.TE BLOIS De eerste dezer bijeenkomsten greep plaats te Blois, voor een aanzienlijke menigte. De Belgische minister heeft onder andere gezegd : Voor ons is er, uit dezen oorlog, een onwrik. haar vertrouwen in onze Bondgenooten, ont-staan.België heeft; niet geaarzeld slechts bij zijn ge-Weten te rade te gaan. Het is fier over deze honding. Het boogt er «eliter niet op, want zoo een natie zich bloot stelt aan de schande, juist zooals een individu, als zij de plichten van de eer verzaakt, heeft zij niet het reclit hoogmoedig te zijn over dat wat eenvoudig plicht is. Maar ik bevestig hier dat, zoo België opnieuw partij moest kiezen, het evenxnin zou aarzelen als op den eersten dag. Duitschland, aïs het eischte dat wij het zouden. doorlaten om beter aan Frankrijk den dolksteek ite knnnen toebrengen, en ons zelf daarbij den jdolksteek toebracht om ons uit zijne baan te ruimen, heeft ons in de armen geworpen van de (waarborgen die ons trouw zijn gebleven. Deze eendracht heeft aan den toestand van de Belgische natie in het wereldkonflikt zijn voile ieteekenis gegeven. Eenerzijds wordt België door zijn overweldi-jger slechts bezet door de hatelijkste schennis van zijn bezworen eed. Van dan af zou een vrede, waarvan de voorrede niet België's bevrijding zou zijn en het volledig herstel van de geleden schade, slechts een uitdaging zijn van het recht en van de onschendbaarheid der traktaten. Maar anderzijds wenscht België geen vrede te sluiten, of ook niet het oor te leenen tôt eenig vredesaanbod, dan in volkomen overeenstem-ming met diegenen, die met haar één front voor de overwinning maken. TE NANTES De minister heeft, tijdens zijn redevoering, fcolgend portret van de Koningin geschetst : De Koningin ! Zullen wij ooit woorden vinden die teeder genoeg zijn, uitverkoren en zeldzaam genoeg, om van Haar te spreken met de bewondering en de vereering die er noodig zijn. Zoo de Koning, in dezen oorlog, de hoogste Verpersoonlijking is van de eer, dan is de Koningin de hoogste verpersoonlijking van de plicht. De Koningin! Als ik haar naam noem, schijnt tet mij dat ik het beeld oproep van een uitverkoren wezen, zeer rein, zeer schoon, zeer groot, dat hoog zweeft, zeer hoog — gelijk de goede engel die breed zijn vlerken over het vaderland ait zou breiden — in een atmosfeer van zedelijke schoonheid, verboven de aardsche dingen en bo-ven de eenvoudig menschelijke offers. De Koningin ! Ik heb haar ginder gezien, voor ket groote verlaten en stille duin. Zij ging voor-fcij, langs onze soldaatjes uit Vlaanderen. Zij (;leed, gelijk een blank ' vizioen — gelijk een elie, of gelijk een maagd — in een straling van ileerlijk Daad van Zelfopofïering Werd bij Legerdagorder eervoî vermeld en ontving het Oorlogskrms : • Gmjgeon, Félix, soldaat, oorlogsvrijwilliger, Infanterie : Voorbeeldig soldaat, bezield met heerlijke gevoe-iens van vaderlandsliefde. In het gasthuis Cabour in behandeling zijnde wegens vergiftiging en erge brandwonden door gasgranaten, " heeft zich uit vrijen wil bloed laten aftappen om het op eenen çewonden Brit ta laten overzetten. Heeft door dit ftffer het leven van dien militair gered. bescheidenheid en deugd, gehuld in het witte kleed der ziekendiensters, met de blanke kap op het hoofd, waarop het kleine bloedkleurige kruis afsteekt, zinnebeeld van het lijden en van het offer. Want in de gasthuizen van De Panne en aan den Yser, als zij nederzit bij de sponde van onze gewonden, vervangt zij de afwezige moeders. Want zij blijft de straal van liefelijkheid en toewijding die dezen tragischen naeht verlicht. TE ANGERS Wij hooren dikwijls spreken van den vrede, — heeft de heer Segers gezegd. —Niemand ver-langt hartstochtelijker den vrede dan het vreed-zarne België. Maar de vrede is niet mogelijk als zij niet eervol is. En om eervol te zijn moet zij tevens duurzaam en herstellend zijn, dat wij ze fier kunpen onderteekenen, dat zij zoodanig weze dat onze doodea niet onnuttig hun bloed zouden vergoten en hun twintig jaar opgeofferd hebben. Daarom is het noodig dat men zou begrijpen en dat men duidelijk de plaats van België in den oorlog zou aanduiden. België werd overweldigd na een klaarblijkende schennis van de traktaten. Het werd bij de keel gevat door den voogd die gezworen had het te beschermen. Het is in staat van wettige zelfverdediging, dat het de ergste schade en het bitterste lijden verduurd heeft. Zou men, van dan af, begrijpen, dat er spraak kon zijn van vïede, zonder dat men, als bazis zelf van de vredesonderhandelingen, de bevrijding van het geschonden grondgebied zou opschrijven, de onafhankelijkheid zonder voorwaarden, het herstel van de schade die er onrechtvaardig werd toegebracht, beslissende waarborgen voor de toekomst. Deze oorlogsdoeleinden denkt België slechts te verwezenlijlten in volkomen overeenstemming met zijn groote Bondgenooten. Meer dan ooit moet de solidariteit — volgens het gezegde : Allen voor ééne, ééne voor allen — het ordewoord zijn in de landen van de Entente. * * » De menigte heeft overal de woorden van den minister toegejuicht en aldus bewezen dat zij met h art en ziel met het land is. TE AMIENS 's Morgens werd door den Belgisehen leger-aalmoezenier Verfaille een plechtig Te Deum gezongen, waarop commandant Gostier, bevel-hebber der Belgische plaats, kolonel Duteil, wapencommandant, kolonel Gugdon, bevelheb-ber der Britsche plaats, alsmede verscheidene Sergeant Merx Onder de oorlogsvrijwilligers van ons leger bevindt zich een heel dapper sergeant, met name Merx, Pieter-Lodewijk. die.vereierd met de Her-inneringsmedalje van 1870, bij den aanvang van dezen oorlog opnieuw dienst nam. Sergeant Merx verwierf smdsdien het Kruis van ridder in de Orde van Leopold II en het Ùorlogskruis, op 68jarigen leeftijd. Zooals kolonel Dejaiffe, zijn bevelhebber, het zelf bekende, blinkt Merx steeds uit door moed en doodsverachting. Den 5 Maart 1915, werd hij tôt korporaal benoemd. Den 19 derzelfde maand ontving hij het Kruis van ridder in de Orde van Leopold II en het Oorlogskruis. Hij heeft bijzonder een handje om patroeljes te leiden. Den 12 Juni 1915, werd hij sergeant benoemd. Den 20 Juli 1916, verscheen volgende eervolle vermelding op de legerdagorde, die ons toon wat kranig man de oude sergeant nog is : « On-danks zijn 67jarigen leeftijd, geeft gestadig het voorbeeld van moed, kalmte en vastberaden-heid : gaf zich, in den loop van eene heftige beschieting vôôr Dixmuiden, vrijwillig aan om het commando te gaan ovememen van eenen post, waarvan de commandant juist gedood werd eD bleef daar tôt dat hij afgelost werd. » Sinds hij in het regiment is, geniet Merx de allerbeste gezondheid en werd geenen dag van den loopgravendienst ontslagen. Fransche en Belgische officieren en notabelen aanwezig waren. De Belgische en Fransche blinden woonden in groep de ceremonie bij. Een détaché ment Belgische soldaten bewees de militaire eer. Toen de ceremonie was afgeloopen,brachtmen een bezoek in de verschillende afdeelingen van de blindenschool. waar sergeant Barnet enkele belangwekkige ophelderingen gaf. De aag werd besloten met een prachtig concert gegeven aan de blinde soldaten, dat veel bijval verwierf. TE SAINT-LO In hét soldatenhuis van St-Lô werd, dank zij der bemiddeling van luitenant Wagschal's Konings naamfeest heel plechtig gevierd. Waren aanwezig: De heer majoor, ridder de Meulenaer, bevelhebber van het C. I. van St-Lô, verscheidene Belgische en Fransche officieren, alsmede de prefekt van het département en verscheidene hoogere ingezetenen der stad. De zaal was stampvol. Een mooi kunstfeest werd daar gegeven, lat grooten bijval oogstte en waarop onuitgegeven liederen alsmede de Brabançonne en de Marseillaise werden te hooren gegeven. 's Avçnds werden de Fransche onderofficieren door hunne Belgische collegas van het G. I. op een banket uitgenoodigd, waar eene harte-lijke toon heei'Schte. H'eildronken werden inge-steld door adjudant Van der Gucht en een Franschen onderofficier. TE MORTAIN In het Belgisch Gasthuis Ter gelegenheid van 's Konings naamfeest werd een Te Deum gezongen in de aloude kapel van de Witte Abdij door den E. H. kanunnik Temmerman, divisie-aalmoezenier van het 10° gebied, die eene prachtige aanspraak deed. Te 2 uur, werd een echt kunstfeest gegeven, op touw gezet door den ijvervollen aalmoezenier Boedts. De prachtig opgesmukte feestzaal was opgepropt vanvolk. Enkele notabelen der streek, alsook familiën van officieren en onderofficieren waren daar met het personeel van het gasthui» aanwezig. De geneesheer principaal Warlomont hield eene van vaderlandsliefde tintelende toespraak, en heel de vergadering stond recht en juichte uitbundig een telegram vol heerlijke gevoelens van trouw en gehechtheid aan ons Vorstenhuis toe. Het programma van het feest was voortreffelijk en werd op knappe wijze uitgevoerd., IN HOLLAND Trouw aan een overlevering, die reeds drie jaar oud is, hebben de in Nederland vertoevende Belgen op waardige wijze 's Konings naamfeest gevierd. . Het RotterdamSch komiteit van de tehuizen voor Belgische invalieden, heeft den 16° Novem-ber een weldadigheidsfeest met levende beelden ingericht. De Belgische komiteiten in Den Haag en te Scheveningen hebben eene galavertooning en de Belgische kring te Amsterdam een prachtig feest in de groote zaal van het Concertgebouw gegeven. Overal werd de steeds en meer beminde Ko» ning-Loldaat gevierd. DE AMERIKÀANSCHE MEDEWERKING Troepen en Materieel komen steeds toe Aan Amerîkaansche dagbladschrijvers ver-klaarde generaal Pershing dat overeenkomstig het samengeordend plan der Amerikaansche en Fransche deskundigen, er steeds troepen en materieel in toenemende hoeveelheid toekomen. Dank zij der doelzame bescherming der bondgenooten te water, kunnen de Duitsche duik-booten er zich nog ni,et op bogen eenen enkelen Amerikaanschen soldaat aan boord van een transportschip varende naar Frankrijk het leven te hebben benomea. 22 November 1917 Nnmmer 503

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes