De legerbode

968 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Avril. De legerbode. Accès à 27 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1jd73/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL.GÏSCHE SOLDATEN bestemd ; iedero compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. HET NIEUW WET-BESLUIT op de Gereformeerde Miiitairen Hoe gaat liet Land zijne sehuld van dankbaar-ïjeid tegenover onze verminkten en invaiieden 'verefîenen ? Het Parlement zal, na de overwinning, de be-paaldo oplossing van dit gewichtig vraagstuk dienen te vinden. Maai' de regeering is van meening dat thans voorloopige maatregelen mogen getroflen wor-4ee. Diensvolgens heeft ze eene commissie be-last met het opzoeken van middelen om het lot iler roemrijke oorlogsslaclitoffers te veibeteren. Deie commissie, vcorgezeten door den heer Bercer, minister van binnenlandsche zaken, bestaat uit de heercn : Poullet, minister van kunsten en wetenschappen ; Van de Vyvere, rainister van financiën graaf Goblet d'Alviella, lid van den ruinisterraad ; Vandervelde, lid van dea ministerraad ; Cooreman, staatsminister ; luitenant-generaal ridder de Selliers de Moran-yille, inspecteur generaal van het leger ; Melis, inspecteur generaal van den geneeskundigen dienst ; generaal d'Orjo de Marehovelette, liool'd van het kabinet van den minister van oorlog, en Le Clereq, secretaris bij intérim, van het kabinet van den minister van binnenlandsche zaken, secretaris. Bij het wet-besluit van 5 April 4917, dat naar de werken dezer eommissie werd opgemaakt, wordt de toestand geregeld der zwaar gekwetste of met zware gebrekkelîjkheden of ziekten be-hepte onderofficiêren, brigadiers, korporaals en soldaten, die alzoo tôt allen dienst, zelfs tôt hulp-diensten ongsschikt zijn geworden. (De lijstdier verwondingen, gebrakkelijkheden en ziekten, staat in de koninklijke besiuiten van iO Januari 1914 en 30 Augustus 1916.) In strijd met de verbreide algemeene meening, Werd er sedert den aanvang van den krijg nog Jeen enkel ondergeschikt militair gereformeerd. Weliswaar werden sommige ongeschikt ver-Maarde miiitairen gemaehtigd naar hunne haard-stcden terug te keeren en opnieuw hunne burger-Ideeding aan te trekken. Het volk noemde ze doorgaans maar verkeerd gtreformeerde soldaten. Trouwens, die soldaten waren enkel in verlof : De krijgsoverheid kon ze te allsn tijde een nieuw geneeskundig onder-zoek doen ondergaan en desgevallend naar hun korps terngzenden. Voorlaan, zal dit zoo niet meer gesehieden. Bij het nieuw wet-bêsluit wordt het beginsel vastgesteld, dat de tôt allen dienst ongeschikt wkende miiitairen weger.3 ret'orm zullen afge-■ankt, dus voorgoed van aile militaire verplich-Uag vrijgcsteld, alsmede van naderhand eik Sœeeskundig onderzoek znllen ontlast worden «a opnieuw ten voile burger zullen zijn. Daaruit dient niet besloten dat al de onge-schikte miiitairen zoo maar dadelijk buiten het gcplaatst en aan hun eigen overgeiaten zullen worden. Rosteloos Spoorwegvervoer voor behoeftige Verlofgangers INaar aanleiding der onderhandelingen welke tassclien den minister van oorlog en de betrokken , IaD£eho diensten werden gevoerd, werd er «îsioten dat de Belgische miiitairen van goed ïedrag, dis over geene andere hulpmiddelen hunsoldij besehikken, en in verlof gaan aetàj bij een familielid of bij een persoon * d® familie vervangt, hetzij naar eenen home y»op Belgische verlofgangers, twsemaal per )ïar kosteloos spoorwegvervoer eouden genieten. De hier bedoelde miiitairen mogen de terug' 'cttlingaanvragen van den prijs van hunne reis spoor, (cslke zij sedert den j" Maart xQiy '»uden gedaan hebben. Zij zullen vervolgens n,°$ een hostclooze spoorwtgreis kunnen ver-hiigen.Ongelubkiglijk is het niet mogelijk geweest to5teloos spoorwegvervoer te kunnen verkrijgen Joor de vier verloven per jaar, die voor onze j >°iaateo voorzieu zi^ Onder deze oorlogsslaclitoffers hebben er veleji — laat ons dit niet uit de oogen verliezen — voortdurend de beste zorgen noodig, welke hunne in het bezet grondgebied gebleven familiën hun niet kunnen wijdcn. Anderzijds, in tal van gevallen, dienen onze invaiieden, vooraleer zij het leger verlaten, aan eene vakkundige en functioneele heropleiding onderworpen : Model-inrichtingen werden te dien einde te Vernon en te Ste-Adresse gesticht, waar, zooals de ondervinding het dagelijks ge-tuigt, wonderlijke uitslagen worden verkregen. Eens de ongeschiktheid tôt den dienst naar behooren door de geneesheeren geconstateerd, zal eene door don minister van binnenlandsche zaken aangestelde burgerlijlce eommissie elke aanvraag tôt aldanking wegens ref'orm onder-zoeken ; deze eommissie zal alleenlijk op het standpunt van het persoonlijk belarjg van den invalied, uîtspraak doen of de betrokkene onmid-dellijk aan het burgerlijk leven mag terugge-geven worden, of zal a!s gepaster doen gelden dat deze, vooraleer wegens reform afgedankt te worden, voor een zekeren tijd in een gesticht voor beroeps- of functioneele heropleiding ge-plaatst worde. ••i? s: » Eens opnieuw burger geworden, zal do gereformeerde, in vervanging van een pensioen,eenc op den graad der arbeidsonbekwaamheid bere-kende jaarlijksche vergoeding ontvangen. Wegens eene arbeidsonbekwaamheid van 10 t. h. zal de soldaat 421) fr., wegens eene van 20 t. h. 240 fr. cnz. 's jaars trekken. Om eene vol-komen arbeidsonbekwaamheid (100 t. h.), krijgt de gereformeerde i.200 IV, 's jaars. Voor de graadvoerende miiitairen zijn de cij-fers grooter : Om een arbeidsonbekwaamheid van 100 t. h. krijgt een korporaal 1,400 fr., een sergeant 1,600 fr., een sergeant-majoor 1,800 fr., een adjudant 2,000 fr. 's jaars. Hoe zal men de arbeidsonbekwaamheid van eenen gcwonde bepalen? Die kieseke taak is opgedragen aan de geneesheeren.Onze geneesheeren zullen hierbij op nultige wijze do dienomtrent in Frankrijk voortgezette studiên kunnen te rade gaan. Het Fransch ministerie van oorlog heeft on-langs eenen c guide-barême des invalidités » (standaard-handleiding voor de graden van licha-melijke onbekwaamheid) aanvaard. Die hand-leiding vervat eene volledige opsomming van de wonden, gebrekkelijkheden en ziekten met de aanduiding voor elk geval van den graad van de overeenkomstige arbeidsonbekwaamheid. Zoo stelt o. m. de totale blindheid of het verlies van twee ledematen eene voisîagen arbeidsonbekwaamheid, het verlies van arm of hand er eene van 70 t. h., het verlies van arm of been er eene van 60 t. h., het verlies van een oog er eene van 33 t. h. daar. IN RUSLAND tas Froclamalie m het Veorloopig bewind Het voorloopig Russisch bewind heeft eene gewichtige proclamatie afgekondigd, geteekend van prins Lvof. In dit stuk wordt vooreerst vrankwegverklaard dat de keizerlijke regeering Rusland in voile verwarring heeft gelaten en men novenal dien staat van zaken dient te verhelpen. i Meteen dient het land van den vijand verlost, j en er openbaar vcrklaard dat Rusland eenen stevigen vrede wil bewerken, gestaafd op het recht van de volken, om over hun lot te beschinken. < De Staat verkeert in gevaar; al de krachten dienen aangewend om hem te redden. » Na te hebben bevestigd dat Rusland al zijne verbintenissen tegenover de bondgenooten zal nakomen, eindigt de proclamatie als volgt : cl Het voorloopig bewind, dat plechtig heeft gezworen het volk te dienen, is ten voile bewust dat met den algemeenen en eenparigen steun van allen en van elkeen. het in staat zal zijn om zijn plicht ten .opzichte van Ust land tôt het einde toe te volbrengen. » t Yermoedelijk zullen die graden van arbeidsonbekwaamheid in het meerendeel der gevallen aangenomen worden. Daaruit volgt dat de blinde soldaat i,200 fr. 's jaars, de éénarm 840 fr., de cénvoet 720/r., de éénoog 360 fr. enz. zullen ontvangen. Hier valt op te merken, dat die vergoedingsn nooit zullen verminderd kunnen worden onder voorwendsel dat de belanghebbende, dank zij de beroepsheropleiding, een nieuwen stiel heelt aangeleerd die zoo winstgevend is als die welke hij vroeger uitoefende. Dat onze invaiieden dus zonder achterdocht en i jvervol zicli tôt de beroepsheropleiding toewijdcn. De voordeelen die zij daaruit zullen trekken zal voor lien als een ge-heiligd erfpand gelden en nooit zal de Staat daarop mogen staven om pensioenen te kunnen verminderen. Deze als pensioen gcldende vergoeding zal tijdelijk of voortdurend uitbetaald worden. naar gelang het eene tijdelijke of bepaalde arbeidsonbekwaamheid gelden zal. In het eerste geval, zal de vergoeding een jaar uitbetaald,maar evenwel opnieuw verleend worden bijaldien de genezing na één jaar met zoa volkomen zijn. In het tweede geval, zal de vergoeding worde® verleend zoolang het Parlement eene wet, waar-bij voergoed de kwestie van de militaire pensioe-, nèn zal worden geregeld, niet zal hebben goed-gekeuinJ,9F & # Tal van miiitairen bezitten bewijsstukken vatt ongeschiktheid tôt allen dienst (zelfs hulpdienst), welke hun in 4916 of 4947 door de « bijzondere commissies gelast met de herziening van de voor de reform voorgestelde miiitairen » werden afge-leverd. Welke zal hunne staat zijn ? Zij zullen aan een nieuw geneeskundig onderzoek worden onderworpen. waarbij slechts. zal beslist worden of eene vergoeding hun dient verleend en het bedrag dezer vergoeding zal bepaald worden. Het feit van hunne ongeschiktheid tôt allen dienst zal niet mogen besproken worden. In andere woorden deze mannen zullen itt geen geval tôt den gewapenden dienst of eene» hulpdienst opnieuw mogen worden gebruikt : Zij worden hetzij onmiddellijk, hetzij na een min of meer lang verblijf in een gesticht voor heropleiding, opnieuw eenvoudige burger. Een Iaatste vraag : Zullen de vrouw, de lcinderen, de vader e* moeder van eenen wegens reform afgedankten militair de vergoedingen van 1 fr. 25 of van 0 fr. 8.0, welke zij thans genieten, verderblijven ontvangen ? Bij artikel 3 van het wet-besluit van 2Gn Maart wordt bevestigend geantwoord. « Zoolang de oorlog duurt, » luidt dit artikel, « zullen de familiën van de wegens reform afge-dankte miiitairen de vergelding en de vergoeding voor huisvesting blijven genieten. » In de Belgische taadtesekool MATCHES EN RECORDS Hieronder de uitslagen van de matches gegeven in de gi-enadiersschool, bij het eindigen der 14e onderrichtingsperiode : Match I. — AJstandsproeJ met de Mills-granaat : Verstaen Henri, soldaat bij het 14* linie : 46m 39. Match II. — Juistheids- en snelheidsproej : Hillaert Eduard, soldaat bij het ls jagerste voet, 50 granaten, waaronder 26 raak, op 2'. Match III. — Het huisschen van loopgracen : De ploeg van de karabiniers, onder het commando van korporaal Bonten Adolf, en die van het .. linieregiment (mitrailleurs), onder het commando van korporaal Linten Joris, worden ex-œquo de eerste geklasseerd met 19 punten op 20. Record. •— Het record van het slingeren met de Mills-granaat behoort steeds aan den soldaat Devriendt TUeofiel, vaa de jagers te voet, met I 53^73. 5 i A April 1917 N am m er -408

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes