De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1442 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Fevrier. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Accès à 24 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7df7f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 3274. Eondag 8 Februari 1914. 56e îaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELGIE 3 if. 75 ; voor FRANKR1JK. en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreflende de redactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnonoen den VR1JDAG middag te laten geworden; de prijs is 20c. per regel. AMERIKA Ernstige overstroomingen. — Telegrammen uit den Siaat Bahia (Brazilie), vermelden datde overstroomingen, een ongelooflijke uitbreiding nemen. De stad Nova Lago is verdwenen. Verschei-dene plaatsen werden vernield ; andere worden bedreigd. De bevolking heeft m de kerken een onder-komen gezoclit. Tal van lijken worden door het water medegevoerd. De veriiezen zijn zeer belangrijk. De dagbladen openen inschrijvingen. — Ontploffing le New- York. — Twee ont-ploffingen kwamen voor in een groot gebouw, in het oosten der stad New-York gelegen, en ivaarin eene fabriek van pianos was ingericht. ren gevolge der eersto ontploffing werden de ïabriek, zes huizen, een stal, een weezenhuis ioor brand vernield. Onmiddellijk na de eerste ontploffing vielen >en groot aantal politieagenten en pompiers de 'abriek binnen, maar paswaren zij in den gang >f eene tweede ontploffing, geweldiger dan de :erste, volgde. Men vreest dat een groot aantal personen, lie zich in die fabriek bevonden, zijn gedood. )rie werden in hopeloozen toestand naar het ;asthuis vervoerd. De pompiers, over het puin der fabriek limmend, konden 250 vrouwen in aanpalende mizen redden. Een 50 tal paarden zijn levend erbrand. De schade bedraagt 2 1/2 millioen rank. — Een luchtsteen verwekt eene. ontploffing. 'e Sisterville, in Virginia, is eene groote ramp erwekt in buitengewone omstandigheden. In leze stad is het werkhuis gelegen vande Young 'orpedo Company, waar eene groote hoeveel-leid springstoffen voorhanden is. Zondag viel een gloeiende luchtsteen op de abriek en plofte in een magazijn, waar zich îiet minder dan 500 liters nitroglycérine be-rond.Eene schrikkelijke ontploffing volgde. De rond werd in een omtrek van honderd meters, 0 meters diep uitgegraven en al de gebouwen er fabriek stortten in als kaartenhuisjes. In een straal van 50 kilometers werden al de liten verbrijzeld en een man, die op een kilo-leter afstand van de fabriek stond en den ichtsteen zag vallen, werd door het geweld 3r ontploffing ten gronde geslingerd. Men snt het aantal dooden niet, door de ramp ver-ckt.— Een stoomer middendoor gevaren. Ijftig sla.ch.toffers. —• Men meldt uit Norfolk Virginia) : De stoomboot « Monroë » zonk •ijdag vl., na in aanvaring gekomen te zijn et den stoomboot «Nantuekett», op de breedte in Hoguand. 58 passagiers en leden der be-anning van de « Monroë » werden gered. ijftig menschen zouden zijn verdronken. Nadere bijwnd.erhed.en. Men meldt uit New-York omstandige bijzon-:rheden over de schipbreuk van den stoomer IJonroë ». De ramp heeft nog grootere afme-igen genomen dan men eerst vermoedde. Depaketboot « Monroë », een der schoonste in de « Old Dominion Line », werd vrijdag orgend vl. ter breedte der kust van Virginia, )or den stoomer « Nantuekett » aangevaren î zonk in min dat 20 minuten tijds. Het aantal slachtoflers bedraagt minstensSO, isssgiers en koppen der bemanning. De aanvaring geschiedde rond half twee in m morgend, bij den ingang der baai van Che-ipec. Op het oogenblik der botsing sliep ieder-:n, uitgezonderd de koppen der bemanning, m dienst aan dek. De « Monroë » had ongeveer 150 passagiers in boord. De stoomer had, gezien den dikken ist die plots was opgekomen, zijn gang aan-enlijk vertraagd. Plots doemde de « Nantuc-itt » op en sneed het schip bijna in twee. Gcdurende enkele minuten blcef de « Nan-.ckett » in den romp van de « Monroë » vast-uen. Toen hij zich losgetrokken had, stroomde ;t water den « Monroë » binnen, die dan ook îel aan het zinken ging. Aan boord van het verongelukte schip deden de stewards onmiddellijk verwittigen, maareen uitzinnige schi-ik maakte zich van deopvarenden meester. Men had twee reddingssloepen kunnen uitzetten, doch weinig personen konden er in springen. Het meerendeel des passagiers, half gekleed, sprong in zee ; het grootste gedeelte verdronk. Enkele schipbreukelingen konden door de uitgezette sloepen van den « Nantuekett » opgepikt worden. De operator van draadloozen telegraaf van « Monroë » bleef zoolang op zijn post, als de omstandigheden het hem toelieten, en zond onafgebroken noodseiden uit, wat ook door den telegrafist van den « Nantuekett » gedaanwerd. Aldra waren ter plaatse des onheils aanwezig een kruiser van den toldienst, een toogboot en de paketboot « Hamilton », aan wier boord de gereddeschipbreukelingen werdenovergebracht. Uit de naamafroeping bleek dat er 24 passagiers en 26 koppen der bemanning ontbraken. Onder de slachtoffers, voor het meerendeel uitwijkelingen, bevondzich ook eentooneeltroep van New-York, van eene omreis in Virginia terugkeerend. De « Nantuekett » kon, niettegenstaande zware schade, naar dehavenvanNorfolkstoomen. — Onderzeeër verdwenen. — Te Washington heerscht thans de grootste onrust over het lot van den onderzeeër « E. 2 », den 27 janu-ari van Guantanamo (Cuba) vertrokken met drie andere onderzeeërs, en in bestemming voor Galveston. De gezagvoerder dezer kleine vloot heeft medegedeeld dat hij nergens een spoor meer vindt der « E. 2 ». — In gevaar. — Een visscher en zijn zoon die op een afstand van een halve mijl van het vasteiand op het kustijs in de Silvan Beach aan het visschen waren, geraakten in groot gevaar, daar het ijs, waarop zij stonden, losraakte en afdreef. De vader hoorde het ijs kraken, waar-schuwde zijn zoon en sprong over de vijf voet breede strook water, die zich tusschen de beide ijsvlakten had gevormd. Deze strook verbreedde zich zoo snel, dat de zoon, die eenige oogen-blikken geaarzeld had den sprong te wagen, niet meer kon overspringen. Men sleepte eene boot over het kustijs, om den jongen te redden. Het gelukte hem de boot te bereiken, maar door het ijs werd hierin een lek geslagen, zoodat de terugtocht met groote moeite en gevaar werd ondernomen. Een tweede boot werd uitgezeten kwam juist op tijd om de mannen te kunnen redden. — Noodweer. — De streek langs de Groote Meren, ten westen van Ohio wordt hevig ge-teisterd door sneeuwstormen. In de steden aan de meren ligt de sneeuw voeten hoog, sommige zijn zelfs geheel en al van het verkeer afgesne-den. De treinenloop is in de war, hier en daar zeP's totaal gestremd ; de telefoon-en telegraaf-verbinding is verbroken. Verschillende vaartuigen zijn vergaan op het Erie- en Michiganmeer en de havens liggen vol schepen, die wegens den storm niet kunnen MEXICO Washington gemeld wordt zal weldra aan de mexicaansche oproerlingen de gevraagde toela-ting verleend worden van wapens in de Veree-nigde Staten te mogen koopen. Schier gansch het amerikaansch ministerie, tahijke leden der senatorieele commissie van buitenlandsche zaken en verscheidene partijhoofden van de Amerikaansche Kamer zouden bereid zijn président Wilson te steunen in geval hij 't verbod van den uitvoer van wapens naar Mexico intrek-ken zou. Président Wilsor. heeft reîds doen opmerken dat de mexicaansche oproerlingen met aile gemak in den vreemde wapens koopen, terwijl de amerikaansche grens voor hen gesloten is. Vooraleer hoogergemeld verbod in te trekken, zou de amerikaansche regeering de zekerheid willen hebben dat het leven en de eigendommen der vreemdelingen in Mexico zou gevriiwaard blijven. Verscheideneamerikaanschehoogeamb-tf.naars denken dat, moest Amerika de oproerlingen als oorlogsvoerders erkennen en aan de twee partijen evenveel gemak voor de bewape-ning verschaffen, de revolutie weldra ten voor-deele der opstandelingen zou afloopen. OOSTENRIJK Treurige verjaardag. — Vrijdag vl. kondig-den de Weener dagbladen artikels af, gewijd aan de nagedachtenis van aartshertog Rudolf, ter gelegenheid van de 25e verjaring van zijn treurig einde. In de keizerlijke kasteelen en in het klooster der Carmelieten, te Meyerling, werden missen opgedragen tôt lafenis der ziel van den ongelukkigen kroonprins. De keizer, vergezeld van zijne dochter, de aartshertogin Maria-Valeria, woonde de mis bij in de kapel van het kasteel van Schoenbrunn. In den grafkelder der Capucienen werden talrijke kronen gelegd op de laatste rustplaats van aartshertog Rudolf. Een dezer kronen was gezonden door den keizer van Duitschland. ITALIE Moord in een automobiel. — Een duitscher, M. Morilz Sigall, te Leipzig wonend, maakte onlangs in een hôtel te San Remo kennis met een jong huisgezin, de echtgenooten Longfield-Wolf, uit Stuttgart. Vrijdag vl. besloten zij per automobiel een klein tochtje naar Menton, in Frankrijk, te doen. Bij het terugkeeren, op eenigen afstand nog van San Remo, vloog de deur van den automobiel eensklaps open en hoorde de voerder den knal van een revolver-schot. Hij stopte en bestatigde dat M. Sigall doodgesehoten was. De jonge echtgenooten be-weren dat zij de moord niet gepleegd hebben. De autovoerder verklaart nogtans eene hevige woordenwisseling gehoord te hebben tusschen ENGELAND il en ontaarae vaaer. —■ (Jnlangs on'dektc men in een trein te Londen het lijkje van een jongentje. Het ongelukkig kind was vermoord geworden en het lijk neergelegd in een spoor-wegwaggon. Het onderzoek der politie leverde in 't begin geen uitslag op. Nu echter heeft men den vader van het slachtoffer aangehouden, daar de rechtbank hem als den moordenaar beschouwd. Tijdens delaatste zittingwerd tegen den vader eene zeer gewichtige getuiger.is afge-legd. Eene vrouw heeft verklaard dat zij den 8januari, dag waarop de misdaad gepleegd werd, nabij de Camden-Torvystatie het jongentje ontmoet heeft met een man, die de vader van net kind is. Een anaere getuige neeft ook verklaard dat hij den vader met zijn kind gt zien heeft eenige oogenblikken voor de misdaad. Onmiddellijk na de aflevering van het aan-houdingsmandaat, werd de verdachte aangehouden en in het gevang opgesloten. — In eene ijsspelonk. — De doctor Murray-Levick, een gezel van de poolreiziger, kapitein Scott, heeft donderdag vl. voor de Koninklijke maatschappij van geneeskunde te Londen, rekenschap gegevenover de gedane proefnemin-gen onder geneeskundig oogpunt. Een deel der bemanning, waarbij zich de doctor bëvond, heeft zeven maanden in eene « glou » geleefd, het is te zeggen in eene ijsspelonk. Hevige sneeuwvlagen hadden den ingang toegestopt, zoodat de poolreizigers er gevangen zaten. Er was zelfs geen zuurstof genoeg aanwezig om eene lamp te doen branden. Doctor Murray-Levick heeft dan kunnen bestatigen dat in eene zeer lage t°mperatuur de mensch met weinig zuurstof kan leven. Hij en zijne manschappen aten bevrozen boter en spek alsof het appelcn waren en geen hunner kreeg eene maagont- çfptincr DUITSCHLAND Een moordenaar veroordeeld. — Den 13 juli laatstleden vond men te Ludwigshafen, nabij Straatsburg, in een zak het in stukken gesneden lijk van epn 12jarig meisje. De politie ontdekte na een ieverig onderzoek den eigenaar van den zak, zekere Sieghel, die sedert eenige weken reeds door zijne vrouw verlaten was. In het huis van den kerel ontdekte men een aantal bloedvlekken. Voor zulk bevijs legde Sieghel volledige bekentenissen af ; hij had het meisje Reclamen en rechterlijke aankondigmgen 50 centimen per drukregel. — De tnschrijvers die hun blad met wekelyks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzoebt ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijztn moet betalen. Aile toegezoudene of terbandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. in zijn huis binnengelokt en verwurgd, haar lijl in stukken gesneden en op een braakliggendei grond neergelegd. Het assisenhof van Deux-Pont, heeft den moordenaar tôt levenslanger iwangarbeid veroordeeld. — Grauwvuurontploffing. —■ Te Dordmunc îad er in den koolput Minister-Achembech een jrauwvuurontploffing plaats, juist toen de ploe-;en elkander aflosten. De reddingswerken wer-len onmiddellijk na de ontploffing begonnen en veldra haaldé men 6 lijken en 7 gekwetsten op. )m de 80 werklieden, die nog in den koolput ipgesloten waren, te verlossen, moest men in le andere inijnen hulp vragen. Om 11 1/2 ure vas men er nog niet in gelukt de slachtoflers te lereiken. Een uur later had men 22 lijken en 7 gekwetsten opgehaald. De bestuurders der aijn meenen dat er geene dooden meer in den mt zijn. Zaterdag morgend had men reeds achttien jken uit de mijn « Minister Achembach » ge-aald. Er bleven er nog vier of vijf in den put. ien gekwetste koolputters zijn naar het Bram-auersgasthuis overgebracht. Een hunner is er i nachts overleden. Volgens eene officieele bestatiging hebben egen mijnwerkers den dood gevonden in den chembachput. Drie mijnwerkers zijn erg ge-'ond, drie andere zijn verdwenen, wellicht nder de puinen verdwenen in 't geheel zijn ijf en twintig personen de slachtoflers gewor-en van de ramp. FRANKRIJK Gasontploffing — Te Parys ontstond er laandag brand in een hoop stroo, in een kelder an het huis Nr 8 der rue Anatole de la Forge. De pompiers snelden ter plaats. Eene ploeg randweerlieden, voorzien van den rookhelm î onder bevel van een sergeant-majoor, dron-en in den kelder door. Zij waren vergezeld van m portier van het huis en van drie électriciens, lots deed er zich eene geweldige ontploffing joren : door de hitte was eene gasbuis ge-nolten en het gas had plots vuur gevat. De jrtier en de drie électriciens, die bij de deur m den kelder waren blijven staan, werden echts licht verbrand. Zes brandweerlieden erden ernstig in het aangezicht en aan de inden verbrand, en vier hunner, waaronder 3 sergeant-majoor, moesten naar de infirme-e van het regiment overgebracht worden. Het vuur was kort nadien uitgedoofd. - Dr Xlacauravoor het qerecht. —■ Men ïeft in 1911 te Gent den geruchtmakenden merikaanschen dokter Macaura gezien, die et zijn triltoestel « Pulsoconn » allerlei kwalen snas. Van Gent trok hij naar Brussel en vandaar iar Parys, waar hij veel opgang maakte. Daar :hter werd hij met zijne helpers door het ge-:cht vervolgd, wegens onwettige uitoefening ?r geneeskunst. Uit de debatten der zaak voor de negende nner te Parys, is gebleken dat Macaura op 4 aanden tijds voor 500,000 frankreclaam heeft imaakt. Hij ontving evenwel 800,000 frank, îtzij eene zuivere winst van 300,000 frank. ijn toestel kostte hem, in het groot, 10 frank î hij verkocht het 70 frank. Door den bai.d ingen er een 1000 tal toestellen per dag van e hand. Deze zaak maakte te Parys nogal opgang. — Eene bandietenstreek. — Degemeente ens werd vrijdag morgend vl. door eene ban-ietenstreek in opschudding gebracht. Rond ;n uur vernamen drij politieagenten dat vier waaddoeners bezig waren de deur open te reken van eenen winkel der rue d'Avion. Ten inde de dieven te verrassen gingen twee agen-în langs de eenen kant, terwijl de derde langs en anderen kant ging. Deze laatste ontmoette 'eldra een kerel, die op loer stond. « Handen mhoog », riep de politiebediende. De kwaaddoenergehoorzaamdeaan het bevel. lii werd dan aangehouden en geboeid. Doch m de aandacht zijner gezellen op te wekken, roeg hij luidop waarom men hem aanhield, angezien hij niets kwaadshad gedaan. De ge-renschte uitslag was bekomen. De deur eener roning ging open en twee kwaaddoeners kwa- : men buiten. Zij richtten hunne electrieke lam-i pen op de politiebedienden en losten verscheidene revolverschoten. Een agent werd gewond aan het hoofd, doch zette niettemin de achter-volgingvoort.Eender bandieten werd ingehaald en een verwoed gevecht had tusschen hem en den agent plaats. Deze laatstelosteverscheidene revolverschoten, en kon den schelm overmee-steren De eerste aangehoudene bandiet en zijn medeplichtige, die weigert zich te doen kennen, werden naar 't politiebureel geleid, terwijl de gekwetste agent in eene naburige woning de eerste zorgen ontving. Na talrijke opsporingen ontdekte men een derden bandiet, wiens muts op de plaats der bandietenstreekachtergebleven was. Dezes echt-genoote werd insgelijks in hechtenis genomen. De vierde bandiet zal niet lang op vrije voeten loopen. — Aardbeving. — De sismografische toestellen van het Observatorium van Marseille hebben vrijdag vl, eene verre aardbeving aan-geteekend. De trillingen begonnen 4 ure 04 's morgens en eindigden ten 5 ure 32. Het schijnt dat hetmiddenpunt der aardbeving 9000 kilometers van Marseille gelegen was, waar-schijnlijk in Midden-Azie. Groote diefstal in Holland. Aanhouding te Antwerpen Zaterdag nacht heeft men te Antwerpen een persoon aangehouden beticht van een diefstal. Door de kassierfirma Van Mierlo en zoon te Breda, werd op 22 januari de kantoorklerk S. Bordes, uitgezonden met 55,000 gulden aan bankpapier en 30,000 gulden aan waardepa-pieren.Het eerste bedrag was bestemd voor eene Gentsche Bank. Bordes keerde niet meer terug en bij onderzoek bleek dat de som van 55,000 gulden, die hij op het poslkantoor te Breda per aangetee-kenden brief moest verzenden, niet aangeteekend was geworden. Het bleek tevens dat hij dien zelfden donderdag avond, een vriend was gaan halen en dat zij naar Antwerpen waren vertrokken, waar zij bleven slapen. De volgenden dag zijn zij samen per auto naar Parys vertrokken waar zij groot verteer maakten. Zaterdag gelastte Bordes zijn vriend Roks eene som van 12.000 gulden in Fransche bank-biljetten te gaan uitwisselen. Het is dan dat Piet Roks, gewaar wordend dat hij zich aan eene oneerlijkheid ging mede-plichtig maken en inziende dat hij reeds heel onvoorzichtig had geweest door den dief te ver-gezellen, ook door wroeging gedreven, het is dan, datRoks, instede van het geld te gaan uitwisselen, naar de Noordstatie, te Parys snelde en recht van Parys naar Breda reed. Zaterdag avond, 24 januari, om half 9 ure, was Piet Roks te Breda terug thuis en eenige uren later bood hij zich met zijn vader bij de Rrma Van Mierloo en zoon aan en legde daar de 12,000 gulden af. Roks die door de politie in voorloopige hechtenis werd genomen, meende dat Bordes van Parys naar Marseille of Barcelona zou gaan en dat hij zich van daar naar Venezuela zou in-schepen.Het Hollandsch gerecht seinde naar die havens, doch men wist van niets en dit was niet te verwonderen : Bordes, het leventje te Parys moede, was den volgenden maandag naar Antwerpen teruggekeerd en was er vooral in de buurt der statie te zien. De man dreef zelf de onbeschaamdheid zoo ver per auto naar Tilburg te rijden om er een vriend te bezoeken. Hij werd er echter herkend en de politie verwittigd, dat de dief in Tilburg was. Toen de politie op onderzoek uitging, was Bordes reeds terug naar Antwerpen gereden. Nog denzeP'den avond kwamen de politie-commissaris Soentjens en twee politieagenten van Tilburg en een agent van Princenhage te Antwerpen aan en stelden zich hier in verbin-ding met de politieagenten Van den Berg en Buttenaere, van de derde wijk. Deze begonnen nog in den nacht hunne op-zoekingen, liepen het statiekwartier af en von-den ten slotte den « chauffeur », die zaterdag met zijn auto Sebastiaan Bordes naar Tilburg had gevoerd Deze wist te zeggen dat zijn klient vernacht had in een hôtel der Gemeentestraat. Menzocht nu nog in de bars der Anneessens-straat en ten slotte, in den vroegen morgend, viel men binnen in het hôtel der Geineentestraat waar Bordes werd verrast. Men voerde hem onmiddellijk naar het politiebureel der Venusstraat, alwaar hij werd af-getast en waar, tôt hunne niet geringe verstom-ming, de agenten op hem eene som van ongeveer 88,00o fr. (44,000 gulden),vonden, meest in bankbiijetten, die hij tusschen de voering van zijne kleederen had vastgenaaid ; men heeft er gevonden tôt in zijne mouwen toe. De dief is opgesloten in de celgevangenis, in afwachting dat de pleegvormen der uitlevering zullen vervuld zijn. De Hollandsche politiebedienden zijn niet vertrokken, zonder hunne twee Belgische colle-gas van harte geluk gewenscht te hebben. Met de 30,000 gulden aan waarde-papieren, die bij had medegenomen, had Bordes niets kunnen aanvangen, daar die alleenlijk in Enge-land konden te gelde gemaakt worden bij eene firina, welke onmiddellijk van het feit in ken-nts was gebracht. Voor dezelfde zaak was er daags na het ple-gen van den diefstal een Hollandsche speurder te Antwerpen nazoekingen komen doen. Hat enrsgistreeren der huurceelen. Nu er zooveel sprake is van het enregistree-ren der huurceelen, en men van verscheidene zijden om inlichtingen vraagt, willen wij eens nagaan wat de wet van 30 Ôogst 1913 zegt : Artikel8.— De proportioneele enregistre-mentsrechten op de huurceelen en opde stortin-gen die er in betrekking mede staan. zijn ver-vangen door een gegradueerd recht, waarvan de taks als volgt is vastgesteld. Op 50 centiemen, indien de jaarlijksche prijs der huurceel, eiin begrepen de jaarlijksche lasten aan den huurder opgelegd, de 500 fr. met te boven gaat ; Op 1 frank, indien de prijs en de lasten 500 frank te boven gaat, zonder de 2,000 frank te overtreffen ; Op 2 frank. zoo de prijs en de lasten 2,000 iraiit le uuven gaat, zonder ae iu,uuu iraiiK ie overschrijden ; Op 3 frank, zoo de prijs en de lasten de 10,000 frank te boven gaat. Zoo er, voor een of meerdere jaren, een prijs bepaald is, verschillend van dezen der andere jaren, wordt er een totaal gevormd der prijzen van al de jaren, erin begrepen de lasten aan den huurder opgelegd ; het totaal wordt dan verdeeld door het aantal jaren. Art. 60. III. — In de 6 maanden, volgend op den dag dat de huidige wet verplichtend is, zullen toegelaten worden tôt het enregistrement aan gegradueerd recht, zonder boete, de akten onder privaat handte;ken, of ineen vreemd land verleden, van een vroegeren datum betrekkelijk eenpacht,onder-verhuring, vervanging, afstand of terugneming der huurceel van onroerende goederen in Belgie gelegen. Gedurende hetzelfde tijdstip zullen deze der akten die in overtreding met de wet op het ze-gelrecht zouden opgemaakt zijn, buitengewoon toegelaten worden tôt den zegel of tôt den visa voor zegel zonder boete. Men heeft zich afgevraagd jf het doen enre-gistreeren der huurceelen wel aan te raden is. Het enregistreeren is noodzakelijk als de huurceel in de handen mocht komen van den vrederechter (die de zegels legt) van den ont-vanger, enz., of indien de rechtbank dien zien moët om 't geschrift te onderzoeken. Er is eindelijk nog het geval van het artikel 1743 van het burgerlijk wetboek. Indien de verhuurder verpachts goed verkoopt, zal de kooper den verhuurder en den huurder dade-lijk mogen doen verhuizen indien de huurceel niet voor notaris is opgemaakt of indien de da- D 33 Eiland-Prinses (22e Vervolg.) — Ik ben nergens gelukkiger geweest, Jan hier, antwoordde Éulalie. Waarom zou ik niet ook mijn zeeprieel hebben, evengoed ïls mijn landprieel, waar ik 's namiddagf mijn slaapje doe in de schaduw ? De fakkel in mijne hand was uitgebrand. Ik wierp het overschot weg en het duurdc weder eenigen tijd voor mijne oogen ziel aan de duis'ternis gewend hadden. — Het zou hier ook eene prachtige groott muziekzaal kunnen zijn, zegde ik. Een orge schijnt daar boven door de natuur reeds ge vormd te zijn. Maar wiezouhetbespelen,Lil ' Zij antwoordde niet. Zij scheen ingepeim verzonken. Hare oogen waren gevestigd oj het water in het midden van de grot. Maai het licht was zoo zwak, dat ik niet kon ziei waarnaar zij keek. Ik rammelde voort : — Misschien zou de wind wel voor orga nist spelen, zooals hij doet op eene Aeolus harp. Dat zou de echte natuurmuziek zijn En wat zou het hier blinken in deze muziek hal ! — Sst : Hoe stil is het hier ! Geen gra in de zee kan stillerzijn. Ik hoorgeenzuchtje geen adempje — zelfs niet het lauwste rui schen van de branding. Hoort gij iets, Lil Bemerkende dat zij nog steeds op dezelfde plaats in 't water staarde, vroeg ik : Waar kijkt ge toch naar ? En ik keek ook. — Ziet ge die schaduw daar ? vroeg zij, fluisterend, alsof er een derde persoon was, die het niet hooren mocht. — Waar ?... Maar in denzelfden adem riep ik uit : Ah ! want ik zag het — eene roerlooze schaduw juist onder den zwarten spiegel van het water — ongeveer vijftien voet lang,.. een haai !... Ik zag het terstond aan den vorm — en mijn bloed werd tôt ijs. — Goede God ! riep ik, hij is ons gevolgd, of hij is aangelokt door onze fakkel ! Wij zitten in de val ! Zal hij heengaan ? Ziet hij ons ? Wat moeten wij doen ? — Doen ? riep zij. Er is maar een ding te doen. Ik moet heengaan en hem dooden. Ik greep haar bij den arm. — Hem dooden ?... Hij zal u dooden! riep ik — en ik zal hier moeten zitten om : het aan te zien !... Neen neen Lily ! Blijf stil [ bij mij. Laten wij wachten, tôt hij heengaat. Hij zal wel heengaan, als wij onsstil houden, ' Wij moeten wachten ! ; — Wachten ! riep zij, met onschuldige i verbazing. Wie denkt ge dater langerwach-• ten zal — hij, ot wij ? — Hij zal hier wach-i ten, dagen lang, tôt wij van honger omge-komen zijn. Hij ziet ons — hij loertop ons. Maar ik zal hem wel helpen. 1k ben volstrekt - niet bang van hem. Hij kan mij niet aan. Ik zal hem dooden en dan bij u terugkeeren. 1 Laat mij gaan, Rupert, of vader zal denken - dat wij verongelukt zijn. f 1k hield haar bij den arm ; maar die arm, , naakt en nat, gleed mij uit de vingers alsol - hij geolied was, en eensklaps, met die snel-? heid van beweging, die zij van het ras harei moeder had, trok zij den ponjaard uit de scheede en sprong in het water, voor ik een kreet kon uiten. Ik rees op en stond verstijfd van ontzet-ting. Nog nooit was een mensch in het vree-selijkste gevaar machteloozer geweest, dan ik op dit oogenblik. Wat kon ik doen ? — Haar helpen om den haai te bevechten, zou waanzin zijn geweest. Ik zou haar slechts in den weg zijn geweest, en ik was immersonge-wapend, ineenommezienzouikverscheurdof verminkt geweest zijn, want een haai is ont-zettend vlug in zijne bewegingen, en hij was in zijn eigen element — ik niet in 't mijne. Ik kon slechts daar staan entoezien. Maar onder welk een storm van .de gruwelijkste aandoeningen ! — Zou ik mijne lievelinge onder mijne oogen aan stukken gescheurd moeten zien, zonder een hand te kunnen uitsteken om haar te helpen ? — En dat niet alleen. Maardan nog de afgrijselijkste zekerheid, datdaarnahet monster mij op mijne beurt zou blijven bewaken, tôt ik van honger en dorst gestorven was. Want van ont-snappen, zoolang dit gedrocht in de grot was, kon geen sprake wezen. Zij sprong in het water en gleed als een licht over de donkere watervlakte recht op den haai af, die r jerloos lag, als de schaduw van een dreigende donderwolk. Zij naderde die schaduw —zij scheen er mee ineen te smelten. En plots werd het water gezweept tôt golven en schuim, alsof er een storm in was neergeslagen. De haai keerde zich op den rug, om te bijten — in het volgende oogenblik moest het pleit beslecht zijn Maar tegelijkertijd zag ik Eulalie den ponjaard zwaaien. En nu woelde het monster nogmaals rond — het zwom voort als om te vluchten. En Eulalie, als een bliksem-straal er onder door. En wederom zag ik den blanken arm onder het water het mes zwaaien, stootend en rijtend in de weeke huid van het monster onder den buik. En de haai, wel verre van den aanval te hernieu-wen, schoot halverwege. omhoog uit het water, en toen voorwaarts blijkbaaromzijnen aanrander te ontsnappen. Nog een stoot, nog een scheur. Elk andere visch dan de haai zou reeds genoeg hebben gehad. — O, kom aan wal, kom aan wal riep ik. Gij hebt uw werk gedaan ! Hij moet er genoeg van hebben ! En daar zij dit zelf ook begreep, zwom zij naar den kant, sneller dan de visch haar zou hebben kunnen volgen, en met een sprong was zij weder naast mij en lag hijgend aan mijne borst. Ondanks de duisternis kon ik zien hoe het water, dat van haar afvloeide, en ook haar zwemkleed rood waren van bloed. Van het hare? — Neen.Goddank ! Zij was ongedeerd. Zij was slechtsafgemat van den ont/.ettenden strijd. Het eenige, wat zij behoefde, wasrust. XV. Toen Eulalie hare krachten weder terug had, was het in de grot stikdonker. Hei blauwe schijnsel, dat door den watertunnel naar binnen drong was verdwenen. Dit was een bewijs dat de zon was ondergegaan. Hei mystieke schemerlicht was uitgedootd er bijgevolg was de duisternis zoo volslagen, dat ik zells Eulalie, die tegen mij aanleunde, niet kon zien. — Wij moeten hier overnachten,zegdeik, — Dat vrees ik ook, antwoordde zij. It ben er niet zeker van, of ik in het donker den uitgang zou vinden. — En de haai kan er ook nog wezen, viel ik in, terwijl ik over het zwarte water heen-staarde naar eene glimmering, die eene beweging van het dier had kunnenaanduiden. — Vader zal denken dat wij verdronken zijn. Zoo iets is mij nog nooit gebeurd, zegde zij, in het donker sprekend aïs iemand die men hoort in den slaap. — De nacht zal lang zijn — maar wij zijn samen, zegde ik. Lily, wat zijt ge toch eene kleine heldin ! Ik zou mij de haren kunnen uitrukken van schaamte, als ik bedenk dat ik hier moest blijven staan en u alleen dien duivel van een visch moest laten bevechten. O, het was niet de eerste keer voor mij, antwoordde zij. Ik was er vroeger al een paar zoo te lijf gegaan. Deze, geloof ik, heeft zijne bekomst gekregen. Als hij nog leeft, dan zal het niet voor lang meer zijn. — Ach, die rakkers hebben zeven levens voor een — maar welk eene daad van u 1 — Ik kan niet zeggen hoe ik u bewonderd heb en hoe klein ik mij naast u voel. Eene liefkozing was haar antwoord. Daarop zegde zij : — Het zal een lange nacht worden, en vader zal ons opgeven als verloren. Iloezwarl is het hier ! — En hoe stil. — Ik zou bang zijn, als ik alleen was. — Gij bang ? Er is niets op de wereld, dat u bang kan maken ! — Maar zwart ishel wel, en stil ook, en ik zie nergens in hei water het geringste glimmeren van phos phorus. Gelukkig is 't niet koud. Wat eec heerlijk land, waar men zelfs in eene gro onder water geen dekking noodig heeft ? U wilde dat ik een fakkel had, al was het maai om te zien of de haai op zijn dooden rug drijft. Want datgezicht zou mij gerust den morgend doen afwachten. Onze toestand was schrikkelijk. Wij waren opgesloten in eene grot onder de zee, voor den nacht en misschien voor altijd wel. Wij wisten niet of de haai nog leetde ot op ons loerde; want aile zeelieden kennen de le-venstaaiheidvan dezegedierten. Deduisternis kon in een graf niet zwarter zijn geweest, en de stilte niet dieper. Maar de dainpkring was lauw, niettegenstaande dekoeltevanden zwarten waterspiegel. Het was of het ge-steente, over dag doorde zonnestralen door-gloeid, in den naciit warmte uitstraalde. Ik liet Eulalie's hoofd op mijnen schouder rusten en een deel van den nacht sliep zij, naar ik aan de ademhaling bemerkte. Ik zelf leunde tegen de rots, en de rots was mijn hoofdkussen, eene harde legerstede. Hoe langzaam kropen de uren voorbij?En daarbij kwamen allerlei schrikbeelden, die in de duisternissen mijn brein bekropen. Ik stelde mij voor hoe er, in plaats van een haai, een grampus ot een andere kolossale visch door de opening kwam en zich daarin vast-rammelde. Zou niet straks de vloed opko-men en de grot vullen ? Of als er eene aardbeving ontstond, door welke de rotsen verschoven werden en de uitgang der grot werd verstopt ? Al derge-lijke akelige phantasieën beangstigden mij. Eulalie maakte mij beschaamd. Als zij ontwaakte, sprak zij heel gewoon en kalm, alsof zij thuis op haar eigen bed gelegen had. Zij sprak over de bezigheden van den volgenden dag. Heteenige, wat haar bezwaarde. was de gedachte aan de ongerustheid van ■ haren vader. Woiidt Voortgezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Scheldegalm: gazette van Audenaerde appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Oudenaarde du 1858 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes