De legerbode

195578 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 07 Novembre. De legerbode. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2dx7n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Binsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ffi&Mad is-:¥OOH DE SOLDATJEN bestemd ; ieder-e compagnie, esoa<i^(m of toatteFiJ ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsclie exemplaren. Koning ALBERT Onder de dnqg ers van den heldenfakkel, mtroert mij geen ftguur dieper dan dut van tien Prias, aan mien Frankrijk nooit grnoeg dankbaarheid zai kunnen betuigen.. Ik be-dosl Koning Albert, wiens eetiijke persoon-lijkheid den hoogsten zin gegeven heefl aan dezen gruwelijken oorlog. Zonder hem. sonder het Belgische v.oik, sou het enkel tçne ramj) van onbepaalde beteekenis geweest ijji voor de heele wèreld. IJileeswel in artikels en redevoeringen dut me een strijd bijwonen tusschen. de Demo-catie en ~dr FeodalUek, dut we de traditie Iwnomgn'hebben van devrijwiMigers van g2.. Al ëat géhaspel beanUvoordl niet nauw-leurig aan den toestand. 't Is geen groep iandbèzàfers die iegen ons si a ai, 'l is een heele naiie liandelaars, nijveraars, boeren, verklieden. Dot land wil bel onze verove-| ien, wil onze velden, onze mijnen, onze i djngaarden, onze fabri-eken, ons gekl bin- ! tiinpalmen. Die bruiale stfijd om het leven aan den ténen, om de alleenheerschappij aan den I underen kant, is opeens door een straal ge-I dachte verlicht geweest. Bal zijn we aan j Koning Albert verschuldigd. Geen der lessen j igm den oorlog is schitterender. '/ 1s het tjorbeeld- dai zijn lichl werpt en op moreel en op polîtiek gebied.,... Op 3*n Augustus sluurt de Duilsche fageering Item een nota waardoor ze vrijen I horgang vraagt voor ftare trnepen door België, dan verbindt Daitschland ziçh Belles grondgebied ongeschonden te bewaren, ! xooniet zai België als vijand behandeld worden. Koning Albert heefl twaalf uren tijd om te antwoorden. Voor dit ultimatum uarzelt hij met.... | Die heldhaftige rechlschapenheid, 'l is dezelfde als die van cen Regalus, naar Karthago ih den kerker weerkeerend om de gedane belofte le houden. 't Is 00k die van den liandelaar, die niet bankroet wil gaan tn ailes verkoopt : bais, meubels, linnen, Jilverwerk om zijne verbintenissen te kunnen houden. Geheel de sociale or de heefl Koning Albert verdedigd, wanneer hij zijn «non possumus» heeft uitgesproken ; geheel de sociale orde ■fi M. von Bethmann verloochend, wanneer hij op de « vod papier » heefl gespuwd ; geheel de sociale orde heefl de keizer van Jintschland met de voeten getreden, wanneer zijn leger over de grenzen is geirokken. Michelel zei van Kleber dal hij zoo'n r{)gshaftig voorkomen hàd, dal men moedig werd met hem le bezien. Van Koning Albert ma g men ze ggen : Men wordl een eerlijker inenseh als men aan hem denkt. Paul Bourget, lid van de Fransche Academie. GENER A AL MEISER ^,ei§'lsflle diyisie-generaal Meiser wercl , „ enkele <iagen door de Fransche Regeering MinTva1n het Eerelegioen benoemd ,01x1 in dP I e- gedrag bij de gevechten geleverd t eV1B?iVan Diksmuide. Aan liet hoofd Sur ,K?epen 'îeett ,(ieze dappere opperoiûcier aam-iîl ^Si°P ^^dfden dag vijftien geweldige 1 §ering6re ^rxjdmaclat ONZE HELDEN Onze officlei'en sterven als lielden, vasl tegen-over den -vijand. Majoor d'Oultremont. Tan de grenadiers, ieiude een tegenaanval te roidden van een hevig kanongeschut. Een granaaiseberf verbi'ijzelt zijn sabel. Hij grijpt een slokdien liij naar den vijand zwaaiL en jaagt zijne mansebap-pen vooruit. Eeji kogel lioudt bem tegen : hij is doodelijk getroflen, maar zijn bataljon slaat de Pruîsen niteen en wreekt zijn overste door zich met l'oeni te bedekken. Majoor Dubreucq, van lielzelfde rogiment, gekvijetst in de maand Augustus, wilcic zijn bataljon nîet verlaten. Niet kunnende marsebee-ren, heeft liij in een rytuig gekommandeerd. Nauwolijks liersteld, komniandeert hij weder te paard, en op den Tzer, aan het hoofd zijner troepen, snenvelt hij , door een kogei in 't v-oor-hooi'digetroii'en, in den loop van een zegevieronde tegenaanval. '■■'MIT1 1 SU." "Ji""-11 '.'."L""!1 11 L_„L_LLBH!l-ii'".LLI'JlliliLl'I,JlLL'l.J' ' JL_J?1 Een ksÉjs bsb Eelgig te NÉiÉs De stad Duinkerke heeft onlangs eene begraaf-plaats afgestaan op het stedelijlc kerkhof voor de gesneuvelde Belgische soldaten. Godvruchtige lianden verzorgen met vrooniheid dit boekje van België ^raar de roemrijke mavtelaren van het recbt in vrede voor eeuwig sluimeren. EEN DESERTEUR !... Het is van generaal Léman dat er sprake is. .Ta ja, zeker ! Iioe buitengewoon dit 00k schijne, is het voortaan zeker — ten minste voor de Duitscliers — dat generaal Léman gansch een-voudig een Duitscher, een ontaarde Duitscher is, wei te verstaan. Volgens de Saale Zeitang• is men ernstig op zoek naar inlichtingen 0111 .te weten of onze Léman, die Léman, die gansch zijne loopbaan in België gedaan heeft, die leider der studiën, ver-volgens commandant der Militaire school is geweest, die voor hem en voor België zooveel roem heeft geoogst te Luik, geen zelcere « Leh-mann » is, Duitsch sergeant-majoor en deserteur in 1870.... Een ambtenaar der gevangenis waai'iii generaal Léman opgesloten is, zou eene gelijkenis hebben opgemerkt die deze vermoe-clens zou steunen. Deze ambtenaar is een mededinger van Sherlock Holmes en schijnt een goeden neus te hebben. De Duitschers, die reeds Beethoven hadden binnengepalmd, — die,zooals men weet, een Belg van herkomst is, — hebben thans Léman — 'k wil zeggen Lehmann — denhunnen gemaakl. Dat is aï le kras. Trouwens, hoe dan den weerstand van Luik natuurlijkerwijze uil-leggen '? En voorwaar 00k, een Duitscher alleen i was in staat om drie Duitscbe keurlegers voôr Luik in de pan te liakken. De Duitschers worden voorwaar geestig ! NA DEN SLAG Eenieder kent dit roer-ond eindvers van den onsterfelijken dichter Victor Hugo : Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. De Duitschers hebben een lieel ander begrip over oorlog, zelfsna den slag.Niemand voorzeker heteft niet van toorn gehuivèrd bij het lezen, dezer da'gen, tusschen de Fransche opgaven der « ge-valienen op het veld vaia eer », deze bondige melding : « Men heeft het bericlit ontvangen van de dood van kolonel Arbanère, van het 53e infanterie, door een gewonden Daitschen officier gedood, op het oogenblik dat hij dezen te drinken gaf » De Duitsche <r kultur » heeft bepaald met die der Franschen mets gemeens. De Belgische Soldaat Al de bladen der wereld — tôt zelfs de Duitsche — brengen hulde aan de dapperheid van den Belgischen soldaat en erkennen dàt hij heldbal'tig heeft gevochten. Maar de geestdriftigste zijn natuurlijkerpôjze de Fransche en Engelsche meuwsbladen. , -.'"i ,:"V- *** De zeer geachte oorlogscoj'respondâit, heer Paul Erio, die op de slagveldefi van Manachou-rif: en van de Balkans heeft vertoefd. is onnitput- > teïijk in zyne lofbetnigingien en zijne artikels verraden eene ware toegenegenbeid jegens het Belgiseh legersen,al wal mettons land,in aan>ve betrekking' is. Na de vex;gissiï\g der Duitschers te .iiebbeii geîoond die dachten het overschol vatn' het Belgiseh leger allergeniakkeiijkst tôt rede te b»engen. schildert heer Erio den hefilSiafiâgen Wiee«^aad onzer soMaten, aï": ' Met ongelootKjke sueiheîd bratliten hiione op dit oogenblik ietwat verspreïdè strijfl-kracliten weer te zameu. Zij vei-sdiansten zich op de ijoorden vau den Yser ea deze rivier, welke gestadigr lijken lo-ait, biedt huu, tusschen Diksmuide en Nieawpoori, eeue prachtlge verdedigiugsiinie waair-tegen de vijîiadeîijke aaavalleu werdea gestnii. Sinds zeventien dagen woon ik die beerlijke po« ging bij. ïe midden dortroepea, begrijp ik al te wel den geest van zeLfopoireriiî^- die hea bezielt om elke strook g-rond te betw&ten.Hun moeden hua schraa-derheid bij het ge.veclit brachten onvei-boopte uït-slagen te weeg. Vnil, beslijkt, vechten die kerels als razenden, zich onderliug helpend als leden eener zeïfde l'amibe die liave en goed verdedigen. Heerlijk en onvernioeid is hnn moed. Maar 00k hoe bewoa-derenswaatdig hun bfficieren, immer vorig en vast-beraden tôt den strijd. Evenwel, menigmaal heb ik ze onrustig gezien, en meerdan eens ontving ik hunne vertrouwelijlce inededeeîingen. Het was hun niet onbekend hoe tairijk de vijand was tegenover denwelke zij zich bevonden én zij vrèesden dat hunne afgematte soldaten zouden wij-lcen voor den vloed jlie hen onophoudend kwam bestormén. En wanneer ik hen bij het valien van den avond verliet, herhaalden zij onveranderlijk : « Laat ons hopen dat wij morgen hier stand zullen blijven houden.» En 's anderendaags ontmoette ik de stafl'en in de zelfde ontruimde schuren en buizen. Op dezelfde liniën, vond ik dezelfde ofacieren strijdend terug. Somtijds ontbrak er een : Die arme Z..., zegde meu mij, werd dezen nacht bij eenen stormloop aan het hoofd zijner manschappen gedood. » Ofwel : « Y.. w.;rd géraakt door eene granaatscherf in de loop grachten. » Maar allen. en niet zonder flerheid, voeg den er ljij : « Ziet ge, dat wij nog immer stand hou den. » v En die- koene Beigen hebben sland gehouden, Hunne weerstand raakte het onwaarschijnlijke. Men kan daarover geen uitleg geven. Zij hebben volge-houden. daar allen hun leven ten offer hadden ge-boden. Alvorens ons lot de Fransche grenzen terug te dringen, zweerden zij, zullen de Duitschers onze lichamen verîrappeld hebben. Zoo heerlijke moed kreeg' zijn belooning en die enkele meters terrein hebben de Duitschers duizend dooden gekost De Times schrijft : Prachtig bleek de verdediging der Beigen op de boorden van den Yser, onder de oogen van hun edelen koning. Maar het ware ons aangenaam te vernemen dat de toestand dien dapperen wat rust gimde om hun de inlijving te vergemakkelijken der talrijke jonge rekruten die vaardig zijn om hun korps te vervoegen. De Duitschers hebben beweerd dat slecbts twee divisies Antwerpen hebben kunnen verlaten. Maar deze bevestiging is onjuist en het Belgiseh veldleger is nog machtig. Nochtans heeft het sedert den aan-vang van den oorlog onverpoosd gevochten en indien deze aanhoudende" gevechten hunne krijgswaarde heeft verhoogd, hebben zij 00k de rust wenschelijk, gemaalct. z Se % De Figaro heeft 00k gestadig de tolk geweest der overvloedige betuigenissen van erkentelijk-heid onzer bondgenooten. De Matin, de Guerre Sociale, de Homme Enchaîné, de Petit Journal en de Petit Parisien, Excelsior, al de groote dagbladen zijn vervuld met verhalen, interviews, prenten. tôt ^Urheerlijking van ons leger. 7 November 1914 INiimmei" e2T ■ Il ÏTWi I ■!■■■■■«<■■>■—lia—IIIHT— il—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes