De nieuwe gazet

1141 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Septembre. De nieuwe gazet. Accès à 20 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1n7xk8582d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 13 September 1914 3 CENTIEMEN. - (BUITENLAIID 5 ©.) 17e jaargang .N* 6009 De Nieuwe Gazet jet. JL-?X^XXsi S 4^ b&toiide, per kleînen regel • ••»»« ir. 0.30 Fintmcieele annoncen • %*&• • 1*00' Reklaam onder stadnieu\78, den regel. # . # » 1.00 Stadnieu-ws, den regel. . • .«•*.••• » 2.00 Begra/enisbericht.. ,. * « » 5.00 PHgittea ^.A - . ^. r.„ fovereen3e jcomenï ^ ADOnnementen woraen aangenomen m onze Dureelen : KuRTt NituWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Fostkantoren A/le Br/even. Annoncen en Mededee/ingen ts zenden aan het Bestuur — Telefoon 853 A.BOx<^asrElv^rB3sr,x,3BN■ a Per jaar, ir. 8.00. — Zes maandan. tr, 4£Q. — Drr«< maanden, fr. 2.00. — De annoncen buiten de provincie, Antwerpen, worden uitslnitend ontyangen door den heôri De Cauioer, Oicde Beurs, 89, Antioerpen, en door boc Offres] da Publicité^., Jjsbègiu JLJC*, S6.J{ieitwtfr^..Mrw*:V MORGENBLAD Quinten Massys Rubens, Van Dyck en Memling op Duiische Brandsiapels toADRUK ¥EF.00J£N) Teekening van Johan Ramaekers, met bij- zondere toestemming van de direktie overge^ drukt uit "De Tegegraaî" van Amsterdam, De groote Slag in Frankrijk E©n VerkBaring wan siéra fi@©r» Chui^chiSB Londen 11 Sept. — In een rede die hij gesloten worden dan volgens onze belangen op een groote meeting te Londen uitsprak on deze van de besehaving. De lieer Çhur- eegde de heer Churchill dai Î5 toestand ohill vocgde er te midden van het algefrieen veel beter er is dan men wel verwacht heeft gelag bij, dat er zich geen enkel Duitsche Hij zegde dat indien de slag zelfs niet guns- kruisér in den zoogezegden Duitschen tig ware geweest hij nochtans vertrouwen Oceaân bevond. zou ingeboezemd hebben, maar hij schijnt De gezondheid der Bngelsche matrozen is goddank een. triamf. nooit beter geweest. ,Wat er ook gebeure de vrede zal niet De W©B®ii©i!d©£8©si owea* île gefookfcen Londen, 12 Sept. — Van het Pressbu- gansch de artillerie van een Duitsch korps reau. Onze troepen 'zijn over de Ourcq ge- Vitry-le-Fran<?ois werd door de Duitschers trokkeiî om den vijand te achtervolgetn. On- ontruimd. Gansch de vijandelijke ruiterij ze ruiterij nam 200 Duitschers gevangen. schijnt uitgeput. Het Sde Fransch leg-erkorps bemachtigde 0/77£/££££ DE GROOTE KUISCH MEDEDEEL IMG Eh IN N00R0 BRABAND „ , ~ De Duitschers in een De Slag ten Zuid-Oosten van , „ „ J Antwerpen, 12 Sept. — Het aanvallend ■ , Il i î optreden der Belgen tegen de Duitschers Antwerpen wordt vsorlgezBt. wo,ai m* O. du tu WW. «a™ Antwerpen a&ngevangen, werd heden met hardnekklgheid ben. t f De Duitschers die Yrijdag nog te Keer- voorigezei. bergen waren, werden met verliezen naar Onze linkervleugei is door een tegenaanval het Zuiden teruggeslagen onder de lijnvan .. . _ .... . Werchter-Haecht-Bioortmeerbeèck. 4ii zou- lier troepen uit Leuven verplicht geworden (jen ongeveer 10 kilometers terrein verloren achteruit te wijken. hebben. infa^ferio ëu h.» ««« Het centrum van hun tegenstand Zou het Daarentegen i» onze infanterie in het cen- stratogisch punt zijn, gevormd door de Irum en aan den rechtervleugel in de beste kruising der banen van Mechelep naar Lsu- ven en Brussel naar Aerschot, waar tevens voorwaarden vooruitgediongert. j16|. ]ianaaj van Mechelen naar Leuven over- De slag zal morgen werden woortgezet en al- loopt. Daar zouden izij een kasteel versterkt , ^ . „ . . <• . i , hebben en er zelfs werken in béton heb- les doet veronderstellen dat enzg linkeruleugel ben doon uitvoeren. Dit kasteel wordt door dank zij de in wsrking treding van vgrsche onze forten en onze zware veldbatterijen he. ...... . vig beschoten en zal ongetwijield niet lang troepen, welke tôt heden in reserve werden ge- meer tegenstand kunnên bieden. Wanneer de houden, zal worden hersteld. Duitschers daarait verdreven zijn zal de ,, l ^ baan naar Leuven vrij zijn. Een officieele mededeeling van het tngelsch pe x^uitsislie lijn-en zouden zich uitstrek- ministerie van oorlog bevestigt het Havastele- ken van Sempst naar Leuven, langs Weerde ... . - 4 Elewijt, C-ampenhout, Wespelaer, Rosselaer gram van ons avondblad van gisteren erL Hollçbeelç, DUITSCHE BRIEVEN Enkele staaltjes van Duitsche oorlonsliteratuur ran é®n - Lanssisf upni^man sbbJBB Na de verdrijving der barbaren uit \erschot werden eene boel kostelijke ïtukjes papier in luun kampen gevonden. vVij zijn in de gelegenheid gesteld om er Enveloppe Absender - W. Dammeyer Landsturm g rrau Elsbetb Dammeyer Bataillon Burg Magdebojrg 4 te Compagnie 3 Zt Kaisertstrasse, 110 jn Belgien Aeschot, den 7 ten September 1914. Liebes Lottchen! Nachdemm ich gestern auf Dobbelposten vor îem Feinde gestanden habe, bin ich heute ['atrouille, einen Gang habo ich schon gemacht ind den zweiten kommt gelegentlich. _ Vom Feinde ist hier kein Spurj es handelt ;ich hier nur don Franc-tireur, und zn vermei-;en dass sich foindiiche Posten sammlen. Im îllgecieinen ist die Sache nicht aengstlich, denn sTass maennlich ist, und Vielteicht Flinto oder ■Qvolwrhandhaben kann, ist hier bereits in )cr Kirclie, voran 27 Priester und Moenchen, lann etwa 500 civilisten. Die sitzen hier gansch ;emuethiich, bekommon essen u trinken tmd volie Wenn sich oino ruhrt^dass wissen die Lou-« ganze genau und ebenso wissen Sie, das es hnen slecht ergeht falls vom civiliston aufi ins geschossén werden sollte. Wir sind hier inmitten das Gelaender in-iemm schweren schlachten statt gefunden ha-jen von (Iem Veryvustungcn und Verhserun-;en kann man sich kesn Bile! maohon. Schrei-)en làsst sich auch nicht der Elend. Unser Quartier ist sehr massig, wir waren wenigstens mmer ùnter Dach uud Fach. Ebonso ist es mit iem Essen, hier mùss natiirlich auch etwas îachgeholfen werden. Obst giebt es hier in îiille ùnd Fiïlle. Iv<irtoffeln auch, da werden sinfach welcho aùfgeniacht ; mal giebt es Speck îierzù; gestern Hecringo und dann laufen ja ïinder und Huehnon aermlos hiorumher, dass nann nur zuzupassen braucht. Wir helt'en uns ilso so kuemmerlich. durch. Da die Ortschafften ast ganz rerlassen^ sind, gibt es natuerlich îichts zu kaufon. v.or nicht zu hgJbën obwohl n'o)e nTrtcr„vn<s "i" ,:v,y!'o fterp» eine mark fuer sin glass geben wùMen. DagSgen liogt wein ichnapps und liqueur viol in den Kellern und vonn wir auch nur ab und zu vom der Compa-;nie welcho bekommon, so ist Noth hierin nicht ror handen. Von der Heimat hoeren wir gar nichts. Kei-ie Zeitung zù bekommon. Y1, ir wissen daller leberhaupt nicht woran wir sind... Dass geht lelbst^ erstaendlich auch unseron Kommanaeur :o. Ab und zu kommt mal ein Auto, durch von lem, man Brocken hoert; ob es aber war ist vass uns -erzaelt wird, laesst sich nicht feststel-en. Da wir ausser Wache, gar keine dionst ha-len, nur ab und zu allarmbereit liegen, kannst lu dir denken, dass uns die lange weile sehr ilagt; mann spielt ja mal Seat oder Muehepe-er aber immer und immer wird manns ucber. Vor acht Tagen waren wir in Lôwen ; wio es la aussieht und wass da passiert ist darusber chweigt der Saengers hoeîflichkeit. Unser Lagern wird dann ab und zu mal inte-ossant wenn mal Zeppelin kommt oder ein fliegor dann aber auch durch die Frauen und Cinder die Truppsgewoise mit dem bisschen labe was sie gerettet haben (meistens nur las B e 11) nach und nach ihr Heim wieder iufsuchen und wie viele werden ihr H a us und laf zertrùmmert bis zur Erde wiederfinden. Na gelegentlicli mehr. Also liebes Loettchen chreib bald und oft denn wie ich _ schon er-faohnte bekommen wir auch bald Brief aus der ïeimat und man moecht doch immer so gerne eeht viel hoere. An lierrn Kr. habe ich auch geschrieben. Bist du Schon Zum Magistrat gewesen wegen 1er Entschaedigung es gibt also fuer dich Mk. | und fuer zwei Kinder 12 Mk. pro Monat. Dass ist Reichentschaedigung die jeder be-:ommt. Die Stadt zahlt ja auch extra, aber nur ,n wirklich Beduerftige. Leb also recht wohl, >eid aile viel mais gegruesst und gekusst. dein W. Heute hauptwache Bruocke am kanal naeh )iest bewacht ich moechte nur mal etwas von uch hoeren. . Lieber Heinz, wenn ich einen Belgier tôt chîage bringe ich dir seine Muetze mit. Liebe Annemarie, hier kannst du besser Pranzoesisch lerrnen als in der Schule. Aan het schrift en aan den stijl te zien, s het een «Intellektueel» die zoo schrijft. )ie «beschaafde» man vindt geen woor-len om de ellende te beschrijven, die hij im zich heen aanschouwt, maar... hij .muzeert zich met de arme vluchtelingen lie onder de puinen komen grabbelen taar het overschot van hun povere have .. en ajs hij een Belg neerschiet, dan zal îij voor zijn zoontje de muts van dat 5oor hun eigen woorden gelogenstraft Bij eon der Landstrum-mannen welke deze veek als krijgsgevangenen door onze stad verden gevoerd, neeft men een boekje in be-ilag getiomen, waarin hij dagelijks de ge-leurtenissen welke hii medemaakto kort aan-eekende. Daaruit blijkt overvloedig, dat bet •eweren, als zouden zij van do verwoesting in wandaden te Leuven en Aerschot niets jeweteo hobben, volstrekt onwaar is. Wij la-en de letterlijke vertaling van den tekst hier ,'olgen : I)e naaste stad bij Luik is Leuven, die ge-îeel in vlammen stàat. Aile bewoners zijn ge-usiljeerd.Dezen nachfc passeeren wij hier (te Leuven îa.melijk. Eed.) Over wat hier gebeurd is ,,motus" (den enkele staaltjes van mee te deelen: Ziehier om te beginnen een brief van een Landsturm-man aan zijn echtgenoo-te:Briefomsiag Mzenûer - W. Dammeyer — Landsturm u Frau Elsbeth Dammeyer Bataillon Burg Magdeburg 4de Compagnie 3 Zi Kaisertstrassè, 110 in Belgie Aerschot, 7 September 1914. Lieve Lotje! Nadat ik gisteren op voorpost voor den vijand gestaan heb, bon ik heden patrouille, eene marsch heb ik reeds gedaan, en de tweede komt bij gelegenheid. Van Vijanden is hier geen Spoor, het is maar enkel te doen als Franc-tireur en om te ver-mijden dat zich vijandelijke posten zouden ver-zamelen. In het algemeen is de Zaak niet ang-stig, al hetgeen bior mannelijk is en wellicht Geweer of Revolver kan hanteeren zit reeds in de Kerk, aan het hoofd 27 Priesters en Monni-ken, dan ongovoer 500 Burgcrs. Die zitten hier gansch gemoedelijk, bekomon eten en drinken, en Wèe «ls er zich eene roert, dat wèten de Licden zeer goed en evenzoo weten zij dat het hun zeer slecht bekomt als door burgers op ons gesehoten moest worden. Wij zijn hier te midden van de Streken waar zware slagen goieverd werden; van de Verwoes tingen en vei'niciingon Han men zich hier geen Denkbeeld maken. De Ellende laat zich ook niet beschrijven. Ons Kwartier is zeer matig, wij waren ten minste altijd onder Dak. Mot het Eten is het hier ook maar zus en zoo gelo gen, hier moet natuurlijk wat moogehoipen worden. Fruit is er hier in overvloed. Aardap pelen ook, die worden eenvoudig uitgedaan, soms komt hier wat spok bij, gisteren Harin-gen on dan loopon de Hoenderen ar^oloos hier-rond, dat men oprecht moet oppassen. Wij hel-pen ons alzoo kommerloos door. Daar deze Streken gansch verlaten zijn kan men hier natuurlijk niets koepen. Bier niet te krijgen, alhoewol er velon onder ons zijn, die gaarne een mark zouden goven voor een glas. Daarentegen ligt er veel wijri, genevers (Schnapps) en likeurcn in de Kelders en als we nu ook van tijd tôt tijd iets van de Compagnie bekomen dan is er hierin geen nood te ver w.ich ten. Van 't huis hooren wij in 't geheel niets.Geen dagblad te bekomen. AVij woten dus in het geheel niet hoever wij zijn. Onze kommandeur is, zooals het te begriipen is, in hetzelfde geval. Van tijd tôt tijd komt er ons een auto toe waar van men eenige brokken hoort, of het echter waar is wat ons verteld wordt laat zich niet vaststollen. Daar wij, buiten het op wacht staan, geen dienst hebben, nu en dan op alarm moeten liggen, kunt ge denken, dat ons die lange ledigen tijd zeer plaagt; men speelt wel «Seat» en «Muekepeter» maar immer en altijd wordt men dat moede. Over acht dagen waren wij in Leuven; Iioe het daar uitzieî en wat daar heeft plaats ge-had daarover zwijgt 's zangers Hoffelijkheid. (daruber Schweigt der Saengers hoefflichkeit). Ons kampeeren wordt maar nu en dan intéressant als er een Zeppelin of een Vlieger komt, alsook als er Vrouwen en Kinderen Troepsgo wijze met het weinige dat ze nog hebben kunnên redden^ (meestens slechts het bed) af en toe hun Huis weder opzoeken, en Have en Coed tôt op den Crond afgebroken vinden. Ter gelegenheid schrijf ik u meer. Alzoo lieve Lotje schrijf mij spoedig en dikwijls daar volgens ik gehoord heb wij ook spoedig brieven van 't Huis zullen ontvangen, en men hoort altijd gaarne veel. Aan Mijnheer Kr... heb ik ook geschreven. Zijt ge reeds bij den Magistraat geweest voor de vergoeding, gi] hebt recht op Mk. 9, en voor twee Kinderen 12 Mk per maand. Dat is de Staatsvergoeding die ieder bekomt. De Stad betaalt echter ook nog extra, maar slechts aan echte behoeftigen. Houdt U Wel, weest allen vele malen gegroet en gekust. , Uw W. Heden hoofdwacht. De Brug aan 't Kanaal naar Diest bewaakt. Ik wou wel iets van U hooren.Lieve Heinz, Wanneer ik een Belg dood sla, breng ik U zijne muts mede. Lieve Annemie, hior kunt gij beter Fransch leeren dan in de school. slachtoffer meebrengen-... Zijn muts... liefst met echt bloed eraan. Waarom niet inééns zijn skalp?... Zoo schrijft een «Intellektueel» een fijn afgewerkt produkt van de Duitsche «Kul-tur».Heer... als zoo het groene hout is in 't Duitsche leger... wat moet dan wel het dorre wezen?.., eersten keer wijn gedronken). < WIJ MAKCHEEREN VEOOLIJK TUS-SOHEN DE VLAMMENDE HUIZEN DOOB IN DE RICHTING VAN ANTWERPEN. Een marsch van 20 km. Nu beginnen wij den vijand te bemerken: patroeljes wielrijders. Kegimenten gaan ons voorbij. Aan elke zijde bivakken. AVij maken hait. Aan onze rechterzijde het 55ste. Wij bezetten een hoogte rechts van den weg en brengen er den dag door. 's Avonds inkwartiering bij arme menschen. Jcnge vrouw, (haar man strijdt tegen ons) -'s avonds kookt zij voor ons, 'b morgens geeft zij ons» een ontbijfc met koffie. 's Morgens vroeg de wacht betrokken, over dag eveneens. Kiekens gevangen. Soep gekookt; aardap-pels, boonen, ailes in voorraad. De weg, welken wij inslann leidt nair Ant- T worpen. i ■ i Een gebleven bi; Aerschot.1 's Avonds bezetten wij een villai op eea: hoogte gelegen. Wij slapen weinig. Hiermede eindigt het stuk. Het is te merkwaardig dan dat wij er een».' letter o! punt aan zouden hebben willen ver-anderen.JKommentaar is overbodig. Het stuk is een en al bsschuldiging van Dnitsche zelfzucht. Wat de Komraandant van zijn Land en zijn Troepen dacht Het tweede doknment is een proklamatie van den konimandant der Juandstorm van Burg aan zijn troepen. Men zal er in lezem, dat Duitsehland vreest voor zijn bestaan, dat de troepen schitteren door... gebrek a-nn moecl. De troepen en... do kommandant wellicht niet minder. Ziehier het stuk in kwestio: Aerschot 3 Septembec 191#. 33ste dag der mobilisatie. 18e dag van de ,,Landstorm'\ De mànschappen zullen zich moeten 'wacli« ten voor rauw fruit. Eventueele voorra/ad moeten door de kompagnies gekookt worden en onmiddeliijk worden gebruikt, want na 24 uren is gekookt fruit slecht en schadelijk voox: de gezondheid. Er is mij ter kennis gekomen dat velen van ineoning zijn dat de dionst der landstorra bui-tonlands niet voorzien is in de Duitsche wee-ten. Dezo meening is valsch. Ongetwijfeld moet volgens de wet de land-storm in de eerste plaats worden gebruikt ais garnizoensbezetting. Echter kan bij keizerlijlt besluit, dat verschenen is, de landstorm worden aangewend in een vijandelijk land. Den soldatsn dient te wordçn heciDnord.dat. in' don huidigen oorlog, het bestaan van Duitsehland op het spel staat. Indien onzo vele vijanden, die ons in ge-talsterkte overtreffen, moesten zegevieren zou hioruit voor Duitsehland ongetmrijl'eld en on-zeggeléjke ellende voortspruiten en zouden er aan het rijk zulke lasten worden opgelegd, dat men esrst- na eeuwen de welvaart zou genioten die wij tôt hiertoe hadden. Het is dus onvermijdelijk dat aile weerbaro mannen van de «Landsturm» worden opgeroe-pen om in dezen oorlog te dienen. Wio nu zijn plicht vervult, doet het niet al-leon voor anderen maar voor eigen haard, voor vrouw en kinderen. In de laatste dagen hebben enkele mannen van het bataljon' vrees betoond. Ik reken er op dat deze gevoelens zich in geen enkele omstandigheid meer zullen uiten. Volgens artikel 84-87 der Militaire strafwet, wordt elke inbreuk op do tucht, voor den vijand, met gevangenisstraf en elke lafheid met doodstraf bedreigd. Aile manschappen van het batailjon vallen onder toepassing van gezegda wet sedert de inrichting van den veiligheids-dienst dat is sedert den opmarsch naar Leuven* Deze dagorde zal letterlijk aan allo mannen worden voorgelezen. Men ■r-rg vân den vijand slechts eenige patroeljes o>Ç grooten afstand. Tôt op 20 km. van hio| zijn geen groote troepen. Deze patroeljes hebben zich van onz^ zieken meester gemaakt. Het schijnt dai men overal met dezelîde mànnen te ttess heeft welke ailes samen op een d©£gtal worden gerekend. Van onze troepen ^ijn eenige afdtVHngert langs Antwerpen voortgerukt. ten iWesteni van Betecom. onder andere een bâtaljonma-rinevolk./'vryT'- i De Zaid-Afrikaanscbe Beeren staan aan onze zijde ! Een Rede van Generaal Smuts Iiaapstad, 10 Sept. — Generaal Smuts, die^ bij zijn binnentredeh in de parlements-zitting levendig werd toegejulcht, keurde de motie van BO'tha goed om een betuiging van loyauteit aan den Koning te zenden. Smuts herinnerde eraan, dat de slachtoffers van de gewelddaden den Duitschers eigen broe-ders waren en zonen van gemeenœhappe-lijke voorouders. De volkéren van Belgie, Frankrijk en Engeland zijn gewikkeld in een reuzenstrijd voor de vrijbeden, zoo dierbaar aan de Zuid-Afrikaanders, die le-vendige sympathie koesteren voor het kleina Belgie, dat zooveel gemeen heeft met Zuid-Afrika. Vele Zuid-Afrikaandars hebben Bel-gisch of Fransch bloed in hun aderen. Waar Engeland, het moederland, yerplicht was deel te nemen aan dezen oorlog, kunnên wij, aldus Smuts, dit niet lijdelijk aan-zien.Frétés! tegen de Duitsche Klaeiit in Amerika Zij beschuldigen anderen van wat zij zelf doen Telegram van den Heer Raymond Poin-caré, Président der Fransche Republiek aan den Heer Wilson, Président der Vereenig-de Staten van Noord-Amerika. Bordeaux, den 12en September 1914 Mijnheer de Président, Er is mij ter kennis gekomen dat da Duitsche regeering, de goede trouw Uwer Eixcellentie neeft zoeken te bedriegen door te beweren dat in een werkhuis van den Franschen-Staat dum-dumkogels zouden zijn gebruikt, welke gebezigd zouden zijn door onze soldaten. Deze laster is een stoutmoe-dige poging om de rollen om te keeren. Duitsehland heeft van het begin van den oorlog af duin-dumkogels gebruikt en dagelijks de wetten van het volkerenreeht ge-schonden.Van den 18en Augustus af en herhaalda malen» sedert dien, hebben wij de gelegenheid gehad, aan Uwe Excellente en aan da Staten, onderteekenaars van de Haageclie konvèntie a&nslagen van dien aard te sig-galeeren.Duitsehland dat kennis droeg van onze protesten zoekt nu de zaak om te dràaien în zich leugenachtige voorwendsels te ver-sichaflen, om nieuwe barbaarschheden te be« Irijven in naam van het miskende recht en de verkrachte wetten der besehaving. Ik send hiermede aan Uwe Excellente een ver-jntwaardigd protest. RAYMOND- POIlsCABE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe gazet appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen du 1897 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes