De legerbode

695337 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Novembre. De legerbode. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z31ng4hw17/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

» den Dinsdag en Zaterdag verschijnende « Dit blad is VOOR DE BELGISCHË SOIjDATEN besf.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijfLien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. * ■ 1 'mi il il i PiwwiiiwwnniiiiiMignwiBni»miffliiiimi«Twmmmrni»rnfwimwM De Présidait dtr Frsnsefie Republtok in bevrijd Belgis Belgisch front, 10 November. De heer président Poincaré kwam Zaterdag Worgen aan, vergezeld van generaal Duparge. Hij werd ontvangen doûr Koning Albert en prins Leopold, oinriugd van generaal Jungbluth, hoofd van 's Konings militair liuis en van de Fransclie generaals Dégoutté en Rouquerol. Eene compagnie carabiniers, met het vaandel, bewees de eer. De président der Republielc en de Koning reden per auto naar het stadhuis, waar zij wer-den verwelkomd door den eerbiedvvaardigen burgemeester, de heer Visart de Boearmé. De heer Poincaré antwoordde en verheerlijkte den Belgischen heldenmoed. De président bezoclit achtereenvolgens het pa-îeis van justitie. waar hij de gek'ende sehouw van 't Vrije van Brugge bewonderde, het Gruut-huuse muséum, de St-Salvatorkerk met de gra-ven van Ivarel de Stoute en Maria van Burgon-'dië, het St-Janshospitaal, waar de beroemde schilderijen van Mcmlinc hunne plaats hebben hernomen, na zorgvuldig verborgen te zijn ge-'weest om aan de Duitsche roofzucbt te ontsnap-pen. Voor de wonderschoone relikwiekast van Ste-Ursula, verklaarde de heer Poincai-é, dat tij-dens de Duitsche bezetting het lot der Belgisehe knnstwerken een onophoudend voorwerp van bekommernis was voor de beschaafde wereld. Het bezoek van den président en van Koning Albert heeft te Brugge eene onbeschrijfelijke geestdrift doen ontstaan. De menigte begeleidde hen overal, roepend : « Leve de Koning. Leve Frankrijk ! » De dooriuchtige bezoekers richlten zieb daarna naar Oostende, waar een détachement Fransche marine-fusiliers de eer bewees. De président bezocht de zeestatie.schrikkelijk door de Duitschers beschadigd. Hij werd verwelkomd door den burgemeester Liebaert. De heer Hendrickx, deken der Fransche colonie, beachreef hetlijdentijdens de bezetting doorstaan, en bracht. hulde in roe-rende woorden aan de broederlijke gastvrijheid der Belgen. De président en de Koning bezochten oolc een dexsl der Duitsche verdedigingswerken, langs de kust ingericht, namelijk de machtige batterij te Raversijde. De Koning leidde den heer Poincaré naar het Belgisch algemeen hoofdkwartier, waar eene treffende militaire plechtigheid plaats greep, waarbij Koningin Elisabeth tegenwoordig was. De voorzitter der Republiek overhandigde krui-sen van het Eerelegioen aan Belgisehe offieieren, die zich onderscheidden tijdens den lievigen slag in Vlaanderen. Generaal Gillain, hoofd van den algemeenen legerstaf, en generaal Michel, aan-voerder der 4edivisie, werden benoemd tôt groot-oflicieren ; de generaals Lambert en Dechesne, tôt kommandeurs ; generaals Burguet en Joostens, alsook de kolonels De Bruyne, Giron en Lekeu tôt officiers ; de kommandanten Van Over-straeten en Delvaux, tôt ridders van het Eerelegioen.Een lunch werd in het Algemeen Hoofdkwartier aangeboden aan den président der Republiek; de heer Cooreman, voorzitter van den Raad, en generaal De Ceuninck, minister van Oorlog, waren tegenwoordig. 's Namiddags schouwde de heer Poincaré de massas* De de Kosingin en Prias Leopold te Kortrijk Donderdag j.I. kwam Koning Albert met Koningin Elisabeth en prins Leopold te Kortrijk aan, na in een dorp der omstreken eene Britsche divisie te hebben gesehouwd, die de stad be-■vrijdde.'s Namiddags ontving de Koning een zeker etal korrespondenten bij 't Engelseh léger : ^oor allen had hij een vriendelijk woord over. Wanneer de vorsten en de erfprins vei'trok-ken, riep de menigte, die niettegenstaande den regen voor het huis gesebaard stond : « Leve de j&oning ! Leve de Koningin ! Leve de Prins! » in Vlaamsch en in 't Fransch. Os zegevisrende Orakkïng wordt op gansch het Front voortgezet Schorsmg der vijandefijkheden Wi!îem [I dost afstand van den troon Os iïevolutis in Dustschlaîîd De gebeurtenissen volgen elkaar op met ongemeene snelheid. Vrijdag morgen ver-schenen de Duitsche afgevaardigden, die den wapenstilstand kwamen ajvragen, voor maarschalk Foch, die hen de voorwaarden ervan liet kennenf Daar de afgevaardigden liadden gevraagd er over verslag te mogen geven aan hunne regeering, werd han ya uren gegund om te antwoorden ; maandag te il uren zou de bepaalde lermijn uitloc-pen; maarden wapenstilstand werd Maandag il November, te 5 uren s morgens getee-kend en, te n uren, werden de vijandelijk-heden op al de fronten geschorst. Machtige gebeurtenissen kwamen voor in Daitschland. De keizer heeft zijnen troon ajgestaan ; de soeialist Ebert is kanselier geworden, in vervanging van prins Max van Baden, en heejt het gezag in handen ge-nomen ; de keizerli/ke dynastie werd omge-worpen door de revolutie die uitbrak in Duit-schland, namelijk te Berlijn. Het is de ineenstorting van het roofkeizer-rijk, dat dezen oorlog. heejt doen ontstaan en het is de eerste straf van de bijzonderste plichtigen. Ondertussçhen, hebben de verbondene le g ers, op gansch het front, den vijand krach-tig nagezeten, hem overal weggejaagd en hem verplicht in aller ijl aj te trekken, ont-zettend oeel materieel in de handen der overwinnaars latend. Nieuw Belgisch grondgebied werd bevrijd. Onze troepen overschreden het kanaal van lerneuzen, bij Selzaete, en de Schelde ten Z. van Gent. Het Fransch léger in Vlaanderen' en de Amerikaansche eenheden die samen strijden met de Franschen, trokken ver over de Schelde in oostelijke richting, y tôt i5 km. vorderend. Meer ten Z. staan de Britsche troepen vôôr Ronsse. In Hene-gouwen namen zij Doornijk, Antoing, Peru-welz en Leuze in; zij zijn dicht bij Ath, Bergen is overvleugetd, terwijl verder, na Maubeuge te hebben veroverd, de Britsche troepen op Belgisch grondgebied zijn ge-komen.De Fransche legers zijn in de streek van Chimay, Rocroi, Mézières, en zij trokken over de Maas ten Z. dezer laatste stad. De overwinning neemt eene reusachtige uitbreiding. Op het oogenblik dat het Duitsch keizer-rijk ineenstort, onder de zegevierende druk-kïng der verbondene legers, stijgt eene overgroote dankbaarheid uit onze lierten, voor de prachtige overwinnaars, de heldhaf-tige soldaten, die ten prijze der verhevenste opojjering het grootsch werk der rechtvaar-digheid en der bevrijding hebben verricht. Eere aan hen, wier onoverwinnelijk be-trouwen en epische dapperlieid deze wonder-lijke uren hebben aangebracht. Eere aan de bewonderenswaardige soldaten, die in hunne heroverde dorpen en steden zullen terugkeeren, omluisterd door hunne over-winningen, midden de uitbundige toejui-4hingen van een eindelijk verlost volk, dat in hen zijne bevrijders zal begroeten. Leve de Koninj»; ! Leve Beîgië ! zegepralende troepen van het leger van Vlaanderen, te Roesselae.ve, Het Onthaal van Président Poincaré te Brugge (Van onzen korrespondent.) Bij hunne aankomst in het stadhuis, werden de heer Poincaré en Koning Albert ontvangen door den burgemeester, heer Visart de Boearmé, omringd van de leden van den Raad, den eere-gouverneur en talrijke Brugsche aanzienlijke personen. De regeering was vertegenwoordigd door den heer Carton de Wiart, minister van Rechtswezen, en den heer minister graaf Goblet d'Alviella. Na den Koning, prins Leopold en den président der Republiek te hebben verwelkomd met eenvoudige en roerende woorden, zegde de heer Visart de Boearmé : « Gedurende deze vier jaar verdrukking gedroeg de stad Brugge zich met eene dapperheid, waaraan ik het bedurf in uwe tpgenwoordigheid hulde te brengen. « Een feit zal een gedacht geven van zijne ge-voelens jegens onze roemrijke bondgenooten. Ten einde indruk te maken op de bevolking, leidden de Duitschers eenen stoet Fransche ge-vangenen door de stad. Hoopten de verdrujtkers dat de Vlaamsche bevolking deze dapperen slecht zou ontvangen9 In dat geval werden zij teu uiterste bedrogen. Want de bevolking juiefete de gevangenen met geestdrift toe, onophoudend roepend : s Leve Frankrijk ! b « De Duitsche overheid werd er door getroffen. Zij overlegde terstond welke middelen van on-derdrukking zij zou gebruiken. Ziehier wat zij uitdacht. Zij nam eene verordering die op al de muren der stad werd uitgeplaktendoor dewelke zij de bevolking wilde straffen, door het doen verdwijnen van al de opschriflen der namen van straten en van openbare plaatsen, omdat deze in 't Fransch waren. « En denzelfden dag zag men de Duitsche agenten aan'twerk. Zij namen aile spoor weg van Fransche woorden, en beschilderden tôt de uit-hangborden toe, ten einde er Vlaamsche op-schriftenop te teekenen, enmeerendeels Duitsche. « Deze maatregel ontroerde de bevolking bitter weinig ; integendeel, hij deed laehen. Ten allen tijde en telkens wanneer de gelegenheid hen werd gegeven, toonden de Bruggelingen hunne liefde voor hunnen grooten bondgenoot Frankrijk. » Daarna bood de heer Visart de Boearmé aan den président der Republiek, ten teeken van hulde, den oorspronkelijken tekst van die Duitsche verordening, waarvan hij een exem-plaar had bewaard. De heer Poincaré, zeer getroffen door dit blijk van sympathie, dankte hartelijk. « België's ge-drag is bewonderenswaardig geweest,» zegde hij, « en Brugge heeft zijnen plicht met heldenmoed vervuld, ondanks de wreedheid van eenen slu-wen vijand. Ik zal aan mijn landgenooten de hulde en de sympathie uwer stad, aan Frankrijk betoond, overbrengen en, eens te meer, in tegen-woordigheid van den Koning en van de leden der Belgisehe regeering, ben ik gelukkig dé vaste wil te mogen uitdrukken van Frankrijk, van het prachtig voorbeeld van trouw, van eer en van burgerdeijigden welke de Belgisehe natie aan al de landen der wereld heeft gegeven, te erken-nen, door de medewerking die het aan uw land zal verzekeren in aile domeinen. » De Fers te Brugge Sinds den zegevierenden terugkeer der Belgisehe troepen te Brugge, zijn verschillende bladen verschenen, namelijk : Le Journal de Bruges, Brugsch Handelsblad en Burgerwelzijn. Sinds t begin van October verscheen reeds. een nieuw blad : Het Brugsch Dagblad ; sinds de herovering ontstond een tweetalig blad : Het Belgisch Land, Le Pays Belge. Gedurende de Duitsche bezetting versehffen tweemaal per week een Vlaamsch blad : Stadsbode voor Brugge en omliggende, otnpièel blad van 't gemeentebestuur, dat enkel ofScieel* berichten, den burgerstand en aankondigxnge» publiceert ; het blijft voort verschijnen. T November 1918 Nnmmer 027

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes