De Maeseyckenaar

1796 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Novembre. De Maeseyckenaar. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/416sx64p8v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Xunniier 12. MET DI-; TO Kl. AT INC. DKR MIl.ITAIliE OYERHEII). November 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVKX DOOR DE MAËSEYCKER VRÏEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iulichtingeit zich te wendén*tôt M. Joskph BOOXEX, Boulevam de Strasl)ourg, 36, Le Havre. Onze verjaring. t Htgrmede onlvangl ge n1' 12. 't Is dus ons verjaringsnummer en daarom ook wel wal omvangrijker dan naar gewobnte. « Veel nieuws, veel te lezen ! » zoo herhalen ons uwe brieven, geeft het meeste genoegen ; eiï"iictat beoogen wij. In nummer 1 en nu m mer ô toonden wij met klaarvollen dag lioe de Kving der Mucs-efçker Vrienden zich gevormd heeft, en welk zijn streven en ddel zijn. Wij behoeven dus daar niet meer op terug te komen, Laten wij bij deze gelegenheid echter een woord van welverdienden dank richten loL id onze wejdoeners. Xieniands hulp werd afgesmeekt ; doeh wi j hadden te réélit gere-kend op de edeîmoedighèid, de vaderlandshef-de, de eensgezindheid van allen en uwe milde ondersteuningen overlroffen verre onze blijd-ste verwachlingen. Aan u op de eerste plaats is het te danken dat ons jiederig bladje kan voortbestaan en zoo weelderig opgroeien,. lioe volgaarne hadden we ons samen vergaderd oin dan de namen onzer weldoeners eenparig toe le juichen ! Wij moeten ons vooi'loopig tevre-den stellen met de lijst ervan nauwkeurig bij te houden en het vaste voornemen ze in een eindnummer, na den oorlog, dankbâar af le kondigen. Ook onze menigvuldige en steeds zoo bereid-willige briefwisselaars genoegt het ons de uit-drukking onzer vurige dankbetuigingen aan te bieden. Zonder lien, zonder hun onverpoosd opsporen van nieuwstijdingen ait de geliefde geboortestreek, van nieuwsjes uit de loopgrach-ten en hospitalen, ware het ons onmogelijk geweest ooit vier bladzijden bijeen te krijgen, laat staan va» zes of acht ; dit bewijst voldoen- de het leeuweiutandeel dat deze trouwe helpers zich in ons werk verworveu hebbeu. Hun namen ook zullen ten ge])aste stonde in gulden letters prijkeu te midden van al degenen die zieh de taak ter liarte trokken. Wij verwaeliten van menigeen onder lien nog veel in de toe-komst ; hun aangeboren talent is onze heilij>-ste belangens zijn diensl sehuklig. Vergeten wij tevens niet de nederige wérkers, de onmisbare arbeiders, die zich met eeue be-wonxlerenswaardige dienslvaardigheid vanf de taak kwijlen ons mooi bladje te drukken, op te smukken en uit le geven. Al onze Maesev-eker vrienden kennen ze van otids en weten dat die koene helden, na ruimschoots hun bloed voor Voi'st en Land vergolen te hebban, nu stil en vreedzaam voorlwerken tôt opbeu-ring van allen, van ons duurbaar Vaderland. Zoo bleef en blijt't ons niets noodig dan wal goede wil om de ëens ondernomen taak le volbrengen, en ge'en goeden wil bçtoonen, vooral in deze omstandigheden, zou een zwaar plichtverzuim zijn. Wij sluiten dan met den vurigen kreet te hei halen van : Dank ! Dank ! 'I Is voor onze heldhartige jongens, voor lien die strijden en sneuvelen op de moerassige Yzerboorden ! Vergeten wij lien niet ! ! * / * * Onze verdienstvolle sehrijver-sehatbewaar-der zal u hietnaast een beknopt verslag geven over onze werk in g gedurende bel afgeloopen jaar. Wij mogen openhartig belijden dat zijn wij s beheer niet weinig bijgedragen heeft lot den immer prachlvoller bloei van ons gazetje.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Maeseyckenaar appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes