De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1715 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Avril. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9zh6s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 3284. Zondag 19 April 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE ■a——BM—fJ——————M—i ■■ —un min »n iltiii rinm» irn irmm rrnurrrr - - r îr - - ~i Tinn ~ i ■ i m n—rm-rmnr-nr-rm mi iw i i n imiiih - -Browuaii j— i un nimiff HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men sohrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die liun blad niet wekelijks en op bt-hoo- Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocbt ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 f'r. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreftende de redactie middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen den VRIJDAG middag te latec geworden; de prijs is 20c. per regel. moet betalen. Aile toegezondeDe of terhandgestelde geschrifteu die vvij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. JAPAN Dood van de keizerin-moeder. — Donderdag vl. is de keizerin-moeder Haruko gestorven. De aflijvige werd te Kioto, den 28 Mei 1850, ge-boren uit den prinsenstam Fujiwara Isjik. Den 9 Febr. 1809 huwde zij den Mikado of Japanschen keizer Mutsuhito, die den 29 Juli 1912 stierf, na zijn land op moderne wijze in-gericht te hebben. Uit dit huwelijk waren een zoon en vier dochters gesproten. De zoon, Yoshihito, is nu keizer en zal in Juli aanstaande na 2 jaar regeering gekroond worden. Van de vier dochters zijn er reeds drie getrouwd. Keizerin Haruko was gedecoreerd met ver-schillende Europeesche orden, aan devrouwen voorbehouden; onder anderen met de Beiersche Theresia-orde. De afgestorven keizerin hield zich veel bezig met letterkunde, aanzag met een gunstigenblik al wat totJapans vooruilgang kon helpen en was een der beste medewerksters van keizer Mutsuhito tôt het herinriehten van Japan. Op de groote plechtigheden verscheen zij liefst gehuld in kostbare kleeren, naar de Europeesche mode vervaardigd en versierd met de prachtigste juweelen uit Europa. Na den dood van haar man bleef de keizerin-moeder eene jnvloèdrijke raadgeefster van den nieuwen keizer. — De kronmgsfeesten. — Ten gevolge van bet overlijden van de keizerin-moeder, is de kroningsplechtigheid vandenMikado totin 1916 uitgesteld. AFR1KA Het alcoolisme in Afrika. — Groote bladen wijden artikelsaan het drankmisbruikin Afrika waardopr de voorspoed van het aldaar wonende volk ten zeerste wordt bedreigd. Het gaat hier om de toesomstvan het zwarteras en daarmede om de toekomstvan Frankrijk's rijke kolonien. Vooralbij de nietlslamitischestammen schijnt het kwaad op onrustbarende wijze voort te woekeren. Gewetenlooze kooplieden voorzien de onwetende lieden tegen hooge prijzen van aller-gemeensten drank. Degevolgen zijn verbijste-rend.De gouverneur-generaal van West-Afrika heeft onlangs eene brochuur uitgegeven, waar-in een boekje wordt opengedaan over den toestand- Vooral in Dahomay en aan de Ivoorkust is de invîoed van devergiftiging zeer merkbaar. Het geboortecijfer neemt schrikbarend af, ter-wijl de longteringvoortdurend meer slachtoffers maakt. Hoewel de alcoolinvoer in Midden-Afrika niet zoo uilgebreid schijnt te zijn, hebben de Europeanen te Libreville toch eene petitie aan de regeering gezonden, om beperkende maat-regelen te overwegen. De gouverneur-generaal Ponty is voornemens voor geheel West-Afrika den verkoop van àbsinth aan de inboorlinggn te verbjeflen en in Europeesche middens het vervoervan alcool zoo kostbaar en bezwarend mogelijk te maken. De « Union Coloniale Française » heeft een ver-jfoek gericht tôt den heer Ponty, om absinth-verkûop te verbieden pok ;;an Europeanen, en wel om twee redenpn : ten eerste is bet absinth-gebruik voor Europeanen even nadeelig als voor de zwarte bewoners van het land ; ten tweede zou een verbod voor deze laatsten alleen vol-strekt onvoldoende zijn. Daar staat natuurlijk weer tegenover, dat zulke radicale maatregelen atltcht zullen leiden tptsipokkelhandel. OOSTENR1JK In een bosch diehtbij Villach, in Carinthie, vond men onlangs het akelig verminkte lijk eeuer 20 jarige meid. Een politiehontl werd er bijgehaald. Het dier besnuffelde het lichaam, de voetsporen er rond en liep plots, immer met den snuit tegen den grond, naar de kazerne van Villach, waar hij voor een soldaat, den artilleur Lassith, staan bleef en luiddop aan het blaffen ging. De soldaat, behendig ondervraagd, zag zich len slotte verplicht te bekennen dat hij de moord gepleegd had. ENGELAND Wielrijder door een auto aangereden. — Een jongeling en meisje keerden zondag nacht van een rijwieltocht naar Lee terug, toen zij achter hen een auto hoorden aansnorren. Het rijtuig, dat met groote snelheid reed, wierp den jongeling om, welke den schedel gebroken had en kort nadien stierf. Wat het meisje aangaat, deze werd eveneens gewond, doch haar leven verkeert niet in gevaar. De automobilist, welke het ongeluk veroor-zaakte, reed verder zonder zich om zijne slachtoffers te bekreunen. — Amerikanen op reis. — In een der Engel-sche bladen wordt melding gemaakt van het groote aantal Amerikanen dat dit jaar in Lon-den verwacht wordt — 200,000. Zij blijven daar een dag of tien, of langer, voor zij de reis naar het vasteland van Europa voorlzelten De meeste Amerikanen die zoo een reisje naar Europa maken, hebben daar eengoede 5000 fr. voor over. Een bekend Amerikaansch bankier berekent, dat de Amerikaansche toeristen te samen 300,000,000 tôt 500 millioen per jaar in Europa achterlaten. — ten draina in Engelscli-lndie — Men bericht uit Peshawar dat zekere Rahsud, or-donnans van den bevelhebber Dodd, politiek agent van den Wazirtstan, maandag avond zijn meester en een ander officier, met revolverscho-ten verwond heeft. Daarna schoot hij nog drie offieieren, die hem wilden aanhouden, dood. De dader, die vluchtte, werd door de politie neergeschoten. — De nachtexpress, Londen-Aberdeen had maandag morgend, om 4 u. 20, Edimburg met 25 minuten veriraging verlaten. Hij reed met voile snelheid door de statie van Burntisland. Drie honderd meters verder was men op dit oogenblik juist aan het versporen van een rei-zigerstrein, om voor den express vrije baan te maken. Doch, zulks geschiedde niet snel ge-noeg en de express vloog tegen de locomotief van den versporenden trein aan. De schok was allergeweldigst. De machien van den expresstrein sprong uit de sporen en de 4 erop volgende waggons kan-teldenom.Een waggon van 3e klas stampvol reizigers, schoot in brand. Gelukkiglijk kon ie-dereen bijtijds ontkomen. De machienist en de stoker van den aanrij-den trein werden op den slag gedood Hunne verkoolde lijken werden van onder de locomotief uitgehaald. Tien reizigers werden min of meer zwar gae-wond naar het gasthuis overgebracht. Aan den aangereden trein werd er ook aan-zienlijke stoffelijke schade aangericht. — Te Alwington, in Northumberiand, aan een zeer gevaarlijken draai, werd een automo-hiel, gevoerd door majoor Bell, en waarin zijne vrouw en twee andere damen plaats genomen hadden, in eene rivier geslingerd. Een der damen werd gedood; eene andere werd met gebroken arm gered; de majoor en zijne vrouw hebben lichte verwondingen bokomen. DUiTSGHLAND In oorlogstijd. — Kolonel Goedke heeft in een dagblad van Berlijn het volgende ge-schreven : « Frankrijk zal in een aanstaanden oorlog over 2 millioen soldaten beschikken, terwijl Duitschland 2 millioen vier honderd duizend soldaten gnder 4e wapens hebben zal. Nogtans daar een deel der fransche troepen in Marokko weerhouden zijn, zal Frankrijk maar negentien legerkorpsen en zeventien reserveafdeelingen aan de duitsche grens kunnen samentrekken. Het is niet het getal dat noodzakelijk den zege zal verzekeren, maar wel de opleiding der troepen en de weerde van de haofgeneraals. Het zou nochlans kunnen gebeuren dat een der tegenstrevers zijne troepen sneller samen-brengen dan de andere, en alzoo tegen den vijand een beslissenden slag waagt, (loch dat is onvyaarschijnlijk. Wat, daarentegen-, bijna zeker is, is dat het er zoo wreed zal toegaan dat het gevecht eindigen zal bij gebrek aan strij-ders.FRANKRIJK De heer Poincaré naar Rusland. — Zie-hier bijzonderheden over het aanstaande be-zoeic van président Poincarp aan Rusland. De président zal zich aan boord van een pantserschip, waarschijnlijk de « Condé » naar Kroonstad begeven. Vandaareaat hij met de yacht van den czaar naar Peterhof. Den volgenden dag zal hij te Krasnoje Selo een wapenschouw bijwonen en den derden dag naar St Petershurg gaan. In het Winterpaleis zal hij het diplomatieke korps ontvangen en daarna een bezoek brengen aan Fransche in-stellingen. Den vierden dag keert hij naar Kroonstad terug, om vandaar naar Kopenhagen te vertrekken, waar hij twee dagen blijft. — Een priester slachtoffer van een aanslag. Het parket van Abbeville houdt zich thans ieve-rig bezig met een drama, dat donderdag avond vl., rond 9 ure, in de gemeente Saint-Maxent zijn verloop had. De pastoor der gemeente, de heer Desachy, stond op het punt zijne pastorij binnen te gaan, toen er plots een kerel voor hem sprong. Die geheimzinnige persoon was van groote geslalte en had zich de wezenstrekken bij middel van eene stuk stoffe gemaskerd, riep den pastoor eenen « goeden avond » toe en schoot dan zes-maal met een revolver naar den geestelijke, die door vijf kogels getrofîen in de hartstreek, den buik, den arm en de bil, neerzeeg. De dader nain ijlings de vlucht. Voorbijgangers vonden later het lichaam van den pastoor, wiens toestand wanhopig is. De geftonde kon vrijdag vl. eene oppervlak-kige persoonsbeschrijving van den moordenaar opgeven. De dader wordt ieverig opgezocht. Het schijnt vast te staan dat de dader van den aanslag vrouwer.kleederen aan had. Men denkt dat de schuldige een inwoner van een naburig dorp zijn moet, die handelde uit wraakrieming. — Noodlottig einde van een uilvinder. — De 71-jarige Ferdinand Forest, uitvinder en welgektnid om zijn werken over metpren, was zendag te Mpnte-Carlp uitgevaren, em pver te gaan tpt proefnemingen met de autoboot « La Gazelle », toen dit vaartnigje tegen het haven-hoofd aanbotste. Tengevolge van de ondergane ontroering, stierf de heer Forest aan eene hart-aderbreuk.— Een gezin vergiftigd. — De leden van hetgezin Plantade, uit vader en moeder en vijf kinderen samengesteld, werden in het dorp Martiel door heteten van visch vergiftigd. Een zevenjarig meisje en een twaalfjarige jongenzijn reeds overleden. De andere leden van het gezin bevinden zich in ergen toestand. Schrikkelijk auto-ongeluk te Brussel Senatop Sam Wiener gedood. Vrijdag avond, rond 9 ure 45, keerde M.Sam Wiener, liberale senator van Brussel, van Boschvoorde terug, waar hij het avondmaal in het kasteel van M. Edward Wiener, zijn broe-der, genomen had. Hij was op den terugwcg naar zijne woning, Sterrekundelaan, 9. M. Sam Wiener bevond zich in zijnen auto, eengrootopen rijtuig, in vorm van torpédo. De auto werd gevoerd door den chauffeur Jaak Smeets, 33 jaar oud, die sinds zes jaar in dienst van den senateur was. De botsing. De auto was in deWetstraatgekomen en reed met gematigde snelheid, volgens de politiever-ordenjng den rechterkant der straat houdend. Nabij de Willem de Zwijgerstraat zag de voer-der de stootkar van eene linnenwasscherij, zonder licht, op enkele me'.ers van den auto. De stootkar werd gevoerd door een man en eene vrouw. Eene botsing ging gebeuren toen de voerder erin gelnkte de remmen van den auto tesluiten. De drijfkracht van het logge rijtuig was even wel nog zoo groot dat het op de wielen draaide en dwars overdetramlijn gleed. Op het-zelfde oogenblik kwam met gewone snelheid, een tram uit de richting der stad gereden. Eene verschrikkelijke botsing, die onmogelijk voorkomen kon worden, gebcu 'de. De auto werd zijdelings in 't midden gevat, letterlijkingebeukt on tegen den gevel van het huis Nr 134 geslingerd.M. Sam Wiener botste met het hoofd vooruit tegen den voorwand van den auto, en werd vervolgens buiten het rijtuig geslingerd. De voerder werd ongedeerd onder de stukken van den auto uitgehaald. Dood van het slachtofier. Deslagvan de botsing werd op verren afstand gehoord. Langs aile kanten kwamen geburen en voorbijgangers toegesueld. M. Sam Wiener werd bewusteloos opgenomen en naar de woning van Dr Hotlet gedragen, die tien huizen voorbij de plaats van het ongeluk woont. De doctors Huard en Verhoeven werden ontboden en stel-den ailes in 't werk om het slachtoffer terug tôt het leven te brengen, doch vruchteloos; M. Sam Wiener stierf ten 10 1/2 ure zonder 't bewust-zijn herkregen te hebben. Buiten eene lichte verwondingaan den mond waren geene kwet-suren te bespeuren. De dood werd klaarblijkend veroorzaakt door eene hersenschudding. Het rechterlijk ondenoek. Het parket van Brussel, onmiddellijk verwit-tigd, kwam ten 10 1/2 ure ter plaats. Na in het commissariaat der Willem de Zwijgerstraat verscheidene getuigen onderhoord te hebben, begaven de magistraten zich naar de woning van Dr Hotlet, groetten ontroerd het lijk, en verleeuden de toelating het stoffelijk overschot naar de woning van den senator over te brengen ; rond 12 1/2 ure 's nachts had deze over-brenging plaats. De vernielde auto werd tôt zaterdag middag ter plaats gelaten omdoor een expert onderzocht te worden. Al het glaswerk ervan is vernield, de portels zijn ingebeukt, de kas is op eene lengte van verscheidene centimeters in spaan-ders geslagcn, en een der wielen is afgerukt en verwrongen. De tram is ook nog al erg beschadigd ; de voortrein is gansch ingebeukt. Uit het rechterlijk onderzoek is gebleken dat nochdeautovoer-der noch de wattman van den tram verantwoor-delijk kunnen gesteld worden Zaterdag, om 12 1/2 ure, heeft men den auto van M. Wiener op een auto-camion geheschen en naar degrefïie van het juslitiepaleis overgebracht.De verklaring van den autovoerder. De autovoerder, wiens verdriet aan wanhoop grenst, heeft zaterdag aan 't parket de omstan-digheden van het ongeluk verhaald, zooals wij ze hooger melden. Hij voegde erbij dat, toen hij uit Boschvoorde met M. Sam Wiener vertrok, hij hem vroeg of het niet goed ware de kap van den auto op te halen. De senator antwoordde dat hij verkoos dat het rijtuig open bleef. Ware de auto geslo-ten geweest, dan zou M. Wiener niet op de staaatsieenen geslingerd geworden zijn, en had men, misschien, de dood van het slachtoffer niet te betreuren gehad. Koninklijke deelneming. Zoodra koning Albert konnis kreeg der dood van M. Sam Wiener, gelastte hij een zijner ordonnancieotficiers zijne deelneming aan de familie te gaan uitdrukken. Zaterdag hebben zich talrijke persenaliteiten van de balie en van den politieken wereld, zonder onderscheid van denkwijze, in 't woon-huis van den overledene ingeschreven. De lijkplechtigheden. Dinsdag morgend, om 10 ure, hadden de lijkplechtigheden van den heer Sam Wiener plaats. Gedurende ruirn een uur was het, vôôr de lijkkist, inhet huis van den verongelukte, opge-steld, een onafgebroken stoet van voorname personen, uit de politieke, handels- en nijver-heidswereld, uit de magistratuur, de balie,"enz. Ten sterfhuize werden lijkreden uitgesproken door de heereu Hanrez, namens de liberale linkerzijde van den Senaat ; Theodor, stafhou-dervan de Advocatenorde der Brusselsche Balie, namens deze instelling ; Paul Hymans, namens de afvaardiging der liberale linkerzijde der Ramer en der Liberale Vereeniging van Brussel. waarvan de heer Sam Wiener voorzitter was. BESCHERMING DER DIEREN. De heer baron de Kerchuve, Gouverneur van Oost-Vlaanderen, komt den volgenden omzend-brief te sturen aan de heeren Burgemeesters en Schepenen der steden en gemeenten van de Provincie : Mijnheeren, In zijn jaarlijksch verslag voor 1913, somt de « Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren », de maatregelen op die zij genomen heeft met het oog op het behoeden derzelve alsmede de pogingen die zij aangewend heeft om aan het belanghebbend publiek gevoelens van zachtheid en goedheid jegens de beesten in te boezemen. Onder de middelen die door haar gebruikt werden om goede uitslagen te bekomen, meldt zii: 1" De uitdeeling in overvloed van vlugschrif» ten, over de manier van handelen jegens de dieren ; 2e Het gebruik der fondsen veortkomende van eene tentoonstelling tôt het oprichten, in de stad Gent, van verscheidene fontein-drinkbak-ken voor paarden ; 3° De kostelooze uitdeeling van almanakken en van brochuren betrek hebbende op de bescherming der dieren ; 4" De vermeerdering van het getal ijzeren platen met het opschrift : « Behandelt de dieren met zachtheid » ; 5e De vermeerdering van het getal vrijwil-lige inspecteurs, dragers van eene bijzondere medalie der politie die hun toelaat proces-ver-baal op te maken. 6e Het geven van theoretische lessen aan de plaatselijke politieagenten, met opwekking om onverpoosd de geleiders en voermans die hunne trekdieren mishandelen, te vervolgen ; 7® Den wensch uitgebracht om te Gent gelijk elders het stelsel Stahel te zien aannemen voor de afmaking van het vee en van afloopplanken voor zijne lossing in de slachthuizen. 8e Het kosteloos afhalen ten huize van katten en honden waarvan de eigenaren zich willen entmaken om reden van ouderdom, ziekten, gebrekkelijkheden, enz. 9° De chloroformiseering der honden en katten voor hunne terdoodbrenging ; 10® De propaganda ten voordeele van de afschaffing der ooglappen van de paarden. De maatschappij stelt vast dat, dank zij de talrijke verkleefde medeliulp, zij te Gent eene merkelijke verbetering bekomen heeft in den toestand der ondergesehikte schepsel» waarvan hare roi is de verdediging te nemen ; maar zij doet opmerken dat er nog ongelukkiglijk veel te verrichten valt op den buiten. Zij dringt dus aan, opdat een warme oproep gedaan worde tôt de plaatselijke politie die ge-last is de artikels 561 en 562 van het Straf-wetboek te doen eerbiedigen en de overtreders te doen vervolgen. Het ware wenschelijk, dat de heer Burge-meester strenge bevelen in dien zin wilde geven aan de politieagenten en aan de veldwachters, opdat zij eene zeer werkdadige wpakzaamheid zouden uitoefenen over de handelwijze der geleiders van paarden en andere dieren en opdat zij onmeedoogend proces-verbaal zouden opmaken ten laste dergenen die op het stuk bestaande wettelijke schikkingen zouden over-treden.Ik denk, Mijnheeren, te mogen rckenen op uwe toewijding aan de menschlievende en zede-lijke taak die do Koninklijke Maatschappij waarvan spraak op zich genomen heeft. De Gouverneur, Bou de Kerciiove. Verslag over het Muziek-conservatorium van Audenaarde Verslag1 over het eerste muzikaal verhoor, gegeven door het Conser-vatorium. den 9 Sept. 1883. Briefwisseling uit « Le Guide Musical » van Schott. Zondag 9 September, heeft ons Conservato-rium, onlangs heringericht naar de onderrich-tingen van den Verbeteringsraad, zijn eerste muzikaal verhoor gegeven, in de prachtige Lakenhalle van het stadhuis. Ondanks een aan-lokkend programma, heeft het verstandelijk publiek waarop men rekenen mocht, niet ten voile aan den oproep beantwoord. Men vond nos ledige zittingen in de betalende plaatsen. 't Is waar, men was in voile kermis en het feest werd gegeven om 10 1/2 ure, kostelijk uur, waarop onze goede, Vlaamsoho huishoudsters druk bezig zijn met het bereiden van het noen-maal dat ze hunne dischgenooten om 12 1/2 ure opdienen ! Integendeel waren de kostelooze plaatsen aile bezet ; er waren daar ten minste 700 aanhoorders. De achterblijvers hebben ongelijk gehad : zij hebben een concert di primo Cartello gemist, zooals er binnen onze muren ooit gegeven werd en waar men de goede gewoonte verloren had kunstige muziekfeesten in te richten die het hart veredeïen en de ouders aanzetten hunne kinderen naar ons oud conservatorium te zenden. (Het dagteekent van 1838). Het orkest heeft zijne roi met waardigheid vervult. Het liefelijk openingstuk « Du Billet de Marguerite » van Gevaert werd weergegeven met een brio, die deed denken aan eene schaar uitverkoren kun-stenaars. De levendigheid en de lichtheid van het stuk lokten algemeene toejuichingen uit. Dezelfde bij val viel te beurt aan 't tussehenspel van « Philemon en Baucis », een oorspronkelijk ' en verrukkend stuk van Gounod. Het stukje Aléina van Haendel werd door de leerliugen der solfègeklassen gezongen met eene zoo dichterlijke eenvoudigheid, met eene zoo zuivere zachtheid en kalmte dat de toeschouwers zich oprecht getroffen gevoelden. De fijne chorals van Gevaert : Veni Redemp-tor Gentium en Puer natus in Bethleem dienden als uitmuntend begin aan de klas voor geza-menlijken zang. De zoele en mystieke kleur die uit het geheel doorstraalde, verzekerenaan onzen koor eene schitterende toekomst. Elk verdien-stelijk concert heeft zijne solisten ; het onze had ook de zijne. Melden wij eerst en vooral M. Lampens, eerste prijs van violoncel in het conservatorium te Gent, goed gekend in do muziekwereld. Met den besten uitslag heeft hij het Concerto van Servais uitgevoerd, alsook Le Moment Musical de Deswert en een Gavotte van Popper. Maar de grootste eer viel te beurt aan onze jonge en verdienstelijue stadsgenoote, juf. Juliette Liedts. Op het oogenblik dat zij verscheen, stond geheel de zaalrechten vereerde haar met eene geestdriftige betooging. Deze juffrouw behaalde den eersten prijs van piano in het Koninklijk Conservatorium van Gent. in den prijskamp in 1883 Juffrouw Liedts is op het moeielijk tijdstip gekomen dat, haar kunste-naarsleven eene eerste hervorming ondergaat. De stoffelijke of mechanische moeielijkheden zijn overwonnen : zij heeft ze aanordeen tucht onderworpen, en de kunstenares is volkomen meester van haar speeltuig. De leerlinge is ver-dwenen ; er blijft aan de muzikante over hare vlucht te nemen, eu haar gepriveerd initiatief en hare individueele ongedwongendheid te ont-lasten.Het verleden van juffrouw Liedts, hare onge-looffijke zucht tôt het werk zijn de zekere pand dat onze jonge kunstenares het kritiek tijdstip zegevierend zal doorleven. Haar spel is aange-naam en van eene bewonderenswaardige buig-zaamheid. Zij vat wonderbaar den geest der klassiekers, zooals de uitvoering van 't Concerto in La Bémol van Hummel het bewezen heeft. Zij maakt zich van hun rylhmus meester, van hunne toonkunst, van hunne krachtdadigheid. Het is niet dat zij de onmisbare virtuositeit niet kan tentoonspreiden, neen, zij vindt, wanneer de noot het vraagt, de geestdrift en het schitterende.Wat hare uitvoering der Fantaisie op Rigo-letto van Liszt en de Invitation à la Valse van Weber aangaat, moeten wij zeggen dat zij mee-sterlijk was onder aile betrek ; de motieven der valse kwamen vooral uit als een waterval van perels uit de handen der pianiste. De oude Lakenhalle daverde bij de eindelooze toejuichingen. Het was een blijk van hulde aan de kunstenares, juffrouw Liedts, door hare be-geesterde sladsgenoolen. Het schoon koor des Bergers de Rosamonde van Schubert waarin de stemmen en het orkest wedijverden in juistheid van uitdrukking en netheid van rythmus, diende tôt slot van het prachtig muzikaal verhoor. Wij wenschen dat dergelijke kunstfeesten dikwijls in onze stad plaats hebben. Moge onze muziekschool den ingeslagen weg voort bewan-delen, onder de leiding van zijnen bestuurder, M. Ferdinand Vandenheuvel. De faam van dien uitstekenden leeraar is niet meer te maken. Op min dan een jaar tijd, heeft hij ons conservatorium dat aan 't vergaan was, gemaakt wat het wezen moest.Hij heeft den leergangvoor gemengde stemmen en van samenzangingericht; hij heeft het verhoor van 9 September voorbe-reid, waarvan al de eer hem toekomt. Onder eene zoo behendige, zoo werkzame en zoo verstandige ingeving als de zijne, is de toekomst onzer muziekschool verzekerd. M. K. Miry van Gent heeft door zijne tegen-woordigheid het werk van M. Vandenheuvel opgeluisterd. M. Miry is de man die het her-worden van ons Conservatorium uitgelokt heeft. Wij zullen niet vergeten dat hij, met de welwil-lendheid die hem kenschetst, de waggelende stappen der herwordeninrichtinggesteund heeft. Hij heeft ons de eer gedaan haar eerste concert bij te wonen. De aanmoediging is des te kostelijker, daar zij van hoog komt. Wordt voortgezet. P. DE RUYCK. BEN" V00RGEV0EL (VERVOLC EN SLOT.) ■ —.-■'S/V\AAAAAAA'VV\^-* ' ■ — Wanneer, zooals ik vermooed, mijn ongelukkige vader, van wien bekend was dat hij eeue soin gelds bij zich had, in eene hinderiaag overvallen, beroofd en vermoord werd, dan moet deze man een der hootclen (1er vreeselijke bendezijn. Zoo even was hij geheel kalm, maar zie, een twist is tusschen hein en zijnen kameraad opgerezen ; zijne hartstochten openbaren zich, zijne oogen vonkelen onder de dikke wenkbrauvven, zijn mond trekt zich te zamen, hij grijpt naar zijnen met ijzer beslagen stok. God, wat gelijkt hij op de gestalte die ikopKerstavond in den tuin zag ! En dit zeggende, bedekte Marcelline qp beide handen hare oogen. De strijd werd heviger, SGheldwoorden en beschuldigingen werden wederzijds ge-wisseld ; en beide twistenden openen de reeks uitdagingingen, welke bij lieden van hun slag steeds voorafgaan, alvorens zij handgemeen worden. De toon wordt al bit- terderenscherper; dekastelein, zijneknechts, de makkers der spelers en zelfs Sender ko-men naderbij en traehten den vrede te her-stellen Dit gelukt voor een oogenblik, om opnieuw vveder te veranderen. Ten laatste, in een plotselingen aanval van woede, heft de lange man zijnen met ijzer beslagen stok op enslaat daarmede zijne tegenpartij op het hoofd. Terwijl eenigen den getroffene hulp ver-leenen, anderen zich van den schuldige meester maken, vat Marcelline krampachtig den arm van den ouden smid en zegt : — Mijn vriend, laat dezen man gevangen nemen ; hij heeft mijnen vader vermoord. Ten gevolge van dezen aanslag werd de twistzoeker aan twee gendarrnen overgele-verd, die hem naar C. brachten, waar hij, als schuldig aan eene zware verwonding zijns kqmeraads, in den kerker werd gezet. Qp de door Marcelline geuitte beschuld'iging gaf niemand acht. Toen de misdadiger ze hooi'de, zag hij zijne aanklaagster slechtsvan ter zijde aan eti morde op spottenden toon : Wat wil die daar ? Marcelline décidé den procureur in ont-roerde woorden de bovennatuurlijke aan-doeuingen mede waaronder zij sedert den 24 december gebukt ging ; m^ar de man der wet was onvatbaar voor droomerijen, sympathische verbindingen, voorgevoelens en aile samentreffingen der bovennatuurlijke wereld. — De verschijning die gij vermoedt ge had te hebben, zeide hij, bestaat wellicht niet alleen in uwe verbeelding, maar kan geen gevolg hebben bij de rechtbank. Daar worden daadzaken, bewijzen en onloochen-bare feiten gevorderd. — Maar het eigenaardige en zeldzame der zaak moet uwe opmerkzaamheid gaande maken ; meer of minder onvoorzichtige uitla-tingen, de tegenwoordigheid op deze of gene plaats, het bezit van zekere voor-werpen; dat zijn teekens die der rechtbank niet onverschillig kunnen zijn. 1s niet in de tegenwoordige gerechtszaak een hoogere invloed merkbaar? Eene dochter kr'jgt op eenen afstand van honderd uren, bijna als het ware kennis dat zij voor het leven haars vaders moet vreezen ; eene dochter komt door eene door de Voorzienigheid te weeg gebrachte Qmstandigheid met den moordenaar in betrekking, ziet hem woedend, met opgeheven stok, gelijk hij zich vertoonde op den avond der eerste misdaad. Dit moet uwen iever ten hoogste opwekken, mannen der gerechtigheid ! Gij zijt op buitengewone wijze door eene hoogere macht met de zaak bekend geworden ; op u rust de plicht om al uw vernuft te besteden, ten einde eene bekentenis uit te lokken- een vermoeden op te sporen, eene aanwijzing te ontdekken, de verstruoide bronnen der overtuiging bijeen te zamelen. De geheele loop van zaken werkt in uw voordeel; gewoonlijk komt gij door gerech-telijke nasporingen tôt het vaststellen eenor waarheid welke gij nietkendet; in hettegen-woordige geval kent gij haar vooraf ; zij is u op eene wonderbare wijze onthuld geworden zij gaat u voor en verspreidt haar licht op uwen weg. — En wanneer ik dat ailes niet tegen-spreek, hernam de procureur, wat zal het mij baten als de aangeklaagde looehent ; wal zal ik beginnen bij den tegenwoordigen toestand van het rechtswezen ? Het procès begon, en 't sc'neen alsof hel nog denzelfden dag beslist zoude worden. Eene der misdaden was bewezen, de andere in geen opzicht. Het eenige wat den be-schuldigde met nadruk kon te last gelegc worden, was een zakuurwerk, bij hemvoor-handen, hetwelk hij van eenen zijner ka-meraden voorgaf te hebben gekocht. Marceline alleen zou hebben kunnen verklaren o: die horloge haren vader had toebehoord doch men had haar sinds eenige dagen nie gezien, en vermoeddedat zijdeverk'laringer onder eed, welke de rechtbank ongetwijfelc van haar zoude vorderen, wilde vermijden Zij kwam eerst op het oogenblik toen d< officier op het punt was de zitting te sluiten Zij had de sombere kleeding die zij sind: haar vertrek van huis droeg, afgelegd ei een prachtig kleed, volgens de mode die dagen, aangetrokken. Een man, van slanki gestalte, met edele, regelmatige gelaatstrek ken vergezelde haar. Het was Schreuder — Mijne heeren sprak Marcelline, d hand, haar vaders vattende en dezen me aandoening beschouwende, ik breng hier eenen getuige. Op dit gezicht verdween het zelfvertrou-wen des misdadigers. Hij verbieekte, wan-kelde en zonk neder, onder den uitroep : Ik ben verloren ! In werkelijkheid liet het door Schreuder afgelegde verslag, toen de algemeene opge-wondenheid tôt bedaren was gekomen, geenen twijfel over omirent de schuld van den aangeklaagde en zijner medegezellen. Schreuder had den 24 december, des avonds ten 7 ure, de ijzersmelterij te C. verlaten, met plan om naar N. te vertrekken. Bij de felle koude waren de wegen hard en goed te gebruiken; hij had voor zijne reis slechts drie kwart uurs besteed; maar onge-lukkig was hij vérdwaald geraakt en werd dit eerst rnidden in het bosch gewaar. Onder zoodanige omstandigheden is den . verdwaalde een licht, een geruisch dat de nabijheid van eenen mensch aanduidt, eene weldaad. Schreuder trilde van vreugde toen hij de bellen eens paards vernam. De twee ! muilezeldrijvers die ijzererts aanvoerden, . zeiden den reiziger, dat het voor hem ge-; lukkig was dat bij hen had aangetrofFen; i zij gingen den zelfden weg en konden hem ' bijna tôt aan de poorten van N. vergezellen. î Schreuder volgde hen zonder erg; maar on-- verwachts vielen zij op hem aan, wierpen hem van het paard, sloegen hem met hunne • stokken en ontroofden hem zijne beurs, met t achthonderd gulden, zijn zakuurwerk en zijne pistolen, waarvan hij in den spoed waarmede de aanval geschiede, geen gebruik kon maken. De- gewonde die men voor dood op de plaats had laten liggen, kwam na eene on-macht van eenige uren weder tôt zich zel-ven; zijn hulpgeroep werd in de stilte van den nacht door eenen kolenbrander verno-men.Deze bracht den ongelukkige naar zijne hut, die midden in 't woud, van bewoonde streken verwijderd lag. Iets van de heel-kunde verstaande, verpleegde de barmhar-tige Samaritaan den hem door de Voorzienigheid toevertrouwde met hartelijkheid en droeg zorg voor hem. Gedurende zijne verpleging welke bijna eene maand duurde, wilde Schreuder aan zijne dochter, bloedverwanteu en vrienden van het ongeval en de gelukkige redding kennis geven, maar het dooiweder maakte de wegen onbegaanbaar en hij was als het ware van de bewoor.dc wereld afgeschei-den. Eindelijk had de op nieuw ingevallen vorst het mogelijk gemaakt zijnen brief af te zenden, maar het was overbodig : °op een der onderzoekstochten welke zijne on-vermoeide dochter, door den braven Sender vergezeld, deed, was zij haren vader op het spoor gekomen. Zij vond haar visioen bewaarheid, maar gelukkig verijdeld. De misdadigers, die hunne schuld nie8 1 verder konden ontkennen, werden aan d® handen der gerechtigheid overgeleverd»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Scheldegalm: gazette van Audenaerde appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Oudenaarde du 1858 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes