De stem uit België

1013 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 14 Avril. De stem uit België. Accès à 24 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qb9v11wf8h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IDe Stem ïïL'JBelgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnements îs, 6d, voor drie maanden. Subscription : îs. 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 30. VRIJDAG, APRIL 14, 1916. a^'£"hVi w.; Price Id, BETHMANN-HOLLWEG OVER DEN VBEDE EN BELGIE. Wie een Belgisch huishouden weet dat De Stem nog niet heeft, doe er De Stem kennen ! Deel ons het Nieuws uit België mede dat ge aan-krijgt I Vermeld in De Stem al wat voor de geschiedenis van ons volk in den vreemde waard is* opgeteekend te blijven. Belangwekkende photo's uit de Refugeeswereld zijn altijd welkom op het bureel der Stem. Aan onze dierbare Landgenooten. Het weze mij toegelaten uwe aan-dacht te roepen op twee punten die zijne Eminentie de Kardinaal ons voorhoudt, in zijn herderlijk schrijven. " De Heilige Vader vraagt, zegt Zijne Eminentie, dat op Goeden Vrij-dag, de rouwende moeders en echtge-nooten, zich met de Moeder van Jezus om het kruis zouden scharen, en haax offer vereenigen met het bloedig offer der Verlossing van het menschdom... De rampspoedige uren welke wij door-leven zetten ons op bijzondere wijze aan, onze toevlucht te nemen tôt de bemiddeling van Onze Lieve Vrouw van Smarten... Gehoor gevend aan den wensch door den H. Vader uitge-drukt,—zoo gaat Zijne Eminentie voort,—zal ik, in het innigste van mijn gemoed, onder den Dienst op Goeden Vrijdag, mijn bisdom en, zooveel ik kan, ons dierbaar Vaderland toewij-den aan het " lijdend en onbevlekt Hart van Maria." De priesters zet ik aan, hun inzicht met het mijne te vereenigen,—en de geloovigen deze aanroeping, waaraan ik alreeds, voôr-maals, honderd dagen aflaat hechtte, godvruchtig op te zeggen: Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tôt u nemen." Allen zullen wij eraan houden ons deze aanroeping eigen te maken. De christene moeders zullen ze aanleeren aan hunne kinderen. De priesters zullen hunne geloovigen dit godvruchtig gebruik herinneren en hun aanbe-velen de godsvrucht tôt Onze Lieve Vrouw van Smarten. Het tweede punt is de Algemeene Communie, den eersten Zondag van de Meimaand, op te dragen ter inten-tie van Zijne Heiligheid den Paus. Vergeten we niet de troostendë woor-den van Zijne Heiligheid tôt den Kardinaal : " Ik heb maar één inzicht,—en dit inzicht is België !" Ons dierbaar vaderland moet geze-gend worden om die millioenen Com-muniën opgedragen ter intentie van den Heiligen Vader. Vereenigen wij ons dien dag met hart en ziel ; en door deze eensgezinde betuiging van godsvrucht, laat ons toonen dat we geluk-kig zijn als gehoorzame kinderen de vaderlijke wenken te volgen van hem die terecht het geestelijk hoofd en de vertrooster is van het Belgische Vaderland.t A. A. De Wachter, Vicaris generaal van Z. E. Kardinaal Mercier. Wat wij van de katholieken uit Engeland kunnen leeren. Ik heb menschen rceds hooren zeggen dat ilc er niet voor terugschrikte, het snijmes te gebruiken om te kerven in het Belgisch ka-rakter en om nevens de goede eigenschappen ook de gebreken en onvolmaaktheden bloot te leggen. Dat is zoo. Ik denk ten andere dat de hoogste vrijheid en het hoogste genot des levens liggen in het aankleven van de waarheid, het beleven van de waarheid, het vechten voor de waarheid. Een hapstukt djoor de inmenging met de politiek, ik meen met de moderne pojîtiek, die niets te doen heeft met ware staatskunde, en moet de politiek regelen, en voorlichten, ik meen ; de ware staatkunde. : Wat wij van de katholieken uit Engeland leeren kunnen. Door de Engelsche katholie-i ken versta ik de katholieken, van welkdanig ras ook, in het British Koninkrijk tusschen dewelke onze katholieke Belgische vluchte-lingen tijdelijk verblijven, welke zij ontmoe-ten in kerk en dienst, en met dewelke ziji, God-, dank, in menige plaats heel vriendschappelijk i omgaan. Zoo ken ik bijvoorbeeld veel Bel- De vernielde kerk van Lampernisse, van op den toren getrokken, enkele dagen voôr den afbraak. Men ziet de oud-romaansche kapiteelen en bogen der middel-beuk. De Koor was in vroeg gothiek. Een gedeelte der beuk is in vlammend gothiek. -1 I Wat er van de kt 'k overschoot, enkele dagen later : ailes is afgebroken geworden om het puin aan de wegenis te benuttigen ! Alleen de nietsbeteekenende buitenmuur der Iinkerbeuk is biijven staan. Het wegruimingswerk is door Canadeesche trcepen vol-trokken geworden. natie, ten andere, die geen kritiek kan verdragen is ten ondergang gedoemd. Zoo-lang een lichaam in zijn substantieel wezen gezond is, is er niet het minste gevaar bij-komstige gebreken uit te snijden. lien natie die gçen kritiek wil verdragen, omdat zij zich volmaakt waant, is ziek in het hoofd, lijdt aan nationale grootheidswaanzien en 't staat geschreven dat geestelijke hoogmoed een der grootste zonden is. 't Was de zonde van Lucifer, 't Is Duitschland's zonde. En omdat België nu plots, in het aangezicht der wereld, en in zijn eigen hoogschatting in het licht van het heldhaftige komt te staan, daar-uit volgt nog niet dat de Belg, zich zelf ver-heerlijkend en bewonderend, moet gaan staan in een glazen kas, als in een spiegel van heiligheid, ten toon- en voorbeelde van aile goede eigenschappen. Daarom schreef ik vroeger "Wat wij van de Engelschen kunnen leeren," en wachtte te vergeefs naar een vaardige pen die, ons allen ten bate, zou aanduiden wat wij van Frank-rijk en Holland—de twee andere landen van ons ballingschap—konden leeren. Daarom schreef ik ook over "Het godsdienstig leven der Belgische vluchtelingen in Engeland." Een naamlooze (o ik haat die naamloosheid !) schreef mij dat al die politiek nu niet van pas kwam. Ik stond verbauwereerd. Ik had dus aan politiek gedaan, ik die het land heb aan aile politiek, en binst dezen oorlog nog grooter misprijzen voor de politiek had opge-daan, en ware het niet aan politiek doen nu de politiek aan te vallen. ze zou afranselen als de dood van aile idealen, als de moordsteek van aile belangenloosheid, als de eeredienst der onbekwaamheid, als de autocratie der zelfzucht, als het gekonkelfoes van het be-drog, als de fijnvossgheid der \leierij. Neen ik had aan geen politiek gedaan, want de-godsdienst, als éen onveranderlijke leering, en een bindende wet staat hooger dan aile politiek, wordt in zijn zuiverste wezen ver- gische meisjes, uit de congregatie van Onze Lieve Vrouw, die hier in Engeland tusschen de Children of Mary zijn opgeschreven. Zoo ken ik verschillende Belgen die samen met de Engelsche St. Vincentius a Paulo Confe-rentie hun liefdadig werk van het armen-bezoek voortzetten. Het spreekt van zelf dat zelfs, onafgezien van den eigen aard van 't Engelsch volk en de buitengewone toestan-den, ook ailes onder de Engelsche katholieken niet volmaakt is. Ik die hier in Lancashire leef, het beste katholiek deel van Engeland. en den handel en wande der katholieken naga, uit belangstelling en leergierigheid, ik zeg dikwijls aan mijzelf : ware ik hier pas-toor, ik zou dit en dat doen, bij voorbeeld, ik zou een katholieke sociale werking aanvatlen onder het volk, het volk leeren kooken. naaien, huishouden, spajen en de Engelsche protestanten feitelijk bewijzen dat katholiek zijn niet gelijk staat met arm en slordig zijn. want tusschen onverdiehde of verdiende ar-moede en geest van armoede is er een hemel-breed verschil, ik zou <loor onderwijs en op-voeding mijn katlioliekeïi vooruitstuwen in de openbare ambten en bedieningen Ik heb Belgische menschen ontmoet die mij zegden dat zij hier in Engeland fel den glans en den luister van deg katholieken godsdienst in België misten. Die menschen vergaten wellicht dat de uitwendige glans van den godsdienst maar een onderdeel is, dat de godsdienst vooreerst een leven is, een inwen-dige levensglans, die des te meer uitschijnen zal en te blijvender, naarmate het vuur feller binnen brandt. Zij vergaten dat niet zij het rijk der hemelen zullen binnentreden die luidst schreeuwen "Heere, Heere," maar wel zij die in navolging van Christus het kruis dragen, het niet enkel volgen in een processie, maar het manmoedig en gelaten torschen op de schouderen. Voor een katholieke Belg, plots verzeild in het protestantsche Engeland moeten de waarheid en de schoonheid van den katholieken godsdienst zich opdringen. Wanneer wij nu de welvaart, de vrede, de rijkdom, de bedrijvigheid, de vreugde, van ons landeke stellen tegenover Engeland, dat we nu kennen en beginnen te doorkijken, al is het van natuurswege de antinomie der anti-nomien, wat blijft er over van de opwerping dat katholieke naties, in materieel opzicht, noodzakelijkerwijze en feitelijk, minderwaar-dig zijn dan protestantsche, en dat de katho-lieke godsdienst een merk is van achterîijk-heid, en enggeestigheid? Och kom, ik zou die domine orakelmenschen die zulken wijs-tergaaipraat uitflapten, een keer willen meê-nemen met mij in de Engelsche nijverheids-steden. Maar ze zouden niet mogen bang zijn, hun besten frak te bevuilen, en hun fijne vingertjes, of hun kop te stooten tegen de daken der zolderkamertjes. Het verheugt me zoo te gaan denken dat onze menschen een s terug in hun eigen land, zich niet meer, ontevreden, zullen wenden en keeren, naar andere landen, alsof wij maar een sukkel-landje waren, en al de andere landen luilek-kerlanden.Anderzijds, hoe klaarduidelijk komt thans niet aan het licht de noodzakelijkheid van het gezag in de katholieken godsdienst, als op-i lossing van aile geloofs- en gewetenstwijfel, als hoeketeen der eenheid, r.c£~ < ■ • katholieke Belgen staan voor die honderde verschillende protestantsche kerken en ka-pellen, met elk een verschillend geloof, maar eenzelfde gemakkelijke " easy-going " of beter negatieve praktijk; wanneer zij hooren en zien bij voorbeeld uit die gètuigenissen der "conscientious objectors" dat elkeen trekt en zuigt aan den Bijbel om er uit te trekken en te zuigen wat best smaakt, overeenstemmig met elks begeerte en welbehagen? Daarenboven, welke Belg voelt niet zijn geloof versterkt in de algemeenheid, de katho-liciteit van onze Roomsche Kerk, wanneer hij hier in Engeland, ter katholieke kerke gaat, naar dezelfde mis, dezelfde plechtigheden, dezelfde sakramenten als in zijn eigen land ! Hoe nederig en schamel dat kerksche ook is, vergeleken bij de Vlaamsche dorpskerk, daar voelt de vluchteling zich te huis, en daar kan hij bidden lijk te huis. De protestanten die, met dezen oorlog naar het vasteland over-steken, zien en voelen maar al te wel hoe hun protestantsche kerk maar een nationale gemeenschap is, en in "The Universe" ver-haalt een protestantsche legeraalmoezenier hoe hij zich tôt het katholicisme bekeerde, getroffen door het zicht van Engelsche, Frau-sche, Belgische soldaten en Duitsche krijgs-gevangenen die allen uit de hand van één-zelfden katholieken Engelsche aalmoezenier de heilige communie_ontvangen. Ja ik blijf bij mijn bevestiging dat de waarheid van ons katholiek geloof nooit zoo klaar uitscheen als nu, in het land der ballingschap. * * * Wat wij van de Engelsche katholieken kunnen leeren? De ongekunsteldheid des geloofs, dit wil zeggen de eenvoudigheid, en de ootmoedig-heid des geloofs. Het was ten andere het eenvoudig en ootmoedig geloof in Israël welk Tesus binst zijn aardsche leven beloonde. Herinnert u de vrouw van Samaria die den Heer smeekte om de broodkruimeltjes van de tafel lijk een hongerig en gedwee hondje. Herinnert u tevens de groote waarde welke Jésus hechtte aan de ootmoedigheid des geloofs wanneer Hij zegde : "Zoo gij niet gelijk wordt aan kleine kinders, zùlt gij het rijk des Hemels niet binnengaan." Herinnert u hoe de geleerde St. Paulus altijd sprak, mid-den de geleerde Grieken, over de uitzinnig-heid des kruises en de onzinnigheid, name-lijk de wercldsche eenvoudigheid van het christendom. Het geloof is eene gave Gods, wânt door de gratie beinvloed beweegt de wil het menschelijk verstand, om de geloofsge-heimen te aanvaarden, na dat hun aanneme-lijkheid door geloofwaardigheidsgronden wordt bewezen. De Engelsche katholiek heeft een dieper gevoel van die gave des geloofs dan wij, omdat hij leeft als een een-ling, tusschen de massa die, niet met die gave van het waar geloof zijn begiftigd. De Engelsche katholiek schat het licht des geloofs hooger, omdat hij weêrom rondom zich de massa zief rondtasten naar een veilig houvast voor ziin ceweten. en voor de aange- Refistered *t the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. y 12 Bladz.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes