De stem uit België

1177 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Fevrier. De stem uit België. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z03075p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem Bureel : 21, RUSSELL SQUARE, LON'DON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. •Uphono i Muséum 267* Abonnement : 2sh. toot 3 maanden Subscripfion : 2«h. for 3 months. Voor de Vereenijyde Staten : 50 cts. Voor H Iland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 450 fr. Lde Jaargang, Nr. 2i. (Bfe. 1815-1822.) OpI'Jagte : 11,400. VRIJDAG, FEBRUARI 8, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. i£d. Volgend nummer verschijnt weer, zoo ver-hopen we, op 12 blz. Voor dit nummer liggen gerced : artikel van Pater Callevvaert over Katholieke Fierheid, het Interview van den Paus met E Marshall, een nieuw fragment mt dcn Engelschen Poesje, enz. Zet aile uwe vrienden aan in te schrijven ip De Stem. Samen met volgend nummer verschijnt : De Paaichklok. Bijdragen zijn ingewacht. Het Staatsgezag en de " Indépendance Belge." De oorfcg iruikt allies udt de voegemt; idhéit wardam u'iteeingtasitagera, hiandlelS-jetreklkingiea gasitremd, sitediein, eln. dtar-jiin tot puinem gascboitelm, en dile sitbffiie-ajke werwoesitiingem zd-jim slecbts eem beeld ,-an die 'otaitreddlewinig dler gëesiteta, -wiaar îet versitajnd vierdludisitlerd wordt dloor die Biïstodhitan) an alillie begrippen sini veîr-l'arnilng geralkelni. Helt ds daatioim md'et aM de tti jd! om pflanineni te baraimielm ,-oor dtem beropbouw dieir imeengeisltarte tmen; er micxeit oiok, gezorgd wordtem >m ordle eni relgidïmiaat te bnengem in de ;edlaichteni eni die dwallingam te do<an vildle-Isa voor het hteldere llidbt den w.aairfhleid. ftoeger hiebbeln w tegiem déni " XXe Sdè-;fe" de reelhlteln' van de Kerk eto dleta ;od!sd!iienist vierdedligd; beproeven wij let vandiaïaig dë rechtelni via/m het Stlafeitis-:ezag ita bescbe-nming te jnernen tegem->\er eenilgé gewuarlfijke uitingeii der ' Indépendance!." Dit dlagiblad, zootaillsi mien in het vorig ranimer der "Stem," baeft kuinintelm op-nenkiani, is de miieandng itoegedaan,, dat 'oraze regieerilngemi be'slt zoudien, doem zich »o stërk mogtelijk alaln. te leumern bdjj hiet «Alfcme," bij het pnoitetariaat, bet-velk niitet enlkal de "ruggegraat de van te modernie maaitiscihiappi'j," imaa'r ook 'dfegranidislllag mioet Moirtmem van detni toe-iomstigeni Stlaalt " ; em bét besitrijdlt de neeaing van Lîoyd Ga'orge, die er een tezwaar iln. vomd " aJain' de soçiàïislbelni de oslatiing te verguinmetai im omdleriialnde-ling te trediefa met v.ijiaôdleïijke afgevaar-i:ïg(to."Zullse uiitliaitiinjgeini fouininem wiij nde't adiai'S' dla.ni betfeuiramswaardig moemiein;. Jaair onze Dainidtert o,p democratdschen 'oet zi'jini ingiérichlt, 1-oatni men, het natiuiua:-vjk aiiet iaifkeuine!n, dat de Staiat âm, natoib-iaile vraagisitakkieia ds "hiulp" inxioept » de 'be'jainglhiebbendeln, ; doch teiwd-jl ù] te zorgen hie^eft vioor bet belang v,ani ï'vi», 'imoelt bij in dit gle^'lal1 medieziegglehi-cha.p verleèinlelni lalaini alfie parltijeni, aahj ïlteàeeilein; van heit vo-ïk, eim aait de eie.niein. ;een^ gunisit veirleteinen,, die hij ziou wed-;erem alaini die laJnidereni. Miaair hiier gellldit iet mne " iinternialtiioinalezaak, he!t -aagstivk niamelijk viato vnedie of otoxilog', a golijk ailPeen,' het Staaltsgezag de be-■'oe^dlheid1 hec'fit oim acur'loig te vierfclaren, »o is oiolk ajlfeemi dte Staialt bevoiegid ara ■ "ede te sta'ifcn. Pdincdpileied mae'ten wiij ir deinhiallve tegein Qpfcoimeni, dat de Sttaa't pjni oppergieziaig iin de®e zaak afbandig 3dt miaiken of dît dleeldle mett ééne pairtSj, vtike noch beklleed dsi m,elt geziag„ moch ret rec'ht ihcetEt oint in- deln; naam vain aîl'l'e Wirgers bet voioird te voienen. Die " Eweto-'"g Ne-wî)" van giiisiteiretii, 2 Fetitiuani, zieli laarom tetec'h t : " The question1 0(f watr >r pelace aan. omly be dlecided by tlhe1 lïtion as a wtiio'lie," of liever dtoor die ;'^agdwageïsi aaingiewtoeini bij de ■ud't 'Pcaalk der natie, de"wijl ernkéî zdj van ™ Sohepper -de® ïe'v.ens het recbt op evere en diôod beibben ontvatagieln.. Ook om de gevoiligeni welke de mdskein-"Ig vani dli't beginsell ma zich zonde -«epeii', zijni wdj tegeïii eeinie cocferieinitlie, ivaar die sociallisitieln dler geailldeerdie iiah-ta zoudem iredietoavie'leini met fauinne 'pudlélijke "broediers." I.lioyd Geoirge, ' - ti'ierilni het vaort>eeltf v-o'lgde vain! een 'iransch.élni sitJaatsimatti, deed opmierton., * "sel® laiam de1 socdiailli'isiten! de vergimr |n? wordlt giesoboinlken om itii ondeir&an- ri.g te trediem met vijaindielïjke afge-MrdigdeM, bet m'oieSWjk zou zijn de-,f fdle vergunniilng lté weigerten aan eem wdter deel der gemeenlsclhap." " Dat lU't aïs een'buis, eln< het is a)am de " Indié-'tladlaniceJ iniet giél'ukt dit koirt betoog e «Irttz'anuiwieni. Fleit ds voioreiersit al heel reemd: dlezeni atiijd "eéra democrati-1::I1 oorlog " te ■tiioe'men, terwdjl aami-'anjceil'i'jk de geaffilieerdeln het "au/toera-j®A Tsarendom " itjoft boindgenoot h,ad-™, am daairtanibc>vein, al m,oge mehi zich ™ vooffgteliloni "de miilKitari.sitische auto-n^er1 te veiîleinij" het is toch het >0ctalisitiscihe " prolletaniiaiat " ndet al^JeeTi S er roordeel' m'ete zou d'oen : de oint-r ) ahnlg vain h,eit Pruiisiisah mdTditardeme zou eem zegeini zi'jm voior ganisdh de we-,re!ri. Dit ziijn1 overilgienisi bijziaken1, wellîe miiet beUcwaaim ai'jn 01m, dte gezioinidlhiedd -van, Ulbydl Geoiïge's woordein, weg te neme'n. I-fet1 Mij-ît aîtlijd wiaar, dat, evem zooi goedl la'ls de sioci'al'i'steii, al de overige partdijeini iôni maatacïbappij'en—de1 kathoi-l'ieteri' vani lail'lien stanid, die chirîiisteni werk-i'iedleni, de bandielaiarsi, de financiers, dte Piroltesitanten, de! Quaikers... en vooiraJ! de soUidla.tiein—te# retht ziotudtein' heibbein. een ctaniferenitite te vragien, 01m daar met diem vijand over «ni wede te hiandéllen., weilke buiàne ibi'jiz'oniâare ibelaolgeni zioiu waianbor-.gtein. Het is de eer vaini de hatthoildelkein der gea'lld'eeirde Jandten', dait zij uit eril5;eln,-miinlg vami het Sttlalaitsgezag, elike ufiltinbioidS-ginig viain diem aard vain die biand hebbeln. gewezew. Niaar den apnotep van Erzber-ger 'iln1 Zwdtsierllainld wierd iniet geludsterdl ; dioiar de Enigellsiohe kalCho'li'âîe Dames w.ard een wteiigeneinid anitwoord gesituiucd aan die Dlatnes' van Oostenrijk ; ziëllfs Wdj, kattiioïdiekie Vlaiminigen, Ibebbew oins niog iniiielt liatletai ibesineltitien met de ket-teriij deir amorale "ReaŒpoilliitdek " dite ztoK>-wat siiîids miani Ma'cihiaive'Hï vodlgt eim den Parts heeft veirtoioidhend, over de wereid beersc'nt. Wdij ibouden er mioig primciepeini op 11a. En imaar deize Mijveini wdij gieteoow alain het Bial|giisch iStaaitisgezag jegan& hetwelk wilj, zcioweil1 Ibmrigarsi aïs spflldiatem, olnls> g'e-bondeni achten1. Dat dis eam kwestde van miaaitsahappellïjke tirotnw, TOni orde eto vami geaaig. * * * Zoo scbnevelni we bij dlani intoet deir samauiwie'rfcinig vlairt Duitschen em Aktd-visten, dm oins mu>mimer vani 23 Junii 1916. En op dat aïandpunit bleven en bldjvein we sltalan. Welniu, indien' meta: niog ee.ndge socdallte motaaal aanimeemt, moietien ook nog de begrippen viara it,ro>ulw elm oin,trouw iets vetategetavoiordigeni ; em w.a verstaani ndet De drinkwaterput in het veld te Norman Cross. Het laatste spoor van een krijgsge-vangenenkamp na honderd jaar. (Zie Stem, Nr. io, blz. 3; uit het aldaar vei melde werk van Walker.) weigerdieni Z. Emiilnenltiite1 Kiaixlinaal Mercier en de Bialgische geestialdjklhieid vriendischapsbetrëkkiingen aan te knoo-pen miet de lîiatholliielken viain Duitschland uit vraes. dat zilj daardooir bet Stalats-gefealg dm dlen weg zoiudani staam en de niait iioinalle zaak zotudeln schaden. Dlie Madlaïliandsillievanide vooirbee'lden mogeMi de isiocialisteta' well' ter hiarte nemeni. Eir zijn er telgemiwooirdfig,, zaoals mein venledeni week dleied opmerken, dite de huik naajr déni wiind haagen, ein hoo-rends dlat de dlamiooratisiohe geldlaicibten garen en, inisiîlag z(ij,n. van mendge mede-voenitag, eroip gezelt ai'jn de sociallisttsche pantd'j in 't gevllei, te Ikomein. Dempcra-tie dis vorareferst niât getojk ite stallem met sooiial'isime, eln ofsch'ooim wij gaairne hoidde brétaigiam aan de vajdterlianidsil!iefdie, dlie veSa bmimelr part'ijgenoioiteta' getooind heib-beni, toclh mogein .wiilj imiat uit het 010g v erîiezen. dlat die begiiinisieleini, die zdj im 't velrtedten hiuldliigdlaa, bulnne partiij wai-mig gelsdbilklt inalkan om de " ruggeginaat te woirtîeo, vialm de modertne samemllevilng." Het is. wel Ibevreemdetald, dat ziij, dlie vroeger dan oiarl'og prediiktein tusisctem de mlaiaitsdhlappfâlijlae kllassen., n>u best bekwaaim w(oirdlen geadhti om demi "viredle tusiSchieln, die voilkiem" toit sifiand te blretai-gien,, etai dlaltl ài'j, diie in Frajnkrijk eein huimaniiita/risme ihiuldii'gden:, waarbij alite lainidlslgirenzelni werdietai weggenoimelni, nu iin '©ens de meeisit Ibevoegdbn zoudem bliiij -kan 01m de neldbten te verdedd'gan etenieir vadlerllalnidlsiliiefde, dlite tegen die overwelMi-ginig dieirzalfde gran'zeni waken moat. o Het Vlaamsche Vraagstuk. Een Misdaad. Uit Fransch-BeClgiische dagbliade'm TO.r-nemeni we dlat de "Raad vaim Vliaaindte-ren," nia een tlw.ee'dle rais niaar Berlijn, dlé Staiatsitarichtimg van bat irieuwe vrije land1 pairodieert. Dlaialf mede iln betrek-kiing is votai (Hentlllitaig's verkliaxliing ot a tient Bellgdë dn zijiri aralwiolord op Wilsoo,- etai daarap zinspeeMle Schieidemanm, de DuMsoia Riagaerilnig verwijtendie dlen vsede, tegen recihit en rddien in, lastigeir te miakeni doiar aan, VJlaaJmsche poliitdiek te dioeini. Wij meenen/ dat deizie gegeviensi eelne gunsitlige geltegenihieid aam dte ba.nd dben cm .noigmaalsi, wiarigi vam eenig uliitziein naair etene oppantiunlifedlt en vrèemd aiato alite vieierij, hier neer te schrijven, hœ vo'oir oins, katholiake Vllamingan, dlit altos zich Voordoet. hoe dlao de stempel van! oatromw, van irramoimlïilteiltl 'kaini woirdlelni geloochend bij dit optrediein, aatai die Ihland va>n diem Duilt-schen. vij.and tegiam hiet beataan d'er Re-gearilng zialvq, jagens weilke buigerpfficht rerbinidlt. Em geeni dloe'l faeill'ijglt sledhitie m-iddalen ! VREEMDE INVLOEDEN. I.—Fransche. Zièdiaar oinis laordleel ovar de mo.ralïll)eît vian: het aiktivisitdisich geldoe. Maar iln dle-zera itji jd vaim vaszwalktie zedelijkheid voe-lan de meesite metiiscfhen ni et wialt ©en zadel'ijk oioirdeel voor eetni man van be-g'iini.S'eten biateekeinit em zlj badhteni ten slloitte vaali miser 'beliainjg aiam wiat h'i'j a/la ■diwddbël batracht. Graag wliliniem. we ook dlie ndeuiwsgde-rigbeid voildloeln;, en hder mogmiaalsi oan-sdbrdjvetu wialt! we omitrent Vllaiandanani aiii vraeandle inivitoedem dienfean. Met onze v,pieimdeta van de vioonffiindé zegigam we : " Poild'tdeke dlravllloiedien, dlaJt men er cxn'-der v-ersta, krasse dlnimlengitag in onze ibimlmemliandsche aetalgiélllagienihedeiii of vieir-bloiemde pagingeoi 01m onlze staa'tskumde te dringanl d.m 't vaarwater van. uit-heeamscb bellaing mioeten oimmeedbogielnd geweerd1. No'o'iit ziall on,s1 vo.lk dërhallve vrede helb-bam met eeinie poiBtiek dite zo^u neerkomen op openi of iedefete omdergesiclbiktheid wani 't land, 'it tzi'j aiam. Duitschland, 'it zij aian eelndg andlare' mogendheid. Wd'j verwerpeini besfet1 aile poilitdielkie, mS Diitiaiire of ecomom.iscibe verboinden1 met een. d'er groepetai." Wij ontrersohieiidieni ecli-tar tussoben varbonidlen, en inlVloiedem van symptalthiie, vaan hande!lisibeltirekk,ilnige,n, vam kuiltmir. Eni zielhdeE blelt standipunt van onze v,ri endlam dler vooirl'i nd'e dat ook weer hee-lermaïail het omze ils : " Ira ihet Vllafamscbe llamid hearsohte bat verkeerde denkbieelld dat oins volk om aiich ,tia v.a^beffidm oip de Kultuiurboogite dler amdeire .naties, ziijini V.liaamscbien aard mciest verzaklemi en ''t Franisch ails voer-tuig van aille Iboogar geesteslieve'ni aata-vaardlem. Die misikanindtag van. de welt-teini, welke zoowell voïkerieni ate enikeleln beheerschein, blieef niiet Ongelstraft. Het argearlijke giévolllg vam dit onitlaarddngis-prooes wiasi bat jamoierilijke Vllaanderen, on® zoowal békend, ïiljdeind aian de ge-volllgen eeneir, kwaial waarvam bet .ang die oorzaak niiet intoieto korn of wilde. Het is bet werk der Vlaamiché bewe-ginig gewaeisit dlilt voilk toit inikeer te bten-gen. De Framscbe inwîoied :noe"st teiug- gevoerd maalr miser besdheiden ralng, gie-liijk ail' wat 'vreemd is» laanivuîleind ' wat omis te ko,ut scbiieit, rnaar niooit overtneer-soband. Wiij aiijtt er maair tegengekeeid, wanmieer dite dinivlioad in ons die aigenie gaaardlbeidl laantast, de aangabioiren Vlaamsche ga'vidn vie'rwdlkt. Met di't eeinii'g vooLrbehoud zal eem v;oor-uitstravand, zialfbewust Vlaainderen opeim. staan voior aille ibascbavinigswinden en, ja, geestdri'ftilg omtibàLeini en benuttigem wat er best eni edeTist lis, dtii dem rijkera schat van Fitankrijks bescbaivimg. II.—Duitsche. Tiegienover Duiiitsobani invloed staat er echter dtets beatl bi jzionldlers op het spel : Die Du'itsefoer slaiat den bal mis iindliem, bij, vamwègie de V!liam,iiragian neikienit op eenigie d'amkbaarbdiid vooir wat hîj, tij-dems zijine bazetitinig dira bumlnie rdchitiing doiet. Hiet Du'dtiscba viollk zal' zidh zieer bascbaildeini imôiâtam Balnistefflein wil bet de klbof zienl oivergebragd die bet voor llain,-gen .ti'jd afscbeidlt van 't overige dler we-rdld. Tusschan omis elni D(udteclbla.nd sbaat wezelnl'ijk eiemia zaak vani rechtiserkeinndingj en vaa botete mver gepleegd omrecbt ; zoodlang diia uiitlbllijverni woiidt 001k terdebt alla vertiroiuwem gewiéi^ierd. Dem Vla-m,ing vanglt imjeln rmiieft zoo licht. Wiï men1 te Biarllij'n zidh dlnlbaaldiani dat bet genioegi dis eeniige malaltregeleni dbor te voemetai, métl bet ilmzicbt omis te vendieel'eM, om oins te sussan eln de beriiin,nie,rang aan Leuveim, Aarsebot en Dendermondlé uit te wnisscihen, dlaïi, llaitieim wij hun gaanme deze i'illruisiiie waarvan die tiijd ze wiaï zal genezen eln, we ga&lm olnvanstoord omizes weegsi." III.—Engelsche. lin Eingeliand de tolk zdjindie der Vla-mitoigen, _wtensc'beni we daar een woiocd aan toe te voegem onitlrenit Enigëland en de Vlamingesni. Van adllle die Verbomdenen in den1 0,0 ,r-log ils Bngelllanidl, vami blbed, en taal, an, polîiltieke metaltalilteit den, Vlamimgem het maasit. Iim aekerea ziin. was Etageillarad voor de Vllamingien ©ene ori.tdiekkilng. Wi j bemutlti'gdieini bdltter Wedndlg imi Vlaanderan, van de Emgiëlsdhe Kultuur. Emkele groioite We'st-VI)aJmin|getai trach tteni wel van die sebattem ons mise te deele», de E;n-ge'sobe blelef steeds de zwakste der uit-heldmscbe Kulltu'unbijdr'ageni. Nieuiwe bandan1 zaïjini nu met EnigeBlaind gasimeed. Wij bebbein er eeme boog-staandie polditiakie gediaobte madter leerein keninien-, wij zija ge'stiicht geweesit doior de genitlemein'-oipvoedilng viara leen gnaot paart der, Tagere stainden., wij bebbem er poezi'e en fetterkundle op eeni hoogier peil gevond'éni dlam wd! viermoed werd. Vian al dat en 'niog zoaveel meer, wi'lllein. we - on» vojlk medie doian. ge'miieteni. Duizién-dten onizer bebbein Engelsch aangelaerd of beter itagestudeerd em vooral dloor het venbliijf allhier burn weg gevoind'en maair, de brommeni. Eo wii'j dur ver» mieeman dlat "De Stem" dlaiarbij Wel ieem eerste gids geweest ils. Zeber is bet dlaln dat itegeiniover andere . KuKuuirimvlloieden er din 't vervollg mioig een Enigelsobe tegenihanger zijn zail dlie vroeger, bij nia vian geamen tel was. Oj> mooidlig te zeiggien bole wij oms er 01m ver-bengen, em voe>.rt ira dd'e richtinig, het ismtell'ectueeile pnogramima van oms bl/ad dooirvoeren. Vlaanderen en België. Elm wat we dlam meanem over Vllaamd'e-ren em Bel'gdë? ZiSebier de uitspraak van VilaamisCbe s/oldlaltiën emi burgiers-in-'t-bu'i. tenCland : "V'oior zootver te tnerken valt, besitaat ira 1t Walallsohe kamip evanindta ate im 't 'Vtaamsidhe, die wiil Itdt onltbindimg, wel in'tegendleël) vieiMger en bedhter dam aide varilaities op bet itbema : Flamands, Wallllolnsi me sanlt que dles pré-momsi,Belges est notre nlom de famillte. hou'dani oms samera ge'medne beïatîigam, gevoeiDëns 'dm zieimswïj'zan,, eeme ibndlga verwamtisohap 'it matuurl.ijk uiitvloeise'l vam aeuwen geschiedleraiis, vami gevarara sa-mem giëtrotist, bepnoëvilmgen sebouder aaim schoudler, doorsita'an, een tlaad, bald-baftig s'trijdeira tagën dazelfde dwilngc-llatadijëni.Ndet bet mimsit is de band die omis vialsit-klinkt aian ëlikiaiar 't gedwomgen gevolg eemar aardriij'kskundîlge 'lilgging, waaraan niiëtmand belt vermiag deftsi te veramderen, vam e'conomisdhe vieifaoudingen', aniomt-warbaar dooreëngastrengielde betengen, dliie aïîe doelien oip -meffileviendiging vam ofideuliiîng verkeer, iraie't op verwijdarding. Vdlndt metii de Vlamiitaigem onwriikbaa'r ôp 't ibëgilnsel humnlelr zielfstanddg'heid,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes