De nieuwe gazet

637914 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 29 Septembre. De nieuwe gazet. Accès à 27 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q814m9337m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dlnsdag 29 September» 1914 > 3~CEHTI£MÉM. . (BOiTEMLMSD 5 C.) 17°jaargang Nr 6025 ! ! De Nieuwe Gazet A.^N*E:o2srxDxca-x2sr<3-B3sr = i «de Wadzijde, per kleineo regel ...... tr. 0.3!) rinajucieele annoncen •••* ® 1.00 / Reklaam onder stadnieu'ws, dcu regel. . . ♦ ® 1.00 \ Stodnieuyrs, den regel » 2.00 / Be?rrafeuisbericht. . * . . ^ « ..... » 5.00 } ^Qitgiftea ^ ^ ^ . ! - (oyereen tekorneni .bonnementen worôsii aangenomen in enze bureelen : KORTE MEUWSTRAAT, 28, AKTWERPEN, en in aiie PostkaotoreB Al le Brieven. Annonce/] en Mededeetingen te zen den aan het Bestuur —- Telefocti 853 >a- ■-I ^.BOisrasrBMjsisrTEIT ; Per Jaar, fr. 8.00. — Zes maandoa, fr. 4.00.-— Ma maanden, fr. 2.00. — Do annoncen buiten de provinoii Antwerpen, worden ultsluitend ontvangen door doa liée» De Cauwer, Onde Baurs, 39, Antwerpen, en door hec Offict Aie Publicité. J. Lêhâgw «k. CK 2& liitwJAroM* Brw&t MOBGENBLAD TT T"-S -4- -6= •aj.-3-a -s. rcs» <* a -a. Ds Vsreosstiis in OenfeiniîÉ £©§i gier» Ho®fdsfpaten Doniiapniondè De ViJaiHf rond Antverpen B9@ iii;s3ats©ilisi2s riisîKon uaf m®t Sfostesa op. a® Zij foszett@;Bi i$ieeiiei©Eï» -- In hét Dfesten worden zi| aclrteruitgeslagena «i, De twee laatste dagen werden geken merkt door een algemeene hernemin; van de vijandelijkheden in het Zuidei van de stelling Antwerpen. De feiten, in hun groote trekken, ziji onzen lezers bekend. In het Westen, dat is te zeggen tu£ schen Dendermonde en Aalst hebben on ze troepen een krachtig offensief geno men. Zij willen blijkbaar beletten da de vijand post vat tusschen Antwerpei en de kust en de aanvoer van verster kingen over zea naar Antwerpen onmo gelijk maakt. En dat is onzen wakkerei troepen tôt dusver nog steeds mogen ge lukken. Na een hardnekkig gevecht, hebbei Eij Zondagmorgen Aalst hernomen. E: moest daarvoor gevochten worden tôt ii de straten dezer stad. Zaterdagavond waren zij tôt onder d muren van Aalst geraakt,terwijl de Duil «chers nog op den linker-oever van d Dender lagen. Zondagmorgen opende de vijand va: ait de richting van Ddhder^eeuw eei moordend kanonvuur op de stad. Vel huizen, alsmede de fabriek van Roos Geerinckx, werden in brand geschoten Een bom kwam neer in de Sint-Martens kerk, terwijl de mis aangang was. Het grootste ' gedeelte der bewoner ïocht hun heil in een overhaaste vluchl de achtergeblevenen kropen in hun kel ders. Onder dezen regen van schroot en vai vuur echter drongen onze troepen onvei Bchrokken vooruit, zoo krachtig gesteun 'door hun mitrailjeuzen, dat de vijan gtraat na straat prijs moest geven. In den loop van den strijd ontvin hij nog versterking uit Brussel, doch di kon niet veel meer uitrichten. Ailes bi; een moet de vijand te Aalst een 600' - man sterk geweest zijn. ? Hij trok achteruit tôt Dender!eeuw,met î achterlating van een zeer groot aantal dooden, gewonden en gevangenen. 1 Deze laatsten werclen Zondagavond naar Antwerpen overgebracht. Gisterenmorgen liepen de treinen uit - Gent tôt Denderleeuw en Ninove.Zoo was - Aalst dus nog altijd stevig in handen van t de-Belgen. i »** In het Oosten hebben — zooals wij . gisterenmiddag meldden — de Duitschers i Heyst-op-den-Berg, Westmeerbeeck,Nor-derwijck, en Morcklioven bezet. Waarschijnlijk zijn het dezelfde troe-i pen, die door Limburg gekomen zijn, ;■ Beverloo en Leopoldsburg beschoten heb-i ben en slag hebben geleverd met onze voorposten tusschen Moll en Gheel. 3 Overal hebben zij de dorpelingen als - vee opgejaagd naar Antwerpen en in on-e ze stad stroomden gisteren den heelen dag weer vluchteîingen bij duizenden a toe, strompelend onder den droeven last î van ailes wat ze nog kuhnen redden heb-e ben, met suffe oudjes en jammerende i- kinderen, vele met hun bloote voetjes in . holleblokskens. Zooals wij gisteren morgen meldden, werd een trein vluchteîingen uit Moll s door de Duitschers onder vuur geno-men, doch hij kon nog ontsnappen, zon- - der dat ook maar één der reizigers ge-wond werd. 1 ■- In Mechelen werd een ontzaglijke scha-d de aangericht. Geen wijk is gespaard ge-i blevén. De trotsche Sint-Romboutstoren scheen echter dezen middag nog niet ge-g troffen te zijn. 3 Naar een katholiek blad meldt zou kar- - dinaal Mercier nog tôt Zondagavond half 3 [zeven te Mechelen zijn gebleven. Dan is hij naar Antwerpen gekomen, waar hij zijn intrek genomen heeft in het Johan-' nés Berchmaps-gesticht op de Meir. Wanneer hij vertrok, was aan het aartsbisschoppelijk paleis nog weinig of gëen schade toegebracht. Hoe het met de kerken gesteld was, wisten de geestelij-ken die hem vergezelden, niet te zeggen. Het doel der tweede beschieting van Mechelen was van eerstaf duidelijk: De Duitschers wilden de stad doen ont-ruimen om er hun zwaar geschut op te stellen tegen de forten van Waelhem en van St-Kathelijne-Waver. Zij hebben dezen morgen nog eentijd-lang de beschieting van Mechelen voort-gezet en hebben dan hun kanonnen voor-uitgebracht om de bovengenbemde forten aan te tasten. ~~0FF!CÏËIL£~~ ÊEDEDEEUMQEk Een Begin vân Beschieting d r Forten van Waelhem en Sint Kathelijne-Waver Antwerpen. 28 September, 11 uren 's avonds. — Na de beschieting van Mechelen zijn Duitsche troepen, door den nacht begunstigd, binnen de verlaten stad gedrongen, maar zij hebben niet be= proefd cruit te komen, Een slechtgeregeld zwaar artillerievuur is, op firooten afstand, gericht geworden op de forten van Sint Kathelijne<Waver en Waelhem. De daardoor bereikte uitslagcn zijn geenszins in verhouding tôt de groote verspiliing van aro-muKltlc. # Onze rorten hebben ten andere zegevierend ge-antwooril, Saar het bombardement opgehoudea heeft ia den loop van den namiddag. Tusschca (te Dender en de vaart van Wil'e-broeck is, «ren voorwaartsche beweging van den vijand snel tegc-agehouden geworden. De vesjing.artnierle heeft aan den \ljand zeer caistige vtïliezeH iotii ii-adergotta, die zsju terug-tocht tengevolge hebben gehad. 9ff!c!eei8 leieieeii der Britsche Legalle fnname der Hosfdstad van Kameroen Antwerpen, 28 Sept. 10 uren 's avoads. — De Minister van Koioniën deelt mede dat het optre-den der Britsche Zzemscht ov de Westkust van Aîrika tôt gevolg heeft gehad de onvoorwaarde= Iijke overgave van Duala, de hocfdstad vaa Ka= meroen en van Bona Beri aan de Fraasch EngeN sche troepen, onder bevel vaa des brigade gene-raal Dobell. De bultoemaakte Sslispsti vas Efipls&iiefl en Ouiîssiiers De admiraliteit deelt mede dat sedert de ope-ning der vijandelijkheden tôt den 23sten Septem-mer het aantal Duitsche aangehouden en baitege= maakte schepen, 386 bedKiagt met een gczarne. Iijke tonnenmaat van 1 mujoea 140 disizenà ton, terwijl het aantal aangehoudes «î buitgemaakte Eagelsche schepen 86 bedraagt, saet een toanen» marjt van 529 duizend ton. ledsiesiing der Kotnmis- sie van Aansiag Qntruimins van den sfoomsr Totmes T3o belanghebbende eigenaars der koopwa-ren in den steamer «Totmes» (van de Kos-mos lijn), wordt bericht, dat ten gevolge van een begin van brand in de bunkers van dezen steamer morgen op kaai fr.—67 der tus-schenkekken zal worden overgegaan tôt ont-scheping der lading. De dokumenten en bewijsstukken VAn eige-naarschap der koopwaren moeten worden overgelegd op het 2de bureel der lcommis-sie, Korte Nieuwstraat 35, waar slechts op vertoon dezer bescheiden en betaling der kosten en onder voorbehoud van gemeen-schappelijko schade, een vrijgeleide zal worden afgeleverd. ,/V» — Een Plaa! in Bsslag genomen Amsterdam, 28 Aug. — Op last der Re-geering heeft de Justice hodenmiddag in de drukkerij van het blad «De Telegraaf», beslag gelegd op het cliché van de teeke-ning van Louis Raemaekers, waarop men de kathedraal van Reims in vlammen ziet en tweé steenen beej^en, die tôt eeii ge-knielden Duitschen soldaat zeggen: «Hij was liet die ons schond.» Er was een aanklacht ingediend tegen de «Telegraaf», volgens dewelke deze pkat-van aard zou zijn, om Duitschland te ont-stemmen en de onzijdigheid van Nederland in gevaar te brengen. «*» (iNota "der Redaktie. —• Bedoelde plaat werd in ons nurpmer van gisteren overge-drukt.) TELEGRflMMEN VflW HEDEN NACHT En fii Trein fi Aarschot Hij s®iisit m dy§z@l§B^g«vekkendi@ Smeiiieiëi d® Stafia Eergisteren hebben wij geme-ld dat wilde gestoven. Waar die dampende bolied tôt treinen, geladen met ijzererts, wit gloeiend staan is gekomen,weten wij tôt heden niet. gestookt en met al de kleppen open,, zon- Laat ons hopen dat hij voor zijn minst der geleiders, van nit Mechelen, in' voile een trein schiet- of mondvoorraad overhoop vaart in de richting van Aerschot werden mag hebben geworpen en dat hij voor de gezonden. Naar wij thans vernemen zou rest de verbindingslijn der Duitschers langs een dezer treinen, eenigen tijd iater, in dien kant naar den duivel mag hebben ge-duizelingwekkende vaart — men schatte holpen. zijn snelheid op 100 km. in liet uur — Te Gent werden in de richting van' En-door de statie van Aerschot zijn komen ghien ook eenige wilde treinen losgelaten.; Biprai lil (1EVAKS1EN MM Hij les ©su ¥©sting opge@Eofen In de « Métropole > van Maandagavond het Duitsch goevernement niet nageleefd lezen wij het volgende: 4 heeft, is de heer Jtfax eérvol (sic) in een « Een onzer medeburgers die hier Zon- vesting opgesloten geworden. > dag van Brussel is aangekomen, deelt ons (get.) baron von Luttewitz, generaal.>S mede dat een o.fficieele Duitsche proklama- tie, in twee talen, die aan de Beurs is »*ii aangeplakt, in de volgende terinen de op- Naar de «Flandre Libérale» meldt, zou sluiting van den heer Max aankondigt: de heer Max, Zondagavond weer losgelatea > Omdat hij zijn verbintenis tegenover zijn. ■■nf ii i«wnm»miiiiiiii«Bwi— DE RUSSEN NAAR BRESLAU Eess gr©©1!© ^Sag Kopenhagen, 25 Sept.— Een groot Rus- den ergen toestand tôt het volk zouden sisch leger trekt naar Breslau op. Het doordringen. Ook gansch het treinver-Duitsch goevernement heeft gansch de keer is sedert heden voor de burgers in telegrafische verbinding iuschen Breslau Pruisen opgeschorst. Dit laatste in het en de andere Duitsche steden verbroken, vooruitzicht van den slag die er .ver-teneinde te belelrten dat er berichten over wacht wordt. IlIMMhlilllii >1 II i il m i Hiliilll II II' Mil i l «aaessBœaBS L»i^»ii»iiMaw»aMB—m— Va Kma naar 'Zee-Bruggs, langs [0 Hâvrs rond h en Erie f van eenen onzer Opstellers Onze kollega, de heer M. Enckels, is bij de eerste mobilizatie op 31 Juli 1. i. opgetrokken om zijn regiment — het le jagers te voet — te gaan vervoegen. Sedertdien hebben wij hem niet meer teruggezien. Tôt vôôr de bezetting van Luik ontvin-gen we nog tusschen door een kaartje van hem, waardoor we dan wisten dat hij in den omtrek /van Namen lag. Dan—na den opmarsch der Duitschers door de Maasvallei, — hoorden wij niets meer van hem. Hoe dikwijls hebben wij hem ons niet voc-îgesteld, gewond in een ambulancie, gevangen genomen?... Dood..., durfden we niet denken. Dat duurde alzoo weken en nog eens weken... tôt we vernamen, dat hij te Zee-Brugge was aangekomen. Hij had namelijk behoord tôt de 4e di-visie, die, zooals men weet Namen ont-ruimd heeft voor de overmacht van aen vijand, en dan over Frankrijk terug het Vaderland heeft kunnen bereiken. Nu ontvangeri wij van onzen vriend een langen hartelijken brief, waaruit wij wel enkele gedeelten onzen lezers m«e-deelen willen. Onze kollega heeft zijn regiment terug vervoegd, en wij zullen dus niet zeggen, vanwaar deze brief ons wordt toegezon-den.T den 24 September 1914 /' De aftocht der 4de legerdivisie waarvan ik deel .maak is u bekend. Het was op 23 Augustus (een Zondag namiddag) dat wij om grootere onheilen te vermijden genood-zaakt waren de steliing van Namen,die ons lief geworden wat, te ontrui'men'. Sedert 48 uren toch had het vijandeïijk schroot dood en vernieling langs het Beigisch front ge-spuwd. Tachtig der onzen vielen bij Mar-chovelette op het veld van eer. Eerst zochten wij ons heil in de omlig-gende bosschen en baanden ons met groote moeite een weg in de richting van St.-Gé-rard, waar wij de Fransche brigade die ons ter versterking toegezonden was, lioop-ten te vervoegen. Die hoop werd verijdeld. Later vernamen wij dat on^e bondgenooten onderwege door den vijand overrompeld, met zware verliezen, tôt Merviile, terugge-slagen waren. Wij bereikten niet emin Jambes, waar wij de Maas overtrokken. De brug werd in allerhaast opgeblazen en wij togen moedig verder. De vijand was ons, als een vraatzuchtige en bloeddorstige hye-na op de hielen gevolgd. In Bois-leJ-Villcrs klonk eensldaps de kreet: De vijand! als eon klafoengeschal in onze rang :>n. Spra-keloos maakten wij ons tôt een duchtig ver-weer bereid, vast besloten kest wat kost een opening door het vijandeïijk loger te boren, wat ons na een bioedige schermutse-ling van enkela vreeselijke oogenblikken ge-lukt\ Na voile twee dagen en twee nachten bij« na zonder oponthoud gemarcheerd te hebben, doch zonder meer meldenswaardiga avonturan te beleven, bereikten wij ten slot-te de Fransche gemeente Liart, vanwaar wij per spoor via Rouaan naar Le Havre gingen overgebracht worden... Le Havre, waar wij zouden inscherçien mot bestemming voor het vaderland. In Le Bourget, bij Pa-rijs, zag ik mij echter wegens onpasselijk-heid vërplicHï, af te slappen. Tôt dan too ha<i ik trouvv mijn kompanie gevolccd. Het viel mij derhalvo zeer hard yan mijn ka-meraden te scheiden. Ik vroeg mij met be-nepen hart af, wanneer en in welken toestand ik mijn arm Belgie ging wedervin-dert- Het was een nieuwe bcproeviflg, die' ik echter zonder morreii aanvaardde. Ten andere de lieMerijke verzorging die ik in het Fransche ziekenhuis genoot, schonlc mii zeer snel de gezondheid en de hoop weder. Na acht dagen verblijf in Le Bourget,werd ik per auto naar Parijs overgebracht,waar ik in de kazerne Kleber tôt mijn groote vreugde, tal van Belgische soldat.cn aantrof, die evenals ik, het vaderland zoch'en te vervoegen. Na drie dagen oponthoud te Parijs, waar wij met een onbsschrijfelijke syln-patlye bejegend werden, werden wij per spo,or naar Le Havre gevoerd, waar wij ons twee dagen nadien aan boord van déni Franschen s.s. «Vulcain» konden inschepem Het was rond 11 uren 's nac'hts dat ons schip de liaven verliet. Weldra bevondeni wij ons in voile zee. Daar zaten wij na op het dek. binst den stillen kalmen nacht. Unze gehavende uniformen, onze verzengde gelaatstrekkcn, onze pakken met linnen en mondvoorraad, deden mij denken aan die groapen havelooze landverhuizers, die ik zoo dikwijls door onze Antwerpsche straten zieni kuieren heb. In andere min tragische om-^standigheden zou zulke nachtelijke zeereis tôtx dicliterlijke indrukken, aanleiding gege-ven hebben, want heerlijk en schoon was de hemel met miljoenen sterren bezaaid, grootsch en indrukwekkend was de zee met ha'ar eindeloos rimpelig vlak. Toen, helaas, bleven onze harten koud en stom, gesloten voor ai dat schoone. Eién zelîde gedachto bezielde ons: zoo gauw mogelijk het vaderland wcdefzien. Ja, sprakeloos, zaten wij, op het dek met slaperig oog glurend in de blauwige zee. Ik wilde nochtans *w£iken gansch den nacht, droomen gansch den nacht, denken aan huis en vaderland. Ik wou de zon zien rijzen boven do zee, de-zelfde zon die ik de voorgaande dagen in Namen rood, b'oedrood had zien dailert ach-ter ons fort. Het schommelen van de boot maakte mij dermate duizelig, dat lk er geen acht op sioeg dat de koude nachtlucht mij de leden huiveren deed. Het is een zoo zalig gevoelerf, zachtjes, onmerkbaar heen te vlieden naar een gel'iefde kust. Toen da blonde zonneschijE zicli glansrijk boven den-zeespiegel verhief, zat ik nog beweegloos op dezelfde plaats, als een wezen beroofdl van gevoel en S(>raak. Na een kalme overvaart van 35 uren bereikten wij de Belgische kust. Het was met vochti'g oog, cht wij den vaderland-schen grond begroetten. Thans bevind ik mij met mijn bataljon in S.... Ik richt u dit schrijveti uit T...., waar ik op wacht sta. M. ENCKELS,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe gazet appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection