De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

445 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Decembre. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jw86h4dg4d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2de Jaar -N° 16 (3 3) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1708-27-11-18) 1 en 15 December 1918 De poperingsche Keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. j Verschijnt (aïs 't kan) * 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Poperinghe AAN ONZE LEZETS De tijdsomstand'gheden laten ons nog niet toe regelmatig en op tijd te verschijnen. « De Keikop » bij uitzondering aan meest al andere oorlogsbladjes versc'aijnt voort. HET BEHEER. POPERINGHE Iemand die de beschieling onzer stad gedurende diie jaar en half niet heeft medegeleefd en dezelfde dag voor dag heeft nag#gaan, zou bij een eerste opzien of een vluchtig doorioopen Popeiinghe niet zoo erg beschadigd wanen. Wanneer men van buiten de stad in de verte de drie kerktorens en het sladhuis schier ongeschonder ziet oprijzen, hseft men moeite om te gelooven dat zij gedurende zooveel jaren hebben weerstaan aan meer dan 5000 obussen die oj de stad hebben neergeploft. Maar toch heeft de stad veel geledeE en een nauwer toezicht doet ons overal puinen ontwaren. Weinig; huizen bleven ongeschonden en waar de voorgevel u in een waar brengt dat het huis nie* heeft geleden, van naderbij ge/.ien moet he u bekennen dat langs achter muren plat liggf n. daken vernield achtergebouwen vergruisd zijn. Van al de groote gebouwen blee ons nieuw stadhvis het meest gespaard. Een obus kwam op het dal terecht, doch richte niet te veel schade aan. — Sint Bertiniiskerf die er een tiental kreeg heeft erg geleden en zal veel herstellinç vereisschen. Sint JansUerk is ruim zoo slecht gesteld en is oot aan eene verwoeating gelijk Onze Lieve Vromokerk is ver uit besl bewaard en zal 't spoedigst kunnen hersteld worden. Op de Markt ligt « De Haan » plat ; « De Hert » is ook ten deele vernield en de herberg « Het Stadhuis » staat met opengereten gevel. — Op de Paarden Markt ligt het huis Baeekeroot vernield, het huis Denys zeer erg beschadigd en het magazijn Lebbe met omvergeschoten zijgevel. — De gemeenteschool heeft ook nogal erg afgezien, maar kan hersteld worden : reeds worden er twee klassen geopend. — « Het Mirakelhuis » en « De Paternoster » zijn afge-brand en de steenen weggevoerd. — Het klooster van Sint Jan kreeg ook nogal zijn deel op de achtergebouwen Terloops bemer-ken wij nog de puinen van « De Chasseur » Magazijnen Brutsaert en Goevoet, herberg Em. Feys. — Het gesticht van ongeneesbaren en veel huizen op den Boulevard zijn ook erg gehavend. — Het prachtig (!) Statiegebouw bleef gespaard, maar de herberg Proot en vele huisjes daar rond liggen in puinen. — Het kasteel Carton, St. Union, kasteel van den Vrederechter allen werden getroffen. — In de Yperstraat zien wij uitgenomen het huis Van de Casteela-Le Roy dat vergruiseld werd, nog weinig puinen van op straat, maar zeer veel huiïen zijn langs achter erg geschonden. —Ons Volkshuis werd omgewoond en de boekerij van het Davidsfonds (twee jaar voor den oorlog gesticht) geplunderd. — In de Valckestraat en de St. Jan's Kruisstraat liggen een tiental huizen plat. — Op het Rek-hof ook liggen twee, drie huizen in puinen en op het Kerkhof zelf werden de •grafzerken niet geeerbiedigd. — De Veurnestraat kreeg van in 't begin der beschieting reeds obussen van 380, ook heeft zij zeer veel geleden. Wij bestatigen de vernieling der huizen Notre-dame, Thery, Lietaert, Decrock, Bortier, Berat, Camerlynck, Duflou Benoot enz. ; veel ander zijn erg beschadigd. -- In de Vlaniing~ straat verdwenen de teekenschool, Vredegerecht, hnis Billiau, Ler-mytte enz. — In de Priesterstraat werden vernietigd : het huis van Z. E. H. Deken, Minne, Priem, M. Schaballie en omtrent al de andere hebben inin of meer erg geleden. Op de Bertenplaats zijn de huizen Goevoet en Vanrotberghe half vernield, andere beschadigd. — In de Hondstraat ligt de oude Muziekzaal half ten gronde. — Het Bisschoppelijk Kolleqie heeft ook veel geleden, bijzonder de kapel. — Het Oudenmauhuis is voor de drie vierde vernield. — Het klooster der Zusters Benediatijnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Poperinge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes