De stem uit België

1232 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Juillet. De stem uit België. Accès à 16 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ms3jw87v97/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as a Newspaper. TeIepho«n: Muoeum 2 67. Wf2 Bladx. De Stem Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. uit Belgie 2de ïaarëang.- Nr. 44. Oplage : 13,000. VRIIDAG. JULI 21. 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 1/1 voor Holland, z fl. ; voor Frankrijk, 3.35 £r. XIICC JL2CI. DE BRIITEN OP DE TWEEDE DUITSGHE LIJN. GESTADIGE VOORUITGANG. Aan de Belgische Priesters in Engeland. De uitgever van " De Stem " is zoo vrij bij u aan te dringen om door uw hulp het bestaan van " De Stem" verzekerd te krijgen. Indien elk uwer tien nieuwe abonnementen bezorgt, of inschrijft voor het bedrag daarvan, is ons blad gered. Wie zou er, zoo hij 't doen kan, wiilen ten achter blijven? Meedeelingen— De brief van Marollien verschijnt de vobzende week. 21 Juli 1916. Op 21 Juli, 1831, werd Koninj Leopold de Eerste te Brussel inge huldigd, plechtige bekroning van he werk der onafhankelijkheidswording waarvan die datum het symbool werc , Elk jaar sedertdien is die datun door den nieuwen Staat en ziji burgers herdacht geworden, in dank zegging aan God om de verkregei rechten en vrijheden. Zijn vijftigste en zijn vijf-en zeventigste verjaring zijn geviert geworden met bijzondere plechtig heid, met een dieper terugblikkei op het afgelegde werk van het ver leden, en een nader planbeleggei voor de toekomst. De mensch wikt, God beschikt. Daar sloeg de oorlog in. Belgie': internationaal recht werd miskend zijn Vorst en zijn leger tôt op dei uitersten hoek van den nationalei grand geslagen, zijn burgers onder jukt of uiteengedreven naar Noorc en Zuid. En stemmen gingen op, bi vijanden en bij vrienden, die voor der Belgischen Staat nieuwe statuter voorzagen. 't Is in deze omstandigheden, da we, ten tweeden maie, onzen natio nalen feestdag beleven. En we vragen ons : Zal Belgif worden hersteld op de grondslager van 1831 ? Zal toekomend jaar de datum van 21 Juli nog steeds zijne voile beteekenis hebben ? Of zal hi voortleven, nog enkel als de symboli-satie van het land,—van welke sym-bolisatie de oorspronkelijke beteekenis mag zijn weggevallen ? God geve ons ons oud. België weer God blijven we loven en dank-zeggen,—meer dan ooit te voren omdat we nu de weldaad beter begrijpen —om de jaren van rozigen vrede dieu we beleven mochten. God smeeken we voor de toekomst °pdat Hij den Staat die Vlamingen en Walen bestiert, genadig zij en de vrijheden ons bewaard mogen blijven die onzen vaderen waren ver-gund.En nederig inkeerend in ons zelve bidden we voort, opdat we met Gods genade mogen den herstelden vrede en de herwonnen vrijheid gebruiken, °m er ons waardiger van te maken dan we deden te voren, en ons België moge de heimaat zijn, van steeds 1 schoonere wetenschap en kunst, van j steeds edeler volksbetrachtingen, van j steeds hoogere beschaving, in het ! volle licht van het Christendom. De Pauselijke Onpartijdigheid. In het vorig opstel over den " Pans als Rechter " was het enkel ons doel een verklaring te geven van de woorden door Kardinaal Gasparri namens den Paus aan den heer Van den Heuvel medegedeeld : "In de huidige geschillen beschuldigt gewoon-lijk de eene partij ; de andere ontkent, en de H. Stoel, welke geen licht kan ontsteken ' door middel van een onderzoek * verkeerl in de ' onmogelijkhjeidl " om zich. mit lté spreken." En in zijne Allocutie van 22 Jannari, 1915. zeide de Paus zelf: "Het op-perherderlijk gezag te mengen in de twistge-dingen zelve der strijdvoerenden, is in werke-lijkheid nooit ' passend ' noch ' nuttig.' " De H. Vader geeft daarbij eene andere reden aan van zijne onzijdigheid in dezen neutraliteit verzaakte en de schuldigen in 't openbaar brandmerkte : aan den eenen kant het Engelsch gouvernement, dat volgens de voorstelling der Centralen, de schuld is der afgrijselijke moorderijen onder de Armeniërs —-en aan den anderen kant het Duitsch leger-bestuur, dat volgens onze overtuiging de schuld draagt van de barbaarschheden in België en Frankrijk bedreven. Wat zou het gevolg zijn der eerste veroordeeling, hier in Engeland? Wie vooreerst zou de beschuldi-ging als gegrond aannemen? En toch, het is zeker, alhoewel (voor zoover ik weet) noch de Engelsche noch de Fransche bladen het vermeld hebben : de Britten worden in Duitschland, op gezag van een z.g. onderzoek, beschouwd als de aanstokers van een Armeenschen opstand tegen de Turken ! Wij gelooven er niets van, en daarom zou, De doodskoppentros, die de keizers plukten in 't land, dat het pangermanisme zicbzelve beloofd had. (Zle : De Italiaanscbe Kunstenaars, blz. 3.) t oorlog, terwijl hij in herinnering brengt, da hij het Hoofd is der H. Kerk en de Vade der katholieke geloovigen. "In waarheid,-zegt hij—eenieder die ernstig nadenkt, be grijpt dat in dezen strijd de Apostolisch Stoel, hoewel hij niet zonder de grootst zorg kan blijven, zich toch niet partij moe stellen; want de Roomsche Opperpriestei als Plaatsbekleeder van Jésus Christus, di voor allen en voor ieder in het bijzonde zijn liefde omvatten ; als gemeenschappelijk Vader. der katholieken heeft hij aan beid zijden der strijders een groot aantal zonen over wier heil hij in gelijke mate en zonde onderscheid bezorgd moet zijn. Derhalv mag hij in hen niet letten op de hun eigei redenen, waarom zij onder elkander verdeel< zijn. Indien hij anders zou handelen, zoi niet slechts de zaak des vredes er in 't ge heel niet mede gebaat zijn, maar ook d ' afkeer en haat tegen den godsdienst opge wekt ' zijnde, de ' innerlijke vrede der Kerk en de ' eensgezindheid ' aan de ' grootst* beroeringen ' ten prooi gegeven worden." Al de staatshoofden zorgen, zooals het hui plicht is, voor de tijdelijke belangen vai hun land, da)t zij (te regeeren hebben. Waarom zou de H. Vader niet op de eersti plaats mogen zorgen voor het geestelijk wel zijn van de Kerk, waarvan hij bij Gods geaade het Hoofd is. Zou hij dien plichl moeten voorbijzien om eene nuttelooze ei tevens gevaarlijke voldoening te schenker aan sommige lichtzinnige menschen? Wan' waartoe kon eene veroordeeling ander: dienen? Omdat de Paus de schuldigen niel met naam en toenaam genoemd heeft, kar men toch niet zeggen, dat de euveldaden. die hij aile veroordeeld heeft, daardoor geoor. loofd worden, zoodat aan de moraal afbreul werd gedaan ! Daarentegen kon een onvoor-zichtig optreden van den Paus de "grootste beroeringen " verwekken en den " inner-lijken vrede der Kerk " verstoren. Stellen wij eens, dat de Paus aan zijne na eene onvoorzichtige veroordeeling, h\e in Engeland, eene groote woede uitbrekei tegen den Paus en de katholieken. Is he daarom niet best vanwege den H. Vader, da hij, inplaats van in 't openbaar te handelen langs diplomatischen weg zijne klacht in diene bij de Turken, zooals hij werkelijk ge daan heeft? Nog wonderlijker waren de gevolgen gewees van een openbare bestraffing der Centralen Terwijl het anti-klericale Frankrijk gebrokei heeft met den Paus, onderhoudt Duitschlanc een gezant bij den H. Stoel ; haar gouverne ment bezoldigt en ondersteunt de katholiek< geestelijkheid ; Willem II. heeft zich steed: eerbiedig getoond jegens het Vatikaan. Maj nu de Paus op een roekelooze wijze dis goede betrekkingen in gevaar brengen? In dien hij in 't openbaar optrad tegen Duitsch land, dan zou het gouvernement kunner zeggen: H. Vader, voor veertig jaar heefi de Paus over ons zijn jammerklacht later hooren, omdat wij op zijn gebied, het kerke-lijke, waren getreden en ingegrepen hadder op de rechten van den godsdienst. Wi; hebben ons gebeterd. Bismarck is naai Canossa opgegaan.—Doch nu waagt gij u oj ôns gebied, het zuiver politieke, en beweert dat wij een ongerechtigen oorlog voeren teger Frankrijk, Engeland en Rusland. Hoe weel ge dat? Gij zijt wel de Leeraar voor ge-loofs- en zedenleer ; maar wie heeft u ingewijd in de geheimen der Europeesche politiekï Gij overschrijdt uw reCht; gij stookt vijand-schap tegen ons; gij heult met Frankrijk Welnu, wij nemen den degen op en, als Lutheranen, verklaren wij den oorlog aan de Katholieke Kerk. Op het voorbeeld van het goddelooze gouvernement in Frankrijk, breken wij met den H. Stoel ; de kerkelijke goederen zullen we rooven, de priesters den ransel omhangen en de 'blootstellen, om te believen aan sommige onbedachtzame menschen?En welke uitwerksel zou eene publieke veroordeeling hebben op de 60 millioen katholieken van Duitschland en Oostênrijk? Zij zijn ook zijne kinderen en onder hen zijn er millioenen brave zielen (1). Eene zaak is zeker : gelijk wij overtuigd zijn van de gerechtigheid van de zaak der Bondge-nooten, zoo zijn ook de Centrale katholieken in de meening, dat zij een rechtvaardigen oorlog voeren. O, voorzeker, zij verkeeren in dwaling, maar wie is op 't oogenblik bekwaam om hen van de waarheid te overtuigen? Zou men hun zelfs toelaten de waarheid te hooren? Noch de brieven onzer bisschoppen, noch de Pauselijke veroordeeling van den Duitschen inval in België zijn door de Pers mogen verspreid worden. Zou men overigens denken, dat een "korte, bondige" veroordeeling van den Paus den gewenschten uit-slag zou hebben? Op het woord van den Keizer en hunne bisschoppen zijn de katholieken naar hunne kerken gestroomd en zijn ze bij duizendtallen ter H. Tafel genaderd om Gods zegen af te smeeken over hunne wapenen. Gedurende maanden en maanden hebben ze van niets anders gehoord dan van overwinningen. Hunne zonen en hunne huisvaders hebben ze beweend als de slacht-offers van een gerechtige zaak. "Indien op dit uur,—zegt een Engelsch bisschop—een engel uit den hemel nederdaalde, en hun kwam meedeelen, dat hunne beminde legers onschuldigen hebben vermoord, onverdedigde steden tegen het recht hebben in brand ge-schoten, kerken hebben ontwijd, vrouwen en kinderen hebben onteerd, zij zouden den bode verwerpen als een afgezant van Satan. Er zal eens een tijd komen, dat de sluiers zullen wegvallen." Maar die tijd is nog niet aangebroken. Hierbij dient nog dit aangemerkt. Alhoewel eene uitspraak van den Paus in deze internationale conflicten uit den aard der zaak geen verklaring " ex cathedra " kan zijn, toch past het den katholiek, dat hij de uit-gesproken meeningen en zelfs gevoelens van het Hoofd der Kerk met eerbied ontvangt, en met hem b.v. den Duitschen inval in België afkeurt en veroordeelt. Niettemin hebben Duitsche organen hun chauvinisme geplaatst boven den eerbied verschuldigd aan 's Pausen meening : zij hebben zijne veroordeeling niet aanvaard. Is het niet te verwachten, dat zij zich nog veel minder zullen neerleggen bij eene verklaring, die geheel den Duitschen oorlog als onrechtvaardig zou doemen? een verklaring, waartoe de Paus veel minder be-voegdheid bezit? Alleen de vijand van den godsdienst en van het eeuwig heil der zielen kan eischen dat de Paus zijn neutraal standpunt zou ver-laten. Overigens, herhalen wij het nogmaals, de Paus 20u niet kunnen veroordeelen zooals men verLangt, zonder onrechtvaardig te worden en zijne bevoegdheid te buiten te gaan. Maar in zijne mededeelingen aan Kardinaal Gasparri en in zijne gesprekken met Belgen heeft hij genoegzaam getoond langs welke zijde bij hem de schaal overhelt. "Uwe zaak—zeide hij tôt Kardinaal Mercier —is mijne zaak." Dit woord besluiten wij in ons dankbaar hart : het bevredigt ons voïknmen. u Na den Oorlog. DE PERS EN DE POLITIEK. Willen-beter-doen-in-'t-vervolg is nog geej berouw dat de schuld vergeeft, maar toch i, het beternis, ja 't is er de gemakkelijkste zijdi van. Geen een van de volkeren die thans zoc beproefd worden is diepzinnig en zedelijl genoeg om het woord "straf" te verdragen Naar beter uitzien wil men echter wel. * * * Men heeft in de eerste inkeering het parle mentarisme voor den grooten zondebok geno (1) Het is, meenen we, een laster me1 Georges Blondel te beweren, dat "het Duit sche volk in werkelijkheid heidensch ii gebleven." Dat sommige heethoofden hunnf hulde brengen aan den " God van den dondej en de kracht "—gelijk er in de landen dei Entente godloochenaars zijn, die zweren bi de stomme natuur—is zeer waar. Maar zulke excentriciteiten mag men niet een geheel volk ten euvel aanwrijven. Die Fransche overdrijvingen doen meèr kwaad dan goed.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes