De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

1204533 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Octobre. De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten. Accès à 11 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gt5fb4xn7x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Iste Jaargang. H 16 A O CEMTIEM Zaterdag 21 Oktober ISI7 De Nieuwe Tijd ORGAAN VAN DE MINDERHEIDSSOCIALISTEN WBBKBLAD Proletariërs aller landen, Vereenigt U ! Karl Marx. Beheer en Opstelraad : SANDERUSSTRAAT, 97 Elke medewerker is persoonlijk verantvvoordelijk voor zijn schrijven « Geef de wereld waarin gij leeft de goede richting aan, dan zal de tijd de ontwikkeling brengen. » Schiller De Stem van het Internationaal Proletariaat Het Vredesmanifest van Stockholm Aan de Socialistische Partijen aller Landen ! De leden der partijen behoorendc tôt de neutrale landen hebben, in opdracht van het Organisatie Comiteit van de Vredesconferentie te Stockholm uit de denkschriften der afgevaardigden eene formuul vastgesteld waarbij aile socialistische organisaties der Internationale zich zouden kunnen aansluiten. Deze formuul zou kunnen dienen als grondslag der vredesonderhandelingen. Die formuul is vastgelegd in het volgend MANIFEST Sedert drie jaren staan ontzaglijke legers tegenover elkander op aile fronten en om beurten wordt de overwinning van gisteren gevolgd door de nederlaag van heden. Frankrijk is niet onderdrukt en Oostenrijk niet vaneengescheurd. Groot-Britannië is nog altijd krachtig en Duitschland is niet minder machtig. De ondervinding van deze drie oorlogsjaren brengt ons tôt de slotsom, dat er noch overwinnaar, noch overwonnene zal zijn, noch in 1917, noch in 1919 en 00k later niet. De tegenwoordige oorlog heeft de problemen, die tôt dit conflict aanleiding hebben gegeven, niet opgelost. De volkeren hebben zich georganiseerd voor de Industrie van den dood en hebben ijzeren muren tusschen zich opgetrokken aan wier voet de bloem der jeugd onnuttig vernietigd wordt. De wereld schijnt eindelijk begrepen te hebben, dat het stelsel van geweld moet plaats maken voor dat van het recht. Voortaan moet de regeling van geschillen ondervvorpen worden aan het grondbeginsel van scheidsgerecht en bemiddeling. Dit grond-beginsel kan onmiddellijk worden toegepast op voorwaarde, dat men_ een politiek inleide, die afschaffing van het protectionisme en het militarisme in zich sluit. Aile naties moeten beschikken over de mogelijkheid zich economisch te ontwikkelen binnen het kader van het algemeen belang en het voornaamste doel van de onmiddellijke actie van het proletariaat moet zijn De Internationale ontwapening die noodzakelijk is geworden tengevolge van de uitputting der Staten. Het eenige goed dat deze oorlog gebracht heeft is de Russische Revolutie en hoe eerder de vrede gesloten wordt hoe grooter de beteekenis dezer Revolutie zijn zal. Maar daarbuiten heeft deze oorlog niets bewezen dan dat iets wat als utopie beschouwd werd nu van onbetwiste noodzakelijkheid is geworden, n. 1. Instelling eener internationale regeling Indien de oorlogvoerende landen hiermede accoord gaan zal de volkerenbond feitelijk gesticht zijn. Deze stichting zal in zich de kracht voor een organische ontwikkeling bevatten en aldus de vrede een duurzaam karakter verkrijgen. Uit den evenwichtstoestand der militaiie machten volgt vanzeli dat de vrede van morgen niet door den overwinnaar aan den overwonnene zal kunnen worden opgeled. Het is een verzoeningsvrede Deze vrede kan worden gesloten op den status quo ante, aangevuld door de oplossing van kwesties, die den oorlog ten grondslag liggen of die door den oorlog tôt geschilpunten zijn geworden. Het is een vrede zonder annexaties en zonder oorlogsschatting. Een vrede die de vrijheid der landen eerbiedigt of tenminste den nationaliteiten de mogelijkheid waarborgt om zich vrij te ontwikkelen in het kader van hun eigen politiek milieu. Onze voorstellen zijn doordrongen van deegrondgedachte, dat de vrede een verzoeningsvrede zal zijn en dat hij zich aan de socialistische gedachte moet aanpassen. Kwesties als de Belgische en de Elzas-Lotharingsche zijn tôt nu toe hinderpalen geweest om in onderhandelingen te treden. Territoriale kwesties als de Balkan, Polen en Trentino zullen natuurlijk 00k door de vredesverdragen moeten worden opgelost. De oplossing der nationale kwesties mag het sluiten van een vrede niet vertragen, maar de oplossing van een bepaalde nationale kwestie zou naar een commissie gezonden kunnen worden, belast met het scheppen van een internationaal instituut voor de kwesties, die bij de vredesonderhandelingen niet kunnen worden afgedaan. Algemeene voorwaarden 1. Geen annexaties, doch volledige ontruiming van aile bezette gebieden in Europa en de koloniën, teruggave van deze grondgebieden aan den staat, die ze voor den oorlog in bezit had; volledig liprstel van de politieke vrijheid en de territoriale zelfstandigheid, welke deze staten tijdens den oorlog, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk verloren hebben. In het licht van een duurzamen vrede sluit detoepassing vaD dit grondbeginsel de mogelijkheid van vredelievende overeenkomsten nopens grensaangelegenheden niet uit, wel te verstaan in overeenstemming en met den wil der belang-hebbende bevolkingen. — Geen oorlogsschatting. De toepassing van dit grondbeginsel sluit niet uit de terugbetaling van schattingen en inbeslagnemingen, die tijdens dezen oorlog, ten uitvoer zijn gebracht, in strijd met de verordeningen van de Haagsche Conventie. — Herstel van de verwoeste gebieden uit een internationaal fonds, wanneer deze tusschenkomst noodig geoordeeld wordt in het belang van erg beschadigde staten. Oplossing van nationale kwesties in den zin van do vrijheid der nationaliteit; internationale regeling van het nationale zelfbestuur, waarvan de naleving zal verzekerd worden door een internationaal gerechtshof. — Algemeene amnestie voor aile misdaden en misdrijven van politieken aard, uitvloeisel van oorlogsdaden. Spéciale voorwaarden 2. Volledig politiek en economisch herstel van België e* cultureele zelfstandigheid voor Vlaanderen en Wallonië. \ergoeding van al de belastingen en inbeslagnemingen, ten uitvoer gebracht in strijd met het internationaal recht. De schatting van de door Duitschland te betalen schaden en waarvan het grondbeginsel aangenomen is door de verklaring van de Duitsche regeering, d.d. 4 Aug. 1914, kan overgelaten worden aan het oordeel van het Haagsche scheidsgerechtshof. — De oplossing van de kwestie Elzas-Lotharingen zal geregeld worden door een plebisciet. Aan dit plebisciet zullen deelnemen die kiezers, welke bcstendig woonden en verblijf hielden in deze landen en diegenen, die tijdens den oorlog het gebied moesten verlaten, en verlangen terug te keeren. Waarborgen voor een vrije stemming zullen worden gevergd. — Herstel van een onafhankelijk Servië, vereenigd met Monténégro. Het herstel zal befaald worden uit een internationaal fonds. Servië zal met Bulgarië en Griekenland vrijen toegang hebben tôt de zee. — De Zuid-Slavische volkeren ran Oostenrijk-Hongarië zullen over een^volledige vrijheid onder economisch toeziclit beschikken en zullen vereenigd worden in één enkel bestuurlijk zelfstandig district. Wat Bulgarië betreft, zal de Macedonische kwestie geregeld worden in den zin van het stelsel als voor Oostenrijk-Hongarië voorgesteld. De vereeniging van al de Bulgaarsche elementen met het moederland, — Oprichting van een vrij en onafhankelijk Polen met waarborgen voor economische ontwikkeling en zelfbestuur der Joodsche en andere minderheden. De Poolsche districten in Oostenrijk en Duitschland zullen over een zoo groot mogelijke zelfstandigheid moeten beschikken. — Territoriale zelfstandigheid der nationaliteiten in Rusland, in het kader van een federatieve republiek met waarborgen /an de rechten der minderheden, -- Onafhankelijkheid van Finland, vereenigd met de Russische republiek Oplossing van het Boheemsche probleem in den zin van vereeniging met de Tsjechen buiten Bohemen, in een staat, welke met Oostenrijk-Hongarije in federatief verband staat. Den Italiaanschen districten in Oostenrijk, die niet aan Italie zouden worden afgestaan, moet cultureele vrijheid worden gelaten. — Politieke onafhankelijkheid en economische gelijkheid van Ierland, in het kader van Groot-Britannie. Vriendschappelyke oplossing van de kwestie Noord-Sleeswijk door een overeenkomst tusschen de belanghebbende staten op basis van een grensrectiflcatie en na raadpleging van de bewoners. — Territoriaal herstel van Turksch Armenië met waarborgen voor verdere ontwikkeling. — Internationale oplossing van het Joodsche vraagstuk : persoonlijke zelfstandigheid in de Russische districten, Oostenrijk, Roemenië en Polen, waar de Joden in samengepakte massa's verblijven en bescherming van Joodsche kolonisatie in Palestina. IPlechtige Verklaring De komende Vrede moet duurzaam zijn. Daarom moeten zij die hem sluiten zich wederzijdsch verbinden den volkerenbond te stichten op den grondslag van Algemeene Ontwapening en Verplicht Scheidsgerecht met uitsluiting van elken ekonomischen oorlog en uitbreiding der parlementaire kontrool op de buitenlandsche politiek. KAMERADEN ! In voile vertrouvven leggen wij U deze verklaring voor en verzoeken dezelve ter beoordeeling aan uwe bevoegde organisaties te willen overhandigen. Wij verzoeken U tevens ons uw oordeel door bevveegredenen gestaafd vôôr 1 December 1917 te willen doen geworden. De partijleden uit de neutrale landen die lot het Iniichtingskomiteit van Stockholm behooren meenen door hunne handeling hunnen plicht volbracht te hebben. Zij verwachten van de Socialisten uit Frankrijk, Engeland, Italië en de Vereenigde 1 Staten dat zij krachtdadig zullen voortwerken om het verstrekken van passen voor de eind-konferentie te bekomen. Het iiiitiatief van deze algemeene konferentie is uitsluitend te danken aan de Russische Revolutie en de partijen der neutrale landen en moet den Vrede voorberciden. Van de Socialisten van Duitschland en Oostenrijk-Hongarië verwachten zij dat zij met evenveel kracht en klem druk zullen uitoefenen op hunne iegeeringen tôt het bereiken van een demokratisch par-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection