De Maeseyckenaar

657 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juin. De Maeseyckenaar. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6t0gt5fz0t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nn ni mer 19. MET DR TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID .Timi 1918. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iïïlichlingen zich le wènden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 30, Le Havre. r Over het gestadig Schoolbijwonen Wij legden in ons voorgaand nummer het zoo betreurendswaardig feit bloot, dat lot heden toe het bijwonen der lagère volksschool droef-veel te wénschen overliet. Dat er in Bel-gië zoovele volwassenen sleehts zeer gebrekkig hunne moedertaal konden lezen en schrijven was niet zoo zeer le wij ten aan het gebrek van goed ingerichte scholen dan wel aan het onre-gelmatig schoolbijwonen en bel voorbarig schoolverlalen. De algeineene kennissen op de schoolbanken opgedaan waren voor den grootsten hoop uiterst gering, hadden sleehts oppervlakkig wortel kunnen schiet,en in 't pas ontgonnen veld der verstandsontwikkeling,bleken weldra verre ontoereikend tôt aile breedere opleiding, en gingen spoedig te loor te middén van de veel-vuldige bedrijvigheden van het noesle, dage-lijksche leven. Herdenke.n we steeds de gulden spreuk : W'ilt ge iets goed kennen, leer het zeergoed aan . Mag men rechtzinnig van ieniand verhopen, die in zijn schooljaren ter nauwernood de letters leer-de en nooit bij maehte was zijn tafel van vérmenigvuldiging op te zeggen, dat hij op lateren ouderdom in staal zal zi jn vloeiend een dagblad of tijdschrift te lezen, en zijn reken-boeken te houden of na te gaan ? voorzeker neen ! Zelfs ondervinden we op elken stond hoe lieht we aile aangewo'rven kennissen moelen opgeven in den loop der dagen. Hoe menige klacht wordt er niet geuit door personen die droefgeestig den kop sehudden en beweren : « ik heb het goed gekonnen, maar ik ben 't vergeten » Het bloote aanleeren voldoet zelfs niet we moeten de leerstof herhalen en nogmaals her-halen; ze van verschillende oogpunten uit beschouwen, instudeeren, beproeven, betasten Uit dieu liool'de heei'l het Staatsbestyur zoc wijselijk beslolen een vierden graad in te rich ten en het schoolbijwonen verplichtend ver klaard tôt op den ouderdom van 13 of 11 jaar Op die jaren vooral prenten zich de onderwe zen kennissen vast in 't hrein en weerstaai reeds geduchlig den sleel van den lijd. Wie eene goede lagere school doorgewerk heeft, zal als jongeïing een zalig behagei scheppen in leerrijke boeken, vakboeken es tijdschfiften die over zijn ambacht handelei op de eerste plaats, — zijn geestesrijkdom ver meerderen en zal niet, gelijk het nu maar s te veel plaats grijpt, aan een jongere zuster d taak overlatcn de gewone briefwisseling va den huize te doen. Ilebben velen onder ons het geluk niet g'eha een degelijk lager onderwijs le genieten, e moeten ze er zich dagelijks om rouwen, laie we nu dan allen het rotsvast besluit nemen (k er ten minsle onze kinderen niet van zulle verstoken blijven. OMROEPER. Het Bestuur van De Mcieseyckenaar lieeft in d afgeloopene maand Mci een pakje met levensmiddeîe gesluurd aan de volgende wapenbroeders. krijg gevangen in Duitscliland : Moors Ferdinand, koi poraal, 9(lc linie, niatr. 53451, Soltau, Z. 3691, pro Hannover ; Ritsen Willem, u. 49387, kriegsgefangenei lager, Hameln ; Royens Theodoor, 2 Bon, 5 R"', n. 56) m a n n sch a ftsgefa n gerienl a ger, t r u p p e n ù b u n gs pi a t z, A tengrabow; — Moonen Jacob, kriegsgefangerien K. 69 n. 3920, Hameln ; — Smeets-Keymis Jan, 14^° lini detacliement 3010, Soltau. Op aanzoek van een onzer dapperste wapenbroeder richten we tôt u, allen, dezen broederli.jken oproej 't Geldt de zalige gedaclitenis van onzen diepbi treurden, hooggevierden lield, Albert Xeel ! Voor ee portret in 't groot dat later aan zijn ouders zal aar

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Maeseyckenaar appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes