De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

627 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959d13c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2de Jaar — N° 1 (18) Xaaèzien door de Kriiosoverheid Nr 167 i !l_1-l,Si 1 Maart 1918 De Poperingsche Keikop e^''yIrriïjpçjér?^ ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. f Andere soldaton 2.00 fr. Burgers 4.00 fr Verschijnt (aïs 't kan) 2 eu a a ! te maande blheer a E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G Herpelinck, brank. Z 93 I H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. ' g waar moet men het geluk zoeKen ? ( Ve.rgoîg *) Nog een staallje, onder de duizenden om dit te bevestigen. Een beroemd zeekapilein, verstandig en edel van hart, had zich, na drie er. dertig jaren goddeloos geleefd te hebben, eindelijk be-keerd en gansch aan God overgegeven. Op zekeren dag vas hij in eene werkersvergadering te Parijs, waar er veel ongeloovigen en verdwaalden waren. l)aar hiold hij eene voordraeht, die -veel indruk miek : « Vrienden, zegde hij onder andere, onder u zijn ei waarschijnlijk veel toehoorders, die geen chrislen zijn en den gods-' dienst niet beminnen. Hewel, luistert, ik ook ben goddek os gtweesl niemand geiijk ik heefl het christendom veracht, maar ik mo.et u zeggen dat, zoolang ik geen christen was, ik ongelukkig ben ge-weest, ja., ten diepste ongelukkig.... 'J'ot dan toe heb ik niet geleefd, neen, dat was geen leven, ik bevvoog mij wel, maar h®t waren eer-der mijne driften, die mij gednrig voortstuwden Ik.was geen mensch, maar een werktuig (machien) of liever een slaaf.... » Hoeveel zulke vverktuigen, helaas, hebben we onder de wereld-lingen.niet aangetroffen ? Gij ziet, vrienden, dat al de groote christenen, zelfs deze die eerst gulzig uit den beker der wereldsche geneugten hebben gedronken, het eens zijn om elk op zijne manier, het woord le herhalen, dat ik mcen van Pascal te zijn : « Het geluk hier beïieden bestaat uitslui-telijk in de gerustheid des gewetens. Hebt dus een zuiver geweten. houdt u aan het geloof uwer ouders en voorouders, weest deugdzaam. Indien de slechten het geluk en de vrede kenden die bestaan in het beoefenen der deugd,zij zouden zieh eerlijk gedragen uit berekening! Vrienden die mij leest, ik weet niet of gij waarlijk gelukkig zijt en, dien inwendigen vrede geniet, maar ik ben zeker dat gij het * Zic nummers 10 &. 13 van de P. K. zoudt willen. 't Is dus voor u een zeer belangrijke zaak, eene hoofdzaak zelfs te weten aan welke bron gij gemakkelijkst en zekerst het ware geluk kunt vinden. De beste school is altijd de ondervinding. Om u dus de eenige bron van het ware geluk te doen kennen, be-hoef ik mij slechts te beroepen op uw eigene ondervinding, Zegt mij, jongelingen, die goed en- deugdzaam waart bij uw heengaan van het ouderlijk huis, waart gij dan niet oprecht gelukkig Gevoeldet gij niet in uw vrij en onbelast hart den zoetsten vrede, dien men ooit 'genieten kan ? Waart ge wel ooit gelukkiger dan in die dagen, dat gij in onschuld_ wandeldet voor den Heer en van belast geweten bewust waart ? En wat verschafte u dit geluk — De vrede waarin gij Ieefdet met God, de rust van uw geweten, datu van geen bedreven kwaad beschuldigde. De weg van het geluk is dus de getrouwheid aan de wet Gods. Dit verklaren de gezonde rede. het gezond oordeel of de ondervinding der eeuwen. Hieronymus. DE OORLOG Spijts al hetgeen men hoort vertellen blijft de toestand toch steeds dezelfde. Waar men ook ga, overal spreekt men van vrede. Niet een gazet, sedert nen tijd van hier, handelt nog van iets anders. Ware het niet van de dagelijksche officieele oorlogsberichten, maar men zou meenen dat de bespreking reeds volop aan den gang is. Helaas, we zijn daar nog niet. Reeds lang vraagt men naar eenheid in het strijden, eenheid in de bevelen, eenheid in.... wat weet ik al. Doch waarom niet met eenheid werken in 'tgeen sommige als belangrijkst aanzien, en waar van andere niet willen we.en : eenheid in 't gebed.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Poperinge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes