De legerbode

544 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Mai. De legerbode. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz03p3p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende „r. - . ~,,r -r ^ i . . ... . ■ - Dit folad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Roemrijke Bladzijden Op den Yser TE DIXMUIDE Bij de beroewde «amen, die de slag aan den Yser in onzen geest oproept, of juister de reu-zenstrijd welke de groote veldslag in Vfaanderen gedurende de maauden October en N< re nber 1.1. was, is Dixmuide een der meest schitterende, voor al de heldhaftjgheid, al de ofiers, al de tra-gische grootheid en het glorierijk vergoten bloed die hij den Bondgenooten herinneren komt. In de geschiedenis kestaan er weinig voorbeel-den van de hardnekkigheid, waarmede de Duit-schers getracht hebben ïich meester te maken van deze stad, waarvan heden nog slechts de puin-hoopen overblijven. Zoo zij er eindelijk in slaag-denzich van deze overblijfsels meester te maken, zullen zij er tocb nooit in gelukken den Yser, welke ten Westen van deze stad vloeit, over te trekken. De verovering van deze plaats bezorgt lien dan ook slechts denkbeeldige voordeelen. En men mag verzekeren d&t zelden, in het vlakke veld, eene verdediging zoo wanhopend bardnek» kig was en zoo beldliaftig zegepralend, als die welke door de soldaten te Dixmuide werd vol-gehouden.Gelijke glorie komt beid«n, komt Franschen en Belgen toe. Bij de eerster, komt het grootste deel toe aan de marine-fusiliers van admiraal il' narch. Bij de onzen behoortzij eerst en vooral aan de lie en 12® linie-regimenten, alsook aan de bewonderenswaardige batterijen welke aan de verdediging van Dixmuide zoo'n aanzienlijk deel namen. De twee regimenten, die op dit oogenblik de brigade B van de 3e legerdivisie nitmaakten, doorstonden inderdaad den voor-naamsten stoot der eerste aanvUlen van den vijand, welke van ongehoorde hevigheid waren; andere eenheden, van de 5e divisie, namen ook een roemrijk aandeel in deze geveoliten. Maar met schitterende dapperheid, speeldexi ne lis en 12° linie-regimenten, van 19" tôt 26° October, den hoofdrol, welke voor liurme vaan-dels, behalve het opschrift van een nàam die aan de schoonste zelfverloochening herînnert, het bruis van de Leopoldsorde deed verwerven. Het is vooral deze roi, welken wij ans voor-stellen hier te beschrijven, daarbij het deel ver-meldende door de artillerie van de eenheden der gemengde brigade en de brigade marinefusi-"'•s, genomen aan de heldhaftige gevechten gsdurende het hier aanschouwde tijdverloop. Eene treffende historische scliets van de door deze Iaatste vdér Dixmuide uitgevoerde krijgs-^'errichtingen — van 16" October tôt 10" Novem-.)er ~ verscheen onder handteeken van Charles '*e Golfic, eerst in de Revue des Deux-Mondes, oaarna in een afzonderlijken bundel. Daarheen j erwijzcn wij den lezer welke van geestdrift zal .'. 'en bij het lezen van die prachtige bladzijden. ■ laar wij zullen de rechtmatig verworven glorie |an de « julfers met den rooden pompon » — en ekroond door de schitterende onderscheiding JvelkeKoning Albert aan de brigade Ronarch oekende — niet verminderen door in eenige tenvoudige en ware bladzijden zooveel mogelijk )v'jze te herinneren waarop de Belgen te Dix-D Dl. hunne plicht vervulden. Onze bondge-®n-en de heldhaftige mariniers eerst en voo- i«bracht Cn CF ^ meest ontroercle hulde aan * * Melf a^re^e° van ^et gevecht te Quatrecht-s e' nam ^igade marine-fusiliers, evenals p e Pas te Gent ontscheepte Engelsche troe-jl ' e' a^n den algemeenen aftocht van het Het Contiiipt isn 1915 duKv k°°fde va& de vertraging gebracht in het teit lceerén van wet-besluit in zekere lokali-de ^et inschrijvingstermijn, voor al 31 r»' ^'er\ Seboren tusschen 1 Januari 1890 en Belgiâche leger naar den Yser. Aan den linkef-vleugel van de troepenopstelling geplaatst, volgde zij den weg Aeltre, Thielt, Cortemarck, Zarren, Dixmuide, tôt in de omstreken van Thielt gevolgd door de Britsche eenheden, die zieh van daar naar de richting van Rouselaere, en verder naar Yperen begaven. Op 13" October was de groep artillerie van majoor Pontug, gevormd door de Ie, 32e et 33e batterijen — alsdan toebehoorende aan het 2e regiment artillerie -- gevoegd bij de brigade van admiraal Ronarch. welke zelve onder de bevelen stond van het Betgische Groot Hoofd-kwartier. Deze groep zal integreerend deel maken van de Fransche brigade tôt 8" November. Na herhaalde inalen schermutselingen te hebben geleverd met de Duitsche eavalerie-patrouillen welke lien achtervolgen en vroolijk zware etappenmarschen te hebben afgelegd, en dat dikwijls onder den regen, heeft de brigade van admiraal Ronarch, op 13° October, Dixmuide bereikt. Op dit oogenblik wordt aan haren linkerkant de Yser bezetdoor onze 4» legerdivisie. Aan hare rechterzijde is de brigade B van de 3e divisie, 11e en 12" linie-regimenten, belast met het be-waken en de eventueele verdediging van de gekanalizeerde rivier, van af mijlpaal 19,5, waar de rechterflank der marinefusiliers ophoudt, tôt aan en met inbegrip van het oude fort Knocke, op de plaats waar het kanaal van Yperen in den Yser loopt. De brigade, aangevoerd door den dapperen kolonel Meiser, later tôt generaal bevorderd, behield dçze zending tôt op den 19" October 's morgens, op welken datum zij de marine-fusiliers zal gaan vervangen in de bezetting van het eigenlijke bruggenhoofd dat vôér Dixmuide was aangelegd. Gedurende deze drie dagen zal zij niet te strijden hebben ; slechts enkele granaten en granaatkartetsen zullen den 16°, 17° en 18° October door den vijand afgevuurd worden op de linkerzijde van de linie, welke door een compagnie van het 12e wordt bezet. Hetishetkanon-vuur dat de offensieve verkenning vergezelt, welke de Duitschers naar Dixmuide doen, en welke door de marine-fusiliers flink werd onthaald. De aldus aan de brigade Meiser verleende ver-poozing werd ruimschoots gebruikt om aan de troepen een weinig rust te geven, welke zij zoo-zeer noodig hadden. Zij droeg er vooral toe bij om het moraal te verbeteren en te versterken, van de gianschappen, welke noodwendig door de lichamelijke vermoeienissen en nog meer door de gebeurtenissen, moesten beïnvloed zijn : Het gedwongen prijsgeven van Antwerpen,waar men zooveel beproevingen had doorstaan zonder er in te slagen over de vijandelijke macht te zege-vieren ; de lange en moeilijke aftocht in het slijk en onder den regen ; het ontruimen van de Iaatste Erovincies welke nog vrij bleven van de Duitsche ezoedeling ; de vlucht van de vei'schrikte be-volking die, onze soldaten voorbij ziende trekken, in aile haast hun plunje bijeenbinden om bleek en neergeslagen denzelfden wêg te volgen. Welk een ongemeen neerdrukkend schouwspel, dat van deze arme lieden, wier wanhoop bij de onzen de smartelijke wroeging wekt hen niet tegen den inval te hebben kunnen vrijwaren. Maar van af het oogenblik waarop men voor goed heeft stand gehouden, begint de moed bij de manschappen terug te komen. In het kanton-nement doen de officieren, wier zelfverloochening prachtig is, al wat zij kunnen om aan de soldaten al het mogelijke comfort te geven. Zij leggen een onverdroten ijver aan den dag, vergeten hun eigen vermoeienissen en hun eigen vrees om de vroolijkheid in de rangen te doen herleven, om aan de mannen welke zij geen oogenblik verla-ten, al het noodige vertrouwen terug te geven. Zij gelukken er in op prachtige wijze. Luide Eene Yoorspeliing Eer laat een vorsch zich dagelijks scheeren, Eer wordt het Scheldewater wijn en gpoeien eieren op de boomen ! Eer vangt men muggen met de lijn ! Eer drinkt men pekel voor Champagne en noemt een walvisch mij zijn vrieud. Eér kunnen aile vrouwen zwijgen, toejuichingen onthalen de lezing van de prachtige, trillende proclamatie <ies Konings Hel hoofd van het leger kan voortaan meer dan ooit op zijne mannen rekenen ; de 11e en 12e lime-regî* ment van de dappere « ijzeren divisie », hebben al den moed terug gewoimen die hen voor Luik en te Haecht bezielde. Hunne officieren verzekeren dat de stelling op ien Yser, eene van de beste is die men vinden kan. In de nabijheid van Dixmuide bijzonderlijk is het terrein gunstig voor de verdediging ; de soldaten zelf stellen vast dat de dijk eene uitste* kende beschutting biedt, dat er ruime schootsvel-den bestaan en dat men met eenigen arbeid de stellingen nog steviger zal maken. En uit ganscher hart zetten zij zich aan den arbeid, vertellen weer moppen terwijl zij delvenin degoedeaarde, welke zij gezworen hebben tôt aan den laatsten iruppel bloed te verdedigen. Overigens zijn zij nu niet meer alleen. Onze mannen weten dat, behalve de marinefusiliers, hunne geburen die met hen verbroederen, wier goede luim, wier lichaamskracht en wier kalmte een genot voor het oog en het hart zijn, belang-eiike versterkingenin aantocht zijn, datop hunne rechterzijde de Fransche cavalerie werkzaam is, terwijl meer ten zuiden, bij Yperen, de Britsche troepen het terrein bezetten. Hoe zouden zij nog aan den uitslag twijfelen ? De steun van de bondgenooten is geen ijdel woord. Op 19" October, wanneer in het heldere en vroolijke morgenzonnelicht, de brigade te Oudecapelle bijeenkomt, alvorens het bruggen-aoofd te Dixmuide te gaan bezetten, zienier îene kleurrijke en schitterende kolonne van l,§00 Algerijnsche ruiters. De krijgshaftige hou-iing der Arabieren is prachtig ; trots op hunne mrige paarden gezeten, in hunne schilderachtige iniformen, rijden de mannen met bronzengelaats-deur, levendig en vlug voorbij. Zelf worden zij loor geestdriftige hoerrahkreten begroet. Het is ;en prachtig tafereel, vol kleur, vol leven, vol tracht en helder vertrouwen. De kreten « Leve Frankrijlc ! Leve België ! » joelen dooreen en ;rillen in de lucht, aangeheven door duizend mrige, jonge borsten. Plots, terwijl de cavalerie-colonne hait houdt lan den uitgang van het dorp, heft de fanfare pan het 11e linie-regimentde mannelijke akkoor-ien van eene luide en hartstochtelijke Marseillaise aan. Het staal van sabels en bajonetten schittert lijk een bliksemschicht in de zonnestra-en, terwijl onbeweeglijk, in positie, het hart iloppende van de geweldigste ontroering, al deze mannen waarvan zooveel, helaas ! weldra met îun bloed de aarde rood zullen vlekken, luiste-"en naar het grootsche hymne dat daar machtig jprijst in de îreldere lucht. Gedurende nog een uur zullen onze soldâtes :ich verheugen met te kijken naar het kampement lat de Arabieren ten Noord-Westen van het dorp >prichten ; het is een geheel nieuw toojieel voor ien; zij vermaken er zich mede lijk grootenieuws-çierige kinderen ; onbekommerd voor het nade-•ende onweer dat zich samenpakt. In de goede son g'enieten zij de bekoring van het oogenblik, achen en schertsen en wisselen allerlei schimp-sclieuten, terwijl zij nieuwsgierig de toebereidse-en tôt de Arabische keuken gade slaan. Maar ;en bevel komt toe. Rond half elf wordt de arigade Meiser belast te Dixmuide de marine-'usïliers te gaan vervangen, terwijl zij langsheen îet kanaal, tôt aan Driegrachten, de noodige Dosten moeten laten om den waterloop te bewa-sen (in het geheel 2 compagnieën). ledereen îeeft het vage gevoel dat ernstige gebeurtenissen ïvorden voorbereid. Vroolijk snoert men noch-;ans de ransel en na een Iaatste blik op het schilderachtige kamp der Arabieren, zetten de •egimenten zich in beweging, op weg naar Dixmuide, naar het woedende gevecht en het jrootsche offer. ('t vervolgt.) Voor het Rood-Kruis Lnitenant-generaal de Coune, eerste onder» ,'oorzitter van het Belgische Rood-Kruis en afg® 'aardigde van den Minister van Oorlog bij bipt iestuurskomiteit, heeft voor dit werk eene iomme van 10 frank ontvangen, van wege de uwoners van Casteljaloux, na ieziug vaa de 29 Mei 1915 Nummer 1*14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes