De legerbode

822 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Mars. De legerbode. Accès à 15 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7cp0z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOIjDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien, of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Duitsche « Stootroepen » Het Verhaal van een Gevaogene Hoe de Aanvalstroepen gtdrild worden De Belgen aan den Dwangarbeid De Wijze van Vechten. De « Gasbekken : (Van een Ooggetuige.) Belgisch front. De Tegerstaven van de bondgenooten weten tegen woordig ailes over de Duitsehe aanvalstroepen, hun wijze van rekruteering, hun africh-ting, hun bewapening en hun wijze van vechten. Het was tijdens den slag bij Verdun dat de Duit-schers er voor het eerst gebruik van maakten. In het begin waren het voorloopige formaties samengesteld door de legers met elemçnten die men uitde verschillende korpsennam. Er waren febreken aan deze nieuwigheid vast. Het opper-evel besloot aan de aanvalstroepen een vaste organisatie®te geven, afgekeken op die van «en bataljon van het vijfde leger, het oudste van al de dergelijke eenheden. Toch zal het publiek misschien belang stellen in deze stoottroepen waarvan men zoo dikwijls in de legerberiehten spreekt. Een van de gevan- fenen die de Belgen in de laatste dagen geinaakt ebben, heeft mij daarover de volgende bijzon-derheden gegeven. Hij is herkomstig uit de omstreken van Aken. Hij is 21 jaar oud en sedert twee jaar bij het leger ingelijfd. Zijn broeder werd in Januari 1915 op het Oostelijk front gevangen gemaakt en is in Siberiê, te Tobolsk, geînterneerd. Hij zelf maakt sedert Juli 1.1. deel uit van de stoottroepen. — Wij waren gekantonneerd, vertelt hij, in een klein badplaatsje op de Vlaamsche kust, in den Haan, met 600. Des morgens deden wij oefeningen. — Welke oefeningen ? —• Vooral in het granaatwerpen. Wij werden afgericht om ver te gooien, in een bepaalde richting, naar doelen, terwijl wij recht stonden of neer lagen in een loopgraaf. gedekt waren of voortliepen. Wij bedienden ons eerst van valsche granaten, dan van half en ten slotte van heel geladen granaten. Zoowel van de eivormige Duitsche liandgranaten, met of zonder steel, als Tan de vijandelijke granaten die wij in de loop-graven konden vinden en waarvan wij ons moesten kunnen bedienen. Men masseerde ons de spieren van den arm om ze te verharden, — En dan. Men deed ons op pisten met hinderpalen loopen, hinderpalen van allen aard. Wij leerden deze opwerpen, er over trekken, ze vernielen. Men moest ook het gebruik leeren van de brand-raketten, van de rook-verwekkende granaten, de behandeling van de vlammenwerpers, de bommenwerpers, de granaatwerpers, de ma-chiengeweren, zoowel van de Duitschers als van die der Entente-troepen, van de infanterie-feanoimen.— En d"s namiddags? •*- Dan v\ as çr théorie van al de oefeningen die wij des morgens gedaan hadden, het uitleg-gen van de gebruikte wapens, het opmaken van schetsen voor verkenningen en van verslagen van allen aard ; het opmaken en gebruiken van ichetsen voor den aanval. — Des avonds waart gij vrij ? — Wel neen. Men deed naclitoefeningen Men enlraineerde zich om stelliugen in te nemen. Men fce.->t!ideerde het flankeeren van een operatie. — En de korvee ? — Die deden wij niet. De 300 man van eene ftormafdeeling zijn allen strijders. De korvees worden gedaan door de G V F., soldaten die voor den garnizoendienst te velde geschikt zijn (ganisonsdienstverwendunsf àhige im Felde). Wij legden zelfs onze loopgraven en oel'eningswerken Ci<-t aan. — Zijn het de G.V.F. die dat doen? — ISeen, in ons bataljon waren het Belgische bm er3, mannen en vx-ouwen. — Zoo. Ik had kunnen vragen of onze landgenooten goed b«'handeld werden. Waarvoor zon d»( ie-ner>?Wij weten maar ai te goed hoe, in het Etappengebied in Vlaanderen en op het iront Het Schitterend Belgisch Succeste Reigersvliet De Jagers te paard worden eervol bij Legerdagorder vermeld De detachementen der twee regimenten jager» te paard, die deelnamen aan het terugnemen van den post te Reigersvliet, op 6 Maart, komen eervol vermeld te worden bij Legerdagorder. zelf, mannen en vrouwen tôt harder en gevaar-lijker werk worden gedwongen dan de lijfeige-nen in de Middeleeuwen. Ik had ook kunnen verontwaardigd zijn over deze nieuwe schennis van de internationale over» eenkomsten van Den Haag. Maar de gevangen mot zou mij niet begrepen hebben. Keei'en wij[ terug tôt de stoottroepen. — Hoelang duurt het africhten ? — Er is geen tijd voor bepaald. Het africhten duurt zoo lang als het noodigis om ieder strijder perfekt bekwaam te inaken in het werpen van granaten. Hij die geen goede voorbeschikkingen toont of vermoeid is — want de dienst is zeer lasti^ofschoon wij aanvullende rantsoenen kre-gen — wordt terug naar* zijn Jeerste korps ge-stuurd.— Hoe valt gij aan ? — Een poging tôt overrompeling wordt her-haald gelijk op den schouwburg, op ons oefen-plein, waar men loopgraven gedolven heeft gelijk aan die welke wij moeten aanvallen. Wij worden per buurtspoorweg of in automobiel-vrachtwa-gens tôt bij den loopgraaf van waaruit wij moeten vertrekken gebracht, ten einde ons niet nut-teloos te vermoeien. De artillerie bereidt den aanval voor.Wij verlaten den loopgraaf den één achterden andere, deaanvoerdervandeeskoeade van vôôr en wij trekken vooruit naar de stelling die wij moeten aanvallen, tôt op een honderd meters. Iedere eskoeade bestaat uit vijftien man. Zij ontplooit zich, de aanvoerder in het midden, met linlîs en rechts een « strijder » voorzien van een half dozijn ei-vormige handgranaten, een dozijn granaten met steel, een paar rookverwek-kende granaten, een karabien met 6 patronen geladen. Elk van hen wordt op zijne beurt ge-flankeerd door twee verbindingsmannen,voorzien van 12 granaten met steel en van een geladen karabien, en van twee karabiniers, die ook granaten bezitten, maar die 50 patronen meedragen, Elke eskoeade heeft haar licht machinegeweer, bediend door vijf man en voorzien van 1,200 patronen. Zij wordt aan den linker of aan den rechter kant van de linie geplaatst. Op het afge-sproken uur scheert het langs de borstwering van den vijandelijken loopgraal, terwijl de grenadiers de plaats aanvallen langs waar de troep hoopt binnen te dringen. — Ik ken de rest. Dikwijls dringen zij niet binnen. Soms gelukkenzij erin. Maar dan wordt er een tegenaanval gedaan. Gij hadt den aanval op Reigersvliet herhaaid. Maar gij hadt vergeten den tegenaanval te herhalen. Twee honderd vijf-tig man van de stoottroepen, tôt drie reginaenten behoorende, zijn ten aanval gestormd. Honderd twintig man en 5 olïicieren zijn gevangen. De an-deren zijn op het1 terrein gebleven. Dat is een gchoone slag... maar voor ons ! Sportkroniek voeroai Op Zondag 10 Maart, onderscheidde zich de nieuwe l'ootballclub « Albert-Elizabeth w.van het I.C., te Parigné, onder voorzitterschap van den aalmoezenier Poiré, in zijtien eersten match, tegen de tweede ploeg van Le Mans, de over-wmning behalend met 4 goals tegen 1. Deze eerste overwinning van den èlub « Albert-Elizabeth » voorspelt goeden uitslag voor de verdere sportwedstrijden. Voor het Rood-Kruis — Ontvangen 3 fr. van adjudant E. Hajnact, Z. 13* 9i b»tt. : In dank aan de Leger bode voor ontvaugeii nieuws. Van Rechts en Links Prins Albert, tweede zoon van koning Geo*» ges, verliet Engeland ten einde naar het vlieg-plein terug te keeren, waarbij hij behoort. De jeugdige prins moest de marine verlaten voor gezondheidsredenen, nam dienst bij de vliege-niers en heeft reeds zijnen eersten vliegtocht gemaakt. De Akademie van Wetenschappen te Parijs is overgegaan tôt de verkiezing van een briefwis-selend lid, voor de afdeeling aardrijkskunde en zeevaart, in vervanging van generaal Galliéni. Er vyaren twee kandidaten : De Fransche kom-mandant Tilho, de ontdekkingsreiziger van het gebied van Tchad, en de heer Lecointe, weten-schappelijk bestuurder van het observatorium te Ukkel, gewezen kommandant van de Belgiea in de IJszeeën. De heer Lecointe trok zich terug voor den heer Tilho. « * * Wij vernemen het overlijden te Lavandon van onzen landgenoot, den uitgever Edward Deman. Eene ziekte opgedaan tengevolge der plagerijen van allen aard, die hij te lijden had te Brussel van wege de Duitschers, deed hem naar het Zuiden komen, ten einde er genezing te zoeken, die hij niet mocht vinden. De naam van Edward Deman zal vereenigd blijven met deze van Verhaeren, Stephane Mallarmé, Vil-liers de lTsle-Adam, wier werken hij uitgaf eu wier vriend hij werd. * * Ëene der besrtgekende Brusselsche volksfigu-ren, de heer Edmond Hendrikx, gewezen bestuurder van den Vlaamschen schouwburg, komt te verdwijnen. Hendrikx, die Gentenaar was, begon zijn leven als kleermaker, maàr verliet dezen stiel om zich op de planken te vertoonen. Hij laat een kunstenaarsgeslacht achter. *** De heelkundige conferentie der bondgenooten werd geopend in den Val-de-Grâce te Parijs, onder voorzitterschap van den heer Mourier, onder-Staatssekretaris bij den Gezondheids-dienst. België was er vertegenwoordigd. De heer Mourier wees op den grooten vooruit-gang gemaakt door de oorlogsheelkunde, name-lijk aangaande de ontsmetting der wonden, en toonde de dringende noodzakelijkheid en de goede uitwerking van de inrichting der heelkun dige instellingen dicht bij de vuurunie. Het hoofdprinciep, zegde de heer Mourier, is dat geen enkele gekwetste mag geëvacueerd worden achter het front zonder geopereerd ta zijn. Dit is waarlijk een ideaal dat men moet nastreven. » A # Het Nationaal Komiteit der Fransche vrouwen heeft beslist eene groep voordrachtgeefsters in te richten die, bij de gedeeltelijke of alge-meene verkiezingen, de volksvertigenwoordigers zullen steunen, die zich tegen het alkohol ver- klaren, en hunne tegenstrevers bekampen. * * * De TtaHaansche inschrijving voor de vijfd« nationale leening werd Maandag avond gesloten. Zij bedroeg vijf milliard. Met de inschrijvingen van de îtalianen in den vreemde verblijvend, zal het totaal gemakkelijk zes milliard bereiken» # * * ïtomt te verschijnen : Eerste B^grippen der Tweede Taaï, Vlaamsch-Fransch. — Woordenschat, Samen-spraken, Oefeningen, Vervoeging der werkwoor-den. Dienstig voor Vlamingen en Walen — door G. Hellebuyck, opziener van het lager onderwijs. — Te verkrijt;en bij C^lau- 177 Zeelaan. D»* Panne, en Uy Perche, 45, rue Jacob, Parijs. — Prijs : 1 fr. oO. NnffimPr 552

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes