De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

309 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Juillet. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Accès à 13 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bv79s1m812/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbàar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr.. Inschrijvingsprijs : 2 fr. ToeSichting. Het was niet zonder eenigen schroom, dat wij cindclijkeen ontwerp verwezenlijkt hebben, dat ons sinds lang nauw aan het liait lag : namelijk een band van verbroedering te vor-men tusschen al de leden van jiet onderwij-zend personeel, die bij het léger zijn. \\rij koesteren de vurige hoop dat onze onderneming de rechtmatige wensclien van al onze ambtsbroeders moge te genioet konien. In onzen omzendbrief hebben wij op de nood-zakelijkheid van ééndrachtig sîreven aange-drongen. Het is daarom onze innige . wensch liand in hànd samen te gaan met allen die bel wel meenen met het volksonderwijs en met de belangen van het onderwijzend personeel van al de scholen die aan hel slaalstoe:icht ondenvorpen zijn, zoowel vrije, aangehpme aïs gemeentelijke en rijksinriclitingen. Wij liouden er daarom volsirekt aan dat er in onzen opstel- en beheerraad vertegenwoor-digers voorkomen van : 1") De gekwetste en verminkte onderwijzers. 2°) De leeraars van het middelbaar slaats-onderwijs van beiden graad. i5") De leeraars van het ondersteund middelbaar onderwijs. 1") De gemeenleonderwi jzers. 5°) De onderwijzers (1er vrije lagere scholen. Zoohaast de omsfandigheden het zullen toelaten zullen wij de samenstelling van dit komiteit in ons blad afkondigen. Wij drukken er nogmaals oj) dat aile jioli-tieke betwislingen volkomen uit ons blad zullen geweerd worden. \\rij verzoeken onze collega's en bijzonder deze van het front ons liun inzichten, wensclien, opmerkingen en raadgevingen mede le deelen. Zoo het ons aan tijd moclit ontbreken om ailes in briefvorm te beantwoorden, zullen wij toch zorg dragen dat ons blad zoo getrouw mogeli jk den weerklank geve van wat door onze bericlïtgëvérs werd . gedacht en geschreven. Ailes wat bel'angwekkend is wordt met zorg onderzocht, bijgehouden, aangeteekend en gerangschikt, (ielieft daarom ons blad zooveel mogelijk le verspreiden en bel aan vrienden en kennissen mede te deelen. Hespreekt het samen in uw bijeenkomsten. Zoowel lercehtwijzingen als loIVedenen zullen in dank door den opstelraad aanvaard worden. Iùikel één zaak vragen wij u : Twijlelt niel aan onze reehlschapenheid, aan de warme belaligslelling die ons bezielt en aan het belanglooze onzer inzichten. De Opstelraad. Union, Dans noire circulaire nous avons attiré i'ai-tentionsur la nécessité de l'union et de la bonne entente, ('.'est notre plus intime désir de coopérer avec tous ceux qui s'intéressent à la question de l'éducation publique et au personnel enseignant de toutes les écoles soumises à l'inspection de l'Etat, tant privées et adoptées que communales et officielles. (7est pourquoi nous désirons absolument que fassent partie de notre conseil de rédaction des représentants : 1") des instituteurs blessés et mutilés ; 2°) des professeurs de renseignement moyen officiel des deux degrés ; 3°) Des professeurs de l'enSêâgnement moyen subsidié et patronné ; 4°) Des instituteurs communaux ; Des instituteurs des écoles adoptées et adoptables. Dès que les circonstances le permettront, la composition de ce comité sera publiée dans le journal. Inutile de répéter que les discussions politiques seront absolument écartées. Nous prions nos collègues et spécialement ceux du front de nous faire connaître leurs aspirations, leurs vœux, leurs o 1)ject1 (-'ïrrs\ considérations. Si le temps nousyf^ï^nSâajif/^-pour répondre individuellement iT<£htfs7 nousfVS^ veillerons à ce que le journal sfii^fluU*^^toc \ possible l'écho fidèle de leurs sfflitanienfapjtëae 1 leurs pensées. Toutes les pièces qifi[ nous t communiquées seront soigneuslcmVnt inMil- J nées, annotées, classées, conservWsX /, Numéro 1. puPbijcatiôx autouishiî par l'autohitk militaire 10 Juillet 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes