De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

407 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Fevrier. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7s7hq3t34q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

EEKSTE BLAD. Zondag, 22 Februari 1914, Nr|8. Yijf-en-Zestigste .Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. Verschijnende 's Zondag*. DER PROVINCIE LIMBURG JSTieuws- en A.ankondigings~blad Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSD!ENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINGEN: 20 centiemen den drukregel ; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke veroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blad, 1 fr. den drukregel. Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld ; die, waar men er ons twee van stuurt, zullen besproken worden. SCHOUWBURG ^ __ M SCHOIJWBURG casino Fancy-Fair casino Zondag, 22, Maandag, 23 en Dinsdag, 24 Februari, van 3 tôt 9 iiren 's avonds. Dit nummer bestaat uit 8 blad-zijden en mag slechts aan 5 centiemen verkocht worden. Leest de A anknndigingen van « De Onafhankelijke s> op onze 3e, 4e, 7e en 8e bladzijde. Honderd millioen ! Na de rechtvaardige Schoolwet is nu de beurt gekomen aan de nieuwe wet op de Werk mauswoningen. En daarna komt de nieuwe pensioenwet. Gelijk iederen weet bad ons katholiek Staatsbestuur reeds over lange jaren eene eerste wet gestemd over de Werkmanswoningen om aan de werklieden en kleine landbouwers toe te laten aan voordeelige voorwaarden eigen aar te worden van hun huis. Vijftig duizend huisgezinnen hebben dank aan die wet een eigen haard bekomen ! Doch iedere werkman, i der arm gezin kan geen voordeel trekken uit die wet. Velen hebben het noodige tiende niet om daarna het overschot — de negen tienden — te kunnen ontleenen, anderen verdienen geen voldoend dagloon of hebben te zware fami-lielasten om ODgeveer 20 frank per maacd te betalen aan de maatschappij van Werkmanswoningen, anderen nog zijn niet zeker altijd in dezelfde stad of dorp te blijven en hebben er dus geen voordeel meê zich op eene bepaalde plaats een eigen huis te verschaflfen. Voor al dezen gaat nu de nieuwe wet zorgen. Dank aan een kapitaal van honderd millioen franken hetwelk de Staat tôt beschikking stelt van de nieuwe Nationale Maatschappij van Werkmanswoningen, zullen weldra overal gezonde en zindelijke werkmanswoningen of vertrekken ter beschikking gesteld worden derwerkende klas. Deze nieuwe woningen of vertrekken zullen aan zeer voordeelige prijzen verhuurd worden. 't Is te hopen dat de huisgezinnen met veel kinderen welke bij zonder in de groote steden, onmeedoogend worden verstooten door heb-zuchtige huisbazen, thans den voorkeur zullen genieten. Ook zullen de landbouwers het voordeel der wet kunnen genieten en wij mogen voor- zien dat weldra vele boerenzonen en dochters die thans niet kunnen in 't huwelijk treden omdat zij geene woning vinden, weldra in voldoende mate nieuwe woningen zullen vinden aan zeer voordeelige voorwaarden. Voorwaar 't is niet zonder reden dat geen enkele socialist of liberaal zich heeft durven verzetten tegen dat schoone wetsontwerp ! Gansch het land juicht het toe ! De arme werklieden zullen thans langzamerhand kun-nenjleven gelijk menschen terwijl zij vroeger veeleer nesteh hadden dan woningen en zelfs de kleine burgerij zal er voordeel van genie-ten wijl deze arme huisgezinnen dank aan goedkoope woningen voortaan iets meer zullen besteden aan voldoende eetwaren en kleeding. Ons ministerie haalt er eer van. Ook bij de aanstaaode kieziogen zal onze bevolking niet vergeten dat ons katholiek Staatsbestuur alleen zich steeds beijverd heeft en nog altijd voortgaat met zich le beijveren tôt grooter welzijn van burger, boer en werkman ! Socialisten en liberalen scbreeuwen en beloven hemel en aarde, de katholieken alleen houden hunne beloften en indien zij eenieder niet even rijk kunnen maken en dit ook niet beloven, gaan zij langzaam doch zonder onderbreking voort op den weg van vooruitgang en zorgen dat voortaan eenieder die wil, deftig door de wereld kan geraken. Schoolwet en Moedertaal. In eerste lezing waren de twee volgende punten aangenomen : 1° De moedertaal zal voertaal zijn van het lagere onderwijs ; 2° In Brussel en andere tweetalige streken zal een ministerieel besluit uitzonderingen mogen toestaan. Voor de tweede lezing is er eene overeenkomst getroffen tusschen de leden der rech-terzijde en Woensdag is volgende tekst aangenomen geworden : « In al de gemeentelijke, aangenomen of aanneembare scholen is de moedertaal der kinderen de voertaal in de onderscheidene graden van het lager onderwijs. « Tôt het eenigzins verzacht toepassen van bovengemelden regel kan, volgens de behoeften der scholen, machtiging worden verleend te Brussel en in de voorsteden van Statie van H assoit. In een vorig nummer hebben onze lezer gezien in welke evenredigheid het geta reizigers en dat der kleine reispakken hie: vermeerderd is sedert 1900 ; en wij beloof den, in hetzelfde nummer, ook dezelve inlich tincren te geven, aangaande het goederen vervoer. Nu heden houden wij ons woord en tegelijkertijd, doen wij eene mismoedigend* bestatiging. Het is gekende zaak dat er geen spraal is van een nieuw statie gebouw, waar Has selt al zoo lang achter wacht 1 Hewel 1 dit heeren welke elders zooveel spoed aan dei dag leggen (wij willen spreken van di< Heeren Hooge Bestuurders) kunnen er maai niet toe besluiten te verleenen wat Hassel vraagt, wat Hasselt verdient, en wat Hassel immer krachtdadiger zal eischen ! Deze dagen nog, hebben wij eene aanbe steding bijgewoond, van een gebouw da langs de statielaan zal gemaakt worden oj de plaats waar wij eerst een klein doch fraa tuintje bewonderden ; het budrag ervar beliep zoowat 60,000 franks ; scboon sommet] e, niet waar, Heeren Lezers ! Hewel. dat gebouw zal moeten dienen om oude lam-pen, glaslampen, waterbuizen, en andere kleine zaken te bergen ; misschien zal mer er wel eenige slaapkamers in maken vooj s de bedienden die alhier verplicht zijn te ve: 1 nachten. ^ Maar, heer Lezer, in uw eigen zult g ■ zeggen, (of misschien maar denken, wai - het is gekend, in Hasselt, zijn wij zeer vex ■ duldig), dat het een weinig sterk is zoo een aanzienlijke somme te besteden aan ee > werk dat zonder moeite nog wat kon uitge 3 steld worden en dat men oneindig nuttige werk had kunnen verrichten met, eindelijfi : eens eenen komaf te maken met het daai ■ stellen van een nieuw stafôegebouw, wan 3 er kan hier geen spraak zijn van de oud 1 schuur die ons nu tôt statie vereert (of lieve s onteert) te behouden en te lappen op d'ee: of d'ander manier. Den Hasselaar begint den mostaard ee: beetje sterk te vinden en vergt eene schoone goede, gemakkelijke, en splinter nieuw J statie I ( Hasselt heeft het verdiend en Hasselt za [ zo hebben ! Het zal niet gezegd zijn dat d L reizigers eene oude barak moeten bezigen als men een prachtgebouw van 60,000 fr maakt voor do oude lampen. * * * i Ziehier nu de aanduiding van het getal de l zendingen gedaan in Hasselt of er aanko ■ mende, alsook de ontvangsten daarbij gedaan In Hasselt Ten jare : 1900 : 1905 : 1910 : 1913 : VT?R7ANnwN Getal : 73>298 79'656 108,196 139,585 viiKAursmuN Ontvangst : 134,434 fr. 161,212 fr. 200,960 fr. 215,381 fr Ten jare : 1900 : 1905 : 1910 : 1913 : AANKOMWiMnw Getal : 91504 100,965 115,806 137,296 Ontvangst: 550,321 fr. 572,936 fr. 850,125 fr. 954,864 fr Ten jare: 1900= 684,755 fr. Totale ontvangsten : „ 1910 = 1,051,085 » 1913 — 1,170,245 » Brussel, alsmede in de gemeenten op de taal-grens. Die verzachte toepassing mag niet ten gevolge hobben, dat het grondig aanleeren van de moedertaal geschaad wordt. « De ministerieele b< sluiten tôt machtiging worden in het Stantsblad bekend gemaakt. « Het gezin shoofd verklaart welke de moedertaal of de gebruikelijke taal is. Acht het hoofd der school dat het kitid niet be-kwaam is om de lessen in de door het gezin s-hoofd aangewezen taal met vrncht bij te woneo, dan kan het gezinshoofd in beroep komen bij het schooltoezicht. « Elk jaar brengt het schooltoezicht een bijzonder verslag uit over de toepassing van bovenstaande bepalingen. Hierdoor worden erkend en de rechten der moedertaal en de vrijheid van den huis-vader.Alweer eene oplossing die aile weldenken-de vaderlanders zal bevredigen. Arm Limburg ! Hoe dikwijls hooren wij dat herhalen van de nuchtere geusjes die maar niet kunnen verkroppen dat Limburg zoo godsdienstig en katholiek blijft. In de provinciën waar de cartelmannen aan 't roer zijn daar is het wat anders, dat zijn me daar gdukkige menschen en flinke kerels : die zingen en springen, die dansen en feesten enz, enz. Ellendige stoeflers ! Braaf en godsdienstig is de Limburger, goddank, en dat zal hij ook blijven.... maar hij is ook de gezondste en de sterkste van België ! Zeker, de offîeieele cijfers zijn daar, te weten de vrijstellingen van soldatendienst om lichamelijke letsels. In 1912 bad Limburg het minste getal afgekeurden, te weten : 20 ten honderd — Oost-Vlaanderen 23 t. h. — Namen 24 t. h. — Luxemburg 26 t. h. — West-Vlaanderen 28 t. h. — Antwerpen 31 t. h. — Brabant 31 t. h. Henegouwen 36 t. h. — Luik 371. h. Henegouwen en Luik, het beloofde land voor liberaal en socialist, hebben dus de zwakste bevolking van 't land. Het zoogezegde arme en verachterde Limburg spant dus de kroon en mag fier wezen uit te munten als het sterke en gezonde Limburg ! * * * Waar Limburg ook nog de kroon spant is in het getal geboortens zijnde 32 t. honderd, tegen 151. honderd in sommige plaatsen van 't Walenland. Een geneeskundig tijdschrift berekent dat met twintig jaren in België zes millioen Vlamingen zullen zijn tegen drie millioen Walen. De cartelregeering in Italië verklaarde : « De aangroei der bevolking is de zekerste waarborg van 's lands toekomstige grootr heid ». Bravo, dan werkt Limburg het beste mee aan de toekomstige grootheid van België ! Leve het gezonde en katholieke Limburg ! Een goed blad. Wij ontvingen nr 3 van « De Vlaamsche Werkman » godsdienstig - Maatschappelijk Weekblad, verschijnende den 2n en 4n Zondag van elke maand. In het 2e halfjaar zal het aile Zondagen verschijnen. Het beoogt volksontwikkeling in de voile christelijke beteekenis, daarom belooft het zaakrijke arlikelen over allerlei volksbelan-gen. Niet alleen werklieden maar ook al die zich met maatschappelijke werking inlaten zullen er deugdzaam geestesvoedsel vinden, zoo wij mogen oordeelen naar het nummer dat voor ons ligt. Wij heeten den nieuwen confrater welkom en wenschen hem veel goed te stichten voor Kerk en Vaderland. De Onafhankelijke. In de Kamer. Dinsdag is er eindelijk een einde gekomen aan de ondervraging over de betrekkingen tusschen missionarissen en staatsambtenaars in Congo. De dagorde van den heer Woeste is ange-nomen en daardoor is erkend dat « het met de wet in strijd is het werk der christene missionarissen te belemmeren of het perso-neel van den Staat daartoe aan te zetten 1 Wat on s in deze bespreking verheugd heeft is dat niemand de minste beschuldiging heeft durven volhouden tegen de zoo laag gelaster-de missionarissen. —Wat ons nog verheugt is de hoop die wij thans koesteren dat de staatsbeambten, al zijn het ook vrijmetse-laars, het nirt zoo gemakkelijk meer zullen wagen de missiën lastig te vallen. Het heeft ons echtor verwonderd een katholiek minister toegejuicht te zkn door de hevigste mannen van de vrijmetselarij. Het heeft ons bedroefd een katholiek minister de stelligste bevestigingen van missionarissen te hooren logenstraffen. De minister zegt : ik het veel voor de Colonie gedaan, en niemand kent beter don toestand dan ik. Toch wel,heer minister, de missionarissen weten er ook iets van want zij waren ter plaatse en ook zij hebben voor de kolonie iets gedaan. In Maart 1913 schreven de missiehoofden aan den hr minister om hem lu t bestaan te verzekeren van 1° De vrijmetselaarswerking tegen de missies in Congo met de medehulp van staatsbeambten groote en kleine. 2° De samenwerking tegen den goeden naam der missionarissen. 3° De partijdige en leugenachtige onder-zoeken tegen de missionarissen. Daartegen bevestigt de minister : 1° Er bestaat geene afgesproken vrijmet-selaarswerking tegen de missionarissen in Congo ; 2° Zijn er eenige staatsbeambten geweest die de zendelingen plaagden zoo werden zij gestraft. Onnoodig er bij te voegen dat onze keus gauw gedaan is tusschen het oordeel van de missionnarissen, die ter plaatse zijn ; en dat van een minister die op administratieve ver-slagen en op verren afstand zich een gedacht moet vormen. Wij zijn verzekerd dat de algemeene opinie het hierover met ons eens is. * * * Woensdag werd de schoolwet in 2e lezing gestemd. Liberalen en socialisten hebben verklaard niettevreden te zijn.Wij gelooven het wel, zoolang als zij den baas niet kunnen spelen zijn ze en zullen ze nooit tevreden zijn. De heer Woeste heeft het juiste woord gesproken : « Het werk dat wij volbrengen is een werk van vrijheid, gelijkheid en rechtvaar-digheid ». Ik voeg erbij dat het een werk van vrede en verdraagzaamheid is. Wij stemmen de wet alleen, wij dragen er roem over tegen-over ons geweten, tegenover de openbare meening en het land ! (Langdurige toejuichingen). Luide kreten : Leve Poullet, leve Schol-laert ! Bravo, roepen wij ook tôt de rechter-zijde, Bravo, M. Woeste, Bravo, minister Poullet, Bravo, Voorzitter Schollaert. * * * Donderdag en Vrijdag bespreking over de goedkoope werkmanswoningen. De Schoolwet in 2e lezing gestemd. In de zittiDg van Woensdag 18n werd de schoolwet in 2e lezing voor de Kamer ge-bracht en door de katholieken aangenomen. Nu is het ontwerp naar het Senaat ge-stuurd al waar de bespreking weldra zal beginnen. Wij hebben in ons vorig nummer reeds eene welverdiende hulde gebracht aan onze gekozenen en voornamelijk aan hen die weken en maanden op de bres gestaan hebben tôt verdediging onzer heiligste rechten : de gelijkheid aller scholen voor de Staats-toelagen en vooral de vrijheid van den huis-vader.Wij willen echter de verdiensten niet onvermeld laten van onzen knappen en onvermoeibaren Voorzitter der Kamer, den heer Schollaert. Moeielijk en uitputtend was zijne taak ; kalm en taai heeft hij ze vol-bracht. Lange en woelige zittingen heeft hij van 't begin tôt het einde geleid : ieders recht voorstaande en het règlement onpartijdig toepassende. Eere zij hem ! Aan de katholieke ouders : De regeering heeft de schoolwet kracht-dadig doorgedreven welke gij, katholieke ouders en kiezers, haar in de algemeene verkiezingen van 1912 door duizenden en duizenden stemmen hadt opgelegd. Gij hebt toen de stem van uw geweten luide verheven en ten aanhoore van gansch het vaderland uwen wil uitgesproken uwe kinderen te laten opvoeden tôt goede burgers en voorbeeldige christenen. Liberaal en socialist hebben gehuild en getierd tegen uwe verklaring in ; de bespreking gerekt en gedwarsboomd om aile voor-rechten te behouden aan de Sfaatsscholen, hunne scholen, zooals zij ze noemen. Maar 't is hua niet gelukt. En thans verklaren zij den oorlog aan de nieuwe schoolwet, aan uwe wet, aan uwe scholen. Uwe houding zal zijn wat zij was in 't verledene ; Uw antwoord zal luide weergalmen over 't dierbaar vaderland : Zij zullen haar niet hebben De schoone ziel van 't kind ! ! ! Een nieuwe trein als 't U belieft. Men schrijft ons uit Bree, 16 Peb. 1914. Geachte heer CEYSENS, Hartelijken dank voor Uw voorstel en medehulp tôt het bekomen van de lang gewenschte en gevraagde correspondentie om 9 uren 's morgens, te Hasselt naar Tongeren. Wij behooren tôt het rechtsgebied Ton-geren en moeten van Bree vertrekken te 5,40 u. 's morgens om over Wychmael en Hasselt om 8,36 u. in Tongeren aan te komen. Indien trein 8,51 u. doorreed tôt Tongeren, moesten wij slechts van hier weg om 7,18 u. en waren wij nog op 't Tribunaal vôôr 10 uren. Wij hopen dat onze achtbare Vertegen-woordigers een handje zullen bijsteken. Nogmaals besten dank en vriendelijke groeten. e. V. N. van R. — Wij ontvingen ook dankbe-tuigingen uit Alken, Neerpelt en Bilsen. Kort en goed. Een woordje over de Schoolwet. Hier in Limburg waar geene ongodsdien-stige of vrijmetselaarsscholen bestaan be-grijpt men niet goed waarom de Schoolwet moest veranderd worden. Maar in de groote steden en in het Walenland is dit geheel anders. De Vrijmetselaars welke daar aan 't hoofd zijn van de gemeentebesturen hebben van de gemeentescholen onzijdige goddelooze scholen gemaakt. Met reden heeten zij die scholen « onze scholen ». Terwijl zij « hunne » scholen oprichtten met het geld van iedereen moesten de katholieken deze goddelooze scholen helpen betalen en daarenboven ook nog de christene scholen ondersteunen, dus dubbel betalen. De nieuwe wet heeft voor doel aan aile scholen die aan de vereischten der wet vol-doen, toelagen te verleenen in evenredigheid met do bewezen diensten ! Weinu 't is tegen deze eenvoudige recht-vaardigheid dat socialisten en liberalen zoo hevig streden. 't Is om dezê wet van ware vrijheid en gelijkheid tegen te houden dat socialisten en liberalen de Kamers sedert maanden beletten vooruit te werken, 't is daarom dat tal van nieuwe en nuttige wets-ontwerpon welke geheel gereed liggen, zooals de nieuwe wetten over de pensioenen en werkmanswoningen moeten wachten en gevaar lijden niet meer bij tijds gestemd te worden ! De partijhaat verblindt thans weer de godsdiensthaters ! Zij gaan zoo ver dat de beroemde socialistischo Senator Picard, die te slim is om niet te zien hoe zijne partij-gangers hua eigen spel bederven, onlangs in Le Petit Bleu schreef dat de nieuwe wet werkelijk eene rechtvaardige wet is en dat hij zijn artikel begon met aan zijne geblind-doekte vrienden toe te roepen : « Er zijn vraagstukken die te eenvoudig zijn om begre-pen te worden !... Alpha . N. van de R. : Artikelen van D... en Hes-selièr zullen later verschijnen. Wij danken onze vrienden voor hunne medewerking. Hoo meer, hoe liever. YERSCHILLEND NIEUWS. Naar Rome. — Z. H. de Paus zal binnen kort een buitengewone audientie verleenen aan de Katholieke Drankbestrijders der geheele wereld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Hasselt du 1850 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes