De legerbode

379 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Juillet. De legerbode. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8g8ff3mh5r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SGLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterjj onlvangt lien of vijftien Fransciie en Nederlandscbe exemplaren. •1830-1915 De brief, waarbij v.Ti,j Mevrotjw de Prisses èlemenïina Napoleox verzochten, zich te ge-waardigen h arc indrukken over 1830-1915 aan De Legerbode mede le deelen, is niet op tijd ter bestemming gekomei. De zeer minzame dochter van wijlen onzen grooten Koning Leopold 11 heeft ons daai'over liaar spijt willen uitdruk.ken « Zij zou gelukkig geweest zijn » verklaartzij, « ook enkele regelen te wijden aan onze solda ten, aan liet heldhaftige Belgisehe leger, dat ze zoo lief heeft en dat haar zoo diep aan het hart ligt, bij deze droeve, maar ook hoopvolle tijden, nu de heerlijke overwin-jiing nakend is. » * # De heer Van Damme, volksvertegenwoordiger van Dendermonde, wien ons verzoek om medewerking ter gelegenheid van den nationalen verjaardag vrij laat is toegekomen, heeft ons niettemin het volgend artikeltje doen geworden : 1830-1915 ! Yruchtbaar was onze vadergrond ; in zijnen schoot waren de kostbaarste schatten geborgen ; de nijverige zonen van België be-bouwden de vruehtbare akkers, en haalden brandstofTen en metalen uit de aarde. Op dien grond, welke onze vaderen vrij voeh-ten en met hun zweet vruchtbaar maakten, wies een volk dat door zijn eigene pogingen zijn leven heeft verrmmd : een voik dat leed, streed en zwoegde: een kiein volk dat, te midden van ge-duckte naburen, die dikwijls zijn voorspoed benijdden, door de enkele kiucht zijner vreedza-me dapperheid onder de nation de vijfde plaats op het gebied van handel en de eerste onder oogpunt van individueelo voortbrengst wist te veroveren. Dat volk, dat heeft overwonnen, zal overwin-nen ! Wat er ook gebeure, het draagt voortaan in zich de levensvlani dat geene maatschappelijke omkeer zal kunnen uitdooven en den booswicht, die hetaanrandt, tôt het merg zal verbranden. Het kanon onzer dapperen heeft dit geleerd en zal, elken dag, het nog meer aan Duitschland leeren, C. Van Damme. * * Ziehier nog een laat aniwoord, dat ons eerst op S6sltn Juli, na tallooze vertragingen, toekomt. Het is «r niet minder intéressant om. De schrijver is de heer Hobjn, volksvertegenwoordiger van Hoei-Borgworm.t Toen de bijna algemeene, openbare meening, ^racktig door het energieke optreden der Belgisehe orinventelaars ondersteund, in 1830 de schei-ding met Holland te weeg braeht, lconden som-toige vreemde staatslieden of diplomaten, die weinig van de Belgisehe toestanden op de hoogte waren, gelooven dat het oprichten van een nieu-Wen Staat eene min of meer kunstmatige schep-pmg was, weinig belangwekkend en onbekwaam orrl '-'ene ernstige krizis te doorstaan. ^ieltegenstaaride de reusachtige onheilen die de oorlog over ons vaderiand heeft ontketend, Z&1 hij ten minste dezen goeden uitslag hebben ffehad aan de geheele 'wereld, zelfs aan Duitsch-!a"(l- te toonen dat België waarlijk eene natie îs, dezen naam waardig. Wij, Belgen, kunnen monder pocherij, heden verklaren dat de ver-Qwijning van ons vaderiand van de kaart van j^ui'opa eene volstrekte zedelijke onmogelijk- Alles samen genomen, zullen wij, naast onze gioote en edele bondgenooten, nog heel wat inspanningen moeten doen vôôr de totale bevrij-wg van ons groodgebied. Maar onze legers, van a* den eersten aanvoerder tôt deii eenvondigsten soldaat, begrijpen de schoonheid en de grootsch-,1e, |van hunne taak ; hunne stoffelijke en zede-Kracht v/ordt dageliiks grooter. enzij zullen K°ed de monsterachlige cràcht van den ntschen kaiser en zijn volk weten le brelcen. G. Hubin% De Degen van koning Albert De beeldhouwer Pierre Feitu, heeft de uitvoe-ring geëindigd van den eeredegen, welken de stad Parijs eerlang Koning Albert zal aanbieden. Deze degen beantwoordt op praehtige wijze aan het doel dat Fraûkrijk zich heeft voorgesteld. Een veelbeteekenend devies « On ne passe pas ! .» •— Niet door ! — is op het gevest geschreven, aan den voet van het standbeeldje in massief goud dat de greep vorint en een jonge alhleet voorstelt die eene verdedigende houding aart-neemt ènmet beide lianden zijne knots zwaait. Het gevest van den degen, insgelijks van massief goud. draagt langs den eenen kant het \va-penschild van de stad Parijs, in rood en blauw glazuur, met het kruis van het Eerelegioen, het devies Fluctuât nec mergilur, en het jaartal 1914 in brillanten op een eikentak van groen glazuur. Langs den anderen kant van het gevest, in gouden letters op glazuur van Fransch blauw, leest men : « Het volk van Parijs aan zijne Majesteit Albert I, Koning der Belgen », liet ailes sierlijk omlijst door lauvrerbladen, waarin sinaragden en robijnen sehitteren. Het lemmet, in staal van Saint-Ktienne, is ver-sierd met panopliën van staal op goud, met deze verzen van Richepin : Droite, sans tache, sans effroi, J'ai pour âme ton âme, ô Roi. (Recht, zonder vlek en zonder vrees, O Koning, lijkt mijn ziel uw ziel.) De sehede is gemaakt uit,eene gelooide roggen-huid uit één stuk, volgens eene bewerking her-nieuwd uit de xviii" eeuw. De bovenband en het beslag van goud, dragen de wapens van de Belgisehe provinciën, te midden van bloemen van Het land,: vlas, hop, colza ; de bovenband eindigt buitendien in eene muur-kroon.De gordelriem is van zeer rijk borduurwerk, geteekend door mevrouw Van Driesten. In acht verschillende gouden tinten slingeren klimop, het zinnebeeld van de Irouw, het koren, beeld van den overvloed, de eik, de kracht, en de laurier, de roem, door elkander in sierlijke lijnen, op fluweel in de kleuren van Parijs. Ten slotte, bestaat de gouden gordelgesp uit drie burgerkronen waarvan de ééne een char-geerend ridder omlijst, zinnebeeld van den oorlog, eene andere den Gallisehen haan, en de laatste den Belgischen leeuw. Aan mijn Becelhebber Toen ik U in 't eerste kende, 7,ag ik vast in U een held ; Dat was toen nog in Oostcnde, 'k Heb het dikwijls reeds verteld 'n Vasten stap, 't hoofd omhooge, Zoo zag men U altoos gaan, Opgeruimd, een lach in 't ooge, Recht voor ied'ren onderdaan. Maar als 'l noodlot ons kwam (refTeffl En de ooriog werd verklaard, Zag men U het hoofd verhelïen : Van geen staal waart Gij vervaard, Blijgczind trokt Gij ten strijde Als de Vader van uw schaar : Die U zag had moed, was blijda, Eu zei dan : « Papa » is daar... Als een god waart Gij aanbedea Van gehee! uw régiment ; Aan uw zijde werd gestreden, 't Was een ware leeuwenbend. Als 't gevaar ten hoogste woede, Vond Gij steeds het goede woord Tevens waart Gij op uw hoede, Elkeen was met U t'akkoord. Dank aan U is het gebleken Dat er bij U strijders zijn ; Waar Gij zijt wordt niet gewekea Voor het vuige Duitsch venijn... Leef dus lang ! Zoo is mijn bede : God spare U voor 's vijands iood ; Blijf ons' leider tôt den Vrede, blijven trouw U lot ter dood. M. Gltxctc, Korp.-lîoorttljl., 3 Un,, 2 fe. Roemrijke Krijgsdaden Werden benoemd tôt : Ridder der Leopoldsorde : De soldaat Trinpont, van de L. D. : Bood zich, den it M a art 1915, drie maal aan om deel uit te maken van verkenningen naaj- Schoor-bakke. Eenen gekwetsten kameraad ter hulp snellend, werd hij zelf doodelijk aan betbeett en den buik getroflen. Ridder van de Orde van Leopold II : De soldaat Ringlet, van het 2* jagers : Snelde, den 2 Januari 1915, eenen gekwetsten kameraad ter hulp, ondanks 's vijands hevig vuur, * * De Koning heeft benoemd tôt rîdders van da Laopolducrde : Mejuffrouw Yan Hkk, Paulina, die vrijwillige ziekenoppasster wras in de statie van Veurne en die, bij het voorbijgaan der gekwetsten, voor het onderhoud dezor ougelukkigen heeft gezorgd, daarbij den geneeskundigen dienst helpend®, trots de beschieting waarvan de statie het voor-werp was "en die niet ophield, spijts het gevaar, in de stad aan de ongelukkige slachtoiïers der beschietingen hulp te brengen ; Priester Delbaere, Jozef, overste van het Collège van Veurne, die een zeer vlijtigen bijstand heeft verleend voor het inrichten van hulp voor de gekwetste militairen, dag en nacht blijvend® aan de sponde onzer gekwetste soldaten, inzon-derheid in hctfîngelsch gasthuis van Veurne, dia l.ijdens de beschieting van Veurne, inNovember, het privaat initatief leiddè of hulp bood welk deed overgaan tôt het* wegvoeren der ouderlin-gen en der gebrekkelijken en tijdens de beschieting moedig hulp braeht aan de gekwetsten ; met een woord, die in aile omstandigheden te Veurae, gedurende den oorlog, bjijk heeft gegeven vau een dappere toewijding ; Mejufïrouw De Grave, Maria, die te Yeura® cen oord voor vluchtelingen heeft ingericht eu bcstuurd, een onbegrensde zelfopoffering heeft betoond tijdens het gevecht aan den Yser voor de gekwetsten in het burgerlijk gasthuis van Veurne en v.ervolgens voor de ouderlingen welke zij met de grootste koelbloedigheid hielp wegvoeren bij de beschieting der stad. Burgerlijk eereteeken 1914-1915. ' Willende het schoon gedrag vereeren der œilî» tairen die zichop bijzoudere wijze hebben onder-scheiden door hun moed en toewijding gedurende den veldtocht 1914-1915, heeft de Koning de bur-gerlijke médaillé ï" klasse 1914-1915 verleend aan : Sergeant Ghareau, van het 5' linie ; Sergeant Deghy, Albert, van het 4* jagers t® voet ; Onderlui tenant De Hasse, J., van het vervoep» korps der o" legerafdeeling ; Ruiter Demarter, van het 2" gidsen ; Ruiter Dragstedt, H., van het 1« gidsen ; Soldaat Dupont, E., van het 2° jagers te voet} Wachtmeester Kayen, J,, van het 1° gidsen ; Onderluitenant Horlaiï, G., van het vervoer-korps der 5e legerafdeeling ; Ivorporaal Lully, Constant, van het 4= jager» te voet ; Automobielgeîeider NivE, P., van het vervoer» korps der 5= legerafdeeling ; Brigadier Poupaert, E., van het î' gidsen ; Wachtmeester Stockmans, A., van het î» gidsen ; Onderluitenant Streeei.t.e, E., van het vep» voerkorps der 5" legerafdeeling; Wachtmeester Vanderhaegen, C., van het i* gidsen ; Ruiter Van Litzenborgii, H., van het 1* gidsen: Wachtmeester foerier Verschueke.v, H., vau het vervoerkorps der 5* legerafdeeling. * De burgerlijke médaillé 2e klasse {91A-10JJ wordt verleend aan : Brigadier Bogaekts, Aloïs, van het 2® gidsen» Ruiter Cali.en s, Valeer, van het 2° gidsen ; Soldaat Lamarche, Emst, vau het 2e batuljoiï pionisi's ; 29 Juli 1915 Nummer 140

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes