De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1529 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mai. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Accès à 26 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zk55d8q524/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 3288. Zondag 17 Mei 1914. ■mmanmaiin i ira r mstmshMurr —-it ynia^tmmbsttwm 56e Taar. DE SGHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARBE - ~ - - , nmw irraw uti imnw ■! i h iii—m im—wiiiiimi bu h i i iiii hw ■—i m ■■ miimim—ibi■ ii !■■■ iii i i ■ i ii ■ n iiiiiiiii iiiiinrun-*'"' ■ «-'j»— r- HET BLAD VERSGHIJNT WEKELÏJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Reclamen eD rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. -— De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo- Krekelput, lô, en in aile P0S1KANT0REN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzoobt ons er seftens kennis van te geven. Orn dit te voorkomen is ook het beste FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Aileartikelen en mededeelingen betretfènde de redactie middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijztn moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen denVRIJDAG middag te laten geworden; de prijsis 20c. perregel. moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons'blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. Verkiezing van 24 Mei 1914 voor de helft der Leden van de Kamer der Volksverteg-enwoordigers. Voor bet Kiescollege van het arrondissement Audenaarde werden 3 lijsten aangeboden : Katholieken, Liberalen en Christene Democraten. Het Hoofdbureel, in zijne zitting van 10 Mei 1914, heeft op de volgende wijze de lijst der candidaten en den vorm van den kiesbrief vastgesteld. Lijst Nr 1. — Liberalen. Lijst Nr 2. — Katholieken. Lijst Nr 3. — Christene Democraten. Werkelijke mandatai : Werkelijke mandaten : Werkelijke mandaten : MM. D'Hauwer Pieter, geneesheer, Ronsse. MM. Thienpont Louis, advocaat, Audenaarde. MM. Buysschaert Gérard, handelsreiz.,Kortryk Van GheluwePieter.brouwer, Audenaarde Behaghel Gaston, grondeigenaàr, Ruyen. Provost Cyriel, wever, Ronsse. Soudan Eugeen, advokaat, Brussel. De Raedt Henri, notaris, S*'Maria-Hooreb' pinntc„*r„n„n** ■ P—P,.., MM. Amelot Alfred, burgemeester, Syngom. MM- DeRaedtHenri, notans, Sle Mana-Hooreb» Sturbaut Leopold, notaris, Ronsse. Ponette René, advocaat, Ronsse. Vandendorpe Rich., brouwer.Wortegem. Van Cauwenberghe Jan, geneesheer, Huysse-Lozere. ARRONDISSEMENT AUDENAERDE. ARRONDISSEMENT D'AUDENARDE. Yerkiezing van drij YoUïsvertegenwoordigers. Elections de trois Représentants. DEN 24 MEI 1914. — LE 24 MAI 1914. Oorlog tusschen Amerika en Mexico. Een paar terugblikken van de geschiedenis van Mexico. Nu dat de woelingen in Mexico steeds voort-duren en dat door de tusschenkomst van A.me-rika de toestand neteliger wordt dan ooit, zullen eenige herinneringen over dit Rijk uit vroegere dagen onzen lezers bepaald welkom zijn. Hoe de vorige président Madero uit ùjn ambt ontzet werd. Président Madero bevindt zich omringd door zijne ministers, op den 18 februari 1914, des namiddags, in de eerezaal van zijn paleis. Treedt binnen generaal Aureliano Blanquet, een militair, die het voile vertrouwen geniet van Madero; hij is vergezeld door luitenant kolonel Jimenez Riveroil, majoor Izquierdo en kapi-teins Posada en Cepedo. Men begint een gesprek, dat weldra op be-veltoon gevoerd wordt. Generaal Blanquet zegt: « Wij bevinden ons in een hopeloozen toestand. Het volk heeft honger, het leger is uit-geput. Het geheele land is overstroomd door het sedert tien dagen vergoten bloed. Onder deze omstandigheden is de eenige verstandige en menschelijke oplossing, af te treden. » Op deze woorden verbleekt Madero; dewoede doet hem delippen samenknijpen. Hij stuift op; t Wie spreekt er over mijn aftreden? Wie durft mij dat vragen? » Generaal Blanquet heeft dienzelfden mor-gend een onderhoud gehad met de leiders van de beweging. Hij verklaart op flinken toon ; « In de eerste plaats het leger; vervolgens het volk. » Als antwoord haalt Madero zijn revolver te voorschijn en vuurt driemaal achtereen. Hij was een uitnemend schutter. Hij schiet een ko-gel in het hoofd van den luitenant-kolonel Ji-minez Riveroil en een tweeden kogel schiet hij majoor Izquierdo in het hart. Generaal Blanquet springt op den président toe en slaat zijn armen om hem heen. Binnen enkele minuten zijn Madero en zijne ministers gevangen geno-men en onder behoorlijk toezicht gesteld. Hoe de broeder van Madero aangehouden werd. Tegelijkertijd had de aanhouding van een broeder van den président plaats. Het was generaal Huerta, die zich daar mede belastte. Het was in een van de zalen van den restaurant waar aan Madero en generaal Delgrado ejn Champagne-feest werd aangeboden door generaal Huerta. Om drie ure in den namiddag werd generaal Huerta aan den telefoon geroepen op de eerste verdieping ; het was generaal Blanquet, die de aanhouding van de geheele regeering meldde. « Ail righ » antwoordde generaal Huerta. En uit het venster geeft hij een afgesproken teeken aan een twintigtal « rurales », die in het tegenoverliggende huis verborgen zijn. De restaurant wordt omsingeld. Generaal Huerta gaat weer naar beneden tôt zijne gasten. Met den revolver in de vuist, neemt hij Madero en generaal Delgrado gevangen. De eerste wil weerstand bieden. Drie der aanwezigen leggen hun revolvers op hun aan. Hij wordt in de vestiaire geketend. Daar wordt hij tôt 's avonds elf ure, bewaakt. Als hij zich verveelt, en omdat hij dorst heeft, brengt men hem eene flesch cognac. Hij bestelt ook whisky. Te imiddernacht brengt men hem onder erg geleiddo naar den cidadel. Twee uren la-ter wordt hij, aan handen en voeten gebonden, aan een paal vastgemaakt. Bij lantaarnlicht wordt hij door den kop geschoten. Bij zijn sterven heeft hij slechts één woord van minachting : « Traidoree! » (verraders), gezegd. Groot gevecht. Men meldt uit Juarez dat volgens nieuwstij-dingen, ontvangen van belegerde officieren, de ergste strijd van het opstandelingstijdperk gele-verd wordt te Tampico. Verscheidene petrool-putten en vergaarbakken staan in brand, alsook een deel der stad. De belegerden, die terugkeerden van Vera-Gruz, meldden dat generaal Huerta groote ver-liezen onderging te Saltillo. Vele wegloopers worden onder de opstandelingen gevonden. Men zegt ook nog dat de Engelschen en Duitschers zich bereid maken om zich in Mexico te verdedigen. Oorlogschepen te Tampico. Een Amerikaansch oorlogschip, gewapend met twee kanons, is naar Tampico gezonden ; de kleine diepgang van het schip zal toelaten Panicorivier op te varen. De Engelsche kruiser a Esser », is zondag plotseling naar Tampico vertrokken. De Pau s en de vrede. Z. Em. kardinaal Merry del Val heeft, den 6 mei, aan den aartsbisschop van Mexico een telegram gezonden, waarin hij hem laat weten dat Z H. de Paus vurig wenscht dat de edel-moedige tusschenkomst van de drie zuid-ameri-kaansche republieken, ten voordeele van den vrede, de beste uitslagen zal mogen opleveren voor de openbare rust en den voorspoed van Mexico. Zijne Eminentie voegt erbij dat het voor den H. Vader eene groote voldoening zou zijn te vernemen dat zijne wenschenen zijne gevoe- lens aan den président en aan al de invloedrijke personen van de mexicaansche republiek mee-gedeeld werden. De amerikaansche legermacht. De Vereenigde Staten zijn van zin S0 tôt 60,000 man troepen te Vera-Cruz en aan boord van transportschepen, in de nabijheid dezer haven, samen te trekken, die, in gebeurlijk geval, naar de hoofdstad Mexico zouden kunnen oprukken. Voor 't oogenblik blijven de amerikanen werkeloos. Président Huerta had aan président Wilson verweten dat hij, door de aanhoudende verster-king der amerikaansche legermacht te Vera-Cruz den wapenstilstand, door de bemiddelaars, (Argentina, Brazilie en Chili) voorgesteld, ge-schonden heeft. De amerikaansche regeering heeft nu aan hel mexicaansch gouvernement laten weten dat mer de Vereenigde Staten geen enkele aanvallendf daad na het bijtreden van 't voorstel tôt wapenstilstand, kan ten laste leggen, en dat men heu bijgevolg niets te verwijten heeft. Moorderijen. Het engelsch gezantschap te Washington ii verwittigd dat twee engelschen en een ameri-kaan nabij Suadaljara vermoord zijn, en da bandieten de baan aan twee engelschen en zever amerikanen versperren. AFRIKA Tunio 11 mei. — In een eerste klas waggor van den trein van Bizerte, zaterdag avona al-hier aangekomen, heeft mem zondag morgent het lijk gevonden van den heer Patt, consul var Rusland en Noorwegen Het lijk droeg he spoor van een revolverkogel in de linkerslaap Een valies en een handtaschje dat de hee Patt bij zich had, zijn verdwenen. — Oudja, 11 mei. — De Fransche troepei zijn zondag morgend Taza binnengerukt. Gene raal Baumgarter kwam er tien minuten voo den middag aan. De inboorlingen, door he snelle optreden der Franschen verrast. bodei weinig tegenstand, maar de Ben Oudjam ver dedigden krachtdadig de toegangen tôt de stad Hunne verliezen zijn groot, doch niet juist ge kend. Aan de zijde der Franschen zijn er 4 doode en 13 gekwetsten. RUSLAND Kopyz (Rusland), 11 mei.—Een brand hee: alhier 90 huizen in asch gelegd. Vijf-en-zevet tig magazijnen en vier synagogen zijn insgi lijks de prooi der vlammen geworden. Twee honderd geziniien zijn in de ellenc gedompeld. De brand werd bij kwaadwilligheid gestich de plichtige is aangehouden en heeft bekend. ITALIE Nieuwe aardbeving in Sieilie. Eene schrikkelijke aardbeving heeft vrijdag avond vl. in Sieilie, schrikkelijke ongelukken veroorzaakt. De Etna was sedert eenigen tijd in werking gekomen en donderdag avond vl. be-gonnen reeds aardschommelingen, die weinig goeds voorspelden en in verscheidene dorpen gevoeld worden. De eerste berichten. Nabij Mangano werd de trein van Arcireale door eene verplaatsing der lijn over eene lengte van 700 meters tegengehouden. Het dorp Bogiardo werd eveneens bijna gansch door de aardbeving vernield. Talrijke dooden en gekwetsten liggen onder het dorp Linera. Uit Bongiardo meldt men dat aldaar 10 dooden zijn en 20 gewonden. Te Pirano zijn er eveneens dooden. Te Santa-Venerina, Degli en in een tiental andere dorpen is er enkel stoffelijke schade. De dagbladen van Rome verzekeren, in bij-zondere uitgaven, dat hetcijfer der dooden verscheidene honderden overtreft en dat het aantal gekwetsten op een duizendtal geschat worden kan. Te Linera. Het dorp Linera is om zoo te zeggen volko-men vernield. De bevolking, kampeert nu in de open lucht. Twee-en-twintig gewonden van Linera, die de zwaarste kwetsuren bekwamen, zijn naar het ziekenhuis van Arcireale vervoerd.Anderen gewonden werden naar oinliggende dorpen overgebracht. Een dienst tôt hulpverleening is in allerijl ingericht. Levensmiddelen van allen aard zijn naar Linera en Santa Venerina gezonden. De over'ieid heeft 1000 tenten aangevraagd, om de van ailes beroofde menschen voorloopig te huisvesten. Vooral het dorp Linera is zwaar beproefd geworden. De meeste slaehtotfers zijn vrouwen en kinderen, want op het oogenblik der aardbeving maakten de vrouwen het avondmaal gereed en de mannen waren nog niet thuis. LIo» •okvunopU lo OI^Ul It\. VY CKliCIia. De geteisterde streek strekt zich uit tusschen de stad Catania, in het Zuiden, en Giarre, in het Noorden. Al de dorpen welke zich in deze streek bevinden, zoowel die gelegen langs de zee, als die langs de spoorliaan, of op de hel-lingen van den Etna, hebben van de verwoes-tingen zwaar geleden. Ambtelijke berichten over den toestand. Ziehier volgens ambtelijke inlichtingen hoe de toestand is : « De aardbeving heeft volkomen verwoest de dorpen Linera, ZerDato, Passapomo, en Pem-missi, en ernstige schade aangericht in de dorpen Santa Veterina, Santa Maria, Ammelati, Guardia en Pagiardo. Men veronderstelt dat er te Linera nog 60 personen onder het puin bedolven liggen. Te Pagiardo en Passapomo heeft men twee lijken ontgraven en twee andere zijn nog niet gevonden. Men telt een doode te Mortara en 72 gekwetsten werden verpleegd in het ziekenhuis van Acireale. In het ziekenhuis van Catana zijn 13 gekwetsten opgenomen en in dat van Giarre twee. Een 20 tal lieht gewonden werden ter plaats verzorgd; in de dorpen Pagiardo en Passapomo zijn 20 gewonden en 3 te Guardia. Laatste berichten. Daar aile telefonische en telegrafische ver-bindingen verbroken zijn, kent men tôt hiertoe de ware uitgestrekheid der ramp nog niet. Het wordt nogtans bevestigd dat er verscheidene honderden dooden zijn en dat er verscheidene duizenden personen min of meer zwaar verwond werden. Professor Riggi, van het koninklijk observa-torium, zegt dat de schokken zoo hevig waren als deze, die Reggio en Messina vernielden. De regeering heeft 10,000 fr. als eerste hulp gezonden. Het was een telegram uit Parys die de ramp te Rome bekend maakte. De reddingswerken. De soldaten zetten met onverpoosden ijver en met de grootste opoffering het opzoeken van lijken in de puinen voort. Te Linera, Pangiardo en Passapomo werden i er reeds een massa lijken te voorschijn gehaald. De overlevenden van sehuilplaats en levensmiddelen verstoken, scholen samen rond de veldkeukens, door de zorgen der overheden op-gesteld.De prefect heeft tenten doen sturen naar Linera, waar geen enkele woning meer< recht-staatendeboeren in dewijngaardenkampeeren. Voor de slaclitoffers. De koning heeft eene som van 100,000 fr. geschonken voor de slachtoffers der aardbeving. In de Italiaansche Kamer. M. Salandra, de voorzitter van den Italiaan-schen ministerraad heeft in de Kamer de inlichtingen medegedeeld die hij over de aardbeving ontvangen had. Hij voegde erbij dat de regeering al de noodige maatregelen genomen heeft om de slachtoffers te helpen. Eene eerste hulp-toelage en talrijke redders zijn reeds aan den prefect van Catania vergund geworden. De volksvertegenwoordigers de Selice, Libertini en Pantana hebben ook nog over de aardbeving gesproken. De minister van kolonien is, na de 11 kamerzitting, naar Sieilie vertrokken om er de slachtoffers te bezoeken. De droefheid van Pins X. t Zijne Heiligheid de Paus was, zaterdag mor-i- gend nauwelijks opgestaan, en begaf zich ns de eerste gebeden, naar zijne werkkamer, toer Mgr Bressau, bijzondere secretaris, den Paus e de droevige tijding meedeelde. Zijne Htiliglieic was erzeer doorgetroffenenoniroerd,en dron| : ; bij Mgr Bresseau aan om al het nieuws te ver nemen dat over de ramp toegekomen was. Daai de secretaris scheen te aarzelen riep de Paus uit : « Maar zeg mij al wat ge er over weet ! » Toen men aan Zijne Heiligheid dan meldde dat gansche dorpen vernield waren en dat honderden slachtoffers in de ramp omgekomen waren, begon de eerbiedweerdige grijsaard bitterte weenen. Hij knielde dan op zijn bid-stoel en stortte vurige gebeden voor de arme slachtoffers. Het getal der slachtoffers. De italiaansche minister van binnenlandsche zaken, M. Mosca, heeft al de dorpen die door de aardbeving te lijden hadden bezocht. Na een nauwkeurig onderzoek, heeft hij verklaard dat de ramp niet zoo vreeselijk is geweest dan men het eerst meende. Het getal slachtoffers bedraagt volgens officieele berichten, in het geheel ISS dooden en 180 gekwetsten. Gelukkiglijk is er op de 6 vierkante kilometers, die door de aardbeving geteisterd werden, geene enkele groote stad of gemeente, zooniet ware het getal slachtoffers veel aanzienlijker geweest. Het uiegmmen der puinen. Maandag en dinsdag hebben de soldaten en de werklieden dapper doorgewerkt om de puin-hoopen weg te ruimen. De overheden hebben beslatigd dat de meeste ingestortte huizen niet gebouwd waren met de voorzorgen die men hoeft te nemen in een land waar er altijd aard-bevingen te vreezen zijn. Men zal de nieuwe huizen moeten bouwen volgens het stelsel dat reeds in voege is te Messina en te Reggio-de-Calabre.Vijf ontsnapten. Te Bongiardo heeft men onder de puinen nog vijf personen in leven gevonden. Twee hunner waren gansch ongedeerd, terwijl de drieande-ren over heel hetlichaam gekneusd waren. Twintig der honderd vijftien gekwetslen, die naar het gasthuis van Arcireale overgebracht waren, zijn aan de gevolgen hunner wonden overleden. Hartroerend verhaal. Een dagbladschrijver, die de plaats der ramp bèzocht heeft, verhaalt den benarden toestand als volgt : « Te Zaccanasso zijn de eerstevernieling der aardbeving waar te nemen. De muren, welke er de baan afbakenen, zijn gescheurd of inge-stort. De huizen liggen in puin of ziin zoo erg gcstucui u udt £ij eïK uugeiiuiiii. uieXgbu m le storten. Eene groep soldaten droegen op eene draagberrie eene oude vrouw met bebloed ge-laat weg. De bloedverwanten der ongelukkigen volgden den groep. Uit aller wezen straalde nog den doodelijken angst, dien zij tijdens den schrikkelijken nacht doorslaan hadden. Daarop volgde eene lange rij voertuigen, beladen met huisraad en meubelen, en gevolgd door talrijke mannen, vrouwen en kinderen, blootvoets en half gekleed. Die arme lieden staarden met verwilderde oogen voor zich uit ; weenen kon-den zij niet meer, maar op hun wezen lagen angst en schrik en groote droefheid te lezen. Meest allen hadden bloedverwanten in de ramp verloren, en zij zelf vluchten het govaar. De ongelukkigen aanriepen de Heilige Maagd : « Madunmizza ! Madunmizza ! » Zij hebben in de'ramp wellicht ailes verloren : vader, moeder, kinderen of bloedverwanten, have en goed, maar het geloof is hun bijgebleven. Te Santa-Maria-Vergines zijn schier al de gebouwen in puin gevallen. De kerk is ook niet gespaard gebleven ; alleen het hoogaltaar is ongeschonden gebleven en verheft zich tusschen de puinen. Op een heuvel lagen 18 lijken gereed om be-graven te worden. » Een ander verhaal. Een berichtgever, die zich in de door de aardbeving geteisterde streek bevindt, seint daarover aan zijn blad ; « De eerste uren na de ramp was het onmogelijk uit de door ontzetting als verlamde boeren iets te krijgen, waaruit men zich ook slechts een eenigszins duidelijk denkbeeld van den omvang der ramp kon vor-men. Uit de intusschen ingekomen berichten blijkt nu echter, dat de streek tusschen Arcireale en Giarre het meest geleden heeft. De stad Linera is zelfs geheel en al ten gronde gegaan. Genoemde stad schijnt het centrum van het onheil te zijn geweest. Het is thans een groote hoop puin, waaruit hier en daar slechts eenige balken en vernield huisraad omhoog steken. Ik liep de dorpen af om te trachten een ge-redde te vinden, die mij een aaneengeschakeld verhaal zou kunnen doen van hetgeen hij had beleefd. Mijn pogen was echter vruchteloos. De meeste bewoners zijn gevlucbt en de enkele, die ik ontmoette, waren als verlamd door den uit-gestanen schrik. Ook Bongiardo ligt in puin. Nog steeds worden er lijken opgegtaven. Een oud man, die zocht naar zijne vrouw en zijne beide kleinkin-deren, vond ze eindelijk, liggende alsof ze slie-pen. De grootmoeder hield de beide kleintjes nog vastgeklemd in hare armen. De oude man was zoo ontdaan, dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Nieuwe schommelingen. Het bestuur van het observatorium van de Etna meldt, dat dinsdag inorgend twee nieuwe aardschokken werden gevoeld te Pronte. Er werd geen schade aangericht. De Etna spuwt asch en vuur. FRANKRIJK Duitsclie trompetten. — Het ministerie van oorlog heeft dezer dagen S0 duitsche krijgskla-roencn aangekocht. Men zal ze gebruiken om de Duitsche seinen, zelfs deze die alleen in oorlogstijd gebruikt worden aan de fransche soldaten te leeren. — De sneeuw. — Uit Chambery, Oynnax, St-Etienne en Privas, meldt men dat gedurende den nacht van vrijdag op zaterdag vl., het aan-houdend sneeuwde. De bergen waren gansch wit. Het was zeer koud. — Een revolverdrama. — Te Amiens, in de wijk René Goblet, vonden agenten, zondag nacht op ronde, op het gaanpad uitgestrekt en ; bewusteloos, met gansch bebloed hoofd, de 119jarige lichtekooi Louise-Marie Petitat. Zij werd onmiddellijk naar het gasthuis over gebracht, waar men vaststelde dat zij in zeer ernstigen toestand verkeerde, veroorzaakt door kogelwonden in het hoofd en in de lenden. Een poosje later hield de politie twee kerels aan, die achterna gezet werden door de 39jarige Marie Bland, insgelijks van lichte zeden en die eveneens uit verscheidene kogelwonden bloed verloor. De beide aangehoudenen zijn Eloy en Péou, wel bekend door de politie, doch die de daders van den dubbelen aanslag niet kunnen zijn. De moordpogingen werden heel waarschijn-lijk gepleegd door een bijlooper,zekeren Eugène Lavallard, 30 jaaroud, thans op de vlucht, en die uit wraak zou gehandeld hebben. De kerel had geleefd met het meisje Petittat, dat hem onlangs verlaten had. Marie Blond en Petittat, die aan het wande-len waren, ontmoetten waarschijnlijk Lavallard die, op zijne gewezen minnares schietend ; ook dezes vriendin trof. De man wordt opgezocht. Bijzondere. spoorwegtarieven, Het spoorwegbestuur heeft ten voordeele der haven van Antwerpen een grootgetal bijzondere tarieven ingevoerd. De vervoerkosten per kilo-meter door deze tarieven bepaald, staan mer-kelijk lager dan die voorzien door het algemeen tarief van Staatsspoorwegen, derwijze dat zij een echt monopolie van verzending voor zekere waren tôt stand brengt voor de haven van Antwerpen, ten nadeele der andere havens van het land. Herhaalde malen hebben de Handelsrereeni-gingen der stad Gent bij den heer minister ge-klaagd over de onrechtvaardigheid van dien toestand en doen uitschijnen dat het noodzakelijk is voor Gent de bijzondere tarieven toe te pas-sen, die enkel ten voordeele van Antwerpen bestaan. Men vraagt niet dat de vervoerkosten dezelfdezijn voor Sentais voor Antwerpen, maar wel dat de kost per kilometer dezelt'de weze voor de verzending van eene en dezelfde waar door de twee banen. Zou het spoorwegbeheer geene voldoening kunnen schenken aan de rechtvaardige en bil-lijke wenschen van den Handels- en Nijverheids-kring van Gent ? De minister, daarover ondervraagd, heeft ®eÎÎB™§8ir^i op ue Antwerpsctie ftaven en met op de Gentsche haven toepasselijke uitzonde-ringstarieven zijn do volgende : Binnenlandsche en gemengde dienst. — Uitzonderingstarief n. 13 toepasselijk op het vervoer van bruto-suiker van Statte (Wanzée) naar Antwerpen (Doorvoer) ; Voorloopig uitzonderingstarief n. 79, toepasselijk op het vervoer van bruto-geutijzer bij verzending uit Antwerpen doorvoer) ter be-stemmingCouillet-Montignies(Sambre-Moselle).Belgische Nederlandsche diensten.— Uitzonderingstarief toepasselijk op het vervoer van porseleinsteen en porseleinaarde, feldspath, enz. uit Antwerpen (doorvoer) naar Maastricht, Bunde en Meersen ; Uitzonderingstarief toepasselijk op de ver-zendingen van timmerhont en planken uit Ant-pen (doorvoer) naar Maastricht ; Uitzonderingstarief toepasselijk op de verzen-dingen van lioutpap uit Antwerpen (doorvoer) naar Bunde, Meersen en Maastricht. Belgisch-Duitsche Diensten. — A. Belgisch-Noordduitsche diensten. — Uitzonderingstarie-ven n. 9 (zand), 1*2 (mincrale phosphaten, phos-phoorslaken, kalkasch voor meststof), 16 I (baksteen, vuurvastesteen en vuuraarde), 16 III (blokmarmer), 26 I (lood en uit lood vervaar-digde producten), 29 II (koflie, krenten enrozij-nen), n 35 II (brutesoda, sodapoeder, bijtende soda, gekristalliseerde soda — behalve dubbel-koolzure soda- en kloorkalk), 41 (ledige fles-schen) ; uitzonderingstarief voor het vervoer van spoor voertuigen, uilzonderingstarieve'n voor delfstoffelijke brandstof per hoeveelheid van minstens 4S.000 kilogr., en met overeengeko-men treinen van 200 tôt 300 tonnen. B. Belgisch-Zuid-West-Duitsche tarieven.— Belgisch - Wurtembergsch uitzonderingstarief n. 22 (meststoffen) en uitzonderingstarief voor het vervoer van spoorvoertuigen. Die verschillende tarieven werden in voege gebracht, hetzij om in de behoeften van het vervoer te voorzien, hetzij opdatdeAntwerpsche haven het zou kunnen volhouden tegen de Nederlandsche havens; hetzij om aan denspoor-weg ei-n bepaald vervoer te behouden, dat anders over de vaarten zou geschieden. Ik zal de door den Handels- en Nijverheids-kring van Gent uitgebrachte wenschen opnieuw onderzoeken. Er dient echter aangestipt, dat in internatio-nalen dienst met Duitschland, de Duitsche spoorwegbesiuren over het algemeen weigeren uitzonderingsprijzen toe te staan, wanneer het vervoer geregeld niet een zeker belang hoeft. Verslag over het Muziek-conservatorium van Audenaarde (Vebvolg.) Verslag1 over het dienstjaar 1883-1884 Zitting van 14 Februari 1884. § 1. — Bestuur. Het beslaat uit de volgende heeren ; 1. De Burgemeester, voorzitfvan rechtswege ; 2. De Bestuurder, lid van rechtswege : 3. Saby Jules, Notaris ; 4. Vandeimeersch Victor, gemeenteraadslid; 5. Vanderstichelen Lod., gemeenteraadslid ; 6. Van Lancker Lodewijk, nijveraar en 7. Raepsaet Paul, schepen, dd. secretaris- schatbewaarder. Naar luid van art. 4 van het règlement dato 2 December 1882, worden de 5 leden der com-missie die er van rechtswege geen deel van uitmaken, bij helfte vernieuwd, aile drie jaar. De eerste reeks is samengesteld uit drie leden, door het lot aan te duiden. Den 31 December 1882, zou men in hunne vervanging moeten voorzien hebben. Tôt hiertoe is men ook niet overgegaan tôt de benoeming van een secretaris en een schatbewaarder.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Scheldegalm: gazette van Audenaerde appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Oudenaarde du 1858 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes