De legerbode

393 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 27 Novembre. De legerbode. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s75776t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dînsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGTSGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang't tien of vijflien Frarische en Nederlandsche exemplaren. Naar het Roemrijk Plekje Grond Vi Door het overstroomde gedeelte ko ni en wij in open veld. Ginder verre ziet meii de Duitsche liniën, achter eenige natuurlijke hoogten en enkele verschansingen verscholen. Ziehier onze artilleurs in rust. Uitgestrekt in hunne onderaardsche beschuttingen, zijn deze moderne holbewoners gezeilig aan 't praten ; hunne woningen hebben dit voordeel op deze van hunne verre voorouders. dat zij eene flinke be-vloering van vunrvaste steenen bezitten, die bij-zonderlijk voor de moderne behoeften vervaar-digd schijtien. Aan iem-md die zich over dergelijke weelde Verwonderd toonde, antwoordde een der solda-ten dat deze materialen voortkwamen van eene .sleenbakkerij die zich twee of drie inijlen van daar bevond, en die door eene Dnitsche iirma werd uitg' baat. Met hoevèel geno?gen gebruikte men ze dan ook ora deze onderaardsche holen in te richten, .terwijl men de hooge slapels, die zich ginder boveu het oyerstrooiude gebied verhieven, dage-lijks wat meer slinken zag. Toen de slag aan den Yser plaats greep. waren er d,aar miljoénen baksteenen gereed orn afgele-verd te worden. Zij kwamen juist van pas voor de bontlj;enooten om in dezen weeken grond stevige platiormen voor de zwa-ye artillerie te touwen. Een soldaat, met krachtige gelaatstrekken, is lezig met een doek zijn stuk op te wrijven, waarvan hij sommige gedeeltén heelt bloot ge-maakt. Ondanks de voohtige atmosi'eer die hier heerscht, ziet het kanou er llink onderhouden uit en blinkt gelijk een spiegel. In de wanaen van de besehutting, zooals de bocken in eene bibliotheek, staan de projeetielen gerangschikl waarvan het koper glanst gelijk goud. Heel het stuk blinkt alsol' het eerst pas gegoten was Men zcgt dat al zij ne scholen tref-len. Onlangs, gedureride een geveeht, zoo vertel-de een onzer viiegeniers, vielen zijne projeetielen te midden van de vijandelijke Liniën, waar zij eene vreeselijke slaehting aanrichtteu en de pa-iiek vervvt kt.ee. — Ik wil, zoo verklaarde een artillerist. nog m voile geestdrift bij de herinneiing aan zijne heldenbedrij.ven, met een half dozijn st-nkken yan dit kaliber, het hoofd aan een gansch leger-korps bieden. Al laehende vertelde hij ons hoe gedurende net laatste bombardement,,- verscheidene projee- 08iS8iiii|8!î io iiet Lepr f Bij K. B. van 15n November 1915 hadden d» "olgende benoemin gen plaats. Bjj de Intendance : Tôt intendant der la klasse . De intendant der «' klasse Roussbez. Tôt oriderintendant der 2» klasse : De onderinten-0 «nten der je klasse : Dui-ont, Vajj Dooren, Belerue, Acker en Depière. Bij den dienst der Lastgeving : Tôt majoor lastgever : De eerste kapitein kwar-jtiermeester Dkvisschkre l®ij de Rekenphchtigen der Troepankorpsen : . . ^ eerste kapiteins kwartivrmeesters : De e,':e kapiteins betaaîmecster.s : Hulpiau, Jenart en oeriddek. nant" \<veede kapiteins betaalmeesters : De luite-Kpt», etaa'meesters : Labiau, Thiry, Roos, De ""AEre en Souka. Bij de Troepen van Adininistratie ! ot tweeden kapitein •' De luitenant Dejaer. de Rekenplichtigen van het Materieel : 0 eerstenkapitein: De tweede kapitein Anthoon; 1 °t tweeden kapitein : De luitenant Lombeau. Bij den Geneeskundigen Dienst : |2*klasc*P°tllel:ers der 1e klasse : De apothekers der : "Rw-lakrt, François, Jaumsui.le, Désiron, en UE Decker. - loi anrJh^i, > , , , n ... , ^ tielen van den vijand niet waren ontploft ; hij toonde ze mij, daar achtejoos in een hoek ge-worpen ; zoo nog vol van de kleiaarde waar zij in hunnen val vvai en tereeht gekomen, zagen zij er uit àls ledige stoopkens Hasselt Het eigenaardigste van een dezer projeetielen is, dat het van Fransehen oorsprapg is. — Ziedaar, zegde de artillerist, terwijl hij lerug naar zijn post ging, die grajiaat toonde dat hij een In oeder was ; hij wilde niet ontplolIVn. E11 met liefdevclie hand, begon hij het stuk opnieuw op te wrijven, van de rnonding tôt aan de kulas, terwijl hij er vriendsehappelijk op klopte, lijk op een trouw en verkleefd strijd-genoot.* * * Een verhovgen en hobbelig ri ad brengt ons naar een dooihol'van straatjes, die op cejie weks terrasseri uitgeven van zeer schilderaehlig uit-ziclit. Het ïijn de loopgraven brsxt door de iiian-nen die op uitkijk staan; kunstwatige loopgraven, vermits zij gevormd zijn door op elkander ge-stapelde zakken za!)d en materialen an alien aard ; zoo opsîebouwd vormen zij noc'aians rail-ren vnn verseheideue meters dikte. Iti de ruirnte tusswhen de zakken, w.tt in het metselwerk met de voegen zpa oveceens'. mmén, groeien ailerlei klimplanteii, zooals inu ;rkruid en zellV; kapueienen, waarvan de gele klokjes sierlijk boven de loopgraven iïangen. Nog meer, aïs een gelukkig yoorteekeTi, heeft een vogel zijn nest in een dezer holen gebquwd, langswaar men de bewegingen van den vijand gadeslaat. Met een weinig goeden wil van deze vogels, waarvan het broedsel voor rekening van oazen approviandeei'ingsdienst komt, en onze soldalen hebben, dank aan het bediieglijke nitzichl van een luidruchtig musschenhuwelijk. hunne taak als « loerders » met meer veiligheid kantien waarnemen. Het reeht op het beslaan werd <lu« langs beide zijden geëerbiedigd, en daaraan ziet men dat er hier op aarde niets beter is dan de eendraeht, om rustig te leven. In deze vlng aangelegde verdedigingwerken vervangen schanskorven en metalen lraii<nverk het gewapend béton ; regen en onweer helpen verder 0111 ailes vast aaneen te metsen en heel dit werk in een stevigon vasîen grijsachtigen blolc te veranderen, die eene uitstekende schuil-pbiats tejjen de kouels biedt. In de flank van deze verdedigingslinie werden andere schuilplaatsen gedolven : iedereen ging hier volgens eigen fantasie te werk ; al deze donkere en diepe holen werden ironiseh gedoopt: Villa Pailla. Reuzenhol, enz. Elders kan men zelfs de volgende opsehriften lezen, die een goed gedacht geven van (le geestes-stemming die er daar.iii de loopgraven heerscht : « Gemeubleerde kamers te huren ; pension enx voelbad vrij ! » Men leel't daar zooals thuis, in de kalmte waar-toe de omsiandigheden deze oorlogshelden ge-dwongen hebben. Een dezer schuilplaatsen bezit zelfs een Louis XVI zetel van eikenhout, dien men ongeschonden van onder de puinen van een naburig dorp heel't te voorschijn gehaald. Twee zorgvuldjg onderhouden graven, werden gedolven aan het kruispuntvan den ronde-weg; twee mannen op uitkijk, die in het voorhooi'd werden getroften, rustin daar, te midden van hunne makkers die den strijd voor het vaderland voortzetlen. Op het uiteir.de van eenen gang zien wij een renzenkerel wandelen, met het geweer op den schouder en de ordonnantie-kapot met de kap op den rug ; het gelaat, dat in een verwilderden baard verloren loopt, is gebronsd door zon en regen en zeelucht. i)ie soldaat, die er minstens 30 jaar uitziet, is er pas 24 ; hij is studentaan de medische laculteit van eene onzer Hoogeseholen. Vol overtuiging EERVOLLE ONDERSCHEi0!NG Bij K. B. in datum van 10 October laatstleden, werd de hulpoflicier Keurvels Henri, gemachtigd het Kruis van Officier van de « Ouissam Alaouite » orde van den sultan van Marokko te dragon, eere-teeken dat hem den 25 Juli i'Jl.j door de Fransehe staat hij hier op wacht ; zijne geestdrift is no^ niet verzwakt ; hij staat hier onbeweeglijk, gelijk een heiligenbeeld in zijne nis ; als wij voorbij gaan zcgt hij al la en end : • Buig het hoofd, Heeren, want wij staan niet in voor uwe veiligheid -n Een beetje ter zijde vermaken zich eenige soldaten met de aai digheden van een soldaat uit Bergen dien men, om zijn onuitputtelijken woorilenrijkdom, « Bidel » heeft genoemd, de Moffentem ner. ' > lederen morgen heeft hij een nieuw wild beest te temmen : — Allez, roept hij in zijn sappig Waalseh dia-lekt, vandaag is 't voor den kroonprins ; morgen zulien wij den kaiser onder handen nemen. In October van 1914 werd hij gevangen geno-men Hij vond echter middel om te ontsnappen, en wist ziin corps te vervoegen na talrijke avon-turen, die hi j telkens weer met nieuwe varianten en nieuwe opIuisU ringen vertelt. — Als men u moesî geiooven Bidel, zoudt gij wel de reis rend de wereld gedaan hebben, en dat om van Oostende terng te komen, doet een makker ironiseh opmerken. — Gij moogt het geiooven, ar.twoordt hij, de tijd heelt mij daar\ oor lang genoeg geschenen. 'l Is inij.preeies of ik gedur<;nde al tlien tijd tôt aan haï eindo van de wereld ben geweest. 't Was preeies zoo A wel dan ?... Maar het is tijd dat Bidel op waehi moet staan. Zijn gezicht, dat er iijk dat van een slim eek-hoomtje uitziet, is plots veranclerd, en schittert van genoegen. Met glinsterende oogen wacht hij de gelegenhcid ,af dm het geweer aan te leggen eu een Slof neer le schieten'. — Een beste kerel, zoo zegï. mij zijn luitenant; men kau er ailes van gedaan knjgen wat men wiî. Welke kraehtige zedelijke lessen, worden ons niet gegëven door zoovel bescheiden heldenmoed die door niets wordt te neer geslagen, maar die integendeel, s'eeeds eenvoudig, in het uitoefenen van den gevvonen dagelijkschen plicht, nieuwe kracht vindt. Ja, ze zijn bewondcrenswaardig, onze soldai™ ! Met hoeveel voorbeeldige zeifverlooche-r.ing, biijven zij. onder het oog van hunne uitstekende oUieieren, liuime taak van vrijmaking voortzetten. Wimneer men, zooals ik, met hen in aanraking is geweest, zelfs maar voor korten tijd, krijgt men de overtuiging dat het land, dat dergelijko kraehtrn bezit, niet sterven kan : Op voorhand kan men zeggen dat het de cnsterfelijkheid ïa eigen boezem draagt. Jean Bar. Beigië's Krediet t Bladen melden dat de minister van financiSn ep ri ider Edmond Carton de Wiart, van de « Société générale », naar Amerilta zijn vertrok-ken, met het oog op eene nieuwe Belgisehe lee-ning.De alzoo luidende inlichting is onjnist. — Er is, inderdaad, geen spraak, zegde ons een lid der regeering, tôt eene nieuwe leening over te gaan, maar enkel te zorgen voor de ver-sterking van ons krediet in Amerika. Na do oorlog, wanneer de handelsbetrekkin^en zulien worden hervat, zai het noodig zijn dat wij deza alsmede de nijverheidsbetrekkmgen met Amerika behouden iiebben. Daarin ligt gansch het doel van de zending der heeren Van de Vyvera en Iïdm. Carton de Wiart. ; Men dient. vo«gde men ons er bij. tevens ta; bevestigen, alhoewel het paradoxaal zou kunnen toeschijnen, dat ondanks den oorlog, ons krediet zijneganschestevigheid nietalleen in het binnen-, maar ook in het buitenland heeft behouden.. De Belgisehe titels, inderdaad, zoowel van de ste» den als van den Staat, biijven steeds zeer gunstig1 gekwoteerd. Endat is een blijk van hulde aan, onze werkzame bevolking en meteen de verze-kerde waarborg van het algemeen betrouwen in onzen zege. Voe«gen wij daarbij dat de heer Helleputte, minister van landbouw en openbare werken, tiideliik den heer Van de Vvvero in bf>t Henarte. 27 Moveinher 1 Q1 5 Nnmmer 192 nu ■■■m.■■■■■■ Il I [djw, -u nu m.iw.i)i.^ —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes