De legerbode

1465 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 31 Mai. De legerbode. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fq9q23rv72/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dïnsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron ôf batterij ontvangt lien of vijflien Fransche en Nederiandsche exemplaren. De Heropleitisg ter Oorlopcminiai I De Legerbode heeft een verslag gegeven over de conferentie voor de heropleiding der oorlogs-veriiiinkten, welke door de bondg*:nooten, op 8-9-10-11-12 Mei te Parijs werd gehoiuden. De deskundige geneesheeren en opvoedkun-,digen, die dit congres bijwoonden, hebben een ;honderdtal wenschen geuit. Gezien de ingewik-kelde aard van het problema, zijn zîj heel zwaar-wichtig, niet alleen voor onze heldhaftige verminkten maar ook voor het geneeskundig korps en het onderwijzerskorps, zoo mede voor onze wetgevers, die onniiddellijk na den terugkeer in 't laud zullen opgeroepen worden oui nieUwe ■wetten uit te vaardigen ten bate onzer roeinvolle jnvalieden. De congresleden hebben volgende hoofd-ivcnschen doen kennen : Functionneele Heropleiding De heelmeesters aanzetten zoodra mogelijk hunne gewonden naar de gestichtesn van pli3'sio-therapie te sturen, vooraleer het « onherstel-baar s dichtgaan der verwondingen plaats hebbe gehad. Zoohaast mogelijk het medicaal turnen toe oelenen aan de gekwetsten. lu aile landen, centra van hoogeschoolondcr-Wijs in medicaal turnen iurichten. De als hulpmiddel bij de physiotberapische Ibeliandelingen voorgeschreven arbeid moet verpliclitend zijn in de inrichtingen voor physiothérapie.De behandeling door den veldbouw, welke Kich meestal opdringt gezien het groot aantal gekwetsten uit den stand der veldarbeiders, dag-looners, enz. mag niet in de verschillende stre-ken volgens dezelfde formuul in praktijk worden gebracht. De lichamelijke heropleiding (masseeren, tur-«en, mecanotherapie, handwerk) moet slechts aan bevoegde personen toevertrouwd worden en mag niet verward worden met de vakherop-Jeiding, welke slechts de invalieden betreft ea »iet de herstelbare gekwetsten. Kunstmatige Ledeaiaten Het gebruik der krukken dient stelselmatig verbanuen, bij de behandelingen van personen, Wien het onderste lidmaat werd afgezet. De kunstmatige ledematen voor den arbeid dienen aan hoofdzakelijke vereischten te vol-doen : Zij moeten eenvoudig, sterk en licht zijn, en tevens gemakkelijk kunnen hersteld worden. Zij moeten degelijk vastgehecht zijn, derwijze dat zij met den stomp om zoo te zeggen maar een stuk uitmaken. Voor den verminkte, moeten zij dezen bij het werk niet hinderen of afmatten, inaar hem degelijk steeds te stade komen. Met het oog op de belangrijkheid van de verbe te ring dier toestellen en tôt een degelijker ge-zaïnenlijk benuttigen der ter studie zijnde ont-■werpen, ware het wenschelijk dateen studie-ko-miteit of -groep in elk land worde tôt stand ge-fcracht.Pensioenen De wetten op de militaire pensioenen dienen Jherzien, en bij die lierziening rekening gehou-den niet alleen met de lichamelijke onbe-kwaamheid van den invalied, maar van het aantal kinderen, den familielast, de familieleden rechtstreeks opgaande linie. Vakkundige Richting Met het oog op zijne vakkundige richting zal de verminkte den raad ontvangen van bevoegde geneesheeren, opvoedkundigen, technici en maatschappelijke deskundigen. Na verschillende werkhuizen te hebben be-gocht om een vast gedacht te krijgen, zal de belanghebbende zelf zijn nieuw ambt of am-bacht kiezen. Hij zàl desnoods daarin geleid Worden door zijuen geneesheer en door zijne jj-aadgevers. De raadsieden zullen hierbij de volgende be-|pnïel«n in acht nemen : aj Men dient, tenzij het tegen het belang van £eu vtruùnkte zii\ deicu Iaêtod te ifidso ia siin ouden of in een daarmede in verband zijnden stiel ; b) Men dient hem in de mate der mogelijkheid terug te zetlen aau zijn gewezen vak, namelijk voor den landbouw, en zoo mogelijk in eeuen op technisch gebied hoogeren stand ; c) Slechts verminkten die gepast onderricht en verstandelijke bekwaamheid bezitten dienen tôt geenen handarbeid opgevoerd ; d) Men dient er veeleer een ambachtsman dan.een fabriekwerker van te maken, en hem niet eenen stiel aan te leeren die al te veel uitge-oefend wordt. maar bij voorkeur eenen stiel of beroep waarbij handarbeid nagenoeg nul is en het best kan onlbeerd worden. Dat op algemeene wijze, vooraleer voor den invalied een nieuwen stiel te zoeken, men er zich zorgvuldig op toelegge, aan dezen een gepast onderricht te verstrekken, om hem terug aan zijn gewezen stiel te zetten. Vakkundige Heropleiding Naar het advies van de conferentie zou slechts de verplichteude heropleiding het algeheel problema kunnen oplossen. Maar daar anderdeels die verplickliug in zekere landen al te moeilijk te overwinnen weerstand zou ontmoeten, uit het congres de wensch : « De openbare machten de vakheropleidiug en het hernemen van den arbeid door al de geschikte middelen te zien bevoordeeligen. t Tijdens de heropleidingsperiode, zullen bene-vens het pensioen en het voedsel, leerpremiën toegekend en de vergelding aan de reehtheb-bende invalieden verder blijven uitbetaald worden.De gekwetsten en verminkten die toegestemd hebben om terug opgeleid te worden, en zich in het werk hebben gesteld om zich terug aan hun vak te zetten en te volmaken, om bij lolfelijke inspanningen hunne maatschappelijke waarde te vermeerderen, hebben recht, zooals de openbare rnachten het reeds meermaals ofïicieel hebben verklaard, op hunne voile bezoldiging en vol pensioen. Wenschelijk ware het bovendien aan den Staat als aanmoediging voor de heropleiding te vragen, dat de heropgeleide gekwetsten en verminkten begunstigd worden door verchil-lende voordeelen, als premiën in geld, geldvoor-schotten, voorkeurrechten, enz. In de streken waar eene plaatselijke nijver-heid bestaat, moeten scholen voor invalieden der streek opgericht worden. De scholen voor vakheropleiding zouden moeten geplaatst zijn onder de hoogere bescherming van een komiteit bestaande uit : 1° Geneesheeren ; 2° vertegenwoordigers van de werklieden en van de patronensyndikaten ; 3° technische arbeiders ; 4" sociologen ; 5° leden van verschillende onderwijskorpsen ; 6° heropgeleide verminkten. De heropleidingscholen dienen op breeden voet ingericht, met en groot aantal leerlingen, die keus hebben onder een groot aantal stielen of vakken : Men kan alzoo op rationeele wijze de leerlingen indeelen, goede leermeesters en mees-tergasten hebben met al het noodig getuig voor het onderwijs en voor de werkhuizen. Er dient evenwel niet uit het oog verloren dat de kleine scholen hun nut kunnen hebben om de invalieden, die hun dorp of stad niet wenschen te verlaten, daar te houden en om tevens het aanleeren van zekere spéciale nijverheids-vakken te vergemakkelijken. (Wordt voortgezet.) De Suiisciie Boepie'i in Sfrika Tijdens den oorlog hadden de Duitschers in Oost-Afrika eene uitgifte gedaan van goudstuk-ken van lo roepie's, waarop aan den eenen kant een olifant en op de keerzijde een keizer-lijke adelaar stond. Die stukken hebben bena-derend het gewicht en het uiterlijk van het Duitsche stuk van 20 mark, en hebben in den omloop dezelfde waarde, maar, gesteld hunne abnormale lage gehalte, zijn zij geen 17 frank waard. Toen de Duitschers deze munt sloegen, dachten zij voorzeker een flink zaakje te $oen. Maar de innarne van Tabora heeft die verwach-Ungeu teleurgesteld, Van Rechts en Links Bij de gelegenheid van het ingrijpen der Vereenigde-Stalen in den krijg, heeft de leider derkatholiëkenin Chili,aan den Belgischenvolks-vertegenwoordiger Melot, die met eene opdracht te Santiago was belast, volgend kabeltelegram gezonden : « Beste aandenken op dezen dag, voorspelling van den aanstaanden triomf, her-stelling voor de rechtschennis en de bedvevea misdrijven tegen Bclgië. » **x t De in Nederland gestichte Commissie tôt" verzendirig van Vlaamsche Boeken naar bet Belgisch Leger deelt mede dat het aantal Nederiandsche werken, door hare bemiddeling ver-zonden, einde April het juiste cijler o0,087 bedraagt. Bovendien verzond de Commissie nog 4,000 brochuren (2,000 : Naar een Veilige Baoen en 2,000 : Over geslachtsziekten). De boeken. die er gezonden zijn, zijn boeken voor taalstudie ; woordenboeken ; werken over letterkunde, opvoedkuude, reken- en wiskunde ; boekhouden en handelsrekenen ; korlschrift j natuurkunde, geneeskunde, veeartsenijkunde, paardenfokkerij, landbouw, enz. v * * De prolcureur generaal te Borna, de heer Weber,naarverluidt, zalaanstaande maandteLa; Pallice inschepen aan boord van den Congoboot Anversville, om zijn hooger ambt te Borna te hernemen. De achtbare heer procureur is sedert 1899 in den dienst der kolonie. * * » Eene nieuwe wet is in Engeland verleden Donderdag van kracht geworden, waarbij aan ellcen militair in uniform — officier of soldaat —-het verbraik van likeuren, alcohol, wijn, bier verboden is. De maatregel wordt streng toege-past : Aile kroeghouder die zal betrapt worden bij het verkoopen, zelfs bij het aanbieden van een glas bier aan eenen soldaat of aan eenen matroos, zal vervolgd en gestraft worden. * & * Verleden Vrijdag had op de square Lowendal, Garibaldilaan te Parijs, de inhuldiging plaats van de medaljons van Bruno en Constant Garibaldi, gesneuveld voor Frankrijk. Die medaljons,vervaardigd door beeldhouwer Cochi, zijn gehecht aan het gedenkteeken Garibaldi, dat iri 1907 door de Fransche-Italiaansche bond aan de stad Parijs werd geschonken. *** Zaterdag heeft te Parijs de inhuldiging plaats gehad van het Argentijnsch gasthuis, gevestigd in een ruim en schoon gebouw in de rue Jules-Claretie, en 150 bedden bevattend. Deze liefda-dige inrichting zal ondersteund worden door de maandelijksche giften van Argentijnen die te Parijs verblijven. * * * Men had al te vroeg vermeld dat het archief van Reims alsmede talrijke kunstgewrochten volslagen vernieldwaren. Luidens eene officieele mededeeling, werden tal dier voorwerpen in veiligheid gesteld en onder deze het vermaard boek met misteksten van de H. Anna van Rus-land.* * * Het keizerlijk kleedingsbureel dat te Berlija zetelt, doet een nieuw beroep op de bevolking ; het maant hen aan, in plaats van de dooden met stoffen van goede hoedanigheid te kleeden, hun eenvoudig een papieren hemd aan te doen. * * * Naar verluidt, heeft de Amerikaansche miljar-dair Rockefeller eene gift van 10 miljoen dollars geschonken voor de heropbouwing der verwoeste gewesten in Frankrijk. Blijkens eene Britsche mededeeling. anderzijds, zou Rockefeller 25 miljoen dollars aan het Rockefeller-Ge-sticht afgestaan hebben. Tien miljoen zouden geschonken worden aan het Rood-Kruis en aan, aodere oorlo^werken. 31 Mei 1917 Nummer 428

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes