De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

405 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Janvrier. De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2gz7w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

telefoon HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. «0 IN8CHRIJVLN6SPRIJS TMtA» TE BETALEN Voor Hasselt 2 fr- 00 s jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Vw het buitenland de veraendingskosten «rboren. M*n sobr{,fl in op *11* postbure*l*n M bij dtn Uitt«r»r J. CEYSENS, D*m»rstr*at, Hustlt. V«n«kUM>4* '■ Zndati. DEli PROVINCIE LIMBURG Nieuws- en A.ankondigingshl&d Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken GODSDIENST MOEDERTAAL VADERLAND BEKENDMAKINÛEN: 20 centiemen den drukregel; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, 50 centiemen. Verschillige tijdingen, rechterlijke reroordeelin-gen, vooraan of in het midden van het blud, t tr. den drukregel Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkonut. Boeken, waar men ons één afdruksel van zendt, worden vermeld ; die, waar men er ons twee nu» stuurt, zullen besproken worden. Iln de Kamer. De v ijm'ïfselarj in Congo. R(vds twee Dinsdatren werden in de KamAr besteed aan de bespMûng dezer belangrijke kwestie. O'ize lezers zijn op do hoogte van de bijzonderste foi ton, zjj weten hoe de katholieke godsdienst on zijne aposMen, onze roemwaardige missionarissen, door de vrij-metselarij worden geplaagd en bestreden in de colonie. Wn hebben van de ondervraging daarover gedaan in de Kamer nog niets gezeerd en Iwillen er nog met over bandelen vôôr dat de redenaars van weerskanten zijn uitge-sproken.Wii kunnen echter den piinlijkftii indnik niet ver z wij een dien het op de katholieke bevolking gemaakt heeft te mo 'ten vastst'i-len dat een katholieke minister vo'mondig werd goedgekenrd en toegejuicbt door de socialistèn en libnlen, alsook do^r hunne roodblauwe p<>rs En dit om zijne houding tecenover de katholieke missionarissen. Ii deze Vspreking hebben reeds het woord ^evo^rd de heeren Renkin, de Bro-qn^ville, Wneste en Val-mtin Brifaut. D"ze liatste is de onvermoeibare en welsp-ekende bestrijder d"r vriimetselarij. Hïj zal Dinsdag zijne merkwaardig» rwîevoerihgvoortzetten. Wij hebben in Hasselt de gelegenheid gehad de st'^rke documentatie van den heer Brifaut t« hooren en luide toe te juicben. Wij werscben hem geluk over zijn marhaf-tiar optr°den en hop n dat hij den striid, een ware kru'svaart, onverschrokken zal voort-zetten.De niruwe Fchoolwet. De art. 19, 20 en 21 zijn aargeromen. Bij art. 21 zijn de wijzigiigen gevoegd over het gebniik der taal in 't laarer onderwijs Hierover is er in de zittineen van Woens-dag en Donderdag veel gesproken zonder tôt een Vs'uit te kom^n. Twee punten worden alcemeen aange-nomen : 1° De moedertaal moet voertial zijn van 't ord rwijs : 2° Het o- derwijs mag van den beginne af niet tweetalig zijn. Twee punten worden betwist : 1° Wie zal het uitmaken of een kind de fransche of de vlaamsche lessen zal vo'gen in de tweetalige plaatsen ? Is het de vader, de onderwijzer, de gemeenteoverheid, of de schcolopzieners of a'ien te gelijk î 2" Wanneer moet er een begin gemaakt worden met het aan le* ren der tweede taal f Wij laten hier de aangeriomen art. volgen : Art. 19 — e^ne bestuurvergoeding tegen 60 frank p°r klasse berekend en welke tôt bedrag van 3/4 ten laste van den Staat valt, wordt toegekend aan de schoolboofden die met eene klasse of met het b»stuur over ten mlnste vijf klassen belast zijn. Deze vergoeding mag de 300 frank niet te boven gaan. àrt 20. — Eene bijzondere ten laste van den Staat vallende vergoeding wordt ver-leend aan de onderwijzers en de onderwij-zeress^n die benevens hun gewoon diploma houder ziin van een bij zonder getuigschrift van1 g'schiktheid tôt het ambt van school-hoofd of van bekwaamheid voor het onderwijs in sommige bij ministerieel besluit te bepalen vakken. Deze vergoeding, waarvan het bedrag bij koninklijk besluit zal vastgesteld worden, mag niet boven de 100 frank gaan. Art 21. — Bijzondere, ten laste van den Staat vallende studi"beurzen, kunnen te rekenen van hun 14* jaar, verleend worden aan onderwijzerskïnderen die de Staatsnor-maalscholen of de aangenomen normaalscho-len bezoeken of voornemens zijn te be-zoeken. ___________ De z'tting van verleden Dinsdag. Uit eenen bri< f ons to 'trezonden : Oe moet er bij geweest zijn om te kunnen zeggen watde zitlinegeweestis AlleplaatS' n bezet ; nieuwsgierigen met den hoop en uit aile s tan den. Van den kant der linkerzijde en der toegestroomde liberalen waren 't gezichten die zeiden : Va' daag kriigen de kalotten van de zweep dat 't goerst I Maar g'hadt die zelfde gezicbten moeten zien ver-anderen van expressie naarmate de zitting voortduurde ! Nooit heb ik Vrymetselaars-troni- s zoo zien grijnzen ; men hoorde het tandengeknars van de kopstukken, ja boven de wildedieren kreten van de srcialistische huilers... Wat een kerel, die Brocqueville ! Kalm, vastb^raden.beleefd, maar oupenadig voor de woedënde Vrijmetselary, en toch deftig altijd. Drij punten bosprak bij : Laten wij de belangen van het Vaderland en der Colonie bov n aile twistappels stellen ; er kan Kemist zijn gew< es' : M. de minister Renkin kan te veel vertrouwen gehad hebben in fonctionnairs, maar zijne goede trouw en zijne inzich'en staan boven aile verdenking; dat was een Onze mi'sionnarissen zyn niet alleen beschavers, maar helden voor dewelke wij di-p buigen ; zoDder missionnarissen geene beschaving ; wij zullen ze bewonderen, verdedig'-n en nooit hun onze hulp weig' ren dat was twee. De Vriimetselarij is die ge-heime vijand die onophoudend aile christen werk tegenwerkt ; zij is de hatelijke secte zoo moedig en zoo waar door onzen vrierd Brifaut aan de kaak gesteld ; wij staan nevrn Brifaut om hem te verdedieen tegen de man-nen der duisternis ; dat was drij. Ojongen, ge hadt het lawiit eens moeten hooren dat nu opging ! 't Was of de hel ware losgebro-ken. Ze badden zich ten eerste niet verwacht aan de tusschenkomst van de Brocqueville ; en ten tweede, zij meenden dat, toen hij toch ging spreken, er wel gelegenh» id zou ge-weest zijn om te schreeuwen : Oneei istheid in de rechterzijde ! Rejiki'imannen en Bt ifaut-mannen ! Ed bij elken gelukkigen en fermen zet van de Brocqueville bleek het dat de recbterzij al s een man stond tegei over de sluwe streek d'-r interpellatio Brunet, die nochtans zoo helsch fljn aan boord was gelegd. 't Was schoon, 't was prachtig te zien toe de rrchterzij triomfeerde en hoe de helleveegen van de linkerzij, de slimme vos-sen der Vrijm''ts' larij uit hun lood geslagen waren, en niets vonden om te antwoorden dan wild geschreeuw en sctieldwoorden. En toen Woeste, de veteraan die nog eens kwam bevestigeu dat de gansche rechterzij het eens was om het débat te sluiten met eene vt rklaring van : Recht moet weder-varen aan d su Minister der Colonie, recht aan de Missionarissen, recht aan M. Brifaut. djze stoud du op. Ni uw gehnil als in eene dierentent. Maar g'hebi Brifaut te Hasselt gezi»n en gehoord, niet waar ? Welnu, zoo als hij daar de Vrijmeis»larij uitkleedde, zoo kleedde hij ze ongenadig uit in de Kamer, Zonder zich te laten uit het lood slaau door hoof ien der Logie s'ond hij daar pal en fier als de kampioen van God tegen de hel, van de Kerk tegenover de secte ; en zonder ophouden zweepte zijn wrekeud woord de handlangers der vervolgers onzer Mission-narissen en de vijanden van Jezus-Cùristus. Hij sprak den Ht iligen Naam uit, ja ; maar wat een helsch g> tier toeu ! Ik meende de Joden voor Pilatus te hooren toen zij van dien naam iiitt wiiden hooren. « Pas de ce nom ici » / schreeuwde er een ; maar Brifaut, onbeschroomd : Ja, die missioanarissen doen dat rcuzen b schavingswerk voor J« zus-Christus ! Eu de r< chterzij juicht den naam van onzen Zaligmaker toe met echte geest-drift. Jongen, dat ging dwars door den rug-gestrank, die rilling die ik toen voelde. Die houding der rechterzij was een nieuwe douche voor Vrijm< tseluars en Vrijmetselaars-knechten ; en Brifaut, oudauks nog wat gehuil der bende, kon bewyzen dat hij in zijn Bulktin waarheid sprak, en fier daagde hij de Logiemannea uit hem op leugens te betrappen. De bende had er nu genoeg van, en.... zij vroeg naar huis te mog- n gaan. Die zitting is een ware triomf geweest voor onze partij, voor de vrienden der mis-sionnarissen en voor den heldhaftigen bestrijder der Vrijmitselarij, M. Brifaut. Ik ben bénit uwd het gevolg der interpeliatie bij te wonen en zal u dan nog scbrijven ». P. Wat een liberaal blad er van zegt. Onze lezers hebben den merkwaardigen brief gelezen dien onze Hoogw. Bisschoppen geschreven hebben tegen de scbandalige dansen en de onzedige modes door zekere wereld ingevoerd. De met ste geuzenbladen spotten met het bisschoppelijk woord, en zoo zijn di9 bladen getrouw aan hunnen anlikatholieken geest die ailes afkeurt wat van de Bisschoppen uitgaat. & Eén liberaal blad doet niet mêe. Het heeft zelfs den moed zijne geuzen couîraters eens goed de waarheid te zeggen. 't Is de Gazette. De britf der Bisschoppen is te voile gerechtvaardigd, zoo spreekt dit blad. Wij keuren hem te voile goed, en vele onzer lezers zullen de kerkvoogden gelijk geven zoo als wij het doen » Ea gij, liberalen die nog aan den goeden naam onzer zeden heudt, gij zoudt aan de katholieken het voordetl niet moeten laten van te kunnen rot men op bonden die zij stichten tegen de ztdeloosheid, daar gij beweert dat die zedeloosheid u niet aan-staat. Gij moest h« el eenvoudig aile men-schelijk opzicht afschudden dat u belet de b scherming der openbare zeden te beschou-wen als eene zaak die u aangaat. Is het niet waar dat gij met al te veel welwillendheid ailes aanneemt wat op theater en in cin- mas de driften vleit, als h t maar op kuusiue manier is voorgesteld ? Onder vojrwendsel « dat het kunst is », juicht gij dat ailes toe, zonder er aan te denken dat het gevaar oplovert ; en gij vergeet dat de kunst zich veriaagt als zij si' chte voorb ;elden op schoone manier vooistelt, als zij wat af te keuren en sheht is wil bclangrijk maken en verlei-delyk ». Zulke taal is loffelijk en zij steekt af tegen de kwinkslagen van geuzenbladen als Chronique en Dernière Heure. i Een goede opmerking. J M. Vander Velde bi lt en smeekt de Kamer opdat de sociale wetten zouden b sproken worden die op het dagorde staan ; hij vraagt zelfs dat men 's morgens zou zetelen om het te do> n. Diezelfde M. Vander Velde bazuint overal dat de socitle wetten door het katholiek Gouvernement voorgesteld en gestemd, maar « façidewetten » zijn ; de geuzengazetteD, waaronder het fameus geuzenblad van Calino, spreken Vander Velde na. Façidewetten zijn wetten die toch niets uitwerken : als de sociale wetten die onze vrienden reeds gestemd hebb<n en diegene die zij nog voorstellen maar façade wetten zijn, waarom is M. Vander Velde dan zoo in de war om ze te doen bt spreken, te doen stemmen, te doen toepas*en ? Wa' blieft, geuzenblad î Hospices de Bruxelles. Verschillende groote geuzenbladen en vele geuzen ktfferkens zijn schromelijk kwaad omdat de katholi ke gazetten de schandalen van de brusselsche hospic-s aan den dag brachten Wij kunnen bij zonder die ke ff r-kens niet genoeg aanbevelen het volgeDde te lezen dat wij uit een liberaal blad knippen. « Het is nu bewezen dat de Raad der Hospices in het grootste geheim zijne zaken wilde beredderen en de noodige voorzorgen meende genomen te hebben opdat het publiek niet zou weten wat er daar gebi-urde. » Zij haûden zelfs een bureel der pers ingericht dat ook g.'heim moest blijven, en het publiek en zelfs den gemeenteraad mede-deelingen zou zenden die het zou believen te zenden. » De uitslag van het beheer der hospices is daar om de vurantwoordelijke b< stuurders te vercordeelen : op tien jaar tijd is het tekort verdubbeld. » Er werdeD op drie jaar tijd 170 duizend frank uitgespaard op de kost aan de zieken gegeven. Dit alleen doet uilschij> en wat geld er verkwist toer d bij ande > e posten ». Van je vrienden moet je 't hebben, niet waar, ktffeikens.... In de Défense Médicale vinden wij nog wat stichtende bijzonderheden over dat bestuur van de brusselsche Hospices : De doctors en chirurgyns trekken er 3 frank 33 centiemen per da«j ; maar... er zijn andere pi stjes 1 De stc;éiaire-général trekt 9 duizei d 933 frank 33 centiemen ; een archi-vist 8 duizend 300 frank ; een ingénieur 8 duizend; en... de particulière secretaris van den secretaris-generaal 6 duizend 800 frank. Schoon cijferkens, niet waar î Ailes voor de pastoors ? In Duitschland worden de katholieke pastoors wat anders redelijk betaald dan in Belgie : daar begin t de pfarrer met 2400 mark, en na 25 jaar ûi nst heeft hij een trakt< ment van 4000 mark. In Belgie krijgt een kap han 800 frank, een pastoor 1000 fr. en 1200 fr. na 20 jaar dienst. Men vergeljjke die traktementen met wat een lieutenant trekt in het katholieke Belgie, en met wat een pastoor trekt in het protestanische Duitschland. Zij zijn niet tegen de Religie. De ongelutikige heidenen van Congoland dansen oprecht zedelooze dansen ter eere van de maan. Liberale gazetten hebben hevig tegen de katholieken uitgevaren omdat dezen vroegen dat die scbandalige dansen zouden verboden worden : Paternosters bidden en voor de maau dansen is immers op dezelfde lijn te zetten, zegden zij, daar het aile twee Religie is. Een nberaal blad L'etoile belge, schijnt b< schaamd te zijn geworden over wat het schreef, en ontkent in 1914 wat het in 1912 liet drukken. De XXe Siècle herinnert het blad nog eens wat het den 20 Maart 1912 zijne lezers opdiende : « Wat de negers daar doen is niet belache-lijker (drôle) als 's middags zich te vergaren rond het H. Sacrament, gelijk de processie-mannen dat doen ». Dat kan te pas komen als de schjjnheilige Etoile nog zal afkomen met zijnen « eerbied voor de Religie ». Het hoogwater. Ten gevolge der aanhoudende regendagen en nachten was verleden week in gansch onze sirtek het water tôt eene ongemeene hoogte gestegen. De Demervallei zoowel als die der Herck waren iu eene t chte zee her-schapen. In de beemdi n van Hercn en Alk< n, in de malsche D, mtrwtiden \an Godscheid en Curingen, zoover het gezicht draagt, was er niets te ontwaren dan golvend water... en'zoo was het over de gansche D merboor-den van Beverst langs Hasselt tôt Diest en verder. S-dert dertig jaren hebben wij zeker zoo hoog water niet meer gehad. Gelukkig-lijk zijn de huizen zoo gebouwd en gelegen dat er maar wtinig zijn die moeten verlaten worden. De grootste schade zal ongetwijMd ver-oorzaakt zij a aan de vijvers en vischkwee-kerijen : tal van spijsgoed zal overboord gespoeld zijn de grachten in en zoo naar de beeken en den Demer waar de lijnvisschers in 't schoone jaargetij goede vangst zullen hebben. Het ijsveld. Na regen... zonneschijn, zegt het spreek-woord, maar dezen keer heeft hare majesteit de zon haren strengen gemaal de vorst meegebracht In eenen nacht lag al dat gol-vend en lispelend watervlak gekluisterd en gesteven in lelieblanke schijven van het allergladste ijs... Thans ziet gij onze leven-lustige jeugd slibberen en stoeien en sebaat-sen over het wijde ijsveld onzer breede Demervallei over de lange en gladde baan van ons kanaal. Geen plasje in de weiden of de kleinen hebben het ontdekt, geen gracbtje hoe eng of de schoo^eugd slibbert en over heen... Maar de groote beweging is op het kanaal : verrukkend was het schouwsp-d verleden Zondag en ook Donderdag namiddag : groot en klein wemelde er dooreen in de zwierig-ste bewegingen. Talrijk zijn onze li"fh'-bbers van 't schoone rijden en ook onze litfheb-sters... maar die jammerlijke enge rokken ! hoe on., b'vallig en hoe ongemakkelijk... doch het is mode 1 Aller aand.tcht was Zondag gevesfigd op den zwier van een onzer soldaten : waarlijk hij is een kunstenaar op 't ijs. Ook zegt men dat hij dat edel sport b Oef- nd heeft in de landen van ijs en sneeuw en de eerste prij-z n bekomen.Wij geloovea het gemakki lijk. Laten wij hopen dat onze jongelieden deze dagen van koud vermaak zonder onge-luk moeen genieten en dat vele groote vorde-ringi n maken in dit zoo gezonde als schoone sport. Rijd E. R. BRIEF WISSELING. Wij ontvangen het volgend schrijven : Mijnheer, Een huisvader vraagt zich af of er door de openbare besturen geen maatregels kunnen genomen worden om paal en perk te stellen aan het kwaad dat de cinémas doi n aan kinderen en jongelingen. Ik zeg : kwaad. Want kan het go d zijn voor kiuderen en jongelingen al die woeste tooneelen te gaan zien van allerlei baldadigbeden ? Van schrik-keliike schouwspelen die op de verbeelding werken î Van allerl< i zeer losse vrijerij en die dikwjjls op het randjo af zijn van slech-tigheid î Van buitengewone avonturen die het hoofd op hol z> tten î Van tooneelen die het ^enuws'.elsel ziek maken ? Voeg daarbij dedolhtid van kinderen en jongelieden die verlekkerd worden op al die dingen en er hun plezier in vinden in al wat brutaal is, in al wa ir met revolver en andere wapy s g< speeld wordt, in al wat een leven ademt dat -heel wat anders is dan een gewoon deftig christ lijk leven. Hoe moet dat ailes geen slechten invloed hebben op de zeden, op het gedrag binnen en buiten den huis-kring 1 Men slage maar een oog op de groote programmas die uitgestald zijn op de hoeken der straten, en als men dan ouder is met gezond verstand en bezorgd voor den geest en voor de ziel van zijn kind, dan zal men moeten met mij vragen dat er ernstige maat-regelen zouden moeten genomen worden. Doet het de overheid niet, dat dan te miuste de ouders nunne oogen openen eer het te laat mag zijn. Mag ik hopen dat bri^fken gedrukt te zien staan in De Onafhankelijke ? Ik bedank er u om indien gij het op:.eemt en groet u minzaam. J. B. VERSCHILLEND NIEUW8. Mariabond tegen Zedeloosheid. — Eerste Studi' dag te hou ien op Maai dag, 2 Februari aanstaande, de feestdag van 0. L. V. Licht-mis, in St-Ludgardiszaal, Sand russtraat, 55, te Antwerpen, o der het voorzitterschap van den Z. E H. Bernaerts. DAGORDE: Zullen het woord voeren : VOORMIDDAG 10 uren, Jufvrouw Van Gehucbten, Leid-jter van het Sekretariaat « Mariabond tegen Zfdelooshud » ; 11 u.. heer Dokttr Nuyens. namiddao 2 1/2 uren, Bespr- king ; 3 ur<m, Sluitrede door Z. E. P. Valeriaai;, M. B. Kapucien. Het Hoc f i bestuur gevestigd 119, N.ttiona-lestraat, Antwerpen, verzoekt u vriend- lijk deze vergaderingen met uwe tegenwoor-digheid te vereeren. Personen die het verlangen kunnen in het lokaal middagmalen, mits eene bijdrage van 2 fr. — Vriendelijk verzoek op voorhand te verwittigen. Het stempelen der Beurswaarden. — Van vele zijden wordt ons de vraag gesteld of ons bericht, waarbij gezegd werd dat men zich moest haasten om zijne vreemde beurswaarden te doen stempelen, ook de Belgi-sche waarden namelijk de zoogenaamde « stadsloten » betreft. Hoegenaamd niet ! De verplichting geldt enkel voor buitenlandsche aandeelen en schuldbrieven, die van Congo uitgezonderd, daar Kongo niet als vreemde staat mag aan-zien worden. De verplichting doelt zoowel op staat»-fondsen als op aandeelen en schuldbrieven van naamlooze vennootschappen. Het is verboden op Belgische beurzen vreemde waarden te verhandelen, die het zegel recht niet hebben betaald en dus onge-st- mpeld bleven. M<*n mag, natuurlijk, dergelyke waarden ongest"mpeld in zijne brandkast bewaren en bij voorkomend getal, op vreemde beurzen laten verhandelen, doch het op die beurzen te betalen makelaarsrecht overtreft het zegelrrcht dat men in België voldoet. Dit zegel recht is vastgesteld aldus tôt 6 Maart 1914 : Waarden beneden de 100 fr. 10 centiemen ; van 100 tôt 250 fr. 25 centiemen ; van 250 tôt 500 fr. 0,50 fr. ; daarboven, 1 frank p r duizend. Na 6 Maart 1914 betaalt men 1 t. h. van de waarde met minimum van 1 fr. Zij die vreemde waarden bezitten hebben dus aile voordeel zich spoedig in regel te zetten met de wet. Nieuwe postzegels. — Naar aanleiding der verj ring vau Abbas Hilmi II 's troonsbestij-ging, zijn er in Egypte nieuwe postzegels uitgegeven, die. zich van de vroegere onder and» reord ischeiden, door dat de waarde niet meer in 't Fransch is uiigt drukt. maar in het Engelsch. De nieuwe postzegels zijn zeer schoon. De oude kleuren zijn bewaard, maar aile zijn met nieuwe teekeningen voorzien, zichten uit Egypte voorstellend. Einde'ijk! - Het akkoord tusschen prinses Loui-e van B lgië < n hare schuîdeiscbers zou eindelijk g' troff n zijn. Er zou eene som van vier miljoen verdeeld wordt n. Deze week nog zou de overeenkomst geteekend worden. Aftakeli g. — De gewezen socialistische sénat, ur Edmond Picard di^nt de liberalen en socialist èn in t en brusselsch dagblad eene aftakeling van belang toe. In een me ster-lijk geschreven artikel, dat wel een strei g rekwisitoriom mag heeten tegen de oppositie, neemt M. Picard de verdediging op van de ni'uwe Schoolw< t. Klaar en duidelijk doet hij uitschijnen dat het er bij de oppositie niet om te doen is verbeteringen in te voeren die het land moeten ten goede komen, maar enkel en alleen hun fanitieken haat tegen den godsdieLSt lucht te geven. Liberalen en socialister), zegt de gewezen senateur, be-tracbti n si' chis het katholiek geloof te ver-dringen, om de nifuwerwetscbe begrippen van het ongeloof in de plaats te stellen. Dat is ten overvloede uit de bespreking der school-wet gebleken. De oppositie wil de katholieke aanneembare schol' n van de staatstoelagen verstnken houden. Nochtans, zegt M. Picard, die scholen antwoorden aan de vereischten van een aanzi' nlijk getal onzer medeburgers, hunne stichting en hun getal zijn er de levende bewijzen van. Zelden, vervolgt M. Picard, zag ik zooveel verblindheid ; het obstructionism van de linkerzijden mag gerekend worden tusschen de meest beteekenende elementen die het parlementair regiem onteeren. Eene naûe, waar de politieke kieskwesties den voorrang hebben op de ekonomische kwesties gelijkt aan een maalder die zyn molen doet draaien zonder dat er graan in is. Zij veran-dert in « do'-l » wat slechts <îen eenvoudig middel is. De b lgische politiekers zijn zoover g. komen. De socialistèn onderscheiden zich in het « sport » waar de beleedigingen en verdachtmakingen de plaats innemen. « Het land braakt van die onvruchtbare en walge-lijke handelwijze. Het keert er de oogen en de neusgaten vanaf. Men spreekt van het programma. Het dringt zich /elven op, nu dat er bij ons, gelijk overal elders, eene erge nijverheids- en handelscrisis heerscht: men moet met walg de twisten van de kiespolitiek en van het sectarism verwerpen. Men moet de economische belangen op den voorr&ng plaatsen, wil men Belgifc niet aan verval blootstellen. Men ziet dat er bij het rekwisitorium van M. Picard niets bij te voegen is. De dwarsdrij-vers der opposiiie zullen de afiakelingvoelenl P inselijk wintervermaak. — Op de harde sneeuw die de wandekreven van Ter Kame-renbosch bedekt kon men deze dagen de twee lieve prinsen L opold en Karel het hartelijkste wintervermaak zien smaken, en EERSTE BLAD. Zondag, 25 Januari 1914, Nr 4. Vijf-en-Zestigste Jaar. ^wÊÊtimiiÊmmmÊÊÊmmmÊim^mmÊmÊmiimiiÊmÊËÊÊmmiÊizmÊÊÊmiiiÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊmÊmÊiÊÊÊÊmÊimmÊËmmmÊmmÊmÊmÊimÊÊÊmÊtÊmmÊmmÊÊÊÊmmamaÊimimÊÊmÊÊÊÊmÊKÊmmmÊmtÊmammmmiiamÊÊmÈÊmmmmÊÊÊmÊimÊtmÊmÊÊmiÊÊÊÊmÊÊÊmÊÊiÊmmÊmi^mmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊmÊimimÊmmmmÊÊmimmmmÊmi^mmBmKÊmm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Hasselt du 1850 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes