De legerbode

659 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Juillet. De legerbode. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wb11/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dil blad is VOOR DE BELGISCHE SOT.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of v:ijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Mationale Feest in, Havre In geheel Frankrijk, even als in Engeland of iln Holland, overal waar onze gebannen landge-nooten de ineest milde gastvrijheid gevonden hebben. werd de 2isl0 Juli met h art en ziel gavierd en gaf aldus aan iedepeen de gelegeaheid uiting te jjeven aan zijne vurigste gevoeiens van vader-landslicfcle.Te H&vre, de zetel van de Belgisehe regeering, ksei't een prachtig wee' dezeu dag begunst: jd, welke zich door twee roerende plechtigheden onderscheidlle : De groet aan het vaandel en het Te Dmm. De eerste greep om 9 uur plaats, aan het minis-terie van oorlog Bij de officieren en ambtenaars die, iederen da?. aan de zijde van katonel graaf de Grumie het vaandel komen begroeten en hulde br«mgen aan deu Koning en aan België, hadden sich ge-Yoegd de hecren Henry Carton de Wiart, minister van justitie; Klobukowski, minister van Frankrijk, en de Fontarce, raa Isheer bij de Legatie; generaal de Lailemanl de Marais; Barros Moreira, minifcter van Brazilië; Alvez d'Aveiga, rainistsr van Portugal; Guani, minister van Urugay. De ambtenaars van de andere departementen liadden zich, gelijk op 14'-n Juti, bij lmnne col-legas van het ministerie van oorlog gevoegd ; boYemlien omringde eane talrijke menigte Bel-irenen Franschen, die daar gekomen waren oin •ekiëtoe te juichen, de tuinen ran het ministerie. Met ééne enkeie stem, riepen alien met den kolonal de Grunne : Leve het vrije en onafhankelijke België ! Levo de Koning ! Leva h«t gastvrije Frankrijk, Na deze pleehtigheid, zoo ontroereud in haren eanvoud, bedankte de kolonel graaf de Grunne met eenige warme woorden de vertegenwoordi-gers ran Frankrijk en van de verschillende be-vriende lauden, die ze met hunne aanwezigheid hadden rereerd. * * # Des «îiddaga, in de parochiale kerk van Sainte-Vdresse, welke heelemaal met vaandels was ver-lierd, waarvan het altaar rijltelijk met bloemen în licht voorzien was, werd een prachtig Te ûeum gezongen door den eerweerden heer Dubois, bijgestaan door den heer Mars, pastoor van Sainte-Adresse, met de kooren van Saint-Louis en een symphonisch orlcest bestaande uit uitstekende mnzikanten. lu het koor hadden plaats genomen, behalve de generaal Jungbluth, vertegenwoordigar van den Koning, al de Belgisehe ministers die te navre verbliiyen, de vreemde diplomaten, de vertegenwoordigers van Frankrijk en Engeland. en hemerkte onder andere ai de ambtenaars Tan de verschillende ministerj.es, Belgisehe offi-«ers afgevaardigden van het Fransche leger. ialnjke aanwezigen, vooral de te Havre ver-olijvende Belgisehe bannelingen en herstellende gereiormeerdl Belgisehe soldaten, vulden de "jbeuken. Aan ^den ingang der kerk stond een piket e S[ic,ie gendarmen en de hooge overlieden wei'den op klaroengeschal onthaald. 1 a eene volmaakte uitvoering van het Te eum, zong mevrouw d'Ozouville te midden an ae algemeene ontroering, de zoo prachtige cmpositie van Gevaert Vers l'Avenir en het tonale hymne. De warme en aangrij pende, en .fT zoo machtige en uitdrukkingsrijke stem in 1 ' e 5!anSeres, ontroerde al de aanwezigen tôt m.,e "iepste van hnn hart en menig oog werd met eene traan bevochtigd. \en a,;;C P^^tigheid, alvorens de kerk te verla- 'rukkpn j °Pc^ee'e personen de hand gaan iun =r>n j®n. , ^en ^er ''egeering en wensenten raleA(l%lgna iVri^emaa^te België,een zege-ena la Ueum bij te wonen. aaIi een oproep van het stads-o,,-'. ?(iden talrijke bewoners te Havre en ,t i belgisehe kleuren naast .Jtlpn.i S i j vaanc'el gehesehen, vooral in het eel der stad. In de. huyen w-u'aa veel sehepen, namalijk al de schepen van den Staat, ter eere ven België bevlagd. De 21s" Juli was in al zijn eenvoudigen ernst en ingetogenheid eene vaderlandslievende betoo-ging die trilde van geestdrift en vau vertrouwen in de toekomst. Deze datuin was insgeiijks, voor onze edelmoedige vrienden uit Frankrijk, eene nieuwe gelegenheid oiii hunne bewondering en hunne dankbaarheid aan België te betuigen. De meëste dagbladen hebben bijzondere artikelen gewijd aan den verjaardag van onze onafhanke-iijkhoid, en hebben eens te meer hulde gebracht aan de dapperl'ieid van ons moedig leger, * * * Eene hulde vaa den Gemeenteraad De gemeenteraad van Havre is Woensdag namiddag vergaderd. Bij het begin van de zitting drukte de heer Morgand, maire van de schoone havenstad, zich in de volgendé woorden uit : « België herdenkt heden de verovering van zijne onafhankelijkheid. « Duitsehland, ondanks de traktaten, heeft ge-tracht het van die onafhankelijkheid teberooven. t Bij verrassing en onder den druk van de o ver-macht, i» de invaller er wel in gelukt een deel van het Belgtsch groiidgebied te bezettgn, on-daniis den heldha»' igen weerstand vaneenhand-vol mannen. aangevoerd door een grooten Koning. Maar zoo hij vaorlo'opig het groudgebied nog in bezit houdt, toch ishij ernooit in geslaagd de zielen ondei* het juk te brengen. « Verre van het vaderland, gaat de Belgisehe regeering voort den strjjd tegen den invailer te hesturen. Eu tsleirra ait Brasse! aan és loiiiny De Koning heeft het volgende telegram ont-vangen : « De 21 Juli, dag der nationale feesten, ver-heffen de Brusselaars hunne gedachten tôt den Koning, zinnebeeld van het Vaderland. In hun onwrikbaar beti'ouwen, gedenken zij de woorden die de Koning den 4 Augustus vôôr de lastdra-gers der Natie uitsprak : « Een land dat zich ver-<l dedigt, dwingt eenieders eerbied af; dit land « vergaat niet. » « Het Schepencollege : « M. Lemonnier, Louis Steens, Ëm. Jacqinain, Max Hallet, Jean Piadet. » HEIMWEE Voor 'Moeder. 5al 't slijten van dien lammoti tijd En 'k bot op àl mijn tandeu bijt, Me langer poetsen spelen, En zoekend waar gi.j, moeder, zijt Me in uwe hoop doen deeien ? Weet : daar uw moe verlangen wijkt En lijk een gulden boomgaard, prijkt ]n lommerstil geheugen, En naar den zang der voog'lon reikt Bijwijlen, zijn verheugen... 1s 't me een wanhopig spiegelbeeld Dat in te schelle luchten speelt Van barre zar.dwoestijnen, Is 't eigenste in mijn geest gebeeld En doet u, naêrder se hij n en... Dra kom ik van den kamp weerom, Met bonzend hert, met slaande trom, Met rollende banieren, En zal een zoon uw adeldom Misschien met lauw'ren sieren I Dan wordt het vetste kalf geslacht, Dan ronken de orgels in den nacht En danse n al de deernen, Dan wordt er slechts aan feest gedacht^ Getaptin de taveernen ! Dan spant men de ossen weer in 't jult En branden de oogen vau gelult Na 't vlijtige labeuren, Dan metst men muren, stuk aan stuk, Waarlangs de wingerds île are a ! Fritz Franckes* « Vertegenwoordigers van de stad die ia eer geniet gekozcn te worden om op Franschen • grond de leden van de Belgisehe regeering te ontvangen, zal het u ongetwijfeld aangenaam zijn op dezen dag aan Zijne Uajesteit den Koning der Belgen, en aan den heer voorzitter vaa den ministerraad, opnieuw de algemeene gevoe-lens van bewondering en dankbaarheid uit té drukken, van de bevolking van Havx'e, voor de» Belgisehe natie, te gelijker tijd met de hartelijkç wenschen welke zij vormt opdat de ovei'winning der Bondgeuooten weldra de weerwraak van hefc Reeht zou bezegelen en Beigië in liât bezit stellea van zijne geiieeie oiiafhankeiijkheid an van zijneu ouden en zoo schitterenden voorspaed. b De raad begroctte met warme sympathie dit voorstel van den heer maire, v * * Het îeest van ïïare Majesteit de Koningia der Belge» Bij de gelegenheid van het feest van IIare Majesteit de Koningin der Belgen, had de gemeenteraad aan Hare Majesteit zijne eerbiedlg© hulde geboden. Het volgende telegram is toege-komen aan den heer Morgand, die hem aan dea. raad heeft medegedeeld : « Hare Majesteit is zeer verheugd over de be-tuiging van sympathie welke gij Uaar, uit naam van den gemeenteraad en van de beyolking van Havre, gezonden hebt. Ik heb opdracht u te verzoeken deze gevoelens aan uwe stadgençote» wel te willen mededeelen. » * S: # Eene nieitwe lofspraak op oaze soldaient De heer Klobukowski, minister van Frankrijk te Sainte-Adresse, heeft de gelukwenschen vait de regeering der Piepubliek aan de leden van het kabinet geboden, bij de gelegenheid van den na» tionalen verjaardag. De heer Carton de Wiart, ondervoorzittar va» den ministerraad, heeft de heer Klobukowski hartelijk bedankt, voor den stap dien hij wel had willen doen en die zeer vereerend voor België was. De vertegen woordiger van de Fransche regeering heeft opnieuw onze soldaten geloofd ; hij heeft eene bijzondere hulde gebracht aan dtf vliegersllotielje, die, heeft hij gezegd, den grogt-sten lof verdiende. * # Te Bordeaux De Belgisehe kolonie heeft in de kathedraal een mis laten zingen gevolgd door het T« Dtum. Kardinaal Andrieu zat de pleelitigheid voor, n» afloop waarvan door den heer Grange, Belgisch konsui te Bordeaux, een telegram gezonden werd aan den heer Davignon, minister van buiten-landsche zaken in Havre. De heer Dewachter, voorzitter van de Belgisehe Weldadigheidsvereeniging van het Zuid-Westen, heeft een telegram gezonden aan Koning Albert. De prefektuur, de mairie en enkele privatet huizen waren bevlagd ter gelegenheid van het nationale feest van België. * » Een dergelijke pleehtigheid heeft plaats gehtttl te Cherbourg. v * ^ Te Londen De geestelijke dienst, welke te Westminster plaats greep, was zeer indrukwekkend. Een overtalrijke menigte was er tegenwoordig, Na de pleehtigheid is er eene afvaardiging Belgen van de kolonie van Londen aan den lord-mayor een adres gaan overhandigen, waarin ze de dankbaarheid der Belgisehe bevolking uit» drukken oui den milden bijstand, welke ze in deze hacheiijke periode van hare geschiedeni® van Groot-Bretanje heeft ontvangen. In zijn antwoordaan de Belgisehe afvaardiging, heeft de lord-mayorherinnerd, dat verleden jaar, op denzelfden dag, de municipale raadsledeà van Londen, met hem te gast waren bij den heer Max. de rnoedige burgemeester van Boni s al. 2A Juli 1915 JN arrimer 138

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes